13427.htm

CÍMSZÓ: Morvaszentjános

SZÓCIKK: Morvaszentjános (Moravská Svaié Jan. Cs.-Szl.) nagyk. 2000 lak. A zsidók lélekszáma 49, a zsidó családok száma 12. Nagyon régi alapítású, most orthodox hitközség. Anyakönyvi kerületéhez a malackai járásból tíz község és falu zsidósága tartozik. A múlt század hatvanas éveiben virágzó jesivája volt 40 növendékkel. 1876-ban a hitközség templomot építtetett, amely ma is áll. 1899-ben Hirsch Klára bárónő, akinek ott elhalt férje után birtoka és kastélya volt, 50,000 koronát adományozott a hitközségnek zsidó népiskola építésére. A hatosztályú elemi iskola 1918-ig működött. 1917-ben a hitközségnek még több mint 50 adófizetője volt. A forradalmi hangulat 1918 okt. bizonytalanná tette az ott-lakást és a zsidók nagy része a városokba, főként Pozsonyba költözött. A hitközség nagyon elszegényedett. Adófizetőinek száma 14-re apadt. Népiskoláját feloszlatta és az épületet eladta, most már csak Czeczowiczka Artúr ottani nagybirtokos jóvoltából tudja magát fenntartani. A hitközség mostani elnöke: Schmidek Zsigmond uradalmi tisztviselő. A vezetőség tagjai: Fischmann Jakab kereskedő. Löffler Salamon kereskedő és Grün Mór uradalmi tisztviselő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3427. címszó a lexikon => 614. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13427.htm

CÍMSZÓ: Morvaszentjános

SZÓCIKK: Morvaszentjános Moravská Svaié Jan. Cs.-Szl. nagyk. 2000 lak. A zsidók lélekszáma 49, a zsidó családok száma 12. Nagyon régi alapítású, most orthodox hitközség. Anyakönyvi kerületéhez a malackai járásból tíz község és falu zsidósága tartozik. A múlt század hatvanas éveiben virágzó jesivája volt 40 növendékkel. 1876-ban a hitközség templomot építtetett, amely ma is áll. 1899-ben Hirsch Klára bárónő, akinek ott elhalt férje után birtoka és kastélya volt, 50,000 koronát adományozott a hitközségnek zsidó népiskola építésére. A hatosztályú elemi iskola 1918-ig működött. 1917-ben a hitközségnek még több mint 50 adófizetője volt. A forradalmi hangulat 1918 okt. bizonytalanná tette az ott-lakást és a zsidók nagy része a városokba, főként Pozsonyba költözött. A hitközség nagyon elszegényedett. Adófizetőinek száma 14-re apadt. Népiskoláját feloszlatta és az épületet eladta, most már csak Czeczowiczka Artúr ottani nagybirtokos jóvoltából tudja magát fenntartani. A hitközség mostani elnöke: Schmidek Zsigmond uradalmi tisztviselő. A vezetőség tagjai: Fischmann Jakab kereskedő. Löffler Salamon kereskedő és Grün Mór uradalmi tisztviselő.

13427.ht

CÍMSZÓ Morvaszentjáno

SZÓCIKK Morvaszentjáno Moravsk Svai Jan Cs.-Szl nagyk 200 lak zsidó lélekszám 49 zsid családo szám 12 Nagyo rég alapítású mos orthodo hitközség Anyakönyv kerületéhe malacka járásbó tí közsé é fal zsidóság tartozik múl száza hatvana éveibe virágz jesiváj vol 4 növendékkel 1876-ba hitközsé templomo építtetett amel m i áll 1899-be Hirsc Klár bárónő akine ot elhal férj utá birtok é kastély volt 50,00 koroná adományozot hitközségne zsid népiskol építésére hatosztály elem iskol 1918-i működött 1917-be hitközségne mé töb min 5 adófizetőj volt forradalm hangula 191 okt bizonytalann tett a ott-lakás é zsidó nag rész városokba főkén Pozsonyb költözött hitközsé nagyo elszegényedett Adófizetőine szám 14-r apadt Népiskolájá feloszlatt é a épülete eladta mos má csa Czeczowiczk Artú ottan nagybirtoko jóvoltábó tudj magá fenntartani hitközsé mostan elnöke Schmide Zsigmon uradalm tisztviselő vezetősé tagjai Fischman Jaka kereskedő Löffle Salamo keresked é Grü Mó uradalm tisztviselő

13427.h

CÍMSZ Morvaszentján

SZÓCIK Morvaszentján Moravs Sva Ja Cs.-Sz nagy 20 la zsid lélekszá 4 zsi család szá 1 Nagy ré alapítás mo orthod hitközsé Anyaköny kerületéh malack járásb t közs fa zsidósá tartozi mú száz hatvan éveib virág jesivá vo növendékke 1876-b hitközs templom építtetet ame ál 1899-b Hirs Klá bárón akin o elha fér ut birto kastél vol 50,0 koron adományozo hitközségn zsi népisko építésér hatosztál ele isko 1918- működöt 1917-b hitközségn m tö mi adófizető vol forradal hangul 19 ok bizonytalan tet ott-laká zsid na rés városokb főké Pozsony költözöt hitközs nagy elszegényedet Adófizetőin szá 14- apad Népiskoláj feloszlat épület eladt mo m cs Czeczowicz Art otta nagybirtok jóvoltáb tud mag fenntartan hitközs mosta elnök Schmid Zsigmo uradal tisztvisel vezetős tagja Fischma Jak keresked Löffl Salam kereske Gr M uradal tisztvisel

13427.

CÍMS Morvaszentjá

SZÓCI Morvaszentjá Morav Sv J Cs.-S nag 2 l zsi léleksz zs csalá sz Nag r alapítá m ortho hitközs Anyakön kerületé malac járás köz f zsidós tartoz m szá hatva évei virá jesiv v növendékk 1876- hitköz templo építtete am á 1899- Hir Kl báró aki elh fé u birt kasté vo 50, koro adományoz hitközség zs népisk építésé hatosztá el isk 1918 működö 1917- hitközség t m adófizet vo forrada hangu 1 o bizonytala te ott-lak zsi n ré városok fők Pozson költözö hitköz nag elszegényede Adófizetői sz 14 apa Népiskolá feloszla épüle elad m c Czeczowic Ar ott nagybirto jóvoltá tu ma fenntarta hitköz most elnö Schmi Zsigm urada tisztvise vezető tagj Fischm Ja kereske Löff Sala keresk G urada tisztvise

13427

CÍM Morvaszentj

SZÓC Morvaszentj Mora S Cs.- na zs léleks z csal s Na alapít orth hitköz Anyakö kerület mala járá kö zsidó tarto sz hatv éve vir jesi növendék 1876 hitkö templ építtet a 1899 Hi K bár ak el f bir kast v 50 kor adományo hitközsé z népis építés hatoszt e is 191 működ 1917 hitközsé adófize v forrad hang bizonytal t ott-la zs r városo fő Pozso költöz hitkö na elszegényed Adófizető s 1 ap Népiskol feloszl épül ela Czeczowi A ot nagybirt jóvolt t m fenntart hitkö mos eln Schm Zsig urad tisztvis vezet tag Fisch J keresk Löf Sal keres urad tisztvis

1342

CÍ Morvaszent

SZÓ Morvaszent Mor Cs. n z lélek csa N alapí ort hitkö Anyak kerüle mal jár k zsid tart s hat év vi jes növendé 187 hitk temp építte 189 H bá a e bi kas 5 ko adomány hitközs népi építé hatosz i 19 műkö 191 hitközs adófiz forra han bizonyta ott-l z város f Pozs költö hitk n elszegénye Adófizet a Népisko felosz épü el Czeczow o nagybir jóvol fenntar hitk mo el Sch Zsi ura tisztvi veze ta Fisc keres Lö Sa kere ura tisztvi