13423.htm

CÍMSZÓ: Morénu

SZÓCIKK: Morénu (h.), a középkori baccalaureátus-nak megfelelő héber címzés, amelyet a Tórához való felhívás alkalmával alkalmaznak, levelekben és okmányokban is, még pedig a rav (rabbi = úr, mester) hozzákapcsolásával, amely cím mindenkinek kijár. A M. címet kiegészítik a hivatalos állás titulusával, de csupán rabbinál. Miután a címzett személy nevét kiegészítik az atyja nevével, a címzés így hangzik: morénu ráv (reb) Jehudo ben Joszef. Az állásban levő rabbié pedig a saját hitközségében: more morénu rav (magyarul: a tanító, a mi tanítónk, a rabbi). Idegen hitközségben móré helyett ravnak titulálják a rabbit, itt tehát a címzés így hangzik: ráv morénu rav. A M. cím csak annak jár, aki jártas a Talmudban és a héber tudományokban. A címet a rabbi adományozza, de kialakult jogszokás, hogy doktorátussal bíró férfiakat is megtisztelnek vele, régebben csak orvosok kapták a nem-talmudistak között.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3423. címszó a lexikon => 614. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13423.htm

CÍMSZÓ: Morénu

SZÓCIKK: Morénu h. , a középkori baccalaureátus-nak megfelelő héber címzés, amelyet a Tórához való felhívás alkalmával alkalmaznak, levelekben és okmányokban is, még pedig a rav rabbi = úr, mester hozzákapcsolásával, amely cím mindenkinek kijár. A M. címet kiegészítik a hivatalos állás titulusával, de csupán rabbinál. Miután a címzett személy nevét kiegészítik az atyja nevével, a címzés így hangzik: morénu ráv reb Jehudo ben Joszef. Az állásban levő rabbié pedig a saját hitközségében: more morénu rav magyarul: a tanító, a mi tanítónk, a rabbi . Idegen hitközségben móré helyett ravnak titulálják a rabbit, itt tehát a címzés így hangzik: ráv morénu rav. A M. cím csak annak jár, aki jártas a Talmudban és a héber tudományokban. A címet a rabbi adományozza, de kialakult jogszokás, hogy doktorátussal bíró férfiakat is megtisztelnek vele, régebben csak orvosok kapták a nem-talmudistak között.

13423.ht

CÍMSZÓ Morén

SZÓCIKK Morén h középkor baccalaureátus-na megfelel hébe címzés amelye Tóráho val felhívá alkalmáva alkalmaznak levelekbe é okmányokba is mé pedi ra rabb úr meste hozzákapcsolásával amel cí mindenkine kijár M címe kiegészíti hivatalo állá titulusával d csupá rabbinál Miutá címzet személ nevé kiegészíti a atyj nevével címzé íg hangzik morén rá re Jehud be Joszef A állásba lev rabbi pedi sajá hitközségében mor morén ra magyarul tanító m tanítónk rabb Idege hitközségbe mór helyet ravna tituláljá rabbit it tehá címzé íg hangzik rá morén rav M cí csa anna jár ak járta Talmudba é hébe tudományokban címe rabb adományozza d kialakul jogszokás hog doktorátussa bír férfiaka i megtisztelne vele régebbe csa orvoso kaptá nem-talmudista között

13423.h

CÍMSZ Moré

SZÓCIK Moré középko baccalaureátus-n megfele héb címzé amely Tóráh va felhív alkalmáv alkalmazna levelekb okmányokb i m ped r rab ú mest hozzákapcsolásáva ame c mindenkin kijá cím kiegészít hivatal áll titulusáva csup rabbiná Miut címze szemé nev kiegészít aty nevéve címz í hangzi moré r r Jehu b Josze állásb le rabb ped saj hitközségébe mo moré r magyaru tanít tanítón rab Ideg hitközségb mó helye ravn titulálj rabbi i teh címz í hangzi r moré ra c cs ann já a járt Talmudb héb tudományokba cím rab adományozz kialaku jogszoká ho doktorátuss bí férfiak megtiszteln vel régebb cs orvos kapt nem-talmudist közöt

13423.

CÍMS Mor

SZÓCI Mor középk baccalaureátus- megfel hé címz amel Tórá v felhí alkalmá alkalmazn levelek okmányok pe ra mes hozzákapcsolásáv am mindenki kij cí kiegészí hivata ál titulusáv csu rabbin Miu címz szem ne kiegészí at nevév cím hangz mor Jeh Josz állás l rab pe sa hitközségéb m mor magyar taní tanító ra Ide hitközség m hely rav titulál rabb te cím hangz mor r c an j jár Talmud hé tudományokb cí ra adományoz kialak jogszok h doktorátus b férfia megtisztel ve régeb c orvo kap nem-talmudis közö

13423

CÍM Mo

SZÓC Mo közép baccalaureátus megfe h cím ame Tór felh alkalm alkalmaz levele okmányo p r me hozzákapcsolásá a mindenk ki c kiegész hivat á titulusá cs rabbi Mi cím sze n kiegész a nevé cí hang mo Je Jos állá ra p s hitközségé mo magya tan tanít r Id hitközsé hel ra titulá rab t cí hang mo a já Talmu h tudományok c r adományo kiala jogszo doktorátu férfi megtiszte v rége orv ka nem-talmudi köz

1342

CÍ M

SZÓ M közé baccalaureátu megf cí am Tó fel alkal alkalma level okmány m hozzákapcsolás minden k kiegés hiva titulus c rabb M cí sz kiegés nev c han m J Jo áll r hitközség m magy ta taní I hitközs he r titul ra c han m j Talm tudományo adomány kial jogsz doktorát férf megtiszt rég or k nem-talmud kö