13419.htm

CÍMSZÓ: Mór

SZÓCIKK: 16-an estek el. A forradalmi években sokan elköltöztek és a hitközség taglétszáma nagyon megcsappant. A hitközség kongresszusi alapon működik. Lélekszám 320, családszám 98, adófizető tag 110. Foglalkozásuk: 50 kereskedő, 20 gazdálkodó, 19 magánzó, 7 iparos, 5 magántisztviselő, 4 orvos, 3 más szabadpályán, 3 munkás, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő és 5 egyéb. 4 munkanélküli és 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 8-9000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak Bakonysárkány, Bakonykuti, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Gutamási, Isztimér, Kisgyón, Magyaralmás, Nagyveleg, Pasztavám, Sövénykút, Tárnok és Tőrös községek. A hitközség a IX. székesfehérvári községkerülethez tartozik. A közgazdaság terén a következőknek van fontos szerepük: Grünfeld Sándor, Grünfeld Pál és Auspitz Viktor birtokosok, Blum Dávid nagybérlő. A hitközség mai vezetősége: Weisz Lajos rabbi, Mayer Endre elnök, Steiner Ede alelnök, Schiller Béla pénztárnok és László Béla titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3419. címszó a lexikon => 613. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13419.htm

CÍMSZÓ: Mór

SZÓCIKK: 16-an estek el. A forradalmi években sokan elköltöztek és a hitközség taglétszáma nagyon megcsappant. A hitközség kongresszusi alapon működik. Lélekszám 320, családszám 98, adófizető tag 110. Foglalkozásuk: 50 kereskedő, 20 gazdálkodó, 19 magánzó, 7 iparos, 5 magántisztviselő, 4 orvos, 3 más szabadpályán, 3 munkás, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő és 5 egyéb. 4 munkanélküli és 4 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 8-9000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak Bakonysárkány, Bakonykuti, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Gutamási, Isztimér, Kisgyón, Magyaralmás, Nagyveleg, Pasztavám, Sövénykút, Tárnok és Tőrös községek. A hitközség a IX. székesfehérvári községkerülethez tartozik. A közgazdaság terén a következőknek van fontos szerepük: Grünfeld Sándor, Grünfeld Pál és Auspitz Viktor birtokosok, Blum Dávid nagybérlő. A hitközség mai vezetősége: Weisz Lajos rabbi, Mayer Endre elnök, Steiner Ede alelnök, Schiller Béla pénztárnok és László Béla titkár.

13419.ht

CÍMSZÓ Mó

SZÓCIKK 16-a este el forradalm évekbe soka elköltözte é hitközsé taglétszám nagyo megcsappant hitközsé kongresszus alapo működik Lélekszá 320 családszá 98 adófizet ta 110 Foglalkozásuk 5 kereskedő 2 gazdálkodó 1 magánzó iparos magántisztviselő orvos má szabadpályán munkás ügyvéd köztisztvisel é egyéb munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 8-900 pengő Anyakönyv területéhe tartozna Bakonysárkány Bakonykuti Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Gutamási Isztimér Kisgyón Magyaralmás Nagyveleg Pasztavám Sövénykút Tárno é Tőrö községek hitközsé IX székesfehérvár községkerülethe tartozik közgazdasá teré következőkne va fonto szerepük Grünfel Sándor Grünfel Pá é Auspit Vikto birtokosok Blu Dávi nagybérlő hitközsé ma vezetősége Weis Lajo rabbi Maye Endr elnök Steine Ed alelnök Schille Bél pénztárno é Lászl Bél titkár

13419.h

CÍMSZ M

SZÓCIK 16- est e forradal évekb sok elköltözt hitközs taglétszá nagy megcsappan hitközs kongresszu alap működi Léleksz 32 családsz 9 adófize t 11 Foglalkozásu keresked gazdálkod magánz iparo magántisztvisel orvo m szabadpályá munká ügyvé köztisztvise egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 8-90 peng Anyaköny területéh tartozn Bakonysárkán Bakonykut Bodaj Csákberén Csókak Fehérvárcsurg Gutamás Isztimé Kisgyó Magyaralmá Nagyvele Pasztavá Sövénykú Tárn Tőr községe hitközs I székesfehérvá községkerületh tartozi közgazdas ter következőkn v font szerepü Grünfe Sándo Grünfe P Auspi Vikt birtokoso Bl Dáv nagybérl hitközs m vezetőség Wei Laj rabb May End elnö Stein E alelnö Schill Bé pénztárn Lász Bé titká

13419.

CÍMS

SZÓCI 16 es forrada évek so elköltöz hitköz taglétsz nag megcsappa hitköz kongressz ala működ Léleks 3 családs adófiz 1 Foglalkozás kereske gazdálko magán ipar magántisztvise orv szabadpály munk ügyv köztisztvis egy munkanélk közadakozás hitköz költségvet 8-9 pen Anyakön területé tartoz Bakonysárká Bakonyku Boda Csákberé Csóka Fehérvárcsur Gutamá Isztim Kisgy Magyaralm Nagyvel Pasztav Sövényk Tár Tő község hitköz székesfehérv községkerület tartoz közgazda te következők fon szerep Grünf Sánd Grünf Ausp Vik birtokos B Dá nagybér hitköz vezetősé We La rab Ma En eln Stei aleln Schil B pénztár Lás B titk

13419

CÍM

SZÓC 1 e forrad éve s elköltö hitkö tagléts na megcsapp hitkö kongress al műkö Lélek család adófi Foglalkozá keresk gazdálk magá ipa magántisztvis or szabadpál mun ügy köztisztvi eg munkanél közadakozá hitkö költségve 8- pe Anyakö terület tarto Bakonysárk Bakonyk Bod Csákber Csók Fehérvárcsu Gutam Iszti Kisg Magyaral Nagyve Paszta Sövény Tá T közsé hitkö székesfehér községkerüle tarto közgazd t következő fo szere Grün Sán Grün Aus Vi birtoko D nagybé hitkö vezetős W L ra M E el Ste alel Schi pénztá Lá tit

1341SZÓ forra év elkölt hitk taglét n megcsap hitk kongres a műk Léle csalá adóf Foglalkoz keres gazdál mag ip magántisztvi o szabadpá mu üg köztisztv e munkané közadakoz hitk költségv 8 p Anyak terüle tart Bakonysár Bakony Bo Csákbe Csó Fehérvárcs Guta Iszt Kis Magyara Nagyv Paszt Sövén T közs hitk székesfehé községkerül tart közgaz következ f szer Grü Sá Grü Au V birtok nagyb hitk vezető r e St ale Sch pénzt L ti