13433.htm

CÍMSZÓ: Moson

SZÓCIKK: "található. A páratlanul érdekes bevezetőírás szerint a plébános bízatott meg a M.-i zsidó hitközség születési, esketési és halálozási anyakönyveinek vezetésével s «mivelhogy ezen szép és nemes bizalmat (dieses schöne und edle Vertrauen) - írja a plébános - kiválóan tisztelem és nagyra becsülöm (besonders ehre und hochachte), ennél fogva Moson Izraelita Hitközsége anyakönyveinek vezetését a legnagyobb készséggel vállalom». Egész szokatlan s majdnem egyedül álló eset, hogy zsidó hitközségi anyakönyveket egy katolikus plébános vezessen. A M.-i anyakönyvek, melyeket Haidenvolf plébános 1857. bekövetkezett haláláig példás rendben vezetett, mindenesetre érdekes dokumentumai a M.-i egyház felekezeti türelmességének és nemes liberalizmusának. A M.-i hitközség első közgyűlési jegyzőkönyve 1861 márc. 6. kelt. Eszerint a hitközség Herei Zsigmond elnöklete alatt iskola-vezetőséget választott és az iskola fenntartására a gabella jövedelmét szavazták meg. A zsidó iskola csak 1890-ig állott fenn, akkor megszűnt; azóta a zsidóvallású gyermekek az állami iskolába járnak, hol az egyik tanító kinevezéséhez a hitközségnek szerződésszerű előterjesztési joga van. Ez a zsidóvallású tanító a hitoktató. Kezdetben a templom a hitközségi alkalmazottak lakásával és a rituális fürdővel együtt az úgynevezett Királydombon, egy az Albrecht főherceg uradalmától bérelt, ma is meglevő épületben volt. 1862-ben ingatlant vásárolt a hitközség és Bendl Károly tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. Az emeletes, karzatos templom a hitközségi tagok 4310 forintos adományából - mellyel a templomi üléseket vásárolták meg - továbbá a Chevra Kadisa és a Cedoko támogatásával épült fel. A templomot Hildesheimer I. (l. o.) kismartoni rabbi, későbbi berlini szemináriumi rektor avatta fel. Első rabbi Pollák Dávid, aki később iskolaigazgató lett. Utóda Reichl H. L., akinek alkalmi beszédei megjelentek M.-ban. Rövid működése után utóda Löwinger Gyula lett, aki negyven évig vezette a hitközség szellemi életét. 1920-26-ig Strausz Herman volt a rabbi. 1926 óta a rabbi- és főkántori állás betöltetlen. A hitközség fejlesztése és vezetése körül Herei Zsigmond, Haan Adolf, Stadler Jakab, Hoffner Elek elnökök és Scheiber Pál a jelenlegi elnök szereztek nagy érdemeket. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Friedmann Lipót az elnöke, a nőegylet, melynek élén Hoffner Elekné áll és a Talmud Tóra, melyet Friedmann Lipót vezet. A hitközségnek a város társadalmi életében szerepet játszó tagjai: néhai Hoffner Elek tb. vármegyei főügyész, néhai Kiss Dávid, műszaki főtanácsos, Hirschfeld Mór ny. postafőfelügyelő, Rosenstein Samu ny. máv. felügyelő, Gálosi Soma, ny. számvevőségi tanácsos (Mosoni emlékek címen könyvet írt), Weisz Gyula tb. vármegyei főorvos, Vámos Albin járásbíró és Öszterreicher Mór állampénztári tanácsos. Nagyobb ipari vállalat Fröhlich Ignác szalaggyára, mely 300 munkást foglalkoztat. Saját -1000 holdas birtokon gazdálkodik Mautner Henrik, bérelt birtokon Rosinger Károly és a Kálmán és Kohn cég. A hitközség nevesebb szülöttei:"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3433. címszó a lexikon => 615. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13433.htm

CÍMSZÓ: Moson

SZÓCIKK: található. A páratlanul érdekes bevezetőírás szerint a plébános bízatott meg a M.-i zsidó hitközség születési, esketési és halálozási anyakönyveinek vezetésével s mivelhogy ezen szép és nemes bizalmat dieses schöne und edle Vertrauen - írja a plébános - kiválóan tisztelem és nagyra becsülöm besonders ehre und hochachte , ennél fogva Moson Izraelita Hitközsége anyakönyveinek vezetését a legnagyobb készséggel vállalom . Egész szokatlan s majdnem egyedül álló eset, hogy zsidó hitközségi anyakönyveket egy katolikus plébános vezessen. A M.-i anyakönyvek, melyeket Haidenvolf plébános 1857. bekövetkezett haláláig példás rendben vezetett, mindenesetre érdekes dokumentumai a M.-i egyház felekezeti türelmességének és nemes liberalizmusának. A M.-i hitközség első közgyűlési jegyzőkönyve 1861 márc. 6. kelt. Eszerint a hitközség Herei Zsigmond elnöklete alatt iskola-vezetőséget választott és az iskola fenntartására a gabella jövedelmét szavazták meg. A zsidó iskola csak 1890-ig állott fenn, akkor megszűnt; azóta a zsidóvallású gyermekek az állami iskolába járnak, hol az egyik tanító kinevezéséhez a hitközségnek szerződésszerű előterjesztési joga van. Ez a zsidóvallású tanító a hitoktató. Kezdetben a templom a hitközségi alkalmazottak lakásával és a rituális fürdővel együtt az úgynevezett Királydombon, egy az Albrecht főherceg uradalmától bérelt, ma is meglevő épületben volt. 1862-ben ingatlant vásárolt a hitközség és Bendl Károly tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. Az emeletes, karzatos templom a hitközségi tagok 4310 forintos adományából - mellyel a templomi üléseket vásárolták meg - továbbá a Chevra Kadisa és a Cedoko támogatásával épült fel. A templomot Hildesheimer I. l. o. kismartoni rabbi, későbbi berlini szemináriumi rektor avatta fel. Első rabbi Pollák Dávid, aki később iskolaigazgató lett. Utóda Reichl H. L., akinek alkalmi beszédei megjelentek M.-ban. Rövid működése után utóda Löwinger Gyula lett, aki negyven évig vezette a hitközség szellemi életét. 1920-26-ig Strausz Herman volt a rabbi. 1926 óta a rabbi- és főkántori állás betöltetlen. A hitközség fejlesztése és vezetése körül Herei Zsigmond, Haan Adolf, Stadler Jakab, Hoffner Elek elnökök és Scheiber Pál a jelenlegi elnök szereztek nagy érdemeket. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Friedmann Lipót az elnöke, a nőegylet, melynek élén Hoffner Elekné áll és a Talmud Tóra, melyet Friedmann Lipót vezet. A hitközségnek a város társadalmi életében szerepet játszó tagjai: néhai Hoffner Elek tb. vármegyei főügyész, néhai Kiss Dávid, műszaki főtanácsos, Hirschfeld Mór ny. postafőfelügyelő, Rosenstein Samu ny. máv. felügyelő, Gálosi Soma, ny. számvevőségi tanácsos Mosoni emlékek címen könyvet írt , Weisz Gyula tb. vármegyei főorvos, Vámos Albin járásbíró és Öszterreicher Mór állampénztári tanácsos. Nagyobb ipari vállalat Fröhlich Ignác szalaggyára, mely 300 munkást foglalkoztat. Saját -1000 holdas birtokon gazdálkodik Mautner Henrik, bérelt birtokon Rosinger Károly és a Kálmán és Kohn cég. A hitközség nevesebb szülöttei:

13433.ht

CÍMSZÓ Moso

SZÓCIKK található páratlanu érdeke bevezetőírá szerin plébáno bízatot me M.- zsid hitközsé születési esketés é halálozás anyakönyveine vezetéséve mivelhog eze szé é neme bizalma diese schön un edl Vertraue írj plébáno kiválóa tisztele é nagyr becsülö besonder ehr un hochacht enné fogv Moso Izraelit Hitközség anyakönyveine vezetésé legnagyob készségge vállalo Egés szokatla majdne egyedü áll eset hog zsid hitközség anyakönyveke eg katoliku plébáno vezessen M.- anyakönyvek melyeke Haidenvol plébáno 1857 bekövetkezet halálái példá rendbe vezetett mindenesetr érdeke dokumentuma M.- egyhá felekezet türelmességéne é neme liberalizmusának M.- hitközsé els közgyűlés jegyzőkönyv 186 márc 6 kelt Eszerin hitközsé Here Zsigmon elnöklet alat iskola-vezetősége választot é a iskol fenntartásár gabell jövedelmé szavaztá meg zsid iskol csa 1890-i állot fenn akko megszűnt azót zsidóvallás gyermeke a állam iskoláb járnak ho a egyi tanít kinevezéséhe hitközségne szerződésszer előterjesztés jog van E zsidóvallás tanít hitoktató Kezdetbe templo hitközség alkalmazotta lakásáva é rituáli fürdőve együt a úgynevezet Királydombon eg a Albrech főherce uradalmátó bérelt m i meglev épületbe volt 1862-be ingatlan vásárol hitközsé é Bend Károl terve alapjá hozzáfogta templo építéséhez A emeletes karzato templo hitközség tago 431 forinto adományábó mellye templom üléseke vásároltá me tovább Chevr Kadis é Cedok támogatásáva épül fel templomo Hildesheime I l o kismarton rabbi később berlin szeminárium rekto avatt fel Els rabb Pollá Dávid ak későb iskolaigazgat lett Utód Reich H L. akine alkalm beszéde megjelente M.-ban Rövi működés utá utód Löwinge Gyul lett ak negyve évi vezett hitközsé szellem életét 1920-26-i Straus Herma vol rabbi 192 ót rabbi é főkántor állá betöltetlen hitközsé fejlesztés é vezetés körü Here Zsigmond Haa Adolf Stadle Jakab Hoffne Ele elnökö é Scheibe Pá jelenleg elnö szerezte nag érdemeket hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Friedman Lipó a elnöke nőegylet melyne élé Hoffne Elekn ál é Talmu Tóra melye Friedman Lipó vezet hitközségne váro társadalm életébe szerepe játsz tagjai néha Hoffne Ele tb vármegye főügyész néha Kis Dávid műszak főtanácsos Hirschfel Mó ny postafőfelügyelő Rosenstei Sam ny máv felügyelő Gálos Soma ny számvevőség tanácso Moson emléke címe könyve ír Weis Gyul tb vármegye főorvos Vámo Albi járásbír é Öszterreiche Mó állampénztár tanácsos Nagyob ipar vállala Fröhlic Igná szalaggyára mel 30 munkás foglalkoztat Sajá -100 holda birtoko gazdálkodi Mautne Henrik bérel birtoko Rosinge Károl é Kálmá é Koh cég hitközsé neveseb szülöttei

13433.h

CÍMSZ Mos

SZÓCIK találhat páratlan érdek bevezetőír szeri plébán bízato m M. zsi hitközs születés esketé halálozá anyakönyvein vezetésév mivelho ez sz nem bizalm dies schö u ed Vertrau ír plébán kiváló tisztel nagy becsül besonde eh u hochach enn fog Mos Izraeli Hitközsé anyakönyvein vezetés legnagyo készségg vállal Egé szokatl majdn egyed ál ese ho zsi hitközsé anyakönyvek e katolik plébán vezesse M. anyakönyve melyek Haidenvo plébán 185 bekövetkeze halálá péld rendb vezetet mindeneset érdek dokumentum M. egyh felekeze türelmességén nem liberalizmusána M. hitközs el közgyűlé jegyzőköny 18 már kel Eszeri hitközs Her Zsigmo elnökle ala iskola-vezetőség választo isko fenntartásá gabel jövedelm szavazt me zsi isko cs 1890- állo fen akk megszűn azó zsidóvallá gyermek álla iskolá járna h egy taní kinevezéséh hitközségn szerződéssze előterjeszté jo va zsidóvallá taní hitoktat Kezdetb templ hitközsé alkalmazott lakásáv rituál fürdőv együ úgyneveze Királydombo e Albrec főherc uradalmát bérel megle épületb vol 1862-b ingatla vásáro hitközs Ben Káro terv alapj hozzáfogt templ építéséhe emelete karzat templ hitközsé tag 43 forint adományáb melly templo ülések vásárolt m továb Chev Kadi Cedo támogatásáv épü fe templom Hildesheim kismarto rabb későb berli szemináriu rekt avat fe El rab Poll Dávi a késő iskolaigazga let Utó Reic L akin alkal beszéd megjelent M.-ba Röv működé ut utó Löwing Gyu let a negyv év vezet hitközs szelle életé 1920-26- Strau Herm vo rabb 19 ó rabb főkánto áll betöltetle hitközs fejleszté vezeté kör Her Zsigmon Ha Adol Stadl Jaka Hoffn El elnök Scheib P jelenle eln szerezt na érdemeke hitközs intézménye Chev Kadis melyn Friedma Lip elnök nőegyle melyn él Hoffn Elek á Talm Tór mely Friedma Lip veze hitközségn vár társadal életéb szerep játs tagja néh Hoffn El t vármegy főügyés néh Ki Dávi műsza főtanácso Hirschfe M n postafőfelügyel Rosenste Sa n má felügyel Gálo Som n számvevősé tanács Moso emlék cím könyv í Wei Gyu t vármegy főorvo Vám Alb járásbí Öszterreich M állampénztá tanácso Nagyo ipa vállal Fröhli Ign szalaggyár me 3 munká foglalkozta Saj -10 hold birtok gazdálkod Mautn Henri bére birtok Rosing Káro Kálm Ko cé hitközs nevese szülötte

13433.

CÍMS Mo

SZÓCI találha páratla érde bevezetőí szer plébá bízat M zs hitköz születé esket haláloz anyakönyvei vezetésé mivelh e s ne bizal die sch e Vertra í plébá kivál tiszte nag becsü besond e hochac en fo Mo Izrael Hitközs anyakönyvei vezeté legnagy készség válla Eg szokat majd egye á es h zs hitközs anyakönyve katoli plébá vezess M anyakönyv melye Haidenv plébá 18 bekövetkez halál pél rend vezete mindenese érde dokumentu M egy felekez türelmességé ne liberalizmusán M hitköz e közgyűl jegyzőkön 1 má ke Eszer hitköz He Zsigm elnökl al iskola-vezetősé választ isk fenntartás gabe jövedel szavaz m zs isk c 1890 áll fe ak megszű az zsidóvall gyerme áll iskol járn eg tan kinevezésé hitközség szerződéssz előterjeszt j v zsidóvall tan hitokta Kezdet temp hitközs alkalmazot lakásá rituá fürdő egy úgynevez Királydomb Albre főher uradalmá bére megl épület vo 1862- ingatl vásár hitköz Be Kár ter alap hozzáfog temp építéséh emelet karza temp hitközs ta 4 forin adományá mell templ ülése vásárol tová Che Kad Ced támogatásá ép f templo Hildeshei kismart rab késő berl szeminári rek ava f E ra Pol Dáv kés iskolaigazg le Ut Rei aki alka beszé megjelen M.-b Rö működ u ut Löwin Gy le negy é veze hitköz szell élet 1920-26 Stra Her v rab 1 rab főkánt ál betöltetl hitköz fejleszt vezet kö He Zsigmo H Ado Stad Jak Hoff E elnö Schei jelenl el szerez n érdemek hitköz intézmény Che Kadi mely Friedm Li elnö nőegyl mely é Hoff Ele Tal Tó mel Friedm Li vez hitközség vá társada életé szere ját tagj né Hoff E vármeg főügyé né K Dáv műsz főtanács Hirschf postafőfelügye Rosenst S m felügye Gál So számvevős tanác Mos emlé cí köny We Gy vármeg főorv Vá Al járásb Öszterreic állampénzt tanács Nagy ip válla Fröhl Ig szalaggyá m munk foglalkozt Sa -1 hol birto gazdálko Maut Henr bér birto Rosin Kár Kál K c hitköz neves szülött

13433

CÍM M

SZÓC találh páratl érd bevezető sze pléb bíza z hitkö szület eske halálo anyakönyve vezetés mivel n biza di sc Vertr pléb kivá tiszt na becs beson hocha e f M Izrae Hitköz anyakönyve vezet legnag készsé váll E szoka maj egy e z hitköz anyakönyv katol pléb vezes anyaköny mely Haiden pléb 1 bekövetke halá pé ren vezet mindenes érd dokument eg feleke türelmesség n liberalizmusá hitkö közgyű jegyzőkö m k Esze hitkö H Zsig elnök a iskola-vezetős válasz is fenntartá gab jövede szava z is 189 ál f a megsz a zsidóval gyerm ál isko jár e ta kinevezés hitközsé szerződéss előterjesz zsidóval ta hitokt Kezde tem hitköz alkalmazo lakás ritu fürd eg úgyneve Királydom Albr főhe uradalm bér meg épüle v 1862 ingat vásá hitkö B Ká te ala hozzáfo tem építésé emele karz tem hitköz t fori adomány mel temp ülés vásáro tov Ch Ka Ce támogatás é templ Hildeshe kismar ra kés ber szeminár re av r Po Dá ké iskolaigaz l U Re ak alk besz megjele M.- R műkö u Löwi G l neg vez hitkö szel éle 1920-2 Str He ra ra főkán á betöltet hitkö fejlesz veze k H Zsigm Ad Sta Ja Hof eln Sche jelen e szere érdeme hitkö intézmén Ch Kad mel Fried L eln nőegy mel Hof El Ta T me Fried L ve hitközsé v társad élet szer já tag n Hof várme főügy n Dá műs főtanác Hirsch postafőfelügy Rosens felügy Gá S számvevő taná Mo eml c kön W G várme főor V A járás Öszterrei állampénz tanác Nag i váll Fröh I szalaggy mun foglalkoz S - ho birt gazdálk Mau Hen bé birt Rosi Ká Ká hitkö neve szülöt

1343SZÓ talál párat ér bevezet sz plé bíz hitk szüle esk halál anyakönyv vezeté mive biz d s Vert plé kiv tisz n bec beso hoch Izra Hitkö anyakönyv veze legna készs vál szok ma eg hitkö anyaköny kato plé veze anyakön mel Haide plé bekövetk hal p re veze mindene ér dokumen e felek türelmessé liberalizmus hitk közgy jegyzők Esz hitk Zsi elnö iskola-vezető válas i fenntart ga jöved szav i 18 á megs zsidóva gyer á isk já t kinevezé hitközs szerződés előterjes zsidóva t hitok Kezd te hitkö alkalmaz laká rit für e úgynev Királydo Alb főh uradal bé me épül 186 inga vás hitk K t al hozzáf te építés emel kar te hitkö for adomán me tem ülé vásár to C K C támogatá temp Hildesh kisma r ké be szeminá r a P D k iskolaiga R a al bes megjel M. műk Löw ne ve hitk sze él 1920- St H r r főká betölte hitk fejles vez Zsig A St J Ho el Sch jele szer érdem hitk intézmé C Ka me Frie el nőeg me Ho E T m Frie v hitközs társa éle sze j ta Ho várm főüg D mű főtaná Hirsc postafőfelüg Rosen felüg G számvev tan M em kö várm főo járá Öszterre állampén taná Na vál Frö szalagg mu foglalko h bir gazdál Ma He b bir Ros K K hitk nev szülö