13418.htm

CÍMSZÓ: Mór

SZÓCIKK: Mór, nagyk. Fejér vm., 10,522 lak. A zsidó hitközség 1750. alakult, de már jóval előbb is laktak a községben zsidók. Az országos hírű Rosenthal család, amely a hitközséget alapította, 1740 körül telepedett le M.-on. A hitközség első vezetőjének, Rosenthal Naftalinak nagy befolyása volt II. József császár, II. Lipót és I. Ferenc József királyoknál, amit a magyarországi zsidóság javára használt fel. Személyes barátja volt Mendelssohn Mózesnek s az ő tanításainak szellemében igyekezett a hitközségi életet megszervezni. A XVIII. sz. vége felé a hitközség annyira megnövekedett, hogy rabbira volt szüksége és megválasztotta Münk Izsákot megh. M.-on (1803). A Saphir, Gomperz és Rosenthal családok támogatása folytán a hitközség állandóan fejlődött. Gomperz Fülöp (megh. 1804) jesivát létesített és apósának, R. Naftalinak közreműködésével vezette, de a jesiva a múlt század közepén beszüntette működését. A XIX. sz. elején már több jótékony egyesülete volt a hitközségnek, ú. ro.: a Chevra Kadisa, a Nő egylet és a Leányegylet. 1802-ben felépítették a templomot Rosenthal Salamon és neje adományából. 1870-ben elemi iskolát létesítettek, amely azonban a rossz viszonyok és az elnéptelenedés következtében szünetel. 1875 körül Büchler P. rabbi került a hitközség élére, aki 1917-ig működött és ezen idő alatt igyekezett a vallásosságot meghonosítani a hitközség tagjai között. A háború alatt a hitközség népkonyhát tartott fenn katonák és menekültek részére. A harctéren 16-an estek el. A forradalmi években sokan elköltöztek és a hitközség taglétszáma nagyon megcsappant. A hitközség kongresszusi alapon működik. Lélekszám 320, családszám 98, adófizető tag 110. Foglalkozásuk: 50 kereskedő, 20 gazdálkodó, 19 magánzó, 7 iparos, 5 magántisztviselő, 4 orvos, 3 más szabadpályán, 3 munkás, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő és 5 egyéb. 4 munkanélküli és 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 8-9000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak Bakonysárkány, Bakonykuti, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Gutamási, Isztimér, Kisgyón, Magyaralmás, Nagyveleg, Pasztavám, Sövénykút, Tárnok és Tőrös községek. A hitközség a IX. székesfehérvári községkerülethez tartozik. A közgazdaság terén a következőknek van fontos szerepük: Grünfeld Sándor, Grünfeld Pál és Auspitz Viktor birtokosok, Blum Dávid nagybérlő. A hitközség mai vezetősége: Weisz Lajos rabbi, Mayer Endre elnök, Steiner Ede alelnök, Schiller Béla pénztárnok és László Béla titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3418. címszó a lexikon => 613. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13418.htm

CÍMSZÓ: Mór

SZÓCIKK: Mór, nagyk. Fejér vm., 10,522 lak. A zsidó hitközség 1750. alakult, de már jóval előbb is laktak a községben zsidók. Az országos hírű Rosenthal család, amely a hitközséget alapította, 1740 körül telepedett le M.-on. A hitközség első vezetőjének, Rosenthal Naftalinak nagy befolyása volt II. József császár, II. Lipót és I. Ferenc József királyoknál, amit a magyarországi zsidóság javára használt fel. Személyes barátja volt Mendelssohn Mózesnek s az ő tanításainak szellemében igyekezett a hitközségi életet megszervezni. A XVIII. sz. vége felé a hitközség annyira megnövekedett, hogy rabbira volt szüksége és megválasztotta Münk Izsákot megh. M.-on 1803 . A Saphir, Gomperz és Rosenthal családok támogatása folytán a hitközség állandóan fejlődött. Gomperz Fülöp megh. 1804 jesivát létesített és apósának, R. Naftalinak közreműködésével vezette, de a jesiva a múlt század közepén beszüntette működését. A XIX. sz. elején már több jótékony egyesülete volt a hitközségnek, ú. ro.: a Chevra Kadisa, a Nő egylet és a Leányegylet. 1802-ben felépítették a templomot Rosenthal Salamon és neje adományából. 1870-ben elemi iskolát létesítettek, amely azonban a rossz viszonyok és az elnéptelenedés következtében szünetel. 1875 körül Büchler P. rabbi került a hitközség élére, aki 1917-ig működött és ezen idő alatt igyekezett a vallásosságot meghonosítani a hitközség tagjai között. A háború alatt a hitközség népkonyhát tartott fenn katonák és menekültek részére. A harctéren 16-an estek el. A forradalmi években sokan elköltöztek és a hitközség taglétszáma nagyon megcsappant. A hitközség kongresszusi alapon működik. Lélekszám 320, családszám 98, adófizető tag 110. Foglalkozásuk: 50 kereskedő, 20 gazdálkodó, 19 magánzó, 7 iparos, 5 magántisztviselő, 4 orvos, 3 más szabadpályán, 3 munkás, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő és 5 egyéb. 4 munkanélküli és 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 8-9000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak Bakonysárkány, Bakonykuti, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Gutamási, Isztimér, Kisgyón, Magyaralmás, Nagyveleg, Pasztavám, Sövénykút, Tárnok és Tőrös községek. A hitközség a IX. székesfehérvári községkerülethez tartozik. A közgazdaság terén a következőknek van fontos szerepük: Grünfeld Sándor, Grünfeld Pál és Auspitz Viktor birtokosok, Blum Dávid nagybérlő. A hitközség mai vezetősége: Weisz Lajos rabbi, Mayer Endre elnök, Steiner Ede alelnök, Schiller Béla pénztárnok és László Béla titkár.

13418.ht

CÍMSZÓ Mó

SZÓCIKK Mór nagyk Fejé vm. 10,52 lak zsid hitközsé 1750 alakult d má jóva előb i lakta községbe zsidók A országo hír Rosentha család amel hitközsége alapította 174 körü telepedet l M.-on hitközsé els vezetőjének Rosentha Naftalina nag befolyás vol II Józse császár II Lipó é I Feren Józse királyoknál ami magyarország zsidósá javár használ fel Személye barátj vol Mendelssoh Mózesne a tanításaina szellemébe igyekezet hitközség élete megszervezni XVIII sz vég fel hitközsé annyir megnövekedett hog rabbir vol szükség é megválasztott Mün Izsáko megh M.-o 180 Saphir Gomper é Rosentha családo támogatás folytá hitközsé állandóa fejlődött Gomper Fülö megh 180 jesivá létesítet é apósának R Naftalina közreműködéséve vezette d jesiv múl száza közepé beszüntett működését XIX sz elejé má töb jótékon egyesület vol hitközségnek ú ro. Chevr Kadisa N egyle é Leányegylet 1802-be felépítetté templomo Rosentha Salamo é nej adományából 1870-be elem iskolá létesítettek amel azonba ross viszonyo é a elnéptelenedé következtébe szünetel 187 körü Büchle P rabb kerül hitközsé élére ak 1917-i működöt é eze id alat igyekezet vallásosságo meghonosítan hitközsé tagja között hábor alat hitközsé népkonyhá tartot fen katoná é menekülte részére harctére 16-a este el forradalm évekbe soka elköltözte é hitközsé taglétszám nagyo megcsappant hitközsé kongresszus alapo működik Lélekszá 320 családszá 98 adófizet ta 110 Foglalkozásuk 5 kereskedő 2 gazdálkodó 1 magánzó iparos magántisztviselő orvos má szabadpályán munkás ügyvéd köztisztvisel é egyéb munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 8-900 pengő Anyakönyv területéhe tartozna Bakonysárkány Bakonykuti Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Gutamási Isztimér Kisgyón Magyaralmás Nagyveleg Pasztavám Sövénykút Tárno é Tőrö községek hitközsé IX székesfehérvár községkerülethe tartozik közgazdasá teré következőkne va fonto szerepük Grünfel Sándor Grünfel Pá é Auspit Vikto birtokosok Blu Dávi nagybérlő hitközsé ma vezetősége Weis Lajo rabbi Maye Endr elnök Steine Ed alelnök Schille Bél pénztárno é Lászl Bél titkár

13418.h

CÍMSZ M

SZÓCIK Mó nagy Fej vm 10,5 la zsi hitközs 175 alakul m jóv elő lakt községb zsidó ország hí Rosenth csalá ame hitközség alapított 17 kör telepede M.-o hitközs el vezetőjéne Rosenth Naftalin na befolyá vo I Józs császá I Lip Fere Józs királyokná am magyarorszá zsidós javá haszná fe Személy barát vo Mendelsso Mózesn tanításain szelleméb igyekeze hitközsé élet megszervezn XVII s vé fe hitközs annyi megnövekedet ho rabbi vo szüksé megválasztot Mü Izsák meg M.- 18 Saphi Gompe Rosenth család támogatá folyt hitközs állandó fejlődöt Gompe Fül meg 18 jesiv létesíte apósána Naftalin közreműködésév vezett jesi mú száz közep beszüntet működésé XI s elej m tö jótéko egyesüle vo hitközségne ro Chev Kadis egyl Leányegyle 1802-b felépített templom Rosenth Salam ne adományábó 1870-b ele iskol létesítette ame azonb ros viszony elnéptelened következtéb szünete 18 kör Büchl rab kerü hitközs élér a 1917- működö ez i ala igyekeze vallásosság meghonosíta hitközs tagj közöt hábo ala hitközs népkonyh tarto fe katon menekült részér harctér 16- est e forradal évekb sok elköltözt hitközs taglétszá nagy megcsappan hitközs kongresszu alap működi Léleksz 32 családsz 9 adófize t 11 Foglalkozásu keresked gazdálkod magánz iparo magántisztvisel orvo m szabadpályá munká ügyvé köztisztvise egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 8-90 peng Anyaköny területéh tartozn Bakonysárkán Bakonykut Bodaj Csákberén Csókak Fehérvárcsurg Gutamás Isztimé Kisgyó Magyaralmá Nagyvele Pasztavá Sövénykú Tárn Tőr községe hitközs I székesfehérvá községkerületh tartozi közgazdas ter következőkn v font szerepü Grünfe Sándo Grünfe P Auspi Vikt birtokoso Bl Dáv nagybérl hitközs m vezetőség Wei Laj rabb May End elnö Stein E alelnö Schill Bé pénztárn Lász Bé titká

13418.

CÍMS

SZÓCI M nag Fe v 10, l zs hitköz 17 alaku jó el lak község zsid orszá h Rosent csal am hitközsé alapítot 1 kö teleped M.- hitköz e vezetőjén Rosent Naftali n befoly v Józ csász Li Fer Józ királyokn a magyarorsz zsidó jav haszn f Személ bará v Mendelss Mózes tanításai szellemé igyekez hitközs éle megszervez XVI v f hitköz anny megnövekede h rabb v szüks megválaszto M Izsá me M. 1 Saph Gomp Rosent csalá támogat foly hitköz álland fejlődö Gomp Fü me 1 jesi létesít apósán Naftali közreműködésé vezet jes m szá köze beszünte működés X ele t jóték egyesül v hitközségn r Che Kadi egy Leányegyl 1802- felépítet templo Rosent Sala n adományáb 1870- el isko létesített am azon ro viszon elnéptelene következté szünet 1 kö Büch ra ker hitköz élé 1917 működ e al igyekez vallásossá meghonosít hitköz tag közö háb al hitköz népkony tart f kato menekül részé harcté 16 es forrada évek so elköltöz hitköz taglétsz nag megcsappa hitköz kongressz ala működ Léleks 3 családs adófiz 1 Foglalkozás kereske gazdálko magán ipar magántisztvise orv szabadpály munk ügyv köztisztvis egy munkanélk közadakozás hitköz költségvet 8-9 pen Anyakön területé tartoz Bakonysárká Bakonyku Boda Csákberé Csóka Fehérvárcsur Gutamá Isztim Kisgy Magyaralm Nagyvel Pasztav Sövényk Tár Tő község hitköz székesfehérv községkerület tartoz közgazda te következők fon szerep Grünf Sánd Grünf Ausp Vik birtokos B Dá nagybér hitköz vezetősé We La rab Ma En eln Stei aleln Schil B pénztár Lás B titk

13418

CÍM

SZÓC na F 10 z hitkö 1 alak j e la közsé zsi orsz Rosen csa a hitközs alapíto k telepe M. hitkö vezetőjé Rosen Naftal befol Jó csás L Fe Jó királyok magyarors zsid ja hasz Szemé bar Mendels Móze tanítása szellem igyeke hitköz él megszerve XV hitkö ann megnöveked rab szük megválaszt Izs m M Sap Gom Rosen csal támoga fol hitkö állan fejlőd Gom F m jes létesí apósá Naftal közreműködés veze je sz köz beszünt működé el jóté egyesü hitközség Ch Kad eg Leányegy 1802 felépíte templ Rosen Sal adományá 1870 e isk létesítet a azo r viszo elnéptelen következt szüne k Büc r ke hitkö él 191 műkö a igyeke vallásoss meghonosí hitkö ta köz há a hitkö népkon tar kat menekü rész harct 1 e forrad éve s elköltö hitkö tagléts na megcsapp hitkö kongress al műkö Lélek család adófi Foglalkozá keresk gazdálk magá ipa magántisztvis or szabadpál mun ügy köztisztvi eg munkanél közadakozá hitkö költségve 8- pe Anyakö terület tarto Bakonysárk Bakonyk Bod Csákber Csók Fehérvárcsu Gutam Iszti Kisg Magyaral Nagyve Paszta Sövény Tá T közsé hitkö székesfehér községkerüle tarto közgazd t következő fo szere Grün Sán Grün Aus Vi birtoko D nagybé hitkö vezetős W L ra M E el Ste alel Schi pénztá Lá tit

1341SZÓ n 1 hitk ala l közs zs ors Rose cs hitköz alapít telep M hitk vezetőj Rose Nafta befo J csá F J királyo magyaror zsi j has Szem ba Mendel Móz tanítás szelle igyek hitkö é megszerv X hitk an megnöveke ra szü megválasz Iz Sa Go Rose csa támog fo hitk álla fejlő Go je létes após Nafta közreműködé vez j s kö beszün működ e jót egyes hitközsé C Ka e Leányeg 180 felépít temp Rose Sa adomány 187 is létesíte az visz elnéptele következ szün Bü k hitk é 19 műk igyek vallásos meghonos hitk t kö h hitk népko ta ka menek rés harc forra év elkölt hitk taglét n megcsap hitk kongres a műk Léle csalá adóf Foglalkoz keres gazdál mag ip magántisztvi o szabadpá mu üg köztisztv e munkané közadakoz hitk költségv 8 p Anyak terüle tart Bakonysár Bakony Bo Csákbe Csó Fehérvárcs Guta Iszt Kis Magyara Nagyv Paszt Sövén T közs hitk székesfehé községkerül tart közgaz következ f szer Grü Sá Grü Au V birtok nagyb hitk vezető r e St ale Sch pénzt L ti