13403.htm

CÍMSZÓ: Moldava

SZÓCIKK: Moldava (Sepsi, Cs.-Szl.), kisk. Abaúj-Torna vra. A M.-i (orthodox) hitközség 1825. alakult. Az alapítók neveit, valamint a hitközség alakulásának körülményeit nem ismerjük. A hitközség első rabbija Goldstein Saul volt, aki hosszú áldásos működés után 1860. halt meg. A hitközség 1853. közadakozásból építette meg templomát. 1850-ben létesítette Chevra Kadisáját, melynek Fried Miksa az elnöke és 1870. alakult meg a Nőegylete, mely Davidovics Emilné elnöklete alatt áll. A hitközségnek régóta van Talmud Tórája, melynek számára 1920. új épületet emeltek. A Talmud Tóra kéttanerős és állandóan kb. 30 növendék látogatja. A hitközség 15,000 ?K. évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Jászó, Rudnok, Popróc, Debrőd, Hatkóc, Somodi, Makranc, Csócs, Szeszta, Komaróc, Gambos, Perény, Buzita, Lánc, Rosta és Bodoló községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 120, a családok száma 37, adót 37-en űzetnek. Foglalkozás szerint: 12 kereskedő, 20 iparos, 2 ügyvéd, 2 orvos és 1 magánzó. A hitközség 22 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Tannenbaum Mózes rabbi, Fried Miksa kerületi elnök, Glück József hitközségi elnök, Davidovics Emil, Hász Izsák, Bodner Jakab és Liehtmann Ernő elöljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3403. címszó a lexikon => 611. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13403.htm

CÍMSZÓ: Moldava

SZÓCIKK: Moldava Sepsi, Cs.-Szl. , kisk. Abaúj-Torna vra. A M.-i orthodox hitközség 1825. alakult. Az alapítók neveit, valamint a hitközség alakulásának körülményeit nem ismerjük. A hitközség első rabbija Goldstein Saul volt, aki hosszú áldásos működés után 1860. halt meg. A hitközség 1853. közadakozásból építette meg templomát. 1850-ben létesítette Chevra Kadisáját, melynek Fried Miksa az elnöke és 1870. alakult meg a Nőegylete, mely Davidovics Emilné elnöklete alatt áll. A hitközségnek régóta van Talmud Tórája, melynek számára 1920. új épületet emeltek. A Talmud Tóra kéttanerős és állandóan kb. 30 növendék látogatja. A hitközség 15,000 ?K. évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Jászó, Rudnok, Popróc, Debrőd, Hatkóc, Somodi, Makranc, Csócs, Szeszta, Komaróc, Gambos, Perény, Buzita, Lánc, Rosta és Bodoló községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 120, a családok száma 37, adót 37-en űzetnek. Foglalkozás szerint: 12 kereskedő, 20 iparos, 2 ügyvéd, 2 orvos és 1 magánzó. A hitközség 22 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Tannenbaum Mózes rabbi, Fried Miksa kerületi elnök, Glück József hitközségi elnök, Davidovics Emil, Hász Izsák, Bodner Jakab és Liehtmann Ernő elöljárósági tagok.

13403.ht

CÍMSZÓ Moldav

SZÓCIKK Moldav Sepsi Cs.-Szl kisk Abaúj-Torn vra M.- orthodo hitközsé 1825 alakult A alapító neveit valamin hitközsé alakulásána körülményei ne ismerjük hitközsé els rabbij Goldstei Sau volt ak hossz áldáso működé utá 1860 hal meg hitközsé 1853 közadakozásbó épített me templomát 1850-be létesített Chevr Kadisáját melyne Frie Miks a elnök é 1870 alakul me Nőegylete mel Davidovic Emiln elnöklet alat áll hitközségne régót va Talmu Tórája melyne számár 1920 ú épülete emeltek Talmu Tór kéttanerő é állandóa kb 3 növendé látogatja hitközsé 15,00 ?K év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Jászó Rudnok Popróc Debrőd Hatkóc Somodi Makranc Csócs Szeszta Komaróc Gambos Perény Buzita Lánc Rost é Bodol községe tartoznak hitközsé lélekszám 120 családo szám 37 adó 37-e űzetnek Foglalkozá szerint 1 kereskedő 2 iparos ügyvéd orvo é magánzó hitközsé 2 tagj vet rész világháborúban aki közü 2-e este el hitközsé ma vezetősége Tannenbau Móze rabbi Frie Miks kerület elnök Glüc Józse hitközség elnök Davidovic Emil Hás Izsák Bodne Jaka é Liehtman Ern elöljáróság tagok

13403.h

CÍMSZ Molda

SZÓCIK Molda Seps Cs.-Sz kis Abaúj-Tor vr M. orthod hitközs 182 alakul alapít nevei valami hitközs alakulásán körülménye n ismerjü hitközs el rabbi Goldste Sa vol a hoss áldás működ ut 186 ha me hitközs 185 közadakozásb építet m templomá 1850-b létesítet Chev Kadisájá melyn Fri Mik elnö 187 alaku m Nőegylet me Davidovi Emil elnökle ala ál hitközségn régó v Talm Tóráj melyn számá 192 épület emelte Talm Tó kéttaner állandó k növend látogatj hitközs 15,0 ? é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Jász Rudno Popró Debrő Hatkó Somod Makran Csóc Szeszt Komaró Gambo Perén Buzit Lán Ros Bodo község tartozna hitközs lélekszá 12 család szá 3 ad 37- űzetne Foglalkoz szerin keresked iparo ügyvé orv magánz hitközs tag ve rés világháborúba ak köz 2- est e hitközs m vezetőség Tannenba Móz rabb Fri Mik kerüle elnö Glü Józs hitközsé elnö Davidovi Emi Há Izsá Bodn Jak Liehtma Er elöljárósá tago

13403.

CÍMS Mold

SZÓCI Mold Sep Cs.-S ki Abaúj-To v M ortho hitköz 18 alaku alapí neve valam hitköz alakulásá körülmény ismerj hitköz e rabb Goldst S vo hos áldá műkö u 18 h m hitköz 18 közadakozás építe templom 1850- létesíte Che Kadisáj mely Fr Mi eln 18 alak Nőegyle m Davidov Emi elnökl al á hitközség rég Tal Tórá mely szám 19 épüle emelt Tal T kéttane álland növen látogat hitköz 15, költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé Jás Rudn Popr Debr Hatk Somo Makra Csó Szesz Komar Gamb Peré Buzi Lá Ro Bod közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz a 37 űzetn Foglalko szeri kereske ipar ügyv or magán hitköz ta v ré világháborúb a kö 2 es hitköz vezetősé Tannenb Mó rab Fr Mi kerül eln Gl Józ hitközs eln Davidov Em H Izs Bod Ja Liehtm E elöljárós tag

13403

CÍM Mol

SZÓC Mol Se Cs.- k Abaúj-T orth hitkö 1 alak alap nev vala hitkö alakulás körülmén ismer hitkö rab Golds v ho áld műk 1 hitkö 1 közadakozá épít templo 1850 létesít Ch Kadisá mel F M el 1 ala Nőegyl Davido Em elnök a hitközsé ré Ta Tór mel szá 1 épül emel Ta kéttan állan növe látoga hitkö 15 költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület Já Rud Pop Deb Hat Som Makr Cs Szes Koma Gam Per Buz L R Bo közs tartoz hitkö léleks csal s 3 űzet Foglalk szer keresk ipa ügy o magá hitkö t r világháború k e hitkö vezetős Tannen M ra F M kerü el G Jó hitköz el Davido E Iz Bo J Lieht elöljáró ta

1340

CÍ Mo

SZÓ Mo S Cs. Abaúj- ort hitk ala ala ne val hitk alakulá körülmé isme hitk ra Gold h ál mű hitk közadakoz épí templ 185 létesí C Kadis me e al Nőegy David E elnö hitközs r T Tó me sz épü eme T kétta álla növ látog hitk 1 költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle J Ru Po De Ha So Mak C Sze Kom Ga Pe Bu B köz tarto hitk lélek csa űze Foglal sze keres ip üg mag hitk világhábor hitk vezető Tanne r ker e J hitkö e David I B Lieh elöljár t