13398.htm

CÍMSZÓ: Mohács

SZÓCIKK: szerepet M. társadalmi életében. Ezek: Krausz Győző közjegyző, Kende Ignác állampénztári főtanácsos, Roheim Jenő őrnagy, volt vezérkari mérnök, Vida Lajos, Vas Jenő tiszti orvosok Halász Ármin városi állatorvos és a hitközség elnöke Vida Dezső, városi és megyei törvényhatósági bizottsági tag, a Belvárosi Kaszinó és a Délbaranyai Bank elnöke. Nagyobb ipari vállalatokat is többen létesítettek, így Alt Gyula bőrgyárat, Rosenthal Samu téglagyárat és Kohn Manó szappangyárat, melyek mind sok munkást és tisztviselőt foglalkoztatnak. A hitközség 26,058 pengős évi költségvetéssel dolgozik és szociális célokra 2400 pengőt költ. Több nagyobb jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Bár, Babarc, Borjád, Dunaszekcső, Liptód, Majs, Nagynyárad, Németboly, Pócsa, Ráctöttös, Somberek, Szajk és Versend községek tartoznak. Lélekszáma 784, a családok száma 318, az adófizetőké 283. Foglalkozás szerint 18 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 21 szabadpályán levő, 3 tanító, 131 kereskedő, 7 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 6 nagyiparos, 7 orvos, 17 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 37 magánzó és 13 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 24-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Flesch Ármin főrabbi, Vida Dezső elnök, Schwarc Gyula alelnök, Schwarc Béla ügyész, Vida Lajos iskolaszéki elnök, Káldor Sándor pénztárnok, Kohn Manó, Singer Ignác és Schwarc Samu gondnokok, Székely Lajos titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3398. címszó a lexikon => 610. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13398.htm

CÍMSZÓ: Mohács

SZÓCIKK: szerepet M. társadalmi életében. Ezek: Krausz Győző közjegyző, Kende Ignác állampénztári főtanácsos, Roheim Jenő őrnagy, volt vezérkari mérnök, Vida Lajos, Vas Jenő tiszti orvosok Halász Ármin városi állatorvos és a hitközség elnöke Vida Dezső, városi és megyei törvényhatósági bizottsági tag, a Belvárosi Kaszinó és a Délbaranyai Bank elnöke. Nagyobb ipari vállalatokat is többen létesítettek, így Alt Gyula bőrgyárat, Rosenthal Samu téglagyárat és Kohn Manó szappangyárat, melyek mind sok munkást és tisztviselőt foglalkoztatnak. A hitközség 26,058 pengős évi költségvetéssel dolgozik és szociális célokra 2400 pengőt költ. Több nagyobb jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Bár, Babarc, Borjád, Dunaszekcső, Liptód, Majs, Nagynyárad, Németboly, Pócsa, Ráctöttös, Somberek, Szajk és Versend községek tartoznak. Lélekszáma 784, a családok száma 318, az adófizetőké 283. Foglalkozás szerint 18 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 21 szabadpályán levő, 3 tanító, 131 kereskedő, 7 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 6 nagyiparos, 7 orvos, 17 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 37 magánzó és 13 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 24-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Flesch Ármin főrabbi, Vida Dezső elnök, Schwarc Gyula alelnök, Schwarc Béla ügyész, Vida Lajos iskolaszéki elnök, Káldor Sándor pénztárnok, Kohn Manó, Singer Ignác és Schwarc Samu gondnokok, Székely Lajos titkár.

13398.ht

CÍMSZÓ Mohác

SZÓCIKK szerepe M társadalm életében Ezek Kraus Győz közjegyző Kend Igná állampénztár főtanácsos Rohei Jen őrnagy vol vezérkar mérnök Vid Lajos Va Jen tiszt orvoso Halás Ármi város állatorvo é hitközsé elnök Vid Dezső város é megye törvényhatóság bizottság tag Belváros Kaszin é Délbaranya Ban elnöke Nagyob ipar vállalatoka i többe létesítettek íg Al Gyul bőrgyárat Rosentha Sam téglagyára é Koh Man szappangyárat melye min so munkás é tisztviselő foglalkoztatnak hitközsé 26,05 pengő év költségvetésse dolgozi é szociáli célokr 240 pengő költ Töb nagyob jótékon é kulturáli cél alapítvány i keze hitközség Anyakönyv területéhe Bár Babarc Borjád Dunaszekcső Liptód Majs Nagynyárad Németboly Pócsa Ráctöttös Somberek Szaj é Versen községe tartoznak Lélekszám 784 családo szám 318 a adófizetők 283 Foglalkozá szerin 1 nagykereskedő gazdálkodó 2 szabadpályá levő tanító 13 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos 1 magántisztviselő 3 iparos mérnök 3 magánz é 1 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 24-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Flesc Ármi főrabbi Vid Dezs elnök Schwar Gyul alelnök Schwar Bél ügyész Vid Lajo iskolaszék elnök Káldo Sándo pénztárnok Koh Manó Singe Igná é Schwar Sam gondnokok Székel Lajo titkár

13398.h

CÍMSZ Mohá

SZÓCIK szerep társadal életébe Eze Krau Győ közjegyz Ken Ign állampénztá főtanácso Rohe Je őrnag vo vezérka mérnö Vi Lajo V Je tisz orvos Halá Árm váro állatorv hitközs elnö Vi Dezs váro megy törvényhatósá bizottsá ta Belváro Kaszi Délbarany Ba elnök Nagyo ipa vállalatok több létesítette í A Gyu bőrgyára Rosenth Sa téglagyár Ko Ma szappangyára mely mi s munká tisztvisel foglalkoztatna hitközs 26,0 peng é költségvetéss dolgoz szociál célok 24 peng köl Tö nagyo jótéko kulturál cé alapítván kez hitközsé Anyaköny területéh Bá Babar Borjá Dunaszekcs Liptó Maj Nagynyára Németbol Pócs Ráctöttö Sombere Sza Verse község tartozna Lélekszá 78 család szá 31 adófizető 28 Foglalkoz szeri nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít 1 keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérnö magán egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 24- halt hő halál hitközs m vezetőség Fles Árm főrabb Vi Dez elnö Schwa Gyu alelnö Schwa Bé ügyés Vi Laj iskolaszé elnö Káld Sánd pénztárno Ko Man Sing Ign Schwa Sa gondnoko Széke Laj titká

13398.

CÍMS Moh

SZÓCI szere társada életéb Ez Kra Gy közjegy Ke Ig állampénzt főtanács Roh J őrna v vezérk mérn V Laj J tis orvo Hal Ár vár állator hitköz eln V Dez vár meg törvényhatós bizotts t Belvár Kasz Délbaran B elnö Nagy ip vállalato töb létesített Gy bőrgyár Rosent S téglagyá K M szappangyár mel m munk tisztvise foglalkoztatn hitköz 26, pen költségvetés dolgo szociá célo 2 pen kö T nagy jóték kulturá c alapítvá ke hitközs Anyakön területé B Baba Borj Dunaszekc Lipt Ma Nagynyár Németbo Póc Ráctött Somber Sz Vers közsé tartozn Léleksz 7 csalá sz 3 adófizet 2 Foglalko szer nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise ipar mérn magá egy hitközség világháború ré v tag kö 24 hal h halá hitköz vezetősé Fle Ár főrab V De eln Schw Gy aleln Schw B ügyé V La iskolasz eln Kál Sán pénztárn K Ma Sin Ig Schw S gondnok Szék La titk

13398

CÍM Mo

SZÓC szer társad életé E Kr G közjeg K I állampénz főtanác Ro őrn vezér mér La ti orv Ha Á vá állato hitkö el De vá me törvényható bizott Belvá Kas Délbara eln Nag i vállalat tö létesítet G bőrgyá Rosen téglagy szappangyá me mun tisztvis foglalkoztat hitkö 26 pe költségveté dolg szoci cél pe k nag jóté kultur alapítv k hitköz Anyakö terület Bab Bor Dunaszek Lip M Nagynyá Németb Pó Ráctöt Sombe S Ver közs tartoz Léleks csal s adófize Foglalk sze nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis ipa mér mag eg hitközsé világhábor r ta k 2 ha hal hitkö vezetős Fl Á főra D el Sch G alel Sch ügy L iskolas el Ká Sá pénztár M Si I Sch gondno Szé L tit

1339

CÍ M

SZÓ sze társa élet K közje állampén főtaná R őr vezé mé L t or H v állat hitk e D v m törvényhat bizot Belv Ka Délbar el Na vállala t létesíte bőrgy Rose téglag szappangy m mu tisztvi foglalkozta hitk 2 p költségvet dol szoc cé p na jót kultu alapít hitkö Anyak terüle Ba Bo Dunasze Li Nagyny Német P Ráctö Somb Ve köz tarto Lélek csa adófiz Foglal sz nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi ip mé ma e hitközs világhábo t h ha hitk vezető F főr e Sc ale Sc üg iskola e K S pénztá S Sc gondn Sz ti