13444.htm

CÍMSZÓ: Műfordítók

SZÓCIKK: Műfordítók:. A magyar költészet idegen nyelvekre való átültetésében értékes munkásságot fejtettek ki a magyar zsidó, vagy zsidószármazású írók; nagyrészt nekik köszönhető, hogy a magyar irodalom külföldre jutott és méltó megbecsülést talált a világirodalomban. Kannán Fanny-ját Rózsakor; Katona Bánk bánjá-t Dux Adolf (Leipzig 1858); Jósika Miklóst Klein Hermann és W. Schwartz; Eötvös Karthausi-ját s Nővérek-jét Klein; Petőfit Dux Adolf, Kertbeny Károly, Hartmann Móric, Herzl Zsigmond, Farkas Miksa, Goldschmidt I., Kohut Adolf, Stein Lajos, Glücksmann Henrik, Schnüzer Ignác, Horváth Henrik; Aranyt Kertbeny, Kolbenheyer, Dux Adolf, Sturm, Albert, Lirnberaer Ármin és Dóczy Lajos fordították. Arany János munkáit, úgyszintén Petőfit és Madáchot William Loew fordította angolra. Jókait Kertbeny, Bródy Zsigmond, Dux Adolf, Neugebauer fordította. A modernek közül Adyt Greiner Leó, Vészi József, Horváth Henrik németre, Gara László franciára, Holder József jiddisre, Hamel Avigdor héberre fordították, Horváth ültette át Vajdát, Kiss Józsefet, Babitsot, Kosztolányit, Kaffka Margitot és Lányi Saroltát is. Tóth Kálmán (Wiener S.), Tóth Ede (Wechsler és Ihr.). Szigligeti (Schnitzer 9.), Revitzky (Nascher), Mikszáth (Silberstein, Neugebauer), Csiky (Kohut), Herczeg (Groszmann, Wechsler Farkas, Lázár), Bérczik (Kohut, Hevesi) fordítói szintén zsidóhitűek vagy zsidószármazásúak. Madách: Az ember tragédiáját Haméiri Avigdor Jeruzsálemben élő magyar származású héber költő héberre, Holder József jiddisre fordította. A legkeresettebb német fordítók között szerepelnek Stefan J. Klein, Gáspár Endre és Mohácsi Jenő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3444. címszó a lexikon => 617. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13444.htm

CÍMSZÓ: Műfordítók

SZÓCIKK: Műfordítók:. A magyar költészet idegen nyelvekre való átültetésében értékes munkásságot fejtettek ki a magyar zsidó, vagy zsidószármazású írók; nagyrészt nekik köszönhető, hogy a magyar irodalom külföldre jutott és méltó megbecsülést talált a világirodalomban. Kannán Fanny-ját Rózsakor; Katona Bánk bánjá-t Dux Adolf Leipzig 1858 ; Jósika Miklóst Klein Hermann és W. Schwartz; Eötvös Karthausi-ját s Nővérek-jét Klein; Petőfit Dux Adolf, Kertbeny Károly, Hartmann Móric, Herzl Zsigmond, Farkas Miksa, Goldschmidt I., Kohut Adolf, Stein Lajos, Glücksmann Henrik, Schnüzer Ignác, Horváth Henrik; Aranyt Kertbeny, Kolbenheyer, Dux Adolf, Sturm, Albert, Lirnberaer Ármin és Dóczy Lajos fordították. Arany János munkáit, úgyszintén Petőfit és Madáchot William Loew fordította angolra. Jókait Kertbeny, Bródy Zsigmond, Dux Adolf, Neugebauer fordította. A modernek közül Adyt Greiner Leó, Vészi József, Horváth Henrik németre, Gara László franciára, Holder József jiddisre, Hamel Avigdor héberre fordították, Horváth ültette át Vajdát, Kiss Józsefet, Babitsot, Kosztolányit, Kaffka Margitot és Lányi Saroltát is. Tóth Kálmán Wiener S. , Tóth Ede Wechsler és Ihr. . Szigligeti Schnitzer 9. , Revitzky Nascher , Mikszáth Silberstein, Neugebauer , Csiky Kohut , Herczeg Groszmann, Wechsler Farkas, Lázár , Bérczik Kohut, Hevesi fordítói szintén zsidóhitűek vagy zsidószármazásúak. Madách: Az ember tragédiáját Haméiri Avigdor Jeruzsálemben élő magyar származású héber költő héberre, Holder József jiddisre fordította. A legkeresettebb német fordítók között szerepelnek Stefan J. Klein, Gáspár Endre és Mohácsi Jenő.

13444.ht

CÍMSZÓ Műfordító

SZÓCIKK Műfordítók: magya költésze idege nyelvekr val átültetésébe értéke munkásságo fejtette k magya zsidó vag zsidószármazás írók nagyrész neki köszönhető hog magya irodalo külföldr jutot é mélt megbecsülés talál világirodalomban Kanná Fanny-já Rózsakor Katon Bán bánjá- Du Adol Leipzi 185 Jósik Miklós Klei Herman é W Schwartz Eötvö Karthausi-já Nővérek-jé Klein Petőfi Du Adolf Kertben Károly Hartman Móric Herz Zsigmond Farka Miksa Goldschmid I. Kohu Adolf Stei Lajos Glücksman Henrik Schnüze Ignác Horvát Henrik Arany Kertbeny Kolbenheyer Du Adolf Sturm Albert Lirnberae Ármi é Dócz Lajo fordították Aran Jáno munkáit úgyszinté Petőfi é Madácho Willia Loe fordított angolra Jókai Kertbeny Bród Zsigmond Du Adolf Neugebaue fordította moderne közü Ady Greine Leó Vész József Horvát Henri németre Gar Lászl franciára Holde Józse jiddisre Hame Avigdo héberr fordították Horvát ültett á Vajdát Kis Józsefet Babitsot Kosztolányit Kaffk Margito é Lány Saroltá is Tót Kálmá Wiene S Tót Ed Wechsle é Ihr Szigliget Schnitze 9 Revitzk Nasche Mikszát Silberstein Neugebaue Csik Kohu Hercze Groszmann Wechsle Farkas Lázá Bérczi Kohut Heves fordító szinté zsidóhitűe vag zsidószármazásúak Madách A embe tragédiájá Haméir Avigdo Jeruzsálembe él magya származás hébe költ héberre Holde Józse jiddisr fordította legkeresetteb néme fordító közöt szerepelne Stefa J Klein Gáspá Endr é Mohács Jenő

13444.h

CÍMSZ Műfordít

SZÓCIK Műfordítók magy költész ideg nyelvek va átültetéséb érték munkásság fejtett magy zsid va zsidószármazá író nagyrés nek köszönhet ho magy irodal külföld juto mél megbecsülé talá világirodalomba Kann Fanny-j Rózsako Kato Bá bánjá D Ado Leipz 18 Jósi Mikló Kle Herma Schwart Eötv Karthausi-j Nővérek-j Klei Petőf D Adol Kertbe Károl Hartma Móri Her Zsigmon Fark Miks Goldschmi I Koh Adol Ste Lajo Glücksma Henri Schnüz Igná Horvá Henri Aran Kertben Kolbenheye D Adol Stur Alber Lirnbera Árm Dóc Laj fordítottá Ara Ján munkái úgyszint Petőf Madách Willi Lo fordítot angolr Jóka Kertben Bró Zsigmon D Adol Neugebau fordított modern köz Ad Grein Le Vés Józse Horvá Henr németr Ga Lász franciár Hold Józs jiddisr Ham Avigd héber fordítottá Horvá ültet Vajdá Ki Józsefe Babitso Kosztolányi Kaff Margit Lán Sarolt i Tó Kálm Wien Tó E Wechsl Ih Sziglige Schnitz Revitz Nasch Mikszá Silberstei Neugebau Csi Koh Hercz Groszman Wechsl Farka Láz Bércz Kohu Heve fordít szint zsidóhitű va zsidószármazásúa Madác emb tragédiáj Haméi Avigd Jeruzsálemb é magy származá héb köl héberr Hold Józs jiddis fordított legkeresette ném fordít közö szerepeln Stef Klei Gásp End Mohác Jen

13444.

CÍMS Műfordí

SZÓCI Műfordító mag költés ide nyelve v átültetésé érté munkássá fejtet mag zsi v zsidószármaz ír nagyré ne köszönhe h mag iroda külföl jut mé megbecsül tal világirodalomb Kan Fanny- Rózsak Kat B bánj Ad Leip 1 Jós Mikl Kl Herm Schwar Eöt Karthausi- Nővérek- Kle Pető Ado Kertb Káro Hartm Mór He Zsigmo Far Mik Goldschm Ko Ado St Laj Glücksm Henr Schnü Ign Horv Henr Ara Kertbe Kolbenhey Ado Stu Albe Lirnber Ár Dó La fordított Ar Já munká úgyszin Pető Madác Will L fordíto angol Jók Kertbe Br Zsigmo Ado Neugeba fordítot moder kö A Grei L Vé Józs Horv Hen német G Lás franciá Hol Józ jiddis Ha Avig hébe fordított Horv ülte Vajd K József Babits Kosztolány Kaf Margi Lá Sarol T Kál Wie T Wechs I Sziglig Schnit Revit Nasc Miksz Silberste Neugeba Cs Ko Herc Groszma Wechs Fark Lá Bérc Koh Hev fordí szin zsidóhit v zsidószármazású Madá em tragédiá Hamé Avig Jeruzsálem mag származ hé kö héber Hol Józ jiddi fordítot legkeresett né fordí köz szerepel Ste Kle Gás En Mohá Je

13444

CÍM Műford

SZÓC Műfordít ma költé id nyelv átültetés ért munkáss fejte ma zs zsidószárma í nagyr n köszönh ma irod külfö ju m megbecsü ta világirodalom Ka Fanny Rózsa Ka bán A Lei Jó Mik K Her Schwa Eö Karthausi Nővérek Kl Pet Ad Kert Kár Hart Mó H Zsigm Fa Mi Goldsch K Ad S La Glücks Hen Schn Ig Hor Hen Ar Kertb Kolbenhe Ad St Alb Lirnbe Á D L fordítot A J munk úgyszi Pet Madá Wil fordít ango Jó Kertb B Zsigm Ad Neugeb fordíto mode k Gre V Józ Hor He néme Lá franci Ho Jó jiddi H Avi héb fordítot Hor ült Vaj Józse Babit Kosztolán Ka Marg L Saro Ká Wi Wech Szigli Schni Revi Nas Miks Silberst Neugeb C K Her Groszm Wech Far L Bér Ko He ford szi zsidóhi zsidószármazás Mad e tragédi Ham Avi Jeruzsále ma szárma h k hébe Ho Jó jidd fordíto legkereset n ford kö szerepe St Kl Gá E Moh J

1344

CÍ Műfor

SZÓ Műfordí m költ i nyel átülteté ér munkás fejt m z zsidószárm nagy köszön m iro külf j megbecs t világirodalo K Fann Rózs K bá Le J Mi He Schw E Karthaus Nővére K Pe A Ker Ká Har M Zsig F M Goldsc A L Glück He Sch I Ho He A Kert Kolbenh A S Al Lirnb fordíto mun úgysz Pe Mad Wi fordí ang J Kert Zsig A Neuge fordít mod Gr Jó Ho H ném L franc H J jidd Av hé fordíto Ho ül Va Józs Babi Kosztolá K Mar Sar K W Wec Szigl Schn Rev Na Mik Silbers Neuge He Grosz Wec Fa Bé K H for sz zsidóh zsidószármazá Ma tragéd Ha Av Jeruzsál m szárm héb H J jid fordít legkerese for k szerep S K G Mo