13456.htm

CÍMSZÓ: Munk

SZEMÉLYNÉV: Munk Adolf

SZÓCIKK: "Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3456. címszó a lexikon => 618. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13456.htm

CÍMSZÓ: Munk

SZEMÉLYNÉV: Munk Adolf

SZÓCIKK: Munk Adolf Méir Ábrahám , jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának 1772-1849 s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta 1853 , vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf Áron szentesi iskolaigazgató nagybátyjával 1809 - 1882 váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát 1. o. pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről , nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh l895 , csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket Szippurim dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében 1905 ; Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában II. köt. Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

13456.ht

CÍMSZÓ Mun

SZEMÉLYNÉV Mun Adol

SZÓCIKK Mun Adol Méi Ábrahá jele hébe író szül Nyitrá 1830. megh 1907 okt 6 Egyi tagj nagyvárad Maszkili am szerény d lelke körének mel múl száza másodi felébe buzgó érdeklődöt megújhod hébe nyel é irodalo irán az sikerre művelte Anya ágo unokáj vol Felsenbur Mózesnek nyitra hitközsé híre jegyző-titkárána 1772-184 dédunokáj Lemé Józse lichtenstadt rabbinak Rabbiniku tanulmányaiba Ullman Ábrahá lakompaki Bené Jechezké nyitra é Landerber Izsá Áro galgóc rabbi volta mesterei Midő a utóbbi nagyvárad hitközsé rabbiságr meghívt 185 vel együt men od kedvel tanítvány M is k közbe ké éve á nagyszombat zsid iskolavezet tanítój volt Má ekko feltűn műveltségr törekv valláso zsidó köz választéko hébe stílusba írot leveleivel melyeke főle Felsenbur Adol Áro szentes iskolaigazgat nagybátyjáva 180 188 váltott Működés ú helyé kezdetbe magántanítássa foglalkozot tanítványa köz tartartozot Neuman Ármi később országgyűlés képvisel udv tanácso is Utób kereskedő pályár lépett d emellet állandóa foglalkozot hébe tanulmányaiva írogatt munkáit Irodalm hagyatékában mel fiához Munkács Berná 1 o pest hitközség tanfelügyelőhö jutott b kötetr terjed hébe nyelv költemény elbeszélés elmélkedé társadalm kérdésekrő é jelentő nap eseményekrő nekroló közérdek magánlevé marad fenn Eg regény Macévat Ráché haje homá l89 csehország zsidó köz elterjed népie elbeszéléseke Szippuri dolgo fe költő keretben Eg nagyob elbeszélés Mordecha hamelamméd tárgyá pest Wahrmann-csalá ősmúltjábó meríti eg mási elbeszélésé hébe eredetibő magyarr fordítv Spit Gyul kiadt Magyar-Zsid Évkönyvébe 190 Jerom ezrede utób Izr Család Könyvtá kiadványába II köt A igazsá diadal címen Különöse becse é tanulságo M Önélet-leírása mel egyszersmin h képé nyújtj felvidék magya zsidósá életének főkép oktatásügyéne múl száza els felében

13456.h

CÍMSZ Mu

SZEMÉLYNÉ Mu Ado

SZÓCIK Mu Ado Mé Ábrah jel héb ír szü Nyitr 1830 meg 190 ok Egy tag nagyvára Maszkil a szerén lelk köréne me mú száz másod feléb buzg érdeklődö megújho héb nye irodal irá a sikerr művelt Any ág unoká vo Felsenbu Mózesne nyitr hitközs hír jegyző-titkárán 1772-18 dédunoká Lem Józs lichtenstad rabbina Rabbinik tanulmányaib Ullma Ábrah lakompak Ben Jechezk nyitr Landerbe Izs Ár galgó rabb volt mestere Mid utóbb nagyvára hitközs rabbiság meghív 18 ve együ me o kedve tanítván i közb k év nagyszomba zsi iskolaveze tanító vol M ekk feltű műveltség törek vallás zsid kö választék héb stílusb íro leveleive melyek fől Felsenbu Ado Ár szente iskolaigazga nagybátyjáv 18 18 váltot Működé hely kezdetb magántanításs foglalkozo tanítvány kö tartartozo Neuma Árm későb országgyűlé képvise ud tanács i Utó keresked pályá lépet emelle állandó foglalkozo héb tanulmányaiv írogat munkái Irodal hagyatékába me fiáho Munkác Bern pes hitközsé tanfelügyelőh jutot kötet terje héb nyel költemén elbeszélé elmélked társadal kérdésekr jelent na eseményekr nekrol közérde magánlev mara fen E regén Macéva Rách haj hom l8 csehorszá zsid kö elterje népi elbeszélések Szippur dolg f költ keretbe E nagyo elbeszélé Mordech hamelammé tárgy pes Wahrmann-csal ősmúltjáb merít e más elbeszélés héb eredetib magyar fordít Spi Gyu kiad Magyar-Zsi Évkönyvéb 19 Jero ezred utó Iz Csalá Könyvt kiadványáb I kö igazs diada címe Különös becs tanulság Önélet-leírás me egyszersmi kép nyújt felvidé magy zsidós életéne főké oktatásügyén mú száz el felébe

13456.

CÍMS M

SZEMÉLYN M Ad

SZÓCI M Ad M Ábra je hé í sz Nyit 183 me 19 o Eg ta nagyvár Maszki szeré lel körén m m szá máso felé buz érdeklőd megújh hé ny iroda ir siker művel An á unok v Felsenb Mózesn nyit hitköz hí jegyző-titkárá 1772-1 dédunok Le Józ lichtensta rabbin Rabbini tanulmányai Ullm Ábra lakompa Be Jechez nyit Landerb Iz Á galg rab vol mester Mi utób nagyvár hitköz rabbisá meghí 1 v egy m kedv tanítvá köz é nagyszomb zs iskolavez tanít vo ek felt műveltsé töre vallá zsi k választé hé stílus ír leveleiv melye fő Felsenb Ad Á szent iskolaigazg nagybátyjá 1 1 válto Működ hel kezdet magántanítás foglalkoz tanítván k tartartoz Neum Ár késő országgyűl képvis u tanác Ut kereske pály lépe emell álland foglalkoz hé tanulmányai íroga munká Iroda hagyatékáb m fiáh Munká Ber pe hitközs tanfelügyelő juto köte terj hé nye költemé elbeszél elmélke társada kérdések jelen n események nekro közérd magánle mar fe regé Macév Rác ha ho l csehorsz zsi k elterj nép elbeszélése Szippu dol köl keretb nagy elbeszél Mordec hamelamm tárg pe Wahrmann-csa ősmúltjá merí má elbeszélé hé eredeti magya fordí Sp Gy kia Magyar-Zs Évkönyvé 1 Jer ezre ut I Csal Könyv kiadványá k igaz diad cím Különö bec tanulsá Önélet-leírá m egyszersm ké nyúj felvid mag zsidó életén fők oktatásügyé m szá e feléb

13456

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC A Ábr j h s Nyi 18 m 1 E t nagyvá Maszk szer le köré sz más fel bu érdeklő megúj h n irod i sike műve A uno Felsen Mózes nyi hitkö h jegyző-titkár 1772- déduno L Jó lichtenst rabbi Rabbin tanulmánya Ull Ábr lakomp B Jeche nyi Lander I gal ra vo meste M utó nagyvá hitkö rabbis megh eg ked tanítv kö nagyszom z iskolave taní v e fel művelts tör vall zs választ h stílu í levelei mely f Felsen A szen iskolaigaz nagybátyj vált Műkö he kezde magántanítá foglalko tanítvá tartarto Neu Á kés országgyű képvi taná U keresk pál lép emel állan foglalko h tanulmánya írog munk Irod hagyatéká fiá Munk Be p hitköz tanfelügyel jut köt ter h ny költem elbeszé elmélk társad kérdése jele eseménye nekr közér magánl ma f reg Macé Rá h h csehors zs elter né elbeszélés Szipp do kö keret nag elbeszé Morde hamelam tár p Wahrmann-cs ősmúltj mer m elbeszél h eredet magy ford S G ki Magyar-Z Évkönyv Je ezr u Csa Köny kiadvány iga dia cí Külön be tanuls Önélet-leír egyszers k nyú felvi ma zsid életé fő oktatásügy sz felé

1345SZEMÉL

SZÓ Áb Ny 1 nagyv Masz sze l kör s má fe b érdekl megú iro sik műv un Felse Móze ny hitk jegyző-titká 1772 dédun J lichtens rabb Rabbi tanulmány Ul Áb lakom Jech ny Lande ga r v mest ut nagyv hitk rabbi meg e ke tanít k nagyszo iskolav tan fe művelt tö val z válasz stíl levele mel Felse sze iskolaiga nagybáty vál Műk h kezd magántanít foglalk tanítv tartart Ne ké országgy képv tan keres pá lé eme álla foglalk tanulmány íro mun Iro hagyaték fi Mun B hitkö tanfelügye ju kö te n költe elbesz elmél társa kérdés jel esemény nek közé magán m re Mac R csehor z elte n elbeszélé Szip d k kere na elbesz Mord hamela tá Wahrmann-c ősmúlt me elbeszé erede mag for k Magyar- Évköny J ez Cs Kön kiadván ig di c Külö b tanul Önélet-leí egyszer ny felv m zsi élet f oktatásüg s fel