13410.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Géza

SZÓCIKK: "M. Géza*, zeneesztétikus és író, szül. Budapesten 1872. szept. 7. A budapesti egyetemen tanult és államtudományi doktorátust szerzett, majd Lipcsében zenetudományi előadásokat hallgatott az ottani egyetemen. 1900-ban az Orsz. Zeneakadémián a magyar zene elméletének lett a tanára, később pedig a zenetörténelemnek és zeneesztétikának is, egyszersmind a budapesti egyetemen ő lett az első magántanára a zenetudományoknak. 1919 óta a Pester Lloyd zenekritikusa. Művei: A magyar zene elmélete (1903), mely a kritika szerint korszakalkotóan értékes munka és a magyar zene egész fejlődéstanának első tudományos felépítése. Továbbá: A magyar hangszer akusztikai világításban; Bevezető a zenetudományba; Egyetemes zenetörténet; A magyar föld zenéje; A faji zene elmélete; Magyar táncok a XVI. századból; A disszonanciák határa; Általános zenetörténet a legrégibb időktől a jelenkorig; A zene a szocialista társadalomban (1919)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3410. címszó a lexikon => 612. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13410.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Géza

SZÓCIKK: M. Géza*, zeneesztétikus és író, szül. Budapesten 1872. szept. 7. A budapesti egyetemen tanult és államtudományi doktorátust szerzett, majd Lipcsében zenetudományi előadásokat hallgatott az ottani egyetemen. 1900-ban az Orsz. Zeneakadémián a magyar zene elméletének lett a tanára, később pedig a zenetörténelemnek és zeneesztétikának is, egyszersmind a budapesti egyetemen ő lett az első magántanára a zenetudományoknak. 1919 óta a Pester Lloyd zenekritikusa. Művei: A magyar zene elmélete 1903 , mely a kritika szerint korszakalkotóan értékes munka és a magyar zene egész fejlődéstanának első tudományos felépítése. Továbbá: A magyar hangszer akusztikai világításban; Bevezető a zenetudományba; Egyetemes zenetörténet; A magyar föld zenéje; A faji zene elmélete; Magyar táncok a XVI. századból; A disszonanciák határa; Általános zenetörténet a legrégibb időktől a jelenkorig; A zene a szocialista társadalomban 1919 .

13410.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Géz

SZÓCIKK M Géza* zeneesztétiku é író szül Budapeste 1872 szept 7 budapest egyeteme tanul é államtudomány doktorátus szerzett maj Lipcsébe zenetudomány előadásoka hallgatot a ottan egyetemen 1900-ba a Orsz Zeneakadémiá magya zen elméleténe let tanára későb pedi zenetörténelemne é zeneesztétikána is egyszersmin budapest egyeteme let a els magántanár zenetudományoknak 191 ót Peste Lloy zenekritikusa Művei magya zen elmélet 190 mel kritik szerin korszakalkotóa értéke munk é magya zen egés fejlődéstanána els tudományo felépítése Továbbá magya hangsze akusztika világításban Bevezet zenetudományba Egyeteme zenetörténet magya föl zenéje faj zen elmélete Magya tánco XVI századból disszonanciá határa Általáno zenetörténe legrégib időktő jelenkorig zen szocialist társadalomba 191

13410.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Gé

SZÓCIK Géza zeneesztétik ír szü Budapest 187 szep budapes egyetem tanu államtudomán doktorátu szerzet ma Lipcséb zenetudomán előadások hallgato otta egyeteme 1900-b Ors Zeneakadémi magy ze elméletén le tanár késő ped zenetörténelemn zeneesztétikán i egyszersmi budapes egyetem le el magántaná zenetudományokna 19 ó Pest Llo zenekritikus Műve magy ze elméle 19 me kriti szeri korszakalkotó érték mun magy ze egé fejlődéstanán el tudomány felépítés Tovább magy hangsz akusztik világításba Beveze zenetudományb Egyetem zenetörténe magy fö zenéj fa ze elmélet Magy tánc XV századbó disszonanci határ Általán zenetörtén legrégi időkt jelenkori ze szocialis társadalomb 19

13410.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol G

SZÓCI Géz zeneesztéti í sz Budapes 18 sze budape egyete tan államtudomá doktorát szerze m Lipcsé zenetudomá előadáso hallgat ott egyetem 1900- Or Zeneakadém mag z elméleté l taná kés pe zenetörténelem zeneesztétiká egyszersm budape egyete l e magántan zenetudományokn 1 Pes Ll zenekritiku Műv mag z elmél 1 m krit szer korszakalkot érté mu mag z eg fejlődéstaná e tudomán felépíté Továb mag hangs akuszti világításb Bevez zenetudomány Egyete zenetörtén mag f zené f z elméle Mag tán X századb disszonanc hatá Általá zenetörté legrég idők jelenkor z szociali társadalom 1

13410

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo

SZÓC Gé zeneesztét s Budape 1 sz budap egyet ta államtudom doktorá szerz Lipcs zenetudom előadás hallga ot egyete 1900 O Zeneakadé ma elmélet tan ké p zenetörténele zeneesztétik egyszers budap egyet magánta zenetudományok Pe L zenekritik Mű ma elmé kri sze korszakalko ért m ma e fejlődéstan tudomá felépít Tová ma hang akuszt világítás Beve zenetudomán Egyet zenetörté ma zen elmél Ma tá század disszonan hat Által zenetört legré idő jelenko szocial társadalo

1341

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ G zeneeszté Budap s buda egye t államtudo doktor szer Lipc zenetudo előadá hallg o egyet 190 Zeneakad m elméle ta k zenetörténel zeneesztéti egyszer buda egye magánt zenetudományo P zenekriti M m elm kr sz korszakalk ér m fejlődésta tudom felépí Tov m han akusz világítá Bev zenetudomá Egye zenetört m ze elmé M t száza disszona ha Álta zenetör legr id jelenk szocia társadal