13399.htm

CÍMSZÓ: Mohácsi

SZEMÉLYNÉV: Mohácsi Jenő

SZÓCIKK: "Mohácsi Jenő, író, szül. Mohácson 1886. Filozófiai és jogi tanulmányait a budapesti és berlini egyetemeken végezte, majd hírlapírói pályára lépett és több magyar és német lap állandó munkatársa és tudósítója lett. A külföldi sajtószindikátus szindikusa és a Juda Halévy Társaság titkára. Több magyar drámát fordított németre és német színműveket magyarra. Az Ember Tragédiája német fordítása színpadok számára szintén tőle származik (1927). Németül írott költeményei közül több megjelent német antológiákban. Önállóan megjelent művei: Crescens (versek, 1904); Hamu (színmű, bemutatta a Thalia-Társaság 1908); Janus lelke (versek, 1909); A fejedelmi hajó (színmű, 1912). írt operaszövegeket Zádor Jenő, Siklós Albert, Radnai Miklós és Szabados Béla operáihoz, amelyek a m. kir. Operaházban kerültek bemutatásra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3399. címszó a lexikon => 610. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13399.htm

CÍMSZÓ: Mohácsi

SZEMÉLYNÉV: Mohácsi Jenő

SZÓCIKK: Mohácsi Jenő, író, szül. Mohácson 1886. Filozófiai és jogi tanulmányait a budapesti és berlini egyetemeken végezte, majd hírlapírói pályára lépett és több magyar és német lap állandó munkatársa és tudósítója lett. A külföldi sajtószindikátus szindikusa és a Juda Halévy Társaság titkára. Több magyar drámát fordított németre és német színműveket magyarra. Az Ember Tragédiája német fordítása színpadok számára szintén tőle származik 1927 . Németül írott költeményei közül több megjelent német antológiákban. Önállóan megjelent művei: Crescens versek, 1904 ; Hamu színmű, bemutatta a Thalia-Társaság 1908 ; Janus lelke versek, 1909 ; A fejedelmi hajó színmű, 1912 . írt operaszövegeket Zádor Jenő, Siklós Albert, Radnai Miklós és Szabados Béla operáihoz, amelyek a m. kir. Operaházban kerültek bemutatásra.

13399.ht

CÍMSZÓ Mohács

SZEMÉLYNÉV Mohács Jen

SZÓCIKK Mohács Jenő író szül Mohácso 1886 Filozófia é jog tanulmányai budapest é berlin egyetemeke végezte maj hírlapíró pályár lépet é töb magya é néme la álland munkatárs é tudósítój lett külföld sajtószindikátu szindikus é Jud Halév Társasá titkára Töb magya drámá fordítot németr é néme színműveke magyarra A Embe Tragédiáj néme fordítás színpado számár szinté től származi 192 Németü írot költeménye közü töb megjelen néme antológiákban Önállóa megjelen művei Crescen versek 190 Ham színmű bemutatt Thalia-Társasá 190 Janu lelk versek 190 fejedelm haj színmű 191 ír operaszövegeke Zádo Jenő Sikló Albert Radna Mikló é Szabado Bél operáihoz amelye m kir Operaházba kerülte bemutatásra

13399.h

CÍMSZ Mohác

SZEMÉLYNÉ Mohác Je

SZÓCIK Mohác Jen ír szü Mohács 188 Filozófi jo tanulmánya budapes berli egyetemek végezt ma hírlapír pályá lépe tö magy ném l állan munkatár tudósító let külföl sajtószindikát szindiku Ju Halé Társas titkár Tö magy drám fordíto német ném színművek magyarr Emb Tragédiá ném fordítá színpad számá szint tő származ 19 Német íro költemény köz tö megjele ném antológiákba Önálló megjele műve Cresce verse 19 Ha színm bemutat Thalia-Társas 19 Jan lel verse 19 fejedel ha színm 19 í operaszövegek Zád Jen Sikl Alber Radn Mikl Szabad Bé operáiho amely ki Operaházb került bemutatásr

13399.

CÍMS Mohá

SZEMÉLYN Mohá J

SZÓCI Mohá Je í sz Mohác 18 Filozóf j tanulmány budape berl egyeteme végez m hírlapí pály lép t mag né álla munkatá tudósít le külfö sajtószindiká szindik J Hal Társa titká T mag drá fordít néme né színműve magyar Em Tragédi né fordít színpa szám szin t szárma 1 Néme ír költemén kö t megjel né antológiákb Önáll megjel műv Cresc vers 1 H szín bemuta Thalia-Társa 1 Ja le vers 1 fejede h szín 1 operaszövege Zá Je Sik Albe Rad Mik Szaba B operáih amel k Operaház kerül bemutatás

13399

CÍM Moh

SZEMÉLY Moh

SZÓC Moh J s Mohá 1 Filozó tanulmán budap ber egyetem vége hírlap pál lé ma n áll munkat tudósí l külf sajtószindik szindi Ha Társ titk ma dr fordí ném n színműv magya E Tragéd n fordí színp szá szi szárm Ném í költemé k megje n antológiák Önál megje mű Cres ver szí bemut Thalia-Társ J l ver fejed szí operaszöveg Z J Si Alb Ra Mi Szab operái ame Operahá kerü bemutatá

1339

CÍ Mo

SZEMÉL Mo

SZÓ Mo Moh Filoz tanulmá buda be egyete vég hírla pá l m ál munka tudós kül sajtószindi szind H Tár tit m d ford né színmű magy Tragé ford szín sz sz szár Né költem megj antológiá Öná megj m Cre ve sz bemu Thalia-Tár ve feje sz operaszöve S Al R M Sza operá am Operah ker bemutat