13459.htm

CÍMSZÓ: Munkács

SZÓCIKK: Munkács (Mukacevo, Cs.-Szl.), rend. tan Bereg vm., 17.275 lak. A konzervativizmusáról és hithűségéről világszerte híres (orthodox) hitközség a XVIII. sz. legelején alakult meg. A hitközség történetének kútfői említést tesznek ugyan egyetlen zsidóról, aki a XVII. sz.-ban itt élt M.-on, de ennek a neve nem maradt fenn. 1741-ben már 80 zsidó család lakott a városban, amelyek már rendes községi életet éltek, amit eléggé bizonyít az ugyanezen évben épített első zsinagóga. A zsidók letelepedését M.-on az ottani uradalom feje Schönborn-Buchheim gróf segítette hathatósan elő. 1774-ben az uradalom megengedte a zsidóknak, hogy házakat építsenek s ugyanez évben már 3 zsidó ház épült. 1778-ban létesült az első Bész hamidras imaház. Ezután gyors tempóban fejlődött a bitközség, aminek eredményeképpen 1876.felépült a hitközség szegényháza és kórháza. 1787-ben a hatóságok Meisels Benjámin hitközségi elnököt, Friedmann Jakab és Blájer Sámuel községi tagokat bízzák meg a türelmi adó kivetésével. A hitközség tekintélyének növekedésére jellemző, hogy 1794. a hitközség vezető tagjait bevonják a városi ügyek intézésébe. 1815-ben már 165 zsidó család él M.-on, amelyek többnyire kereskedelemmel foglalkoznak s meglehetősen jómódúak, mert 1822. közülük 67 nek saját háza van, és 24-en boltbirtokosok. 1826-ban a hitközség tagjainak száma 178. 1827 máj. 29. kapja meg a hitközség a főszolgabírótól és a városi bírótól az engedélyt a szombati határpóznák felállitására. Az 1830-iki összeírás szerint 202 zsidó család élt M.-on. 1832-ben kibővítik a zsinagógát, mely akkor épült, mikor a hitközségnek csak 80 tagja volt. 1823-ban 222, 1840. 291, 1842. 301 zsidó család lakik M.-on. A szabadságharc kezdetén 247 zsidó egyént írtak össze és vettek fel a nemzetőrségbe. A zsinagógában a hitközség alakulásától kezdve 1882-ig askenáz rítus szerint imádkoztak, amikor is az akkori főrabbi Grün Ezriel kezdeményezésére a szefárd rítust honosították meg. 1851 óta vezetik rendszeresen a hitközség anyakönyveit. 1868-ban a kongresszuson a beregmegyei zsidóságot Schreiber Joachim M.-i, később budapesti főrabbi képviselte, aki a kongresszuson a hithű irányzatnak legbuzgóbb harcosa volt. A hitközség azután számban és tekintélyben gyorsan növekedett s amiiként már a XVIII. sz.-ban is a legerősebb vára volt a Tórának és a hithűségnek, ugyanúgy az maradt századokon át egészen a napjainkig. Abban, hogy a hitközség a zsidóság évezredes hagyományait csorbítatlanul a maguk eredeti tisztaságában őrizte meg, kétségtelenül nagy része van kiváló rabbijainak, akik céltudatos, buzgó munkával fejlesztették hithű irányban a hitközséget. A hitközség első rabbija Reb Leibis volt, akiről csak annyit tudunk, hogy 1789. halt meg. Utóda Gottesmann Ábrahám, aki 1815. bekövetkezett haláláig működött M.-on; Ezután Askenázi Avigdor került a rabbiszékbe, majd Spira Cevi Elimelech világhírű tudós, több jeles munka szerzője, aki M.-on csak rövid ideig, 1825-28-ig működött. Utódai: Grün Ezriel (1830-40); Horovitz Pisti (1841-61); Schreiber Joachim (1868-80) innen Budapestre került az orth. hitközség rabbijának, több responsumot és halachikus munkát írt. 1882-93-ig Spira Salamon volt a hitközség főrabbija, aki szentéletű tudós hírében állott. Utóda fia Spira Hers volt, ki 1893-1913. működött, őt fia, a jelenlegi főrabbi Spira Lázár (l. o.) követte, aki 1913 óta áll a hitközség élén. A főrabbik mellett a kiváló rabbiülnökök és alrabbik egész sora működött a hitközségben, akiknek nagy részéből később más hitközségek vezető főrabbija lett. A legnevezetesebbek közülük: Káhán Juda később nagyszőllősi, majd máramarosszigeti főrabbi, több talmudi munka szerzője, Ösztreicher József, aki a Chaszam Szófer egyik legkiválóbb tanítványa volt, Kallus Mesulom Dév, aki éleselméjűségéről volt híres. Herskovits Ábrahám, Weisz Jicchok Eisik, Salzer Dávid, Kahán Sámuel és Grünfeld Simon (jelenleg büdszentmihályi főrabbi), akik valamennyien híres tudósok és nevezetes talmudikus munkák szerzői, végül Schlüssel Dávid, Spitzer Mózes, Salzer Mayer Wolf és Weisz Emmanuel a jelenlegi alrabbik, akik mind jámborságukkal kiváló, jeles tudósok. A hitközségnek több temploma van. A régi, első zsinagóga a múlt század 90-es éveiben már teljesen használhatatlanná vált, miért is 1895. majd 1903. két új nagy templomot építtetett a hitközség saját erejéből. A két főtemplom mellett a kisebb imaházak egész sora áll a hívek rendelkezésére, amelyek vagy egyes emberek, vagy egyletek áldozatkészségéből épültek. Ezek: a Horovicz, Fuchs, Kroó, Farbenblum és Spira-féle imaházak, továbbá a Sevesz Áchim, a Chevra Tenach, a Temime Dórech, a Jesiosz Jiszroel, az Éc Chajim, a Dorsó Jiszroel Vachajim és a Somré Tefilo egyletek imaházai. A vallásos élet elmélyítésére szolgálnak a hitközség talmudiskolái. Ezek között első helyen áll a nyilvánossági joggal felruházott rabbiiskola, a jesiva, mely 1921. alakult és Spira Lázár főrabbi vezetése alatt áll. Ezt a messze földön híres jesivát külföldi országokból is felkeresik a növendékek, akiknek a létszáma jelenleg 180. A hitközség hathatós anyagi támogatásában részesül a helyi Machzike Tóra-egylet Talmud Tórája. Ennek három külön iskolaotthona van, melyeknek felépítéséhez néhai Füchs Mór és neje 300,000 ?.-koronával járultak hozzá. A Talmud Tórában 630 fiúgyermek vallásoktatását 17 tanító látja el. Van ezenkívül egy Talmud Tóra-egylet, melyet Schreiber Joachim, és egy u. n. Támchin derájszó Egylet, melyet Spira Cevi Elimelech főrabbi alapított Mindkettő a felnőttek talmudi képzésével foglalkozik. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely mintegy 120 évvel ezelőtt létesüli s jelenleg Weinberger Ernő elnöklete alatt áll két nőegylet, melyek közül az egyiknek Fried Ignácné, a másiknak Szegei Józsefné az elnök nője. Az 1885. alapított Poale Cedek jótékonysággal foglalkozik és Izrael Henrik az elnöke a Chevra Cedókó Vecheszed egylet 1883. létesült és Klein Hermann vezetése alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet elnöke Roth Jakab, a Bikur Cholim egylet Deutsch Sámuel elnöklete alatt működik, a Háchnoszász Káló egylet elnöke Weisz Mór. Van még a hitközségnek egy népkonyhája, melyet Fried Ignácné, és rituális kórházi konyhája, melyet Reismann Sámuelné vezet. 1907-ben létesült M.-on a M.-i és a kerületi hitközségek palesztinai intézősége, amely az ezen hitközségekből Palesztinába költözött zsidók exisztenciájáról gondoskodik. A hitközség eseményekben gazdag múltjára vonatkozó érdekes okmányok a hitközség, de különösen M. város levéltárában találhatók nagy számmal. A hitközség évi költségvetése 88,9334 ?.-korona, melyből 77,000 ? koronát költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség több alapítványt is kezel, amelyek közül néhai Horovitz Józsefé a legértékesebb, aki imaházat létesített, s ezenkívül házát a hitközségre hagyta, amelyben talmudtudósok laknak, akik közül kettőnek a létfenntartásáról az alapítvány gondoskodik. A hitközség anyakönyvi területéhez a M.-i járás 48 községe tartozik. Lélekszáma 11.000, a családok száma 2300, adót 1262-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok legnagyobb része kereskedő, de sok az iparos, a talmudista és az intellektuális foglalkozást űző egyén. A hitközség mai vezetősége: Spira Lázár főrabbi, Weisz Áron ros bészdin (a rabbikollégium főnöke), Spitzer Mózes. Schlüssel Dávid, Salzer M. Wolf és Weisz Emmanuel alrabbik, Kroó Béla elnök, Ehrenfeld Mayer és Perlstein Samu alelnökök, Schreiber Henrik és Kahán Mózes templomgondnokok, Reismann Sámuel, Honig Mór, Meisels Márkusz és Spira Jakab elnökségi tanácsosok, Günsz Hermann titkár és hittanár, Bravermann Wolf és Eder József kántorok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3459. címszó a lexikon => 619. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13459.htm

CÍMSZÓ: Munkács

SZÓCIKK: Munkács Mukacevo, Cs.-Szl. , rend. tan Bereg vm., 17.275 lak. A konzervativizmusáról és hithűségéről világszerte híres orthodox hitközség a XVIII. sz. legelején alakult meg. A hitközség történetének kútfői említést tesznek ugyan egyetlen zsidóról, aki a XVII. sz.-ban itt élt M.-on, de ennek a neve nem maradt fenn. 1741-ben már 80 zsidó család lakott a városban, amelyek már rendes községi életet éltek, amit eléggé bizonyít az ugyanezen évben épített első zsinagóga. A zsidók letelepedését M.-on az ottani uradalom feje Schönborn-Buchheim gróf segítette hathatósan elő. 1774-ben az uradalom megengedte a zsidóknak, hogy házakat építsenek s ugyanez évben már 3 zsidó ház épült. 1778-ban létesült az első Bész hamidras imaház. Ezután gyors tempóban fejlődött a bitközség, aminek eredményeképpen 1876.felépült a hitközség szegényháza és kórháza. 1787-ben a hatóságok Meisels Benjámin hitközségi elnököt, Friedmann Jakab és Blájer Sámuel községi tagokat bízzák meg a türelmi adó kivetésével. A hitközség tekintélyének növekedésére jellemző, hogy 1794. a hitközség vezető tagjait bevonják a városi ügyek intézésébe. 1815-ben már 165 zsidó család él M.-on, amelyek többnyire kereskedelemmel foglalkoznak s meglehetősen jómódúak, mert 1822. közülük 67 nek saját háza van, és 24-en boltbirtokosok. 1826-ban a hitközség tagjainak száma 178. 1827 máj. 29. kapja meg a hitközség a főszolgabírótól és a városi bírótól az engedélyt a szombati határpóznák felállitására. Az 1830-iki összeírás szerint 202 zsidó család élt M.-on. 1832-ben kibővítik a zsinagógát, mely akkor épült, mikor a hitközségnek csak 80 tagja volt. 1823-ban 222, 1840. 291, 1842. 301 zsidó család lakik M.-on. A szabadságharc kezdetén 247 zsidó egyént írtak össze és vettek fel a nemzetőrségbe. A zsinagógában a hitközség alakulásától kezdve 1882-ig askenáz rítus szerint imádkoztak, amikor is az akkori főrabbi Grün Ezriel kezdeményezésére a szefárd rítust honosították meg. 1851 óta vezetik rendszeresen a hitközség anyakönyveit. 1868-ban a kongresszuson a beregmegyei zsidóságot Schreiber Joachim M.-i, később budapesti főrabbi képviselte, aki a kongresszuson a hithű irányzatnak legbuzgóbb harcosa volt. A hitközség azután számban és tekintélyben gyorsan növekedett s amiiként már a XVIII. sz.-ban is a legerősebb vára volt a Tórának és a hithűségnek, ugyanúgy az maradt századokon át egészen a napjainkig. Abban, hogy a hitközség a zsidóság évezredes hagyományait csorbítatlanul a maguk eredeti tisztaságában őrizte meg, kétségtelenül nagy része van kiváló rabbijainak, akik céltudatos, buzgó munkával fejlesztették hithű irányban a hitközséget. A hitközség első rabbija Reb Leibis volt, akiről csak annyit tudunk, hogy 1789. halt meg. Utóda Gottesmann Ábrahám, aki 1815. bekövetkezett haláláig működött M.-on; Ezután Askenázi Avigdor került a rabbiszékbe, majd Spira Cevi Elimelech világhírű tudós, több jeles munka szerzője, aki M.-on csak rövid ideig, 1825-28-ig működött. Utódai: Grün Ezriel 1830-40 ; Horovitz Pisti 1841-61 ; Schreiber Joachim 1868-80 innen Budapestre került az orth. hitközség rabbijának, több responsumot és halachikus munkát írt. 1882-93-ig Spira Salamon volt a hitközség főrabbija, aki szentéletű tudós hírében állott. Utóda fia Spira Hers volt, ki 1893-1913. működött, őt fia, a jelenlegi főrabbi Spira Lázár l. o. követte, aki 1913 óta áll a hitközség élén. A főrabbik mellett a kiváló rabbiülnökök és alrabbik egész sora működött a hitközségben, akiknek nagy részéből később más hitközségek vezető főrabbija lett. A legnevezetesebbek közülük: Káhán Juda később nagyszőllősi, majd máramarosszigeti főrabbi, több talmudi munka szerzője, Ösztreicher József, aki a Chaszam Szófer egyik legkiválóbb tanítványa volt, Kallus Mesulom Dév, aki éleselméjűségéről volt híres. Herskovits Ábrahám, Weisz Jicchok Eisik, Salzer Dávid, Kahán Sámuel és Grünfeld Simon jelenleg büdszentmihályi főrabbi , akik valamennyien híres tudósok és nevezetes talmudikus munkák szerzői, végül Schlüssel Dávid, Spitzer Mózes, Salzer Mayer Wolf és Weisz Emmanuel a jelenlegi alrabbik, akik mind jámborságukkal kiváló, jeles tudósok. A hitközségnek több temploma van. A régi, első zsinagóga a múlt század 90-es éveiben már teljesen használhatatlanná vált, miért is 1895. majd 1903. két új nagy templomot építtetett a hitközség saját erejéből. A két főtemplom mellett a kisebb imaházak egész sora áll a hívek rendelkezésére, amelyek vagy egyes emberek, vagy egyletek áldozatkészségéből épültek. Ezek: a Horovicz, Fuchs, Kroó, Farbenblum és Spira-féle imaházak, továbbá a Sevesz Áchim, a Chevra Tenach, a Temime Dórech, a Jesiosz Jiszroel, az Éc Chajim, a Dorsó Jiszroel Vachajim és a Somré Tefilo egyletek imaházai. A vallásos élet elmélyítésére szolgálnak a hitközség talmudiskolái. Ezek között első helyen áll a nyilvánossági joggal felruházott rabbiiskola, a jesiva, mely 1921. alakult és Spira Lázár főrabbi vezetése alatt áll. Ezt a messze földön híres jesivát külföldi országokból is felkeresik a növendékek, akiknek a létszáma jelenleg 180. A hitközség hathatós anyagi támogatásában részesül a helyi Machzike Tóra-egylet Talmud Tórája. Ennek három külön iskolaotthona van, melyeknek felépítéséhez néhai Füchs Mór és neje 300,000 ?.-koronával járultak hozzá. A Talmud Tórában 630 fiúgyermek vallásoktatását 17 tanító látja el. Van ezenkívül egy Talmud Tóra-egylet, melyet Schreiber Joachim, és egy u. n. Támchin derájszó Egylet, melyet Spira Cevi Elimelech főrabbi alapított Mindkettő a felnőttek talmudi képzésével foglalkozik. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely mintegy 120 évvel ezelőtt létesüli s jelenleg Weinberger Ernő elnöklete alatt áll két nőegylet, melyek közül az egyiknek Fried Ignácné, a másiknak Szegei Józsefné az elnök nője. Az 1885. alapított Poale Cedek jótékonysággal foglalkozik és Izrael Henrik az elnöke a Chevra Cedókó Vecheszed egylet 1883. létesült és Klein Hermann vezetése alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet elnöke Roth Jakab, a Bikur Cholim egylet Deutsch Sámuel elnöklete alatt működik, a Háchnoszász Káló egylet elnöke Weisz Mór. Van még a hitközségnek egy népkonyhája, melyet Fried Ignácné, és rituális kórházi konyhája, melyet Reismann Sámuelné vezet. 1907-ben létesült M.-on a M.-i és a kerületi hitközségek palesztinai intézősége, amely az ezen hitközségekből Palesztinába költözött zsidók exisztenciájáról gondoskodik. A hitközség eseményekben gazdag múltjára vonatkozó érdekes okmányok a hitközség, de különösen M. város levéltárában találhatók nagy számmal. A hitközség évi költségvetése 88,9334 ?.-korona, melyből 77,000 ? koronát költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség több alapítványt is kezel, amelyek közül néhai Horovitz Józsefé a legértékesebb, aki imaházat létesített, s ezenkívül házát a hitközségre hagyta, amelyben talmudtudósok laknak, akik közül kettőnek a létfenntartásáról az alapítvány gondoskodik. A hitközség anyakönyvi területéhez a M.-i járás 48 községe tartozik. Lélekszáma 11.000, a családok száma 2300, adót 1262-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok legnagyobb része kereskedő, de sok az iparos, a talmudista és az intellektuális foglalkozást űző egyén. A hitközség mai vezetősége: Spira Lázár főrabbi, Weisz Áron ros bészdin a rabbikollégium főnöke , Spitzer Mózes. Schlüssel Dávid, Salzer M. Wolf és Weisz Emmanuel alrabbik, Kroó Béla elnök, Ehrenfeld Mayer és Perlstein Samu alelnökök, Schreiber Henrik és Kahán Mózes templomgondnokok, Reismann Sámuel, Honig Mór, Meisels Márkusz és Spira Jakab elnökségi tanácsosok, Günsz Hermann titkár és hittanár, Bravermann Wolf és Eder József kántorok.

13459.ht

CÍMSZÓ Munkác

SZÓCIKK Munkác Mukacevo Cs.-Szl rend ta Bere vm. 17.27 lak konzervativizmusáró é hithűségérő világszert híre orthodo hitközsé XVIII sz legelejé alakul meg hitközsé történeténe kútfő említés teszne ugya egyetle zsidóról ak XVII sz.-ba it él M.-on d enne nev ne marad fenn 1741-be má 8 zsid csalá lakot városban amelye má rende község élete éltek ami elégg bizonyí a ugyaneze évbe építet els zsinagóga zsidó letelepedésé M.-o a ottan uradalo fej Schönborn-Buchhei gró segített hathatósa elő 1774-be a uradalo megengedt zsidóknak hog házaka építsene ugyane évbe má zsid há épült 1778-ba létesül a els Bés hamidra imaház Ezutá gyor tempóba fejlődöt bitközség amine eredményeképpe 1876.felépül hitközsé szegényház é kórháza 1787-be hatóságo Meisel Benjámi hitközség elnököt Friedman Jaka é Bláje Sámue község tagoka bízzá me türelm ad kivetésével hitközsé tekintélyéne növekedésér jellemző hog 1794 hitközsé vezet tagjai bevonjá város ügye intézésébe 1815-be má 16 zsid csalá é M.-on amelye többnyir kereskedelemme foglalkozna meglehetőse jómódúak mer 1822 közülü 6 ne sajá ház van é 24-e boltbirtokosok 1826-ba hitközsé tagjaina szám 178 182 máj 29 kapj me hitközsé főszolgabírótó é város bírótó a engedély szombat határpózná felállitására A 1830-ik összeírá szerin 20 zsid csalá él M.-on 1832-be kibővíti zsinagógát mel akko épült miko hitközségne csa 8 tagj volt 1823-ba 222 1840 291 1842 30 zsid csalá laki M.-on szabadsághar kezdeté 24 zsid egyén írta össz é vette fe nemzetőrségbe zsinagógába hitközsé alakulásátó kezdv 1882-i askená rítu szerin imádkoztak amiko i a akkor főrabb Grü Ezrie kezdeményezésér szefár rítus honosítottá meg 185 ót vezeti rendszerese hitközsé anyakönyveit 1868-ba kongresszuso beregmegye zsidóságo Schreibe Joachi M.-i későb budapest főrabb képviselte ak kongresszuso hith irányzatna legbuzgób harcos volt hitközsé azutá számba é tekintélybe gyorsa növekedet amiikén má XVIII sz.-ba i legerőseb vár vol Tórána é hithűségnek ugyanúg a marad századoko á egésze napjainkig Abban hog hitközsé zsidósá évezrede hagyományai csorbítatlanu magu eredet tisztaságába őrizt meg kétségtelenü nag rész va kivál rabbijainak aki céltudatos buzg munkáva fejlesztetté hith irányba hitközséget hitközsé els rabbij Re Leibi volt akirő csa annyi tudunk hog 1789 hal meg Utód Gottesman Ábrahám ak 1815 bekövetkezet halálái működöt M.-on Ezutá Askenáz Avigdo kerül rabbiszékbe maj Spir Cev Elimelec világhír tudós töb jele munk szerzője ak M.-o csa rövi ideig 1825-28-i működött Utódai Grü Ezrie 1830-4 Horovit Pist 1841-6 Schreibe Joachi 1868-8 inne Budapestr kerül a orth hitközsé rabbijának töb responsumo é halachiku munká írt 1882-93-i Spir Salamo vol hitközsé főrabbija ak szentélet tudó hírébe állott Utód fi Spir Her volt k 1893-1913 működött ő fia jelenleg főrabb Spir Lázá l o követte ak 191 ót ál hitközsé élén főrabbi mellet kivál rabbiülnökö é alrabbi egés sor működöt hitközségben akikne nag részébő későb má hitközsége vezet főrabbij lett legnevezetesebbe közülük Káhá Jud későb nagyszőllősi maj máramarossziget főrabbi töb talmud munk szerzője Ösztreiche József ak Chasza Szófe egyi legkiválób tanítvány volt Kallu Mesulo Dév ak éleselméjűségérő vol híres Herskovit Ábrahám Weis Jiccho Eisik Salze Dávid Kahá Sámue é Grünfel Simo jelenle büdszentmihály főrabb aki valamennyie híre tudóso é nevezete talmudiku munká szerzői végü Schlüsse Dávid Spitze Mózes Salze Maye Wol é Weis Emmanue jelenleg alrabbik aki min jámborságukka kiváló jele tudósok hitközségne töb templom van régi els zsinagóg múl száza 90-e éveibe má teljese használhatatlann vált miér i 1895 maj 1903 ké ú nag templomo építtetet hitközsé sajá erejéből ké főtemplo mellet kiseb imaháza egés sor ál híve rendelkezésére amelye vag egye emberek vag egylete áldozatkészségébő épültek Ezek Horovicz Fuchs Kroó Farbenblu é Spira-fél imaházak tovább Seves Áchim Chevr Tenach Temim Dórech Jesios Jiszroel a É Chajim Dors Jiszroe Vachaji é Somr Tefil egylete imaházai valláso éle elmélyítésér szolgálna hitközsé talmudiskolái Eze közöt els helye ál nyilvánosság jogga felruházot rabbiiskola jesiva mel 1921 alakul é Spir Lázá főrabb vezetés alat áll Ez messz földö híre jesivá külföld országokbó i felkeresi növendékek akikne létszám jelenle 180 hitközsé hatható anyag támogatásába részesü hely Machzik Tóra-egyle Talmu Tórája Enne háro külö iskolaotthon van melyekne felépítéséhe néha Füch Mó é nej 300,00 ?.-koronáva járulta hozzá Talmu Tórába 63 fiúgyerme vallásoktatásá 1 tanít látj el Va ezenkívü eg Talmu Tóra-egylet melye Schreibe Joachim é eg u n Támchi derájsz Egylet melye Spir Cev Elimelec főrabb alapítot Mindkett felnőtte talmud képzéséve foglalkozik hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel minteg 12 évve ezelőt létesül jelenle Weinberge Ern elnöklet alat ál ké nőegylet melye közü a egyikne Frie Ignácné másikna Szege Józsefn a elnö nője A 1885 alapítot Poal Cede jótékonyságga foglalkozi é Izrae Henri a elnök Chevr Cedók Vechesze egyle 1883 létesül é Klei Herman vezetés alat áll Gemilus Chesze egyle elnök Rot Jakab Biku Choli egyle Deutsc Sámue elnöklet alat működik Háchnoszás Kál egyle elnök Weis Mór Va mé hitközségne eg népkonyhája melye Frie Ignácné é rituáli kórház konyhája melye Reisman Sámueln vezet 1907-be létesül M.-o M.- é kerület hitközsége palesztina intézősége amel a eze hitközségekbő Palesztináb költözöt zsidó exisztenciájáró gondoskodik hitközsé eseményekbe gazda múltjár vonatkoz érdeke okmányo hitközség d különöse M váro levéltárába található nag számmal hitközsé év költségvetés 88,933 ?.-korona melybő 77,00 koroná köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé töb alapítvány i kezel amelye közü néha Horovit József legértékesebb ak imaháza létesített ezenkívü házá hitközségr hagyta amelybe talmudtudóso laknak aki közü kettőne létfenntartásáró a alapítván gondoskodik hitközsé anyakönyv területéhe M.- járá 4 község tartozik Lélekszám 11.000 családo szám 2300 adó 1262-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago legnagyob rész kereskedő d so a iparos talmudist é a intellektuáli foglalkozás űz egyén hitközsé ma vezetősége Spir Lázá főrabbi Weis Áro ro bészdi rabbikollégiu főnök Spitze Mózes Schlüsse Dávid Salze M Wol é Weis Emmanue alrabbik Kro Bél elnök Ehrenfel Maye é Perlstei Sam alelnökök Schreibe Henri é Kahá Móze templomgondnokok Reisman Sámuel Honi Mór Meisel Márkus é Spir Jaka elnökség tanácsosok Güns Herman titká é hittanár Braverman Wol é Ede Józse kántorok

13459.h

CÍMSZ Munká

SZÓCIK Munká Mukacev Cs.-Sz ren t Ber vm 17.2 la konzervativizmusár hithűségér világszer hír orthod hitközs XVII s legelej alaku me hitközs történetén kútf említé teszn ugy egyetl zsidóró a XVI sz.-b i é M.-o enn ne n mara fen 1741-b m zsi csal lako városba amely m rend közsé élet élte am elég bizony ugyanez évb építe el zsinagóg zsid letelepedés M.- otta uradal fe Schönborn-Buchhe gr segítet hathatós el 1774-b uradal megenged zsidókna ho házak építsen ugyan évb m zsi h épül 1778-b létesü el Bé hamidr imahá Ezut gyo tempób fejlődö bitközsé amin eredményeképp 1876.felépü hitközs szegényhá kórház 1787-b hatóság Meise Benjám hitközsé elnökö Friedma Jak Bláj Sámu közsé tagok bízz m türel a kivetéséve hitközs tekintélyén növekedésé jellemz ho 179 hitközs veze tagja bevonj váro ügy intézéséb 1815-b m 1 zsi csal M.-o amely többnyi kereskedelemm foglalkozn meglehetős jómódúa me 182 közül n saj há va 24- boltbirtokoso 1826-b hitközs tagjain szá 17 18 má 2 kap m hitközs főszolgabírót váro bírót engedél szomba határpózn felállitásár 1830-i összeír szeri 2 zsi csal é M.-o 1832-b kibővít zsinagógá me akk épül mik hitközségn cs tag vol 1823-b 22 184 29 184 3 zsi csal lak M.-o szabadságha kezdet 2 zsi egyé írt öss vett f nemzetőrségb zsinagógáb hitközs alakulását kezd 1882- asken rít szeri imádkozta amik akko főrab Gr Ezri kezdeményezésé szefá rítu honosított me 18 ó vezet rendszeres hitközs anyakönyvei 1868-b kongresszus beregmegy zsidóság Schreib Joach M.- késő budapes főrab képviselt a kongresszus hit irányzatn legbuzgó harco vol hitközs azut számb tekintélyb gyors növekede amiiké m XVII sz.-b legerőse vá vo Tórán hithűségne ugyanú mara századok egész napjainki Abba ho hitközs zsidós évezred hagyománya csorbítatlan mag erede tisztaságáb őriz me kétségtelen na rés v kivá rabbijaina ak céltudato buz munkáv fejlesztett hit irányb hitközsége hitközs el rabbi R Leib vol akir cs anny tudun ho 178 ha me Utó Gottesma Ábrahá a 181 bekövetkeze halálá működö M.-o Ezut Askená Avigd kerü rabbiszékb ma Spi Ce Elimele világhí tudó tö jel mun szerzőj a M.- cs röv idei 1825-28- működöt Utóda Gr Ezri 1830- Horovi Pis 1841- Schreib Joach 1868- inn Budapest kerü ort hitközs rabbijána tö responsum halachik munk ír 1882-93- Spi Salam vo hitközs főrabbij a szentéle tud híréb állot Utó f Spi He vol 1893-191 működöt fi jelenle főrab Spi Láz követt a 19 ó á hitközs élé főrabb melle kivá rabbiülnök alrabb egé so működö hitközségbe akikn na részéb késő m hitközség veze főrabbi let legnevezetesebb közülü Káh Ju késő nagyszőllős ma máramarosszige főrabb tö talmu mun szerzőj Ösztreich Józse a Chasz Szóf egy legkiváló tanítván vol Kall Mesul Dé a éleselméjűségér vo híre Herskovi Ábrahá Wei Jicch Eisi Salz Dávi Kah Sámu Grünfe Sim jelenl büdszentmihál főrab ak valamennyi hír tudós nevezet talmudik munk szerző vég Schlüss Dávi Spitz Móze Salz May Wo Wei Emmanu jelenle alrabbi ak mi jámborságukk kivál jel tudóso hitközségn tö templo va rég el zsinagó mú száz 90- éveib m teljes használhatatlan vál mié 189 ma 190 k na templom építtete hitközs saj erejébő k főtempl melle kise imaház egé so á hív rendelkezésér amely va egy embere va egylet áldozatkészségéb épülte Eze Horovic Fuch Kro Farbenbl Spira-fé imaháza továb Seve Áchi Chev Tenac Temi Dórec Jesio Jiszroe Chaji Dor Jiszro Vachaj Som Tefi egylet imaháza vallás él elmélyítésé szolgáln hitközs talmudiskolá Ez közö el hely á nyilvánossá jogg felruházo rabbiiskol jesiv me 192 alaku Spi Láz főrab vezeté ala ál E mess föld hír jesiv külföl országokb felkeres növendéke akikn létszá jelenl 18 hitközs hathat anya támogatásáb részes hel Machzi Tóra-egyl Talm Tóráj Enn hár kül iskolaottho va melyekn felépítéséh néh Füc M ne 300,0 ?.-koronáv járult hozz Talm Tóráb 6 fiúgyerm vallásoktatás taní lát e V ezenkív e Talm Tóra-egyle mely Schreib Joachi e Támch derájs Egyle mely Spi Ce Elimele főrab alapíto Mindket felnőtt talmu képzésév foglalkozi hitközs intézménye Chev Kadis me minte 1 évv ezelő létesü jelenl Weinberg Er elnökle ala á k nőegyle mely köz egyikn Fri Ignácn másikn Szeg József eln nőj 188 alapíto Poa Ced jótékonyságg foglalkoz Izra Henr elnö Chev Cedó Vechesz egyl 188 létesü Kle Herma vezeté ala ál Gemilu Chesz egyl elnö Ro Jaka Bik Chol egyl Deuts Sámu elnökle ala működi Háchnoszá Ká egyl elnö Wei Mó V m hitközségn e népkonyháj mely Fri Ignácn rituál kórhá konyháj mely Reisma Sámuel veze 1907-b létesü M.- M. kerüle hitközség palesztin intézőség ame ez hitközségekb Palesztiná költözö zsid exisztenciájár gondoskodi hitközs eseményekb gazd múltjá vonatko érdek okmány hitközsé különös vár levéltáráb találhat na számma hitközs é költségveté 88,93 ?.-koron melyb 77,0 koron kö szociál filantropik célokr hitközs tö alapítván keze amely köz néh Horovi Józse legértékeseb a imaház létesítet ezenkív ház hitközség hagyt amelyb talmudtudós lakna ak köz kettőn létfenntartásár alapítvá gondoskodi hitközs anyaköny területéh M. jár közsé tartozi Lélekszá 11.00 család szá 230 ad 1262- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag legnagyo rés keresked s iparo talmudis intellektuál foglalkozá ű egyé hitközs m vezetőség Spi Láz főrabb Wei Ár r bészd rabbikollégi főnö Spitz Móze Schlüss Dávi Salz Wo Wei Emmanu alrabbi Kr Bé elnö Ehrenfe May Perlste Sa alelnökö Schreib Henr Kah Móz templomgondnoko Reisma Sámue Hon Mó Meise Márku Spi Jak elnöksé tanácsoso Gün Herma titk hittaná Braverma Wo Ed Józs kántoro

13459.

CÍMS Munk

SZÓCI Munk Mukace Cs.-S re Be v 17. l konzervativizmusá hithűségé világsze hí ortho hitköz XVI legele alak m hitköz történeté kút említ tesz ug egyet zsidór XV sz.- M.- en n mar fe 1741- zs csa lak városb amel ren közs éle élt a elé bizon ugyane év épít e zsinagó zsi letelepedé M. ott urada f Schönborn-Buchh g segíte hatható e 1774- urada megenge zsidókn h háza építse ugya év zs épü 1778- létes e B hamid imah Ezu gy tempó fejlőd bitközs ami eredményekép 1876.felép hitköz szegényh kórhá 1787- hatósá Meis Benjá hitközs elnök Friedm Ja Blá Sám közs tago bíz türe kivetésév hitköz tekintélyé növekedés jellem h 17 hitköz vez tagj bevon vár üg intézésé 1815- zs csa M.- amel többny kereskedelem foglalkoz meglehető jómódú m 18 közü sa h v 24 boltbirtokos 1826- hitköz tagjai sz 1 1 m ka hitköz főszolgabíró vár bíró engedé szomb határpóz felállitásá 1830- összeí szer zs csa M.- 1832- kibőví zsinagóg m ak épü mi hitközség c ta vo 1823- 2 18 2 18 zs csa la M.- szabadságh kezde zs egy ír ös vet nemzetőrség zsinagógá hitköz alakulásá kez 1882 aske rí szer imádkozt ami akk főra G Ezr kezdeményezés szef rít honosítot m 1 veze rendszere hitköz anyakönyve 1868- kongresszu beregmeg zsidósá Schrei Joac M. kés budape főra képvisel kongresszu hi irányzat legbuzg harc vo hitköz azu szám tekintély gyor növeked amiik XVI sz.- legerős v v Tórá hithűségn ugyan mar százado egés napjaink Abb h hitköz zsidó évezre hagyomány csorbítatla ma ered tisztaságá őri m kétségtele n ré kiv rabbijain a céltudat bu munká fejlesztet hi irány hitközség hitköz e rabb Lei vo aki c ann tudu h 17 h m Ut Gottesm Ábrah 18 bekövetkez halál működ M.- Ezu Asken Avig ker rabbiszék m Sp C Elimel világh tud t je mu szerző M. c rö ide 1825-28 működö Utód G Ezr 1830 Horov Pi 1841 Schrei Joac 1868 in Budapes ker or hitköz rabbiján t responsu halachi mun í 1882-93 Sp Sala v hitköz főrabbi szentél tu híré állo Ut Sp H vo 1893-19 működö f jelenl főra Sp Lá követ 1 hitköz él főrab mell kiv rabbiülnö alrab eg s működ hitközségb akik n részé kés hitközsé vez főrabb le legnevezeteseb közül Ká J kés nagyszőllő m máramarosszig főrab t talm mu szerző Ösztreic Józs Chas Szó eg legkivál tanítvá vo Kal Mesu D éleselméjűségé v hír Herskov Ábrah We Jicc Eis Sal Dáv Ka Sám Grünf Si jelen büdszentmihá főra a valamenny hí tudó neveze talmudi mun szerz vé Schlüs Dáv Spit Móz Sal Ma W We Emman jelenl alrabb a m jámborságuk kivá je tudós hitközség t templ v ré e zsinag m szá 90 évei telje használhatatla vá mi 18 m 19 n templo építtet hitköz sa erejéb főtemp mell kis imahá eg s hí rendelkezésé amel v eg ember v egyle áldozatkészségé épült Ez Horovi Fuc Kr Farbenb Spira-f imaház tová Sev Ách Che Tena Tem Dóre Jesi Jiszro Chaj Do Jiszr Vacha So Tef egyle imaház vallá é elmélyítés szolgál hitköz talmudiskol E köz e hel nyilvánoss jog felruház rabbiisko jesi m 19 alak Sp Lá főra vezet al á mes föl hí jesi külfö országok felkere növendék akik létsz jelen 1 hitköz hatha any támogatásá része he Machz Tóra-egy Tal Tórá En há kü iskolaotth v melyek felépítésé né Fü n 300, ?.-koroná járul hoz Tal Tórá fiúgyer vallásoktatá tan lá ezenkí Tal Tóra-egyl mel Schrei Joach Támc deráj Egyl mel Sp C Elimel főra alapít Mindke felnőt talm képzésé foglalkoz hitköz intézmény Che Kadi m mint év ezel létes jelen Weinber E elnökl al nőegyl mel kö egyik Fr Ignác másik Sze Józse el nő 18 alapít Po Ce jótékonyság foglalko Izr Hen eln Che Ced Veches egy 18 létes Kl Herm vezet al á Gemil Ches egy eln R Jak Bi Cho egy Deut Sám elnökl al működ Háchnosz K egy eln We M hitközség népkonyhá mel Fr Ignác rituá kórh konyhá mel Reism Sámue vez 1907- létes M. M kerül hitközsé paleszti intézősé am e hitközségek Palesztin költöz zsi exisztenciájá gondoskod hitköz események gaz múltj vonatk érde okmán hitközs különö vá levéltárá találha n számm hitköz költségvet 88,9 ?.-koro mely 77, koro k szociá filantropi célok hitköz t alapítvá kez amel kö né Horov Józs legértékese imahá létesíte ezenkí há hitközsé hagy amely talmudtudó lakn a kö kettő létfenntartásá alapítv gondoskod hitköz anyakön területé M já közs tartoz Léleksz 11.0 csalá sz 23 a 1262 fizetn Foglalko szer hitközs ta legnagy ré kereske ipar talmudi intellektuá foglalkoz egy hitköz vezetősé Sp Lá főrab We Á bész rabbikollég főn Spit Móz Schlüs Dáv Sal W We Emman alrabb K B eln Ehrenf Ma Perlst S alelnök Schrei Hen Ka Mó templomgondnok Reism Sámu Ho M Meis Márk Sp Ja elnöks tanácsos Gü Herm tit hittan Braverm W E Józ kántor

13459

CÍM Mun

SZÓC Mun Mukac Cs.- r B 17 konzervativizmus hithűség világsz h orth hitkö XV legel ala hitkö történet kú emlí tes u egye zsidó X sz. M. e ma f 1741 z cs la város ame re köz él él el bizo ugyan é épí zsinag zs leteleped M ot urad Schönborn-Buch segít hathat 1774 urad megeng zsidók ház építs ugy é z ép 1778 léte hami ima Ez g temp fejlő bitköz am eredményeké 1876.felé hitkö szegény kórh 1787 hatós Mei Benj hitköz elnö Fried J Bl Sá köz tag bí tür kivetésé hitkö tekintély növekedé jelle 1 hitkö ve tag bevo vá ü intézés 1815 z cs M. ame többn kereskedele foglalko meglehet jómód 1 köz s 2 boltbirtoko 1826 hitkö tagja s k hitkö főszolgabír vá bír enged szom határpó felállitás 1830 össze sze z cs M. 1832 kibőv zsinagó a ép m hitközsé t v 1823 1 1 z cs l M. szabadság kezd z eg í ö ve nemzetőrsé zsinagóg hitkö alakulás ke 188 ask r sze imádkoz am ak főr Ez kezdeményezé sze rí honosíto vez rendszer hitkö anyakönyv 1868 kongressz beregme zsidós Schre Joa M ké budap főr képvise kongressz h irányza legbuz har v hitkö az szá tekintél gyo növeke amii XV sz. legerő Tór hithűség ugya ma század egé napjain Ab hitkö zsid évezr hagyomán csorbítatl m ere tisztaság őr kétségtel r ki rabbijai céltuda b munk fejleszte h irán hitközsé hitkö rab Le v ak an tud 1 U Gottes Ábra 1 bekövetke halá műkö M. Ez Aske Avi ke rabbiszé S Elime világ tu j m szerz M r id 1825-2 működ Utó Ez 183 Horo P 184 Schre Joa 186 i Budape ke o hitkö rabbijá respons halach mu 1882-9 S Sal hitkö főrabb szenté t hír áll U S v 1893-1 működ jelen főr S L köve hitkö é főra mel ki rabbiüln alra e műkö hitközség aki rész ké hitközs ve főrab l legnevezetese közü K ké nagyszőll máramarosszi főra tal m szerz Ösztrei Józ Cha Sz e legkivá tanítv v Ka Mes éleselméjűség hí Hersko Ábra W Jic Ei Sa Dá K Sá Grün S jele büdszentmih főr valamenn h tud nevez talmud mu szer v Schlü Dá Spi Mó Sa M W Emma jelen alrab jámborságu kiv j tudó hitközsé temp r zsina sz 9 éve telj használhatatl v m 1 1 templ építte hitkö s erejé főtem mel ki imah e h rendelkezés ame e embe egyl áldozatkészség épül E Horov Fu K Farben Spira- imahá tov Se Ác Ch Ten Te Dór Jes Jiszr Cha D Jisz Vach S Te egyl imahá vall elmélyíté szolgá hitkö talmudisko kö he nyilvános jo felruhá rabbiisk jes 1 ala S L főr veze a me fö h jes külf országo felker növendé aki léts jele hitkö hath an támogatás rész h Mach Tóra-eg Ta Tór E h k iskolaott melye felépítés n F 300 ?.-koron járu ho Ta Tór fiúgye vallásoktat ta l ezenk Ta Tóra-egy me Schre Joac Tám derá Egy me S Elime főr alapí Mindk felnő tal képzés foglalko hitkö intézmén Ch Kad min é eze léte jele Weinbe elnök a nőegy me k egyi F Igná mási Sz Józs e n 1 alapí P C jótékonysá foglalk Iz He el Ch Ce Veche eg 1 léte K Her veze a Gemi Che eg el Ja B Ch eg Deu Sá elnök a műkö Háchnos eg el W hitközsé népkonyh me F Igná ritu kór konyh me Reis Sámu ve 1907 léte M kerü hitközs paleszt intézős a hitközsége Paleszti költö zs exisztenciáj gondosko hitkö eseménye ga múlt vonat érd okmá hitköz külön v levéltár találh szám hitkö költségve 88, ?.-kor mel 77 kor szoci filantrop célo hitkö alapítv ke ame k n Horo Józ legértékes imah létesít ezenk h hitközs hag amel talmudtud lak k kett létfenntartás alapít gondosko hitkö anyakö terület j köz tarto Léleks 11. csal s 2 126 fizet Foglalk sze hitköz t legnag r keresk ipa talmud intellektu foglalko eg hitkö vezetős S L főra W bés rabbikollé fő Spi Mó Schlü Dá Sa W Emma alrab el Ehren M Perls alelnö Schre He K M templomgondno Reis Sám H Mei Már S J elnök tanácso G Her ti hitta Braver Jó kánto

1345

CÍ Mu

SZÓ Mu Muka Cs. 1 konzervativizmu hithűsé világs ort hitk X lege al hitk történe k eml te egy zsid sz M m 174 c l váro am r kö é é e biz ugya ép zsina z letelepe o ura Schönborn-Buc segí hatha 177 ura megen zsidó há épít ug é 177 lét ham im E tem fejl bitkö a eredmények 1876.fel hitk szegén kór 178 ható Me Ben hitkö eln Frie B S kö ta b tü kivetés hitk tekintél növeked jell hitk v ta bev v intézé 181 c M am több kereskedel foglalk meglehe jómó kö boltbirtok 182 hitk tagj hitk főszolgabí v bí enge szo határp felállitá 183 össz sz c M 183 kibő zsinag é hitközs 182 c M szabadsá kez e v nemzetőrs zsinagó hitk alakulá k 18 as sz imádko a a fő E kezdeményez sz r honosít ve rendsze hitk anyaköny 186 kongress beregm zsidó Schr Jo k buda fő képvis kongress irányz legbu ha hitk a sz tekinté gy növek ami X sz leger Tó hithűsé ugy m száza eg napjai A hitk zsi évez hagyomá csorbítat er tisztasá ő kétségte k rabbija céltud mun fejleszt irá hitközs hitk ra L a a tu Gotte Ábr bekövetk hal műk M E Ask Av k rabbisz Elim vilá t szer i 1825- műkö Ut E 18 Hor 18 Schr Jo 18 Budap k hitk rabbij respon halac m 1882- Sa hitk főrab szent hí ál 1893- műkö jele fő köv hitk főr me k rabbiül alr műk hitközsé ak rés k hitköz v főra legnevezetes köz k nagyszől máramarossz főr ta szer Ösztre Jó Ch S legkiv tanít K Me éleselméjűsé h Hersk Ábr Ji E S D S Grü jel büdszentmi fő valamen tu neve talmu m sze Schl D Sp M S Emm jele alra jámborság ki tud hitközs tem zsin s év tel használhatat temp építt hitk erej főte me k ima rendelkezé am emb egy áldozatkészsé épü Horo F Farbe Spira imah to S Á C Te T Dó Je Jisz Ch Jis Vac T egy imah val elmélyít szolg hitk talmudisk k h nyilváno j felruh rabbiis je al fő vez m f je kül ország felke növend ak lét jel hitk hat a támogatá rés Mac Tóra-e T Tó iskolaot mely felépíté 30 ?.-koro jár h T Tó fiúgy vallásokta t ezen T Tóra-eg m Schr Joa Tá der Eg m Elim fő alap Mind feln ta képzé foglalk hitk intézmé C Ka mi ez lét jel Weinb elnö nőeg m egy Ign más S Józ alap jótékonys foglal I H e C C Vech e lét He vez Gem Ch e e J C e De S elnö műk Háchno e e hitközs népkony m Ign rit kó kony m Rei Sám v 190 lét ker hitköz palesz intéző hitközség Paleszt költ z exisztenciá gondosk hitk esemény g múl vona ér okm hitkö külö levéltá talál szá hitk költségv 88 ?.-ko me 7 ko szoc filantro cél hitk alapít k am Hor Jó legértéke ima létesí ezen hitköz ha ame talmudtu la ket létfenntartá alapí gondosk hitk anyak terüle kö tart Lélek 11 csa 12 fize Foglal sz hitkö legna keres ip talmu intellekt foglalk e hitk vezető főr bé rabbikoll f Sp M Schl D S Emm alra e Ehre Perl aleln Schr H templomgondn Rei Sá Me Má elnö tanács He t hitt Brave J kánt