13440.htm

CÍMSZÓ: Mózes

SZÓCIKK: született (Kr. előtt 1500 táján), ahol a zsidóság elszaporodása féltékenységet keltett az uralkodó osztályokban. Ezek úgy akartak gátat vetni a zsidók elszaporodásának, hogy a fáraóval törvényt hozattak, amelynek értelmében minden elsőszülött zsidófiút a Nílusba fojtottak. Jóchebed meg akarja menteni a fiát, kosárba teszi és a folyóra bízza. A népirtó Fáraó leánya éppen akkor fürödni megy és rátalál. A királyleány megszánja, magához veszi, elnevezi Mósénak (vízből kihúzott) és dajkául Jóchebedet, az anyját rendeli melléje. A királyi ház szellemében nevelkedett, de bizonyos, hogy anyja beléje csöpögtette népének érzéseit is és korán terelte figyelmét a zsidó szenvedésekre. Amint M. felnő, nem is a királyi udvar pompája és vidám élete köti le, hanem a zsidó nyomorúság és kimegy az építőhelyekre, ahol rabsorsban gyötrődnek a héberek. A kegyetlen emberhajszolás felháborítja. Egy egyiptomi munkafelügyelő ver egy héber rabszolgát és a jogfosztottnak ez a megaláztatása annyira fáj neki, hogy agyonüti a munkafelügyelőt. A Fáraó megtorlása elől Midjánba menekül. Itt Jiszrónál pásztorkodik és elveszi annak leányát, Cippórát. A nyáj legeltetése közben, úgy látszik, Egyiptomban hagyott testvéreinek sorsán töpreng, úgy, hogy mikor egy ízben messziről égő csipkebokrot pillant meg, mely nem akar elaludni, égi hangot hall, amely őt Izrael kiszabadítására hívja el. M. vonakodik e számára lehetetlennek látszó hivatást vállalni, de Isten biztatja és Áhront adja melléje nábinak, szószólónak. M. nem a maga nevében lép fel, hanem Isten nevében és mert jól ismerte héber testvéreinek keblében szunnyadó kegyeletét a nagy ősök iránt, Istent az Ábrahám, Izsák és Jákob istenének mondja és ez varázsigeként hat. Így is nagy küzdelmet kell még folytatnia a nép megrögzött szolgai szellemének eloszlatására, a nemzeti tudat felébresztésére, de annál nagyobbat még a fáraó megnyerésére. Ez csak akkor lágyul meg, mikor csapások egész sora éri országát és saját elsőszülött fia is a vész áldozatául esik. Végül sikerül a kiszabadítás hirtelenül, éjféltájt. A népet csak a tengeren át vezetheti, s ez meghasad előtte. Az úton sok más akadállyal kell megütköznie. A nép megostromolja: mit igyunk? s ő egy keserű forrást édessé változtat. Majd a húsos fazekakhoz vágyik vissza a nép, ő mennyei kenyeret, mannát hullat neki. Majd ismét a szomjas nép zúgolódását kell hallania és ekkor sziklából fakaszt vizet. Amálek népe hátba támadja és Mózes imájával hősiességig fokozza a nép vitézségét és győzelmet arat. M. a Jiszróval való rokonsági kapcsolatát is értékesítette népe javára. A közigazgatás elemeit, a nép beosztásának technikáját tőle veszi át. Csak ezután válik lehetővé a szináji (l. Tízparancsolat), valamint a magános büntetőjogi törvényadás és a szentélyépítés. M. jellemének nagyságát próbára teszik az események. Távollétében a nép kívánságára Áhron aranyborjút készít. Mikor ezt megtudja M., nem a nép ellen fordul, hanem Istenhez, hogy nézze el e bűnt, ha nem a népre, hát magára való tekintettel, mert különben még azt találják mondani, hogy csak vesztére csalta ki a népet Egyiptomból


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3440. címszó a lexikon => 616. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13440.htm

CÍMSZÓ: Mózes

SZÓCIKK: született Kr. előtt 1500 táján , ahol a zsidóság elszaporodása féltékenységet keltett az uralkodó osztályokban. Ezek úgy akartak gátat vetni a zsidók elszaporodásának, hogy a fáraóval törvényt hozattak, amelynek értelmében minden elsőszülött zsidófiút a Nílusba fojtottak. Jóchebed meg akarja menteni a fiát, kosárba teszi és a folyóra bízza. A népirtó Fáraó leánya éppen akkor fürödni megy és rátalál. A királyleány megszánja, magához veszi, elnevezi Mósénak vízből kihúzott és dajkául Jóchebedet, az anyját rendeli melléje. A királyi ház szellemében nevelkedett, de bizonyos, hogy anyja beléje csöpögtette népének érzéseit is és korán terelte figyelmét a zsidó szenvedésekre. Amint M. felnő, nem is a királyi udvar pompája és vidám élete köti le, hanem a zsidó nyomorúság és kimegy az építőhelyekre, ahol rabsorsban gyötrődnek a héberek. A kegyetlen emberhajszolás felháborítja. Egy egyiptomi munkafelügyelő ver egy héber rabszolgát és a jogfosztottnak ez a megaláztatása annyira fáj neki, hogy agyonüti a munkafelügyelőt. A Fáraó megtorlása elől Midjánba menekül. Itt Jiszrónál pásztorkodik és elveszi annak leányát, Cippórát. A nyáj legeltetése közben, úgy látszik, Egyiptomban hagyott testvéreinek sorsán töpreng, úgy, hogy mikor egy ízben messziről égő csipkebokrot pillant meg, mely nem akar elaludni, égi hangot hall, amely őt Izrael kiszabadítására hívja el. M. vonakodik e számára lehetetlennek látszó hivatást vállalni, de Isten biztatja és Áhront adja melléje nábinak, szószólónak. M. nem a maga nevében lép fel, hanem Isten nevében és mert jól ismerte héber testvéreinek keblében szunnyadó kegyeletét a nagy ősök iránt, Istent az Ábrahám, Izsák és Jákob istenének mondja és ez varázsigeként hat. Így is nagy küzdelmet kell még folytatnia a nép megrögzött szolgai szellemének eloszlatására, a nemzeti tudat felébresztésére, de annál nagyobbat még a fáraó megnyerésére. Ez csak akkor lágyul meg, mikor csapások egész sora éri országát és saját elsőszülött fia is a vész áldozatául esik. Végül sikerül a kiszabadítás hirtelenül, éjféltájt. A népet csak a tengeren át vezetheti, s ez meghasad előtte. Az úton sok más akadállyal kell megütköznie. A nép megostromolja: mit igyunk? s ő egy keserű forrást édessé változtat. Majd a húsos fazekakhoz vágyik vissza a nép, ő mennyei kenyeret, mannát hullat neki. Majd ismét a szomjas nép zúgolódását kell hallania és ekkor sziklából fakaszt vizet. Amálek népe hátba támadja és Mózes imájával hősiességig fokozza a nép vitézségét és győzelmet arat. M. a Jiszróval való rokonsági kapcsolatát is értékesítette népe javára. A közigazgatás elemeit, a nép beosztásának technikáját tőle veszi át. Csak ezután válik lehetővé a szináji l. Tízparancsolat , valamint a magános büntetőjogi törvényadás és a szentélyépítés. M. jellemének nagyságát próbára teszik az események. Távollétében a nép kívánságára Áhron aranyborjút készít. Mikor ezt megtudja M., nem a nép ellen fordul, hanem Istenhez, hogy nézze el e bűnt, ha nem a népre, hát magára való tekintettel, mert különben még azt találják mondani, hogy csak vesztére csalta ki a népet Egyiptomból

13440.ht

CÍMSZÓ Móze

SZÓCIKK születet Kr előt 150 tájá aho zsidósá elszaporodás féltékenysége keltet a uralkod osztályokban Eze úg akarta gáta vetn zsidó elszaporodásának hog fáraóva törvény hozattak amelyne értelmébe minde elsőszülöt zsidófiú Nílusb fojtottak Jóchebe me akarj menten fiát kosárb tesz é folyór bízza népirt Fára leány éppe akko fürödn meg é rátalál királyleán megszánja magáho veszi elnevez Móséna vízbő kihúzot é dajkáu Jóchebedet a anyjá rendel melléje király há szellemébe nevelkedett d bizonyos hog anyj beléj csöpögtett népéne érzései i é korá terelt figyelmé zsid szenvedésekre Amin M felnő ne i király udva pompáj é vidá élet köt le hane zsid nyomorúsá é kimeg a építőhelyekre aho rabsorsba gyötrődne héberek kegyetle emberhajszolá felháborítja Eg egyiptom munkafelügyel ve eg hébe rabszolgá é jogfosztottna e megaláztatás annyir fá neki hog agyonüt munkafelügyelőt Fára megtorlás elő Midjánb menekül It Jiszróná pásztorkodi é elvesz anna leányát Cippórát nyá legeltetés közben úg látszik Egyiptomba hagyot testvéreine sorsá töpreng úgy hog miko eg ízbe messzirő ég csipkebokro pillan meg mel ne aka elaludni ég hango hall amel ő Izrae kiszabadításár hívj el M vonakodi számár lehetetlenne látsz hivatás vállalni d Iste biztatj é Áhron adj melléj nábinak szószólónak M ne mag nevébe lé fel hane Iste nevébe é mer jó ismert hébe testvéreine keblébe szunnyad kegyeleté nag ősö iránt Isten a Ábrahám Izsá é Jáko istenéne mondj é e varázsigekén hat Íg i nag küzdelme kel mé folytatni né megrögzöt szolga szelleméne eloszlatására nemzet tuda felébresztésére d anná nagyobba mé fára megnyerésére E csa akko lágyu meg miko csapáso egés sor ér országá é sajá elsőszülöt fi i vés áldozatáu esik Végü sikerü kiszabadítá hirtelenül éjféltájt népe csa tengere á vezetheti e meghasa előtte A úto so má akadállya kel megütköznie né megostromolja mi igyunk eg keser forrás édess változtat Maj húso fazekakho vágyi vissz nép mennye kenyeret manná hulla neki Maj ismé szomja né zúgolódásá kel hallani é ekko sziklábó fakasz vizet Amále nép hátb támadj é Móze imájáva hősiességi fokozz né vitézségé é győzelme arat M Jiszróva val rokonság kapcsolatá i értékesített nép javára közigazgatá elemeit né beosztásána technikájá től vesz át Csa ezutá váli lehetőv szináj l Tízparancsola valamin magáno büntetőjog törvényadá é szentélyépítés M jelleméne nagyságá próbár teszi a események Távollétébe né kívánságár Áhro aranyborjú készít Miko ez megtudj M. ne né elle fordul hane Istenhez hog nézz e bűnt h ne népre há magár val tekintettel mer különbe mé az találjá mondani hog csa vesztér csalt k népe Egyiptombó

13440.h

CÍMSZ Móz

SZÓCIK születe K elő 15 táj ah zsidós elszaporodá féltékenység kelte uralko osztályokba Ez ú akart gát vet zsid elszaporodásána ho fáraóv törvén hozatta amelyn értelméb mind elsőszülö zsidófi Nílus fojtotta Jócheb m akar mente fiá kosár tes folyó bízz népir Fár leán épp akk füröd me rátalá királyleá megszánj magáh vesz elneve Mósén vízb kihúzo dajká Jóchebede anyj rende melléj királ h szelleméb nevelkedet bizonyo ho any belé csöpögtet népén érzése kor terel figyelm zsi szenvedésekr Ami feln n királ udv pompá vid éle kö l han zsi nyomorús kime építőhelyekr ah rabsorsb gyötrődn hébere kegyetl emberhajszol felháborítj E egyipto munkafelügye v e héb rabszolg jogfosztottn megaláztatá annyi f nek ho agyonü munkafelügyelő Fár megtorlá el Midján menekü I Jiszrón pásztorkod elves ann leányá Cippórá ny legelteté közbe ú látszi Egyiptomb hagyo testvérein sors töpren úg ho mik e ízb messzir é csipkebokr pilla me me n ak elaludn é hang hal ame Izra kiszabadításá hív e vonakod számá lehetetlenn láts hivatá vállaln Ist biztat Áhro ad mellé nábina szószólóna n ma nevéb l fe han Ist nevéb me j ismer héb testvérein kebléb szunnya kegyelet na ős irán Iste Ábrahá Izs Ják istenén mond varázsigeké ha Í na küzdelm ke m folytatn n megrögzö szolg szellemén eloszlatásár nemze tud felébresztésér ann nagyobb m fár megnyerésér cs akk lágy me mik csapás egé so é ország saj elsőszülö f vé áldozatá esi Vég siker kiszabadít hirtelenü éjféltáj nép cs tenger vezethet meghas előtt út s m akadálly ke megütközni n megostromolj m igyun e kese forrá édes változta Ma hús fazekakh vágy viss né menny kenyere mann hull nek Ma ism szomj n zúgolódás ke hallan ekk szikláb fakas vize Amál né hát támad Móz imájáv hősiesség fokoz n vitézség győzelm ara Jiszróv va rokonsá kapcsolat értékesítet né javár közigazgat elemei n beosztásán technikáj tő ves á Cs ezut vál lehető sziná Tízparancsol valami magán büntetőjo törvényad szentélyépíté jellemén nagyság próbá tesz eseménye Távollétéb n kívánságá Áhr aranyborj készí Mik e megtud M n n ell fordu han Istenhe ho néz bűn n népr h magá va tekintette me különb m a találj mondan ho cs veszté csal nép Egyiptomb

13440.

CÍMS Mó

SZÓCI szület el 1 tá a zsidó elszaporod féltékenysé kelt uralk osztályokb E akar gá ve zsi elszaporodásán h fáraó törvé hozatt amely értelmé min elsőszül zsidóf Nílu fojtott Jóche aka ment fi kosá te foly bíz népi Fá leá ép ak fürö m rátal királyle megszán magá ves elnev Mósé víz kihúz dajk Jóchebed any rend mellé kirá szellemé nevelkede bizony h an bel csöpögte népé érzés ko tere figyel zs szenvedések Am fel kirá ud pomp vi él k ha zs nyomorú kim építőhelyek a rabsors gyötrőd héber kegyet emberhajszo felháborít egyipt munkafelügy hé rabszol jogfosztott megaláztat anny ne h agyon munkafelügyel Fá megtorl e Midjá menek Jiszró pásztorko elve an leány Cippór n legeltet közb látsz Egyiptom hagy testvérei sor töpre ú h mi íz messzi csipkebok pill m m a elalud han ha am Izr kiszabadítás hí vonako szám lehetetlen lát hivat vállal Is bizta Áhr a mell nábin szószólón m nevé f ha Is nevé m isme hé testvérei keblé szunny kegyele n ő irá Ist Ábrah Iz Já istené mon varázsigek h n küzdel k folytat megrögz szol szellemé eloszlatásá nemz tu felébresztésé an nagyob fá megnyerésé c ak lág m mi csapá eg s orszá sa elsőszül v áldozat es Vé sike kiszabadí hirtelen éjféltá né c tenge vezethe megha előt ú akadáll k megütközn megostromol igyu kes forr éde változt M hú fazekak vág vis n menn kenyer man hul ne M is szom zúgolódá k halla ek sziklá faka viz Amá n há táma Mó imájá hősiessé foko vitézsé győzel ar Jiszró v rokons kapcsola értékesíte n javá közigazga eleme beosztásá techniká t ve C ezu vá lehet szin Tízparancso valam magá büntetőj törvénya szentélyépít jellemé nagysá prób tes esemény Távollété kívánság Áh aranybor kész Mi megtu el ford ha Istenh h né bű nép mag v tekintett m külön talál monda h c veszt csa né Egyiptom

13440

CÍM M

SZÓC szüle e t zsid elszaporo féltékenys kel ural osztályok aka g v zs elszaporodásá fára törv hozat amel értelm mi elsőszü zsidó Níl fojtot Jóch ak men f kos t fol bí nép F le é a für ráta királyl megszá mag ve elne Mós ví kihú daj Jóchebe an ren mell kir szellem nevelked bizon a be csöpögt nép érzé k ter figye z szenvedése A fe kir u pom v é h z nyomor ki építőhelye rabsor gyötrő hébe kegye emberhajsz felháborí egyip munkafelüg h rabszo jogfosztot megalázta ann n agyo munkafelügye F megtor Midj mene Jiszr pásztork elv a leán Cippó legelte köz láts Egyipto hag testvére so töpr m í messz csipkebo pil elalu ha h a Iz kiszabadítá h vonak szá lehetetle lá hiva válla I bizt Áh mel nábi szószóló nev h I nev ism h testvére kebl szunn kegyel ir Is Ábra I J isten mo varázsige küzde folyta megrög szo szellem eloszlatás nem t felébresztés a nagyo f megnyerés a lá m csap e orsz s elsőszü áldoza e V sik kiszabad hirtele éjfélt n teng vezeth megh elő akadál megütköz megostromo igy ke for éd változ h fazeka vá vi men kenye ma hu n i szo zúgolód hall e szikl fak vi Am h tám M imáj hősiess fok vitézs győze a Jiszr rokon kapcsol értékesít jav közigazg elem beosztás technik v ez v lehe szi Tízparancs vala mag büntető törvény szentélyépí jellem nagys pró te esemén Távollét kívánsá Á aranybo kés M megt e for h Isten n b né ma tekintet külö talá mond vesz cs n Egyipto

1344SZÓ szül zsi elszapor féltékeny ke ura osztályo ak z elszaporodás fár tör hoza ame értel m elsősz zsid Ní fojto Jóc a me ko fo b né l fü rát király megsz ma v eln Mó v kih da Jócheb a re mel ki szelle nevelke bizo b csöpög né érz te figy szenvedés f ki po nyomo k építőhely rabso gyötr héb kegy emberhajs felhábor egyi munkafelü rabsz jogfoszto megalázt an agy munkafelügy megto Mid men Jisz pásztor el leá Cipp legelt kö lát Egyipt ha testvér s töp mess csipkeb pi elal h I kiszabadít vona sz lehetetl l hiv váll biz Á me náb szószól ne ne is testvér keb szun kegye i I Ábr iste m varázsig küzd folyt megrö sz szelle eloszlatá ne felébreszté nagy megnyeré l csa ors elsősz áldoz si kiszaba hirtel éjfél ten vezet meg el akadá megütkö megostrom ig k fo é válto fazek v v me keny m h sz zúgoló hal szik fa v A tá imá hősies fo vitéz győz Jisz roko kapcso értékesí ja közigaz ele beosztá techni e leh sz Tízparanc val ma büntet törvén szentélyép jelle nagy pr t esemé Távollé kíváns aranyb ké meg fo Iste n m tekinte kül tal mon ves c Egyipt