13411.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Gyula

SZÓCIKK: "M. Gyula, regény- és színműíró, szül. Szabadkán 1857. Budapesten elvégezte a jogot, azután a Zombor és Vidéke c. politikai lap szerkesztője volt. 1897 óta budapesti gyakorló ügyvéd. Szerkesztette az Állami Tisztviselők Közlönyét és a Magyar Köztisztviselő c. szaklapot. Több verses és novellás kötete, regénye, meg színműve jelent meg. Több drámájával pályadíjat nyert, néhány színművét és vígjátékát a Nemzeti Színház mutatta be. Főbb művei: Asszonyok bűne, férjek átka (regény); A maranth költeményei; Első álmaim (novellák); Drámai költemények (négy színmű); Homokzátonyok (vígjáték); Nyári zivatar (vígjáték); Bayard lovag (dráma); Hazug törvény (dráma); Ügyvédek (színmű); Nagy tolvajok (színmű). Válogatott művei tíz kötetben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3411. címszó a lexikon => 612. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13411.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Gyula

SZÓCIKK: M. Gyula, regény- és színműíró, szül. Szabadkán 1857. Budapesten elvégezte a jogot, azután a Zombor és Vidéke c. politikai lap szerkesztője volt. 1897 óta budapesti gyakorló ügyvéd. Szerkesztette az Állami Tisztviselők Közlönyét és a Magyar Köztisztviselő c. szaklapot. Több verses és novellás kötete, regénye, meg színműve jelent meg. Több drámájával pályadíjat nyert, néhány színművét és vígjátékát a Nemzeti Színház mutatta be. Főbb művei: Asszonyok bűne, férjek átka regény ; A maranth költeményei; Első álmaim novellák ; Drámai költemények négy színmű ; Homokzátonyok vígjáték ; Nyári zivatar vígjáték ; Bayard lovag dráma ; Hazug törvény dráma ; Ügyvédek színmű ; Nagy tolvajok színmű . Válogatott művei tíz kötetben jelentek meg.

13411.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Gyul

SZÓCIKK M Gyula regény é színműíró szül Szabadká 1857 Budapeste elvégezt jogot azutá Zombo é Vidék c politika la szerkesztőj volt 189 ót budapest gyakorl ügyvéd Szerkesztett a Állam Tisztviselő Közlönyé é Magya Köztisztvisel c szaklapot Töb verse é novellá kötete regénye me színműv jelen meg Töb drámájáva pályadíja nyert néhán színművé é vígjátéká Nemzet Színhá mutatt be Főb művei Asszonyo bűne férje átk regén marant költeményei Els álmai novellá Dráma költeménye nég színm Homokzátonyo vígjáté Nyár zivata vígjáté Bayar lova drám Hazu törvén drám Ügyvéde színm Nag tolvajo színm Válogatot műve tí kötetbe jelente meg

13411.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Gyu

SZÓCIK Gyul regén színműír szü Szabadk 185 Budapest elvégez jogo azut Zomb Vidé politik l szerkesztő vol 18 ó budapes gyakor ügyvé Szerkesztet Álla Tisztvisel Közlöny Magy Köztisztvise szaklapo Tö vers novell kötet regény m színmű jele me Tö drámájáv pályadíj nyer néhá színműv vígjáték Nemze Szính mutat b Fő műve Asszony bűn férj át regé maran költeménye El álma novell Drám költemény né szín Homokzátony vígját Nyá zivat vígját Baya lov drá Haz törvé drá Ügyvéd szín Na tolvaj szín Válogato műv t kötetb jelent me

13411.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol Gy

SZÓCI Gyu regé színműí sz Szabad 18 Budapes elvége jog azu Zom Vid politi szerkeszt vo 1 budape gyako ügyv Szerkeszte Áll Tisztvise Közlön Mag Köztisztvis szaklap T ver novel köte regén színm jel m T drámájá pályadí nye néh színmű vígjáté Nemz Szín muta F műv Asszon bű fér á reg mara költemény E álm novel Drá költemén n szí Homokzáton vígjá Ny ziva vígjá Bay lo dr Ha törv dr Ügyvé szí N tolva szí Válogat mű kötet jelen m

13411

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo G

SZÓC Gy reg színmű s Szaba 1 Budape elvég jo az Zo Vi polit szerkesz v budap gyak ügy Szerkeszt Ál Tisztvis Közlö Ma Köztisztvi szakla ve nove köt regé szín je drámáj pályad ny né színm vígját Nem Szí mut mű Asszo b fé re mar költemén ál nove Dr költemé sz Homokzáto vígj N ziv vígj Ba l d H tör d Ügyv sz tolv sz Váloga m köte jele

1341

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ G re színm Szab Budap elvé j a Z V poli szerkes buda gya üg Szerkesz Á Tisztvi Közl M Köztisztv szakl v nov kö reg szí j drámá pálya n n szín vígjá Ne Sz mu m Assz f r ma költemé á nov D költem s Homokzát víg zi víg B tö Ügy s tol s Válog köt jel