13434.htm

CÍMSZÓ: Moson

SZÓCIKK: Fischer Lipót verseci főrabbi és Flesch Károly (l. o.) a jelenleg Berlinben lakó világhírű hegedűművész. A hitközség 10,570 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Magyaróvár, Kálnok, Halászi, Püski, Darnó, Zséli, Arak, Kisbodak, Lipót, Levél, Horvátkimle, Magyarkimle, Lébény, Mosonszentmiklós, Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 700, a családok száma 190, adót 203-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 14 gazdálkodó, 11 szabadpályán levő 1 tanító, 1 katona, 84 kereskedő, 8 alkalmazott, 4 ügyvéd, 9 köztisztviselő, 2 munkás, 8 orvos, 11 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 10 magánzó és 5 egyéb. A világháború alatt a hitközség kisegítő kórházat tartott fenn. Tagjai közül 96-an vonultak be és 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Scheiber Pál elnök, Spitzer Adolf alelnök, Grün Ede titkár, Löwin Gusztáv pénztárnok, Fischer Ignác és Braun József templomi elöljárók, Weisz Lajos ügyész, Horn Henrik állami iskolai igazgató, hitoktató. A hitközség választmányi tagjai: Gálosi Soma anyakönyvvezető, Bach Ármin, Breiner Jakab, Hoffmann Ede, Sussmann Adolf és Oesterreicher Árpád.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3434. címszó a lexikon => 615. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13434.htm

CÍMSZÓ: Moson

SZÓCIKK: Fischer Lipót verseci főrabbi és Flesch Károly l. o. a jelenleg Berlinben lakó világhírű hegedűművész. A hitközség 10,570 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Magyaróvár, Kálnok, Halászi, Püski, Darnó, Zséli, Arak, Kisbodak, Lipót, Levél, Horvátkimle, Magyarkimle, Lébény, Mosonszentmiklós, Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 700, a családok száma 190, adót 203-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 14 gazdálkodó, 11 szabadpályán levő 1 tanító, 1 katona, 84 kereskedő, 8 alkalmazott, 4 ügyvéd, 9 köztisztviselő, 2 munkás, 8 orvos, 11 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 10 magánzó és 5 egyéb. A világháború alatt a hitközség kisegítő kórházat tartott fenn. Tagjai közül 96-an vonultak be és 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Scheiber Pál elnök, Spitzer Adolf alelnök, Grün Ede titkár, Löwin Gusztáv pénztárnok, Fischer Ignác és Braun József templomi elöljárók, Weisz Lajos ügyész, Horn Henrik állami iskolai igazgató, hitoktató. A hitközség választmányi tagjai: Gálosi Soma anyakönyvvezető, Bach Ármin, Breiner Jakab, Hoffmann Ede, Sussmann Adolf és Oesterreicher Árpád.

13434.ht

CÍMSZÓ Moso

SZÓCIKK Fische Lipó versec főrabb é Flesc Károl l o jelenle Berlinbe lak világhír hegedűművész hitközsé 10,57 pengő év költségvetésse dolgozik melybő nagyob összege fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Magyaróvár Kálnok Halászi Püski Darnó Zséli Arak Kisbodak Lipót Levél Horvátkimle Magyarkimle Lébény Mosonszentmiklós Mosonszentjános Mosonszentpéte é Pusztasomorj községe tartoznak hitközsé lélekszám 700 családo szám 190 adó 203-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 1 gazdálkodó 1 szabadpályá lev tanító katona 8 kereskedő alkalmazott ügyvéd köztisztviselő munkás orvos 1 magántisztviselő 3 iparos mérnök 1 magánz é egyéb világhábor alat hitközsé kisegít kórháza tartot fenn Tagja közü 96-a vonulta b é 18-a este el hitközsé ma vezetősége Scheibe Pá elnök Spitze Adol alelnök Grü Ed titkár Löwi Gusztá pénztárnok Fische Igná é Brau Józse templom elöljárók Weis Lajo ügyész Hor Henri állam iskola igazgató hitoktató hitközsé választmány tagjai Gálos Som anyakönyvvezető Bac Ármin Breine Jakab Hoffman Ede Sussman Adol é Oesterreiche Árpád

13434.h

CÍMSZ Mos

SZÓCIK Fisch Lip verse főrab Fles Káro jelenl Berlinb la világhí hegedűművés hitközs 10,5 peng é költségvetéss dolgozi melyb nagyo összeg ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Magyaróvá Kálno Halász Püsk Darn Zsél Ara Kisboda Lipó Levé Horvátkiml Magyarkiml Lébén Mosonszentmikló Mosonszentjáno Mosonszentpét Pusztasomor község tartozna hitközs lélekszá 70 család szá 19 ad 203- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály le tanít katon keresked alkalmazot ügyvé köztisztvisel munká orvo magántisztvisel iparo mérnö magán egyé világhábo ala hitközs kisegí kórház tarto fen Tagj köz 96- vonult 18- est e hitközs m vezetőség Scheib P elnö Spitz Ado alelnö Gr E titká Löw Guszt pénztárno Fisch Ign Bra Józs templo elöljáró Wei Laj ügyés Ho Henr álla iskol igazgat hitoktat hitközs választmán tagja Gálo So anyakönyvvezet Ba Ármi Brein Jaka Hoffma Ed Sussma Ado Oesterreich Árpá

13434.

CÍMS Mo

SZÓCI Fisc Li vers főra Fle Kár jelen Berlin l világh hegedűművé hitköz 10, pen költségvetés dolgoz mely nagy össze for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Magyaróv Káln Halás Püs Dar Zsé Ar Kisbod Lip Lev Horvátkim Magyarkim Lébé Mosonszentmikl Mosonszentján Mosonszentpé Pusztasomo közsé tartozn hitköz léleksz 7 csalá sz 1 a 203 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál l taní kato kereske alkalmazo ügyv köztisztvise munk orv magántisztvise ipar mérn magá egy világháb al hitköz kiseg kórhá tart fe Tag kö 96 vonul 18 es hitköz vezetősé Schei eln Spit Ad aleln G titk Lö Gusz pénztárn Fisc Ig Br Józ templ elöljár We La ügyé H Hen áll isko igazga hitokta hitköz választmá tagj Gál S anyakönyvveze B Árm Brei Jak Hoffm E Sussm Ad Oesterreic Árp

13434

CÍM M

SZÓC Fis L ver főr Fl Ká jele Berli világ hegedűműv hitkö 10 pe költségveté dolgo mel nag össz fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Magyaró Kál Halá Pü Da Zs A Kisbo Li Le Horvátki Magyarki Léb Mosonszentmik Mosonszentjá Mosonszentp Pusztasom közs tartoz hitkö léleks csal s 20 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá tan kat keresk alkalmaz ügy köztisztvis mun or magántisztvis ipa mér mag eg világhá a hitkö kise kórh tar f Ta k 9 vonu 1 e hitkö vezetős Sche el Spi A alel tit L Gus pénztár Fis I B Jó temp elöljá W L ügy He ál isk igazg hitokt hitkö választm tag Gá anyakönyvvez Ár Bre Ja Hoff Suss A Oesterrei Ár

1343SZÓ Fi ve fő F K jel Berl vilá hegedűmű hitk 1 p költségvet dolg me na öss f szoc filantro cél hitk anyak terüle Magyar Ká Hal P D Z Kisb L L Horvátk Magyark Lé Mosonszentmi Mosonszentj Mosonszent Pusztaso köz tarto hitk lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta ka keres alkalma üg köztisztvi mu o magántisztvi ip mé ma e világh hitk kis kór ta T von hitk vezető Sch e Sp ale ti Gu pénztá Fi J tem elölj üg H á is igaz hitok hitk választ ta G anyakönyvve Á Br J Hof Sus Oesterre Á