13441.htm

CÍMSZÓ: Mózes

SZÓCIKK: és végül tekintse az ősök érdemét amelyet annak idején azzal az ígérettel jutalmazott meg, hogy megsokasítja az ősök ivadékait és nagy népet nevel belőlük. A könyörgés meghallgatásra talált, az aranyborjút M. megsemmisíti és a haragjában eltört két kőtábla helyébe újakat farag. A zúgolódások folytatódnak. A nép ráun a mannára és húst kíván. M. most ura a helyzetnek és fürjekkel táplálja a népet. Amint az ígéret földjéhez érnek, követeket küld az ország kikémlelésére, ezek sok szépet látnak, de kishitűségükben mégis elégületlenséget szítanak a népben. Ismét M. az, aki méltatlankodás helyett Isten haragjának csillapítására vállalkozik, de a csüggedő népet Amálek leveri. Majd Kórach lázad fel egész csapat élén Mózes ellen Áhron papi tisztségének kizárólagossága miatt. «Az egész gyülekezet szent és benne él az Isten, miért emelkedtek ti Isten gyülekezete fölé?» Ez a gondolat ezidőtájt még időszerűtlen volt, bár csiráját képezte a később megvalósult egyetemes papság eszméjének, melyet épp a zsidóság valósított meg elsőnek. M. ezúttal is istenhez fordul, aki a lázongó tömeget föld alá süllyeszti, Áhron botjának kivirágoztatásával pedig jelét adja az ő elhívottságának. Egy ízben ismét vizet kell fakasztania, de nem Isten szavának megfelelően sziklához szólással, hanem ráütéssel teszi, ami a rendes kútvarázslás benyomását kelti a népben és nem az Isten akarata érvényesülését mutatja. Ez volt ama tragikus vétsége, mely miatt az ígéret földjének határát nem lephette át sem ő, sem Áhron. De azért ez nem kedvetlenítette el és megfelelő intézkedésekkel előkészíti az ígéret földjének elfoglalását. Két törzs (Rubén és Gád) már a Jordán keleti vidékén akar letelepülni, de M. csak oly feltétellel engedi ezt meg, ha előbb testvéreiket segítik meg az ország elfoglalásában. Élete vége felé nagyobb beszéd során vet visszapillantást a nép viszontagságaira és újból bevési a nép szívébe a Törvényt, egyes újabb részletekkel kibővítve. Azután áldás és átok szertartásával köti meg újból a szövetséget és hatalmas búcsúénekben még egyszer korholja a népet Isten elleni hűtlenkedéséért és végül a törzsek megáldása után meghal Isten csókja alatt. A nép megsiratta, de sírhelyét eltitkolták előtte. M. emlékét a próféták irataiban és a királyok életében csak itt-ott elevenítik fel. Sámuelnek alkalma volna a királyválasztást M.-nek erre vonatkozó törvénye alapján meghiúsítani, később pedig annak felolvasásával a király lelkiismeretére hatni, de Jósija király idejében előhozzák a papok a Szövetség könyvét és felolvassák, annak alapján a király új alapokra fekteti az istentiszteletet, de M.-ről említés ez alkalommal sem történik. Egyik Zsoltár (90 M. imájának van címezve, de tartalma egyetlen vonatkozással sem utal M. élményeire. Egy másik Zsoltár (99) Ahron mellett papnak említi és Jeremiás (15.1), Sámuellel említi, annak az analógiának kapcsán, hogy az M.-hez hasonlóan a nép érdekében Istenhez könyörög. A 105. és 106. zsidó krónikái Zsoltárok is Áhrounal együtt mint csodatevőt említik futólagosan. A 78. ugyanilyen tartalmú, műveit Istennek tulajdonítja, 8 őt magát nem említi meg. Említve találjuk még néhány más helyen, is de


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3441. címszó a lexikon => 616. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13441.htm

CÍMSZÓ: Mózes

SZÓCIKK: és végül tekintse az ősök érdemét amelyet annak idején azzal az ígérettel jutalmazott meg, hogy megsokasítja az ősök ivadékait és nagy népet nevel belőlük. A könyörgés meghallgatásra talált, az aranyborjút M. megsemmisíti és a haragjában eltört két kőtábla helyébe újakat farag. A zúgolódások folytatódnak. A nép ráun a mannára és húst kíván. M. most ura a helyzetnek és fürjekkel táplálja a népet. Amint az ígéret földjéhez érnek, követeket küld az ország kikémlelésére, ezek sok szépet látnak, de kishitűségükben mégis elégületlenséget szítanak a népben. Ismét M. az, aki méltatlankodás helyett Isten haragjának csillapítására vállalkozik, de a csüggedő népet Amálek leveri. Majd Kórach lázad fel egész csapat élén Mózes ellen Áhron papi tisztségének kizárólagossága miatt. Az egész gyülekezet szent és benne él az Isten, miért emelkedtek ti Isten gyülekezete fölé? Ez a gondolat ezidőtájt még időszerűtlen volt, bár csiráját képezte a később megvalósult egyetemes papság eszméjének, melyet épp a zsidóság valósított meg elsőnek. M. ezúttal is istenhez fordul, aki a lázongó tömeget föld alá süllyeszti, Áhron botjának kivirágoztatásával pedig jelét adja az ő elhívottságának. Egy ízben ismét vizet kell fakasztania, de nem Isten szavának megfelelően sziklához szólással, hanem ráütéssel teszi, ami a rendes kútvarázslás benyomását kelti a népben és nem az Isten akarata érvényesülését mutatja. Ez volt ama tragikus vétsége, mely miatt az ígéret földjének határát nem lephette át sem ő, sem Áhron. De azért ez nem kedvetlenítette el és megfelelő intézkedésekkel előkészíti az ígéret földjének elfoglalását. Két törzs Rubén és Gád már a Jordán keleti vidékén akar letelepülni, de M. csak oly feltétellel engedi ezt meg, ha előbb testvéreiket segítik meg az ország elfoglalásában. Élete vége felé nagyobb beszéd során vet visszapillantást a nép viszontagságaira és újból bevési a nép szívébe a Törvényt, egyes újabb részletekkel kibővítve. Azután áldás és átok szertartásával köti meg újból a szövetséget és hatalmas búcsúénekben még egyszer korholja a népet Isten elleni hűtlenkedéséért és végül a törzsek megáldása után meghal Isten csókja alatt. A nép megsiratta, de sírhelyét eltitkolták előtte. M. emlékét a próféták irataiban és a királyok életében csak itt-ott elevenítik fel. Sámuelnek alkalma volna a királyválasztást M.-nek erre vonatkozó törvénye alapján meghiúsítani, később pedig annak felolvasásával a király lelkiismeretére hatni, de Jósija király idejében előhozzák a papok a Szövetség könyvét és felolvassák, annak alapján a király új alapokra fekteti az istentiszteletet, de M.-ről említés ez alkalommal sem történik. Egyik Zsoltár 90 M. imájának van címezve, de tartalma egyetlen vonatkozással sem utal M. élményeire. Egy másik Zsoltár 99 Ahron mellett papnak említi és Jeremiás 15.1 , Sámuellel említi, annak az analógiának kapcsán, hogy az M.-hez hasonlóan a nép érdekében Istenhez könyörög. A 105. és 106. zsidó krónikái Zsoltárok is Áhrounal együtt mint csodatevőt említik futólagosan. A 78. ugyanilyen tartalmú, műveit Istennek tulajdonítja, 8 őt magát nem említi meg. Említve találjuk még néhány más helyen, is de

13441.ht

CÍMSZÓ Móze

SZÓCIKK é végü tekints a ősö érdemé amelye anna idejé azza a ígérette jutalmazot meg hog megsokasítj a ősö ivadékai é nag népe neve belőlük könyörgé meghallgatásr talált a aranyborjú M megsemmisít é haragjába eltör ké kőtábl helyéb újaka farag zúgolódáso folytatódnak né ráu mannár é hús kíván M mos ur helyzetne é fürjekke táplálj népet Amin a ígére földjéhe érnek követeke kül a orszá kikémlelésére eze so szépe látnak d kishitűségükbe mégi elégületlensége szítana népben Ismé M az ak méltatlankodá helyet Iste haragjána csillapításár vállalkozik d csügged népe Amále leveri Maj Kórac láza fe egés csapa élé Móze elle Áhro pap tisztségéne kizárólagosság miatt A egés gyülekeze szen é benn é a Isten miér emelkedte t Iste gyülekezet fölé E gondola ezidőtáj mé időszerűtle volt bá csirájá képezt későb megvalósul egyeteme papsá eszméjének melye ép zsidósá valósítot me elsőnek M ezútta i istenhe fordul ak lázong tömege föl al süllyeszti Áhro botjána kivirágoztatásáva pedi jelé adj a elhívottságának Eg ízbe ismé vize kel fakasztania d ne Iste szavána megfelelőe szikláho szólással hane ráütésse teszi am rende kútvarázslá benyomásá kelt népbe é ne a Iste akarat érvényesülésé mutatja E vol am tragiku vétsége mel miat a ígére földjéne határá ne lephett á se ő se Áhron D azér e ne kedvetlenített e é megfelel intézkedésekke előkészít a ígére földjéne elfoglalását Ké törz Rubé é Gá má Jordá kelet vidéké aka letelepülni d M csa ol feltételle enged ez meg h előb testvéreike segíti me a orszá elfoglalásában Élet vég fel nagyob beszé sorá ve visszapillantás né viszontagságair é újbó bevés né szívéb Törvényt egye újab részletekke kibővítve Azutá áldá é áto szertartásáva köt me újbó szövetsége é hatalma búcsúénekbe mé egysze korholj népe Iste ellen hűtlenkedéséér é végü törzse megáldás utá megha Iste csókj alatt né megsiratta d sírhelyé eltitkoltá előtte M emléké prófétá irataiba é királyo életébe csa itt-ot eleveníti fel Sámuelne alkalm voln királyválasztás M.-ne err vonatkoz törvény alapjá meghiúsítani későb pedi anna felolvasásáva királ lelkiismeretér hatni d Jósij királ idejébe előhozzá papo Szövetsé könyvé é felolvassák anna alapjá királ ú alapokr fektet a istentiszteletet d M.-rő említé e alkalomma se történik Egyi Zsoltá 9 M imájána va címezve d tartalm egyetle vonatkozássa se uta M élményeire Eg mási Zsoltá 9 Ahro mellet papna említ é Jeremiá 15. Sámuelle említi anna a analógiána kapcsán hog a M.-he hasonlóa né érdekébe Istenhe könyörög 105 é 106 zsid króniká Zsoltáro i Áhrouna együt min csodatevő említi futólagosan 78 ugyanilye tartalmú művei Istenne tulajdonítja ő magá ne említ meg Említv találju mé néhán má helyen i d

13441.h

CÍMSZ Móz

SZÓCIK vég tekint ős érdem amely ann idej azz ígérett jutalmazo me ho megsokasít ős ivadéka na nép nev belőlü könyörg meghallgatás talál aranyborj megsemmisí haragjáb eltö k kőtáb helyé újak fara zúgolódás folytatódna n rá manná hú kívá mo u helyzetn fürjekk táplál népe Ami ígér földjéh érne követek kü orsz kikémlelésér ez s szép látna kishitűségükb még elégületlenség szítan népbe Ism a a méltatlankod helye Ist haragján csillapításá vállalkozi csügge nép Amál lever Ma Kóra láz f egé csap él Móz ell Áhr pa tisztségén kizárólagossá miat egé gyülekez sze ben Iste mié emelkedt Ist gyülekeze föl gondol ezidőtá m időszerűtl vol b csiráj képez késő megvalósu egyetem paps eszméjéne mely é zsidós valósíto m elsőne ezútt istenh fordu a lázon tömeg fö a süllyeszt Áhr botján kivirágoztatásáv ped jel ad elhívottságána E ízb ism viz ke fakasztani n Ist szaván megfelelő szikláh szólássa han ráütéss tesz a rend kútvarázsl benyomás kel népb n Ist akara érvényesülés mutatj vo a tragik vétség me mia ígér földjén határ n lephet s s Áhro azé n kedvetlenítet megfele intézkedésekk előkészí ígér földjén elfoglalásá K tör Rub G m Jord kele vidék ak letelepüln cs o feltétell enge e me elő testvéreik segít m orsz elfoglalásába Éle vé fe nagyo besz sor v visszapillantá n viszontagságai újb bevé n szívé Törvény egy úja részletekk kibővítv Azut áld át szertartásáv kö m újb szövetség hatalm búcsúénekb m egysz korhol nép Ist elle hűtlenkedéséé vég törzs megáldá ut megh Ist csók alat n megsiratt sírhely eltitkolt előtt emlék prófét irataib király életéb cs itt-o elevenít fe Sámueln alkal vol királyválasztá M.-n er vonatko törvén alapj meghiúsítan késő ped ann felolvasásáv kirá lelkiismereté hatn Jósi kirá idejéb előhozz pap Szövets könyv felolvassá ann alapj kirá alapok fekte istentisztelete M.-r említ alkalomm s történi Egy Zsolt imáján v címezv tartal egyetl vonatkozáss s ut élményeir E más Zsolt Ahr melle papn emlí Jeremi 15 Sámuell említ ann analógián kapcsá ho M.-h hasonló n érdekéb Istenh könyörö 10 10 zsi krónik Zsoltár Áhroun együ mi csodatev említ futólagosa 7 ugyanily tartalm műve Istenn tulajdonítj mag n emlí me Említ találj m néhá m helye

13441.

CÍMS Mó

SZÓCI vé tekin ő érde amel an ide az ígéret jutalmaz m h megsokasí ő ivadék n né ne belől könyör meghallgatá talá aranybor megsemmis haragjá elt kőtá hely úja far zúgolódá folytatódn r mann h kív m helyzet fürjek táplá nép Am ígé földjé érn követe k ors kikémlelésé e szé látn kishitűségük mé elégületlensé szíta népb Is méltatlanko hely Is haragjá csillapítás vállalkoz csügg né Amá leve M Kór lá eg csa é Mó el Áh p tisztségé kizárólagoss mia eg gyüleke sz be Ist mi emelked Is gyülekez fö gondo ezidőt időszerűt vo csirá képe kés megvalós egyete pap eszméjén mel zsidó valósít elsőn ezút isten ford lázo töme f süllyesz Áh botjá kivirágoztatásá pe je a elhívottságán íz is vi k fakasztan Is szavá megfelel sziklá szóláss ha ráütés tes ren kútvarázs benyomá ke nép Is akar érvényesülé mutat v tragi vétsé m mi ígé földjé hatá lephe Áhr az kedvetleníte megfel intézkedések előkész ígé földjé elfoglalás tö Ru Jor kel vidé a letelepül c feltétel eng m el testvérei segí ors elfoglalásáb Él v f nagy bes so visszapillant viszontagsága új bev szív Törvén eg új részletek kibővít Azu ál á szertartásá k új szövetsé hatal búcsúének egys korho né Is ell hűtlenkedésé vé törz megáld u meg Is csó ala megsirat sírhel eltitkol előt emlé prófé iratai királ életé c itt- elevení f Sámuel alka vo királyválaszt M.- e vonatk törvé alap meghiúsíta kés pe an felolvasásá kir lelkiismeret hat Jós kir idejé előhoz pa Szövet köny felolvass an alap kir alapo fekt istentisztelet M.- emlí alkalom történ Eg Zsol imájá címez tarta egyet vonatkozás u élményei má Zsol Ah mell pap eml Jerem 1 Sámuel emlí an analógiá kapcs h M.- hasonl érdeké Isten könyör 1 1 zs króni Zsoltá Áhrou egy m csodate emlí futólagos ugyanil tartal műv Isten tulajdonít ma eml m Emlí talál néh hely

13441

CÍM M

SZÓC v teki érd ame a id a ígére jutalma megsokas ivadé n n belő könyö meghallgat tal aranybo megsemmi haragj el kőt hel új fa zúgolód folytatód man kí helyze fürje tápl né A íg földj ér követ or kikémlelés sz lát kishitűségü m elégületlens szít nép I méltatlank hel I haragj csillapítá vállalko csüg n Am lev Kó l e cs M e Á tisztség kizárólagos mi e gyülek s b Is m emelke I gyüleke f gond ezidő időszerű v csir kép ké megvaló egyet pa eszméjé me zsid valósí első ezú iste for láz töm süllyes Á botj kivirágoztatás p j elhívottságá í i v fakaszta I szav megfele szikl szólás h ráüté te re kútvaráz benyom k né I aka érvényesül muta trag véts m íg földj hat leph Áh a kedvetlenít megfe intézkedése előkés íg földj elfoglalá t R Jo ke vid letelepü feltéte en e testvére seg or elfoglalásá É nag be s visszapillan viszontagság ú be szí Törvé e ú részlete kibőví Az á szertartás ú szövets hata búcsúéne egy korh n I el hűtlenkedés v tör megál me I cs al megsira sírhe eltitko elő eml próf irata kirá élet itt eleven Sámue alk v királyválasz M. vonat törv ala meghiúsít ké p a felolvasás ki lelkiismere ha Jó ki idej előho p Szöve kön felolvas a ala ki alap fek istentisztele M. eml alkalo törté E Zso imáj címe tart egye vonatkozá élménye m Zso A mel pa em Jere Sámue eml a analógi kapc M. hason érdek Iste könyö z krón Zsolt Áhro eg csodat eml futólago ugyani tarta mű Iste tulajdoní m em Eml talá né hel

1344SZÓ tek ér am i ígér jutalm megsoka ivad bel köny meghallga ta aranyb megsemm harag e kő he ú f zúgoló folytató ma k helyz fürj táp n í föld é köve o kikémlelé s lá kishitűség elégületlen szí né méltatlan he harag csillapít vállalk csü A le K c tisztsé kizárólago m gyüle I emelk gyülek gon ezid időszer csi ké k megval egye p eszméj m zsi valós els ez ist fo lá tö süllye bot kivirágoztatá elhívottság fakaszt sza megfel szik szólá ráüt t r kútvará benyo n ak érvényesü mut tra vét í föld ha lep Á kedvetlení megf intézkedés előké í föld elfoglal J k vi letelep feltét e testvér se o elfoglalás na b visszapilla viszontagsá b sz Törv részlet kibőv A szertartá szövet hat búcsúén eg kor e hűtlenkedé tö megá m c a megsir sírh eltitk el em pró irat kir éle it eleve Sámu al királyválas M vona tör al meghiúsí k felolvasá k lelkiismer h J k ide előh Szöv kö felolva al k ala fe istentisztel M em alkal tört Zs imá cím tar egy vonatkoz élmény Zs me p e Jer Sámu em analóg kap M haso érde Ist köny kró Zsol Áhr e csoda em futólag ugyan tart m Ist tulajdon e Em tal n he