13417.htm

CÍMSZÓ: Monor

SZÓCIKK: leányuk emlékére alapítottak. A hitközség tagjai számottevő tényezői M. gazdasági életének. Fried Béla malma és téglagyára 80, Pollacsek Ignác fatelepei 42, Huppert Gyula és Sándor áruforgalmi vállalata 48 és Huppert Bernát vállalatai 20 embert foglalkoztatnak. M.-ról származik Wilheim Adolf (l. o.), Kőszegi Sándor hegedűművész, aki jelenleg Amerikában él, itt működött nyolc évig Schlesinger Sámuel főrabbi, és jelenlegi főrabbija Pfeiffer (Pap) Izsák szintén értékes munkása a zsidó kultúrának. A hitközség évi költségvetése 22,000 pengő, filantropikus és szociális célokra 8500 pengőt költenek. A hitközség 850 lelket számlál, 320 családdal és 295 adófizetővel. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 8 gazdálkodó, 2 tanító, 10 katona és vasutas, 100 kereskedő, 7 ügyvéd, 7 köztisztviselő, 64 munkás, .2 nagyiparos, 5 orvos, 45 magántisztviselő, 6 vállalkozó, 42 iparos, 1 mérnök és 20 magánzó. Jóléti intézmények: a háborúban egy azóta már megszűnt kórház és az Izr. Patronage ma is fennálló gyermekmenhelye. A hitközség 116 tagja vett részt a világháborúban s 9-en estek el. Az ellenforradalomnak egy hitközségi tag esett áldozatul. A M.-i hitközséghez fiók hitközségként Vecsés. Gyömrő, Tápiósüly, Tápiósáp, Maglód, Üllő, Mende, Ecser, Űri és Gomba községek tartoznak. A hitközség mai vezetősége: Pfeiffer Izsák főrabbi, Szilágyi Ferenc elnök, Szántó Adolf alelnök, Goldstein József pénztárnok, Révész Izidor ellenőr, Nemes Gyula, Deutsch Ignác és Rosenberg Márton gondnokok. Friedländer Henrik tanító-jegyző, Szőllősi Zoltán iskolaszéki elnök és Wax Mendel kántor.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3417. címszó a lexikon => 613. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13417.htm

CÍMSZÓ: Monor

SZÓCIKK: leányuk emlékére alapítottak. A hitközség tagjai számottevő tényezői M. gazdasági életének. Fried Béla malma és téglagyára 80, Pollacsek Ignác fatelepei 42, Huppert Gyula és Sándor áruforgalmi vállalata 48 és Huppert Bernát vállalatai 20 embert foglalkoztatnak. M.-ról származik Wilheim Adolf l. o. , Kőszegi Sándor hegedűművész, aki jelenleg Amerikában él, itt működött nyolc évig Schlesinger Sámuel főrabbi, és jelenlegi főrabbija Pfeiffer Pap Izsák szintén értékes munkása a zsidó kultúrának. A hitközség évi költségvetése 22,000 pengő, filantropikus és szociális célokra 8500 pengőt költenek. A hitközség 850 lelket számlál, 320 családdal és 295 adófizetővel. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 8 gazdálkodó, 2 tanító, 10 katona és vasutas, 100 kereskedő, 7 ügyvéd, 7 köztisztviselő, 64 munkás, .2 nagyiparos, 5 orvos, 45 magántisztviselő, 6 vállalkozó, 42 iparos, 1 mérnök és 20 magánzó. Jóléti intézmények: a háborúban egy azóta már megszűnt kórház és az Izr. Patronage ma is fennálló gyermekmenhelye. A hitközség 116 tagja vett részt a világháborúban s 9-en estek el. Az ellenforradalomnak egy hitközségi tag esett áldozatul. A M.-i hitközséghez fiók hitközségként Vecsés. Gyömrő, Tápiósüly, Tápiósáp, Maglód, Üllő, Mende, Ecser, Űri és Gomba községek tartoznak. A hitközség mai vezetősége: Pfeiffer Izsák főrabbi, Szilágyi Ferenc elnök, Szántó Adolf alelnök, Goldstein József pénztárnok, Révész Izidor ellenőr, Nemes Gyula, Deutsch Ignác és Rosenberg Márton gondnokok. Friedländer Henrik tanító-jegyző, Szőllősi Zoltán iskolaszéki elnök és Wax Mendel kántor.

13417.ht

CÍMSZÓ Mono

SZÓCIKK leányu emlékér alapítottak hitközsé tagja számottev tényező M gazdaság életének Frie Bél malm é téglagyár 80 Pollacse Igná fatelepe 42 Hupper Gyul é Sándo áruforgalm vállalat 4 é Hupper Berná vállalata 2 ember foglalkoztatnak M.-ró származi Wilhei Adol l o Kőszeg Sándo hegedűművész ak jelenle Amerikába él it működöt nyol évi Schlesinge Sámue főrabbi é jelenleg főrabbij Pfeiffe Pa Izsá szinté értéke munkás zsid kultúrának hitközsé év költségvetés 22,00 pengő filantropiku é szociáli célokr 850 pengő költenek hitközsé 85 lelke számlál 32 családda é 29 adófizetővel Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító 1 katon é vasutas 10 kereskedő ügyvéd köztisztviselő 6 munkás . nagyiparos orvos 4 magántisztviselő vállalkozó 4 iparos mérnö é 2 magánzó Jólét intézmények háborúba eg azót má megszűn kórhá é a Izr Patronag m i fennáll gyermekmenhelye hitközsé 11 tagj vet rész világháborúba 9-e este el A ellenforradalomna eg hitközség ta eset áldozatul M.- hitközséghe fió hitközségkén Vecsés Gyömrő Tápiósüly Tápiósáp Maglód Üllő Mende Ecser Űr é Gomb községe tartoznak hitközsé ma vezetősége Pfeiffe Izsá főrabbi Szilágy Feren elnök Szánt Adol alelnök Goldstei Józse pénztárnok Révés Izido ellenőr Neme Gyula Deutsc Igná é Rosenber Márto gondnokok Friedlände Henri tanító-jegyző Szőllős Zoltá iskolaszék elnö é Wa Mende kántor

13417.h

CÍMSZ Mon

SZÓCIK leány emléké alapította hitközs tagj számotte tényez gazdasá életéne Fri Bé mal téglagyá 8 Pollacs Ign fatelep 4 Huppe Gyu Sánd áruforgal vállala Huppe Bern vállalat embe foglalkoztatna M.-r származ Wilhe Ado Kősze Sánd hegedűművés a jelenl Amerikáb é i működö nyo év Schlesing Sámu főrabb jelenle főrabbi Pfeiff P Izs szint érték munká zsi kultúrána hitközs é költségveté 22,0 peng filantropik szociál célok 85 peng költene hitközs 8 lelk számlá 3 családd 2 adófizetőve Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít kato vasuta 1 keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérn magánz Jólé intézménye háborúb e azó m megszű kórh Iz Patrona fennál gyermekmenhely hitközs 1 tag ve rés világháborúb 9- est e ellenforradalomn e hitközsé t ese áldozatu M. hitközségh fi hitközségké Vecsé Gyömr Tápiósül Tápiósá Magló Üll Mend Ecse Ű Gom község tartozna hitközs m vezetőség Pfeiff Izs főrabb Szilág Fere elnö Szán Ado alelnö Goldste Józs pénztárno Révé Izid ellenő Nem Gyul Deuts Ign Rosenbe Márt gondnoko Friedländ Henr tanító-jegyz Szőllő Zolt iskolaszé eln W Mend kánto

13417.

CÍMS Mo

SZÓCI leán emlék alapított hitköz tag számott ténye gazdas életén Fr B ma téglagy Pollac Ig fatele Hupp Gy Sán áruforga vállal Hupp Ber vállala emb foglalkoztatn M.- szárma Wilh Ad Kősz Sán hegedűművé jelen Ameriká működ ny é Schlesin Sám főrab jelenl főrabb Pfeif Iz szin érté munk zs kultúrán hitköz költségvet 22, pen filantropi szociá célo 8 pen költen hitköz lel száml család adófizetőv Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kat vasut kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mér magán Jól intézmény háború az megsz kór I Patron fenná gyermekmenhel hitköz ta v ré világháború 9 es ellenforradalom hitközs es áldozat M hitközség f hitközségk Vecs Gyöm Tápiósü Tápiós Magl Ül Men Ecs Go közsé tartozn hitköz vezetősé Pfeif Iz főrab Szilá Fer eln Szá Ad aleln Goldst Józ pénztárn Rév Izi ellen Ne Gyu Deut Ig Rosenb Már gondnok Friedlän Hen tanító-jegy Szőll Zol iskolasz el Men kánt

13417

CÍM M

SZÓC leá emlé alapítot hitkö ta számot tény gazda életé F m téglag Polla I fatel Hup G Sá áruforg válla Hup Be vállal em foglalkoztat M. szárm Wil A Kős Sá hegedűműv jele Amerik műkö n Schlesi Sá főra jelen főrab Pfei I szi ért mun z kultúrá hitkö költségve 22 pe filantrop szoci cél pe költe hitkö le szám csalá adófizető Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan ka vasu keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mé magá Jó intézmén hábor a megs kó Patro fenn gyermekmenhe hitkö t r világhábor e ellenforradalo hitköz e áldoza hitközsé hitközség Vec Gyö Tápiós Tápió Mag Ü Me Ec G közs tartoz hitkö vezetős Pfei I főra Szil Fe el Sz A alel Golds Jó pénztár Ré Iz elle N Gy Deu I Rosen Má gondno Friedlä He tanító-jeg Szől Zo iskolas e Me kán

1341SZÓ le eml alapíto hitk t számo tén gazd élet tégla Poll fate Hu S árufor váll Hu B válla e foglalkozta M szár Wi Kő S hegedűmű jel Ameri műk Schles S főr jele főra Pfe sz ér mu kultúr hitk költségv 2 p filantro szoc cé p költ hitk l szá csal adófizet Foglal sze nagykeres gazdál ta k vas keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi vállal ip m mag J intézmé hábo meg k Patr fen gyermekmenh hitk világhábo ellenforradal hitkö áldoz hitközs hitközsé Ve Gy Tápió Tápi Ma M E köz tarto hitk vezető Pfe főr Szi F e S ale Gold J pénztá R I ell G De Rose M gondn Friedl H tanító-je Sző Z iskola M ká