13442.htm

CÍMSZÓ: Mózes

SZÓCIKK: mindig csak nagyon futólag és leginkább későbbi könyvekben. A M. név viselője soha többé nem fordul elő még a talmudi időben sem. Csak az utolsó próféta, Maleáchi könyve végén találjuk e figyelmeztetést: «Emlékezzetek Mózes szolgám Tórájára», amit inkább a prófétai gyűjtemény és ezzel az akkori kánon lezárására szolgáló mottónak vehetünk, mint azt a nagyobb betűs iniciálé is sejtteti. L. Tóra, Tízparancsolat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3442. címszó a lexikon => 617. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13442.htm

CÍMSZÓ: Mózes

SZÓCIKK: mindig csak nagyon futólag és leginkább későbbi könyvekben. A M. név viselője soha többé nem fordul elő még a talmudi időben sem. Csak az utolsó próféta, Maleáchi könyve végén találjuk e figyelmeztetést: Emlékezzetek Mózes szolgám Tórájára , amit inkább a prófétai gyűjtemény és ezzel az akkori kánon lezárására szolgáló mottónak vehetünk, mint azt a nagyobb betűs iniciálé is sejtteti. L. Tóra, Tízparancsolat.

13442.ht

CÍMSZÓ Móze

SZÓCIKK mindi csa nagyo futóla é leginkáb később könyvekben M né viselőj soh több ne fordu el mé talmud időbe sem Csa a utols próféta Maleách könyv végé találju figyelmeztetést Emlékezzete Móze szolgá Tórájár ami inkáb próféta gyűjtemén é ezze a akkor káno lezárásár szolgál mottóna vehetünk min az nagyob betű iniciál i sejtteti L Tóra Tízparancsolat

13442.h

CÍMSZ Móz

SZÓCIK mind cs nagy futól leginká későb könyvekbe n viselő so töb n ford e m talmu időb se Cs utol prófét Maleác köny vég találj figyelmeztetés Emlékezzet Móz szolg Tórájá am inká prófét gyűjtemé ezz akko kán lezárásá szolgá mottón vehetün mi a nagyo bet iniciá sejttet Tór Tízparancsola

13442.

CÍMS Mó

SZÓCI min c nag futó legink késő könyvekb visel s tö for talm idő s C uto prófé Maleá kön vé talál figyelmezteté Emlékezze Mó szol Tóráj a ink prófé gyűjtem ez akk ká lezárás szolg mottó vehetü m nagy be inici sejtte Tó Tízparancsol

13442

CÍM M

SZÓC mi na fut legin kés könyvek vise t fo tal id ut próf Male kö v talá figyelmeztet Emlékezz M szo Tórá in próf gyűjte e ak k lezárá szol mott vehet nag b inic sejtt T Tízparancso

1344SZÓ m n fu legi ké könyve vis f ta i u pró Mal k tal figyelmezte Emlékez sz Tór i pró gyűjt a lezár szo mot vehe na ini sejt Tízparancs