13425.htm

CÍMSZÓ: Morländer

SZEMÉLYNÉV: Morlander Mór

SZÓCIKK: "Morländer Mór, író és színigazgató, szül. Kismartonban 1818. febr. 20., megh. Budapesten 1898. márc. 7. Családi neve Engländer volt. Irodalmi hajlamai gyermek korában jelentkeztek és később sok színdarabot írt, többek közt egy Theatralischer Unsinn címűt, melyet sűrűn előadtak. Bécsben a következő darabjait játszották: Der elektrische Telegraph; Ein Ecksitz im Parterre; Kling-kling; Er ist ein Narr; Ein dummer Kerl stb. Írt ezenkívül énekes bohózatokat is Később Bécsből Pestre jött s 1863. a Pester Zwischenakt és a Pester Journal c. lapokat szerkesztette. Az előbbi lap később Tagesbote, majd Pester Journalra változott. Ezután évekig volt színházigazgató Pesten."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3425. címszó a lexikon => 614. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13425.htm

CÍMSZÓ: Morländer

SZEMÉLYNÉV: Morlander Mór

SZÓCIKK: Morländer Mór, író és színigazgató, szül. Kismartonban 1818. febr. 20., megh. Budapesten 1898. márc. 7. Családi neve Engländer volt. Irodalmi hajlamai gyermek korában jelentkeztek és később sok színdarabot írt, többek közt egy Theatralischer Unsinn címűt, melyet sűrűn előadtak. Bécsben a következő darabjait játszották: Der elektrische Telegraph; Ein Ecksitz im Parterre; Kling-kling; Er ist ein Narr; Ein dummer Kerl stb. Írt ezenkívül énekes bohózatokat is Később Bécsből Pestre jött s 1863. a Pester Zwischenakt és a Pester Journal c. lapokat szerkesztette. Az előbbi lap később Tagesbote, majd Pester Journalra változott. Ezután évekig volt színházigazgató Pesten.

13425.ht

CÍMSZÓ Morlände

SZEMÉLYNÉV Morlande Mó

SZÓCIKK Morlände Mór ír é színigazgató szül Kismartonba 1818 febr 20. megh Budapeste 1898 márc 7 Család nev Englände volt Irodalm hajlama gyerme korába jelentkezte é későb so színdarabo írt többe köz eg Theatralische Unsin címűt melye sűrű előadtak Bécsbe következ darabjai játszották De elektrisch Telegraph Ei Ecksit i Parterre Kling-kling E is ei Narr Ei dumme Ker stb Ír ezenkívü éneke bohózatoka i Későb Bécsbő Pestr jöt 1863 Peste Zwischenak é Peste Journa c lapoka szerkesztette A előbb la későb Tagesbote maj Peste Journalr változott Ezutá éveki vol színházigazgat Pesten

13425.h

CÍMSZ Morländ

SZEMÉLYNÉ Morland M

SZÓCIK Morländ Mó í színigazgat szü Kismartonb 181 feb 20 meg Budapest 189 már Csalá ne Engländ vol Irodal hajlam gyerm koráb jelentkezt késő s színdarab ír több kö e Theatralisch Unsi című mely sűr előadta Bécsb követke darabja játszottá D elektrisc Telegrap E Ecksi Parterr Kling-klin i e Nar E dumm Ke st Í ezenkív ének bohózatok Késő Bécsb Pest jö 186 Pest Zwischena Pest Journ lapok szerkesztett előb l késő Tagesbot ma Pest Journal változot Ezut évek vo színházigazga Peste

13425.

CÍMS Morlän

SZEMÉLYN Morlan

SZÓCI Morlän M színigazga sz Kismarton 18 fe 2 me Budapes 18 má Csal n Englän vo Iroda hajla gyer korá jelentkez kés színdara í töb k Theatralisc Uns cím mel sű előadt Bécs követk darabj játszott elektris Telegra Ecks Parter Kling-kli Na dum K s ezenkí éne bohózato Kés Bécs Pes j 18 Pes Zwischen Pes Jour lapo szerkesztet elő kés Tagesbo m Pes Journa változo Ezu éve v színházigazg Pest

13425

CÍM Morlä

SZEMÉLY Morla

SZÓC Morlä színigazg s Kismarto 1 f m Budape 1 m Csa Englä v Irod hajl gye kor jelentke ké színdar tö Theatralis Un cí me s előad Béc követ darab játszot elektri Telegr Eck Parte Kling-kl N du ezenk én bohózat Ké Béc Pe 1 Pe Zwische Pe Jou lap szerkeszte el ké Tagesb Pe Journ változ Ez év színházigaz Pes

1342

CÍ Morl

SZEMÉL Morl

SZÓ Morl színigaz Kismart Budap Cs Engl Iro haj gy ko jelentk k színda t Theatrali U c m előa Bé köve dara játszo elektr Teleg Ec Part Kling-k d ezen é bohóza K Bé P P Zwisch P Jo la szerkeszt e k Tages P Jour válto E é színháziga Pe