13457.htm

CÍMSZÓ: Munka

SZÓCIKK: Munka, a zsidó felfogás szerint emberi rendeltetés, öncél. Harnack, az Újtestamentum egyik legnagyobb interpretátora felemlíti, hogy Jézusnak egyetlen szava sincs a munkára s a maga részéről ezt azzal igazolja, hogy a munka valóban géppé aljasítja az embert, szükséges rossz, de a szemlélődő élet magasabbrendű és ha lehetne a munkát végkép kikapcsolni, üdvös volna. A zsidóság viszont azt vallja, hogy a munka indította meg az emberiség fejlődését. Isten is hat napi munkával végezte a teremtést és a munkát az Édenben írta elő az első ember számára és életcélul a munkát jelölte meg. Közmondássá lett a Zsoltárvers: «Ha kezed munkáját élvezed (ha magad munkájából élsz) boldog vagy és jó dolgod lesz» (128. 2). «Menj a hangyához, te rest, nézd az ő útját és okulj. Neki nincs sem fejedelme, sem felügyelője, sem parancsnoka, mégis elkészíti már nyáron táplálékát, gyűjtögeti aratáskor ennivalóját. Meddig alszol még, rest? mikor kelsz föl álmodból ? Még egy kis alvás, még egy kis szender, még egy kis karbadőlés az elalvásra ? de majd jön a szegénységed, minta pajzshordó és ínséged, mint a futár.» (Példabesz. 6. 6-11). «Jobb a szegény, kinek mestersége van, mint aki az előkelőt adja és kenyér hiányban szenved» (Példab. 12, 11). «Szép a Tóratanulmány a világi foglalkozással egybekötve, mert csak a kettő együtt űzi el a bűn gondolatát, a Tóra munka nélkül pedig idővel semmissé válik, sőt bűnre vezet.» (Ábót 2. 2). «Aki gyermekét nem tanítja mesterségre, rablásra tanítja» (Kiddusin 29a). «Ha valakinek nincs foglalkozása, mit tegyen ? Ha van elhanyagolt udvara vagy parlagon heverő földje, ott foglalatoskodjék, mert a semmittevés biztos halál» (Ábót di r. Náthán 11.).«A munka különb a jámborságnál» (Beráchot 18a). «Dögöt nyúzz az uccán és azzal keresd kenyeredet, de ne mondd : pap vagyok, vagy ember vagyok, engem nem illet a munkálkodás» (Peszáchim 113a). A zsidóság úgy a bibliai, mint a talmudi időkben mindig a munka népe volt, csak a szétszóródás többi századai óta vált kereskedő néppé. Ennek az okára alapított életmódnak felel meg iránti viselkedése minden viszonylatban. A Tórában a következők szabályozzák a munkaadó és munkás közötti jogi viszonyt: a munkás bérét magadnál reggelig ; (2.3.19.13.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3457. címszó a lexikon => 618. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13457.htm

CÍMSZÓ: Munka

SZÓCIKK: Munka, a zsidó felfogás szerint emberi rendeltetés, öncél. Harnack, az Újtestamentum egyik legnagyobb interpretátora felemlíti, hogy Jézusnak egyetlen szava sincs a munkára s a maga részéről ezt azzal igazolja, hogy a munka valóban géppé aljasítja az embert, szükséges rossz, de a szemlélődő élet magasabbrendű és ha lehetne a munkát végkép kikapcsolni, üdvös volna. A zsidóság viszont azt vallja, hogy a munka indította meg az emberiség fejlődését. Isten is hat napi munkával végezte a teremtést és a munkát az Édenben írta elő az első ember számára és életcélul a munkát jelölte meg. Közmondássá lett a Zsoltárvers: Ha kezed munkáját élvezed ha magad munkájából élsz boldog vagy és jó dolgod lesz 128. 2 . Menj a hangyához, te rest, nézd az ő útját és okulj. Neki nincs sem fejedelme, sem felügyelője, sem parancsnoka, mégis elkészíti már nyáron táplálékát, gyűjtögeti aratáskor ennivalóját. Meddig alszol még, rest? mikor kelsz föl álmodból ? Még egy kis alvás, még egy kis szender, még egy kis karbadőlés az elalvásra ? de majd jön a szegénységed, minta pajzshordó és ínséged, mint a futár. Példabesz. 6. 6-11 . Jobb a szegény, kinek mestersége van, mint aki az előkelőt adja és kenyér hiányban szenved Példab. 12, 11 . Szép a Tóratanulmány a világi foglalkozással egybekötve, mert csak a kettő együtt űzi el a bűn gondolatát, a Tóra munka nélkül pedig idővel semmissé válik, sőt bűnre vezet. Ábót 2. 2 . Aki gyermekét nem tanítja mesterségre, rablásra tanítja Kiddusin 29a . Ha valakinek nincs foglalkozása, mit tegyen ? Ha van elhanyagolt udvara vagy parlagon heverő földje, ott foglalatoskodjék, mert a semmittevés biztos halál Ábót di r. Náthán 11. . A munka különb a jámborságnál Beráchot 18a . Dögöt nyúzz az uccán és azzal keresd kenyeredet, de ne mondd : pap vagyok, vagy ember vagyok, engem nem illet a munkálkodás Peszáchim 113a . A zsidóság úgy a bibliai, mint a talmudi időkben mindig a munka népe volt, csak a szétszóródás többi századai óta vált kereskedő néppé. Ennek az okára alapított életmódnak felel meg iránti viselkedése minden viszonylatban. A Tórában a következők szabályozzák a munkaadó és munkás közötti jogi viszonyt: a munkás bérét magadnál reggelig ; 2.3.19.13. .

13457.ht

CÍMSZÓ Munk

SZÓCIKK Munka zsid felfogá szerin ember rendeltetés öncél Harnack a Újtestamentu egyi legnagyob interpretátor felemlíti hog Jézusna egyetle szav sinc munkár mag részérő ez azza igazolja hog munk valóba gépp aljasítj a embert szüksége rossz d szemlélőd éle magasabbrend é h lehetn munká végké kikapcsolni üdvö volna zsidósá viszon az vallja hog munk indított me a emberisé fejlődését Iste i ha nap munkáva végezt teremtés é munká a Édenbe írt el a els embe számár é életcélu munká jelölt meg Közmondáss let Zsoltárvers H keze munkájá élveze h maga munkájábó éls boldo vag é j dolgo les 128 Men hangyához t rest néz a útjá é okulj Nek ninc se fejedelme se felügyelője se parancsnoka mégi elkészít má nyáro táplálékát gyűjtöget aratásko ennivalóját Meddi alszo még rest miko kels fö álmodbó Mé eg ki alvás mé eg ki szender mé eg ki karbadőlé a elalvásr d maj jö szegénységed mint pajzshord é ínséged min futár Példabesz 6 6-1 Job szegény kine mesterség van min ak a előkelő adj é kenyé hiányba szenve Példab 12 1 Szé Tóratanulmán világ foglalkozássa egybekötve mer csa kett együt űz e bű gondolatát Tór munk nélkü pedi időve semmiss válik ső bűnr vezet Ábó 2 Ak gyermeké ne tanítj mesterségre rablásr tanítj Kiddusi 29 H valakine ninc foglalkozása mi tegye H va elhanyagol udvar vag parlago hever földje ot foglalatoskodjék mer semmittevé bizto halá Ábó d r Náthá 11 munk külön jámborságná Berácho 18 Dögö nyúz a uccá é azza keres kenyeredet d n mond pa vagyok vag embe vagyok enge ne ille munkálkodá Peszáchi 113 zsidósá úg bibliai min talmud időkbe mindi munk nép volt csa szétszóródá több százada ót vál keresked néppé Enne a okár alapítot életmódna fele me iránt viselkedés minde viszonylatban Tórába következő szabályozzá munkaad é munká között jog viszonyt munká béré magadná reggeli 2.3.19.13

13457.h

CÍMSZ Mun

SZÓCIK Munk zsi felfog szeri embe rendelteté öncé Harnac Újtestament egy legnagyo interpretáto felemlít ho Jézusn egyetl sza sin munká ma részér e azz igazolj ho mun valób gép aljasít ember szükség ross szemlélő él magasabbren lehet munk végk kikapcsoln üdv voln zsidós viszo a vallj ho mun indítot m emberis fejlődésé Ist h na munkáv végez teremté munk Édenb ír e el emb számá életcél munk jelöl me Közmondás le Zsoltárver kez munkáj élvez mag munkájáb él bold va dolg le 12 Me hangyáho res né útj okul Ne nin s fejedelm s felügyelőj s parancsnok még elkészí m nyár tápláléká gyűjtöge aratásk ennivalójá Medd alsz mé res mik kel f álmodb M e k alvá m e k szende m e k karbadől elalvás ma j szegénysége min pajzshor ínsége mi futá Példabes 6- Jo szegén kin mestersé va mi a előkel ad keny hiányb szenv Példa 1 Sz Tóratanulmá vilá foglalkozáss egybekötv me cs ket együ ű b gondolatá Tó mun nélk ped időv semmis váli s bűn veze Áb A gyermek n tanít mesterségr rablás tanít Kiddus 2 valakin nin foglalkozás m tegy v elhanyago udva va parlag heve földj o foglalatoskodjé me semmittev bizt hal Áb Náth 1 mun külö jámborságn Berách 1 Dög nyú ucc azz kere kenyerede mon p vagyo va emb vagyo eng n ill munkálkod Peszách 11 zsidós ú biblia mi talmu időkb mind mun né vol cs szétszóród töb század ó vá kereske népp Enn oká alapíto életmódn fel m irán viselkedé mind viszonylatba Tóráb következ szabályozz munkaa munk közöt jo viszony munk bér magadn reggel 2.3.19.1

13457.

CÍMS Mu

SZÓCI Mun zs felfo szer emb rendeltet önc Harna Újtestamen eg legnagy interpretát felemlí h Jézus egyet sz si munk m részé az igazol h mu való gé aljasí embe szüksé ros szemlél é magasabbre lehe mun vég kikapcsol üd vol zsidó visz vall h mu indíto emberi fejlődés Is n munká vége teremt mun Éden í e em szám életcé mun jelö m Közmondá l Zsoltárve ke munká élve ma munkájá é bol v dol l 1 M hangyáh re n út oku N ni fejedel felügyelő parancsno mé elkész nyá táplálék gyűjtög aratás ennivalój Med als m re mi ke álmod alv szend karbadő elalvá m szegénység mi pajzsho ínség m fut Példabe 6 J szegé ki mesters v m előke a ken hiány szen Péld S Tóratanulm vil foglalkozás egybeköt m c ke egy gondolat T mu nél pe idő semmi vál bű vez Á gyerme taní mesterség rablá taní Kiddu valaki ni foglalkozá teg elhanyag udv v parla hev föld foglalatoskodj m semmitte biz ha Á Nát mu kül jámborság Berác Dö ny uc az ker kenyered mo vagy v em vagy en il munkálko Peszác 1 zsidó bibli m talm idők min mu n vo c szétszóró tö száza v keresk nép En ok alapít életmód fe irá viselked min viszonylatb Tórá követke szabályoz munka mun közö j viszon mun bé magad regge 2.3.19.

13457

CÍM M

SZÓC Mu z felf sze em rendelte ön Harn Újtestame e legnag interpretá feleml Jézu egye s s mun rész a igazo m val g aljas emb szüks ro szemlé magasabbr leh mu vé kikapcso ü vo zsid vis val m indít ember fejlődé I munk vég terem mu Éde e szá életc mu jel Közmond Zsoltárv k munk élv m munkáj bo do hangyá r ú ok n fejede felügyel parancsn m elkés ny táplálé gyűjtö aratá ennivaló Me al r m k álmo al szen karbad elalv szegénysé m pajzsh ínsé fu Példab szeg k mester elők ke hián sze Pél Tóratanul vi foglalkozá egybekö k eg gondola m né p id semm vá b ve gyerm tan mestersé rabl tan Kidd valak n foglalkoz te elhanya ud parl he föl foglalatoskod semmitt bi h Ná m kü jámborsá Berá D n u a ke kenyere m vag e vag e i munkálk Peszá zsid bibl tal idő mi m v szétszór t száz keres né E o alapí életmó f ir viselke mi viszonylat Tór követk szabályo munk mu köz viszo mu b maga regg 2.3.19

1345SZÓ M fel sz e rendelt ö Har Újtestam legna interpret felem Jéz egy mu rés igaz va alja em szük r szeml magasabb le m v kikapcs v zsi vi va indí embe fejlőd mun vé tere m Éd sz élet m je Közmon Zsoltár mun él munká b d hangy o fejed felügye parancs elké n táplál gyűjt arat ennival M a álm a sze karba elal szegénys pajzs íns f Példa sze meste elő k hiá sz Pé Tóratanu v foglalkoz egybek e gondol n i sem v v gyer ta mesters rab ta Kid vala foglalko t elhany u par h fö foglalatosko semmit b N k jámbors Ber k kenyer va va munkál Pesz zsi bib ta id m szétszó szá kere n alap életm i viselk m viszonyla Tó követ szabály mun m kö visz m mag reg 2.3.1