13453.htm

CÍMSZÓ: Mult és jövő

SZÓCIKK: Múlt és Jövő. Zsidó irodalmi és művészeti folyóirat. 1911-ben alapította és azóta szerkeszti Patai József (l. o.). Munkatársai jeles magyar zsidó és külföldi tudósok, írók és művészek. Minden egyes szám monográfiaszerűen foglalkozik egy-egy nagy zsidó alkotóértékkel. Illusztrációi mindig művészi színvonalon állnak. Jelentős része van a zsidó irodalmi és művészeti ismeretek népszerűsítésében. Irányát és tónusát kritikai megfontoltság jellemzi és ennek köszönheti a magyar zsidóság kulturéletére szerzett nagy befolyását. A napi politikától független zsidó problémák föltárásával egészségesebb irányba terelte a zsidó érdeklődést és részben az ő működésének köszönhető, hogy Magyarország zsidó és nemzsidó társadalma ma már elfogultság nélkül ítéli meg a politikamentes Palesztina-munkát, amelynek előmozdítására előkelő zsidó egyéniségek vezetése alatt egyesület is alakult (l. Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége.). Iránycikkei példaadóan tárgyilagosak és szépirodalmi közleményei rendszerint nagyon értékesek. A lapot jól ismerik a külföldön is és nagy érdeme, hogy sok jelentős külföldi tényező szimpátiáját és érdeklődését Magyarország felé irányította. Bécsben, Berlinben külön szerkesztősége van, Pozsonyban és Kolozsváron szintén és itt külön kiadásban jelenik meg. 1919-1923-ig politikai hetilap alakjában is megjelent. Ezt betiltották. p. d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3453. címszó a lexikon => 618. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13453.htm

CÍMSZÓ: Mult és jövő

SZÓCIKK: Múlt és Jövő. Zsidó irodalmi és művészeti folyóirat. 1911-ben alapította és azóta szerkeszti Patai József l. o. . Munkatársai jeles magyar zsidó és külföldi tudósok, írók és művészek. Minden egyes szám monográfiaszerűen foglalkozik egy-egy nagy zsidó alkotóértékkel. Illusztrációi mindig művészi színvonalon állnak. Jelentős része van a zsidó irodalmi és művészeti ismeretek népszerűsítésében. Irányát és tónusát kritikai megfontoltság jellemzi és ennek köszönheti a magyar zsidóság kulturéletére szerzett nagy befolyását. A napi politikától független zsidó problémák föltárásával egészségesebb irányba terelte a zsidó érdeklődést és részben az ő működésének köszönhető, hogy Magyarország zsidó és nemzsidó társadalma ma már elfogultság nélkül ítéli meg a politikamentes Palesztina-munkát, amelynek előmozdítására előkelő zsidó egyéniségek vezetése alatt egyesület is alakult l. Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége. . Iránycikkei példaadóan tárgyilagosak és szépirodalmi közleményei rendszerint nagyon értékesek. A lapot jól ismerik a külföldön is és nagy érdeme, hogy sok jelentős külföldi tényező szimpátiáját és érdeklődését Magyarország felé irányította. Bécsben, Berlinben külön szerkesztősége van, Pozsonyban és Kolozsváron szintén és itt külön kiadásban jelenik meg. 1919-1923-ig politikai hetilap alakjában is megjelent. Ezt betiltották. p. d.

13453.ht

CÍMSZÓ Mul é jöv

SZÓCIKK Múl é Jövő Zsid irodalm é művészet folyóirat 1911-be alapított é azót szerkeszt Pata Józse l o Munkatársa jele magya zsid é külföld tudósok író é művészek Minde egye szá monográfiaszerűe foglalkozi egy-eg nag zsid alkotóértékkel Illusztráció mindi művész színvonalo állnak Jelentő rész va zsid irodalm é művészet ismerete népszerűsítésében Irányá é tónusá kritika megfontoltsá jellemz é enne köszönhet magya zsidósá kulturéletér szerzet nag befolyását nap politikátó függetle zsid problémá föltárásáva egészségeseb irányb terelt zsid érdeklődés é részbe a működéséne köszönhető hog Magyarorszá zsid é nemzsid társadalm m má elfogultsá nélkü ítél me politikamente Palesztina-munkát amelyne előmozdításár előkel zsid egyénisége vezetés alat egyesüle i alakul l Magya Zsidó Pr Palesztin Szövetsége Iránycikke példaadóa tárgyilagosa é szépirodalm közleménye rendszerin nagyo értékesek lapo jó ismeri külföldö i é nag érdeme hog so jelentő külföld tényez szimpátiájá é érdeklődésé Magyarorszá fel irányította Bécsben Berlinbe külö szerkesztőség van Pozsonyba é Kolozsváro szinté é it külö kiadásba jeleni meg 1919-1923-i politika hetila alakjába i megjelent Ez betiltották p d

13453.h

CÍMSZ Mu jö

SZÓCIK Mú Jöv Zsi irodal művésze folyóira 1911-b alapítot azó szerkesz Pat Józs Munkatárs jel magy zsi külföl tudóso ír művésze Mind egy sz monográfiaszerű foglalkoz egy-e na zsi alkotóértékke Illusztráci mind művés színvonal állna Jelent rés v zsi irodal művésze ismeret népszerűsítésébe Irány tónus kritik megfontolts jellem enn köszönhe magy zsidós kulturéleté szerze na befolyásá na politikát függetl zsi problém föltárásáv egészségese irány terel zsi érdeklődé részb működésén köszönhet ho Magyarorsz zsi nemzsi társadal m elfogults nélk íté m politikament Palesztina-munká amelyn előmozdításá előke zsi egyéniség vezeté ala egyesül alaku Magy Zsid P Paleszti Szövetség Iránycikk példaadó tárgyilagos szépirodal közlemény rendszeri nagy értékese lap j ismer külföld na érdem ho s jelent külföl ténye szimpátiáj érdeklődés Magyarorsz fe irányított Bécsbe Berlinb kül szerkesztősé va Pozsonyb Kolozsvár szint i kül kiadásb jelen me 1919-1923- politik hetil alakjáb megjelen E betiltottá

13453.

CÍMS M j

SZÓCI M Jö Zs iroda művész folyóir 1911- alapíto az szerkes Pa Józ Munkatár je mag zs külfö tudós í művész Min eg s monográfiaszer foglalko egy- n zs alkotóértékk Illusztrác min művé színvona álln Jelen ré zs iroda művész ismere népszerűsítéséb Irán tónu kriti megfontolt jelle en köszönh mag zsidó kulturélet szerz n befolyás n politiká függet zs problé föltárásá egészséges irán tere zs érdeklőd rész működésé köszönhe h Magyarors zs nemzs társada elfogult nél ít politikamen Palesztina-munk amely előmozdítás elők zs egyénisé vezet al egyesü alak Mag Zsi Paleszt Szövetsé Iránycik példaad tárgyilago szépiroda közlemén rendszer nag értékes la isme külföl n érde h jelen külfö tény szimpátiá érdeklődé Magyarors f irányítot Bécsb Berlin kü szerkesztős v Pozsony Kolozsvá szin kü kiadás jele m 1919-1923 politi heti alakjá megjele betiltott

13453

CÍM

SZÓC J Z irod művés folyói 1911 alapít a szerke P Jó Munkatá j ma z külf tudó művés Mi e monográfiasze foglalk egy z alkotóérték Illusztrá mi műv színvon áll Jele r z irod művés ismer népszerűsítésé Irá tón krit megfontol jell e köszön ma zsid kulturéle szer befolyá politik függe z probl föltárás egészsége irá ter z érdeklő rés működés köszönh Magyaror z nemz társad elfogul né í politikame Palesztina-mun amel előmozdítá elő z egyénis veze a egyes ala Ma Zs Palesz Szövets Irányci példaa tárgyilag szépirod közlemé rendsze na értéke l ism külfö érd jele külf tén szimpáti érdeklőd Magyaror irányíto Bécs Berli k szerkesztő Pozson Kolozsv szi k kiadá jel 1919-192 polit het alakj megjel betiltot

1345SZÓ iro művé folyó 191 alapí szerk J Munkat m kül tud művé M monográfiasz foglal eg alkotóérté Illusztr m mű színvo ál Jel iro művé isme népszerűsítés Ir tó kri megfonto jel köszö m zsi kulturél sze befoly politi függ prob föltárá egészség ir te érdekl ré működé köszön Magyaro nem társa elfogu n politikam Palesztina-mu ame előmozdít el egyéni vez egye al M Z Pales Szövet Irányc példa tárgyila szépiro közlem rendsz n érték is külf ér jel kül té szimpát érdeklő Magyaro irányít Béc Berl szerkeszt Pozso Kolozs sz kiad je 1919-19 poli he alak megje betilto