13460.htm

CÍMSZÓ: Munkács

SZÓCIKK: "Abban, hogy a hitközség a zsidóság évezredes hagyományait csorbítatlanul a maguk eredeti tisztaságában őrizte meg, kétségtelenül nagy része van kiváló rabbijainak, akik céltudatos, buzgó munkával fejlesztették hithű irányban a hitközséget. A hitközség első rabbija Reb Leibis volt, akiről csak annyit tudunk, hogy 1789. halt meg. Utóda Gottesmann Ábrahám, aki 1815. bekövetkezett haláláig működött M.-on; Ezután Askenázi Avigdor került a rabbiszékbe, majd Spira Cevi Elimelech világhírű tudós, több jeles munka szerzője, aki M.-on csak rövid ideig, 1825-28-ig működött. Utódai: Grün Ezriel (1830-40); Horovitz Pisti (1841-61); Schreiber Joachim (1868-80) innen Budapestre került az orth. hitközség rabbijának, több responsumot és halachikus munkát írt. 1882-93-ig Spira Salamon volt a hitközség főrabbija, aki szentéletű tudós hírében állott. Utóda fia Spira Hers volt, ki 1893-1913. működött, őt fia, a jelenlegi főrabbi Spira Lázár (l. o.) követte, aki 1913 óta áll a hitközség élén. A főrabbik mellett a kiváló rabbiülnökök és alrabbik egész sora működött a hitközségben, akiknek nagy részéből később más hitközségek vezető főrabbija lett. A legnevezetesebbek közülük: Káhán Juda később nagyszőllősi, majd máramarosszigeti főrabbi, több talmudi munka szerzője, Ösztreicher József, aki a Chaszam Szófer egyik legkiválóbb tanítványa volt, Kallus Mesulom Dév, aki éleselméjűségéről volt híres. Herskovits Ábrahám, Weisz Jicchok Eisik, Salzer Dávid, Kahán Sámuel és Grünfeld Simon (jelenleg büdszentmihályi főrabbi), akik valamennyien híres tudósok és nevezetes talmudikus munkák szerzői, végül Schlüssel Dávid, Spitzer Mózes, Salzer Mayer Wolf és Weisz Emmanuel a jelenlegi alrabbik, akik mind jámborságukkal kiváló, jeles tudósok. A hitközségnek több temploma van. A régi, első zsinagóga a múlt század 90-es éveiben már teljesen használhatatlanná vált, miért is 1895. majd 1903. két új nagy templomot építtetett a hitközség saját erejéből. A két főtemplom mellett a kisebb imaházak egész sora áll a hívek rendelkezésére, amelyek vagy egyes emberek, vagy egyletek áldozatkészségéből épültek. Ezek: a Horovicz, Fuchs, Kroó, Farbenblum és Spira-féle imaházak, továbbá a Sevesz Áchim, a Chevra Tenach, a Temime Dórech, a Jesiosz Jiszroel, az Éc Chajim, a Dorsó Jiszroel Vachajim és a Somré Tefilo egyletek imaházai. A vallásos élet elmélyítésére szolgálnak a hitközség talmudiskolái. Ezek között első helyen áll a nyilvánossági joggal felruházott rabbiiskola, a jesiva, mely 1921. alakult és Spira Lázár főrabbi vezetése alatt áll. Ezt a messze földön híres jesivát külföldi országokból is felkeresik a növendékek, akiknek a létszáma jelenleg 180. A hitközség hathatós anyagi támogatásában részesül a helyi Machzike Tóra-egylet Talmud Tórája. Ennek három külön iskolaotthona van, melyeknek felépítéséhez néhai Füchs Mór és neje 300,000 ?.-koronával járultak hozzá. A Talmud Tórában 630 fiúgyermek vallásoktatását 17 tanító látja el. Van ezenkívül egy Talmud Tóra-egylet, melyet Schreiber Joachim, és egy u. n. Támchin derájszó Egylet,"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3460. címszó a lexikon => 619. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13460.htm

CÍMSZÓ: Munkács

SZÓCIKK: Abban, hogy a hitközség a zsidóság évezredes hagyományait csorbítatlanul a maguk eredeti tisztaságában őrizte meg, kétségtelenül nagy része van kiváló rabbijainak, akik céltudatos, buzgó munkával fejlesztették hithű irányban a hitközséget. A hitközség első rabbija Reb Leibis volt, akiről csak annyit tudunk, hogy 1789. halt meg. Utóda Gottesmann Ábrahám, aki 1815. bekövetkezett haláláig működött M.-on; Ezután Askenázi Avigdor került a rabbiszékbe, majd Spira Cevi Elimelech világhírű tudós, több jeles munka szerzője, aki M.-on csak rövid ideig, 1825-28-ig működött. Utódai: Grün Ezriel 1830-40 ; Horovitz Pisti 1841-61 ; Schreiber Joachim 1868-80 innen Budapestre került az orth. hitközség rabbijának, több responsumot és halachikus munkát írt. 1882-93-ig Spira Salamon volt a hitközség főrabbija, aki szentéletű tudós hírében állott. Utóda fia Spira Hers volt, ki 1893-1913. működött, őt fia, a jelenlegi főrabbi Spira Lázár l. o. követte, aki 1913 óta áll a hitközség élén. A főrabbik mellett a kiváló rabbiülnökök és alrabbik egész sora működött a hitközségben, akiknek nagy részéből később más hitközségek vezető főrabbija lett. A legnevezetesebbek közülük: Káhán Juda később nagyszőllősi, majd máramarosszigeti főrabbi, több talmudi munka szerzője, Ösztreicher József, aki a Chaszam Szófer egyik legkiválóbb tanítványa volt, Kallus Mesulom Dév, aki éleselméjűségéről volt híres. Herskovits Ábrahám, Weisz Jicchok Eisik, Salzer Dávid, Kahán Sámuel és Grünfeld Simon jelenleg büdszentmihályi főrabbi , akik valamennyien híres tudósok és nevezetes talmudikus munkák szerzői, végül Schlüssel Dávid, Spitzer Mózes, Salzer Mayer Wolf és Weisz Emmanuel a jelenlegi alrabbik, akik mind jámborságukkal kiváló, jeles tudósok. A hitközségnek több temploma van. A régi, első zsinagóga a múlt század 90-es éveiben már teljesen használhatatlanná vált, miért is 1895. majd 1903. két új nagy templomot építtetett a hitközség saját erejéből. A két főtemplom mellett a kisebb imaházak egész sora áll a hívek rendelkezésére, amelyek vagy egyes emberek, vagy egyletek áldozatkészségéből épültek. Ezek: a Horovicz, Fuchs, Kroó, Farbenblum és Spira-féle imaházak, továbbá a Sevesz Áchim, a Chevra Tenach, a Temime Dórech, a Jesiosz Jiszroel, az Éc Chajim, a Dorsó Jiszroel Vachajim és a Somré Tefilo egyletek imaházai. A vallásos élet elmélyítésére szolgálnak a hitközség talmudiskolái. Ezek között első helyen áll a nyilvánossági joggal felruházott rabbiiskola, a jesiva, mely 1921. alakult és Spira Lázár főrabbi vezetése alatt áll. Ezt a messze földön híres jesivát külföldi országokból is felkeresik a növendékek, akiknek a létszáma jelenleg 180. A hitközség hathatós anyagi támogatásában részesül a helyi Machzike Tóra-egylet Talmud Tórája. Ennek három külön iskolaotthona van, melyeknek felépítéséhez néhai Füchs Mór és neje 300,000 ?.-koronával járultak hozzá. A Talmud Tórában 630 fiúgyermek vallásoktatását 17 tanító látja el. Van ezenkívül egy Talmud Tóra-egylet, melyet Schreiber Joachim, és egy u. n. Támchin derájszó Egylet,

13460.ht

CÍMSZÓ Munkác

SZÓCIKK Abban hog hitközsé zsidósá évezrede hagyományai csorbítatlanu magu eredet tisztaságába őrizt meg kétségtelenü nag rész va kivál rabbijainak aki céltudatos buzg munkáva fejlesztetté hith irányba hitközséget hitközsé els rabbij Re Leibi volt akirő csa annyi tudunk hog 1789 hal meg Utód Gottesman Ábrahám ak 1815 bekövetkezet halálái működöt M.-on Ezutá Askenáz Avigdo kerül rabbiszékbe maj Spir Cev Elimelec világhír tudós töb jele munk szerzője ak M.-o csa rövi ideig 1825-28-i működött Utódai Grü Ezrie 1830-4 Horovit Pist 1841-6 Schreibe Joachi 1868-8 inne Budapestr kerül a orth hitközsé rabbijának töb responsumo é halachiku munká írt 1882-93-i Spir Salamo vol hitközsé főrabbija ak szentélet tudó hírébe állott Utód fi Spir Her volt k 1893-1913 működött ő fia jelenleg főrabb Spir Lázá l o követte ak 191 ót ál hitközsé élén főrabbi mellet kivál rabbiülnökö é alrabbi egés sor működöt hitközségben akikne nag részébő későb má hitközsége vezet főrabbij lett legnevezetesebbe közülük Káhá Jud későb nagyszőllősi maj máramarossziget főrabbi töb talmud munk szerzője Ösztreiche József ak Chasza Szófe egyi legkiválób tanítvány volt Kallu Mesulo Dév ak éleselméjűségérő vol híres Herskovit Ábrahám Weis Jiccho Eisik Salze Dávid Kahá Sámue é Grünfel Simo jelenle büdszentmihály főrabb aki valamennyie híre tudóso é nevezete talmudiku munká szerzői végü Schlüsse Dávid Spitze Mózes Salze Maye Wol é Weis Emmanue jelenleg alrabbik aki min jámborságukka kiváló jele tudósok hitközségne töb templom van régi els zsinagóg múl száza 90-e éveibe má teljese használhatatlann vált miér i 1895 maj 1903 ké ú nag templomo építtetet hitközsé sajá erejéből ké főtemplo mellet kiseb imaháza egés sor ál híve rendelkezésére amelye vag egye emberek vag egylete áldozatkészségébő épültek Ezek Horovicz Fuchs Kroó Farbenblu é Spira-fél imaházak tovább Seves Áchim Chevr Tenach Temim Dórech Jesios Jiszroel a É Chajim Dors Jiszroe Vachaji é Somr Tefil egylete imaházai valláso éle elmélyítésér szolgálna hitközsé talmudiskolái Eze közöt els helye ál nyilvánosság jogga felruházot rabbiiskola jesiva mel 1921 alakul é Spir Lázá főrabb vezetés alat áll Ez messz földö híre jesivá külföld országokbó i felkeresi növendékek akikne létszám jelenle 180 hitközsé hatható anyag támogatásába részesü hely Machzik Tóra-egyle Talmu Tórája Enne háro külö iskolaotthon van melyekne felépítéséhe néha Füch Mó é nej 300,00 ?.-koronáva járulta hozzá Talmu Tórába 63 fiúgyerme vallásoktatásá 1 tanít látj el Va ezenkívü eg Talmu Tóra-egylet melye Schreibe Joachim é eg u n Támchi derájsz Egylet

13460.h

CÍMSZ Munká

SZÓCIK Abba ho hitközs zsidós évezred hagyománya csorbítatlan mag erede tisztaságáb őriz me kétségtelen na rés v kivá rabbijaina ak céltudato buz munkáv fejlesztett hit irányb hitközsége hitközs el rabbi R Leib vol akir cs anny tudun ho 178 ha me Utó Gottesma Ábrahá a 181 bekövetkeze halálá működö M.-o Ezut Askená Avigd kerü rabbiszékb ma Spi Ce Elimele világhí tudó tö jel mun szerzőj a M.- cs röv idei 1825-28- működöt Utóda Gr Ezri 1830- Horovi Pis 1841- Schreib Joach 1868- inn Budapest kerü ort hitközs rabbijána tö responsum halachik munk ír 1882-93- Spi Salam vo hitközs főrabbij a szentéle tud híréb állot Utó f Spi He vol 1893-191 működöt fi jelenle főrab Spi Láz követt a 19 ó á hitközs élé főrabb melle kivá rabbiülnök alrabb egé so működö hitközségbe akikn na részéb késő m hitközség veze főrabbi let legnevezetesebb közülü Káh Ju késő nagyszőllős ma máramarosszige főrabb tö talmu mun szerzőj Ösztreich Józse a Chasz Szóf egy legkiváló tanítván vol Kall Mesul Dé a éleselméjűségér vo híre Herskovi Ábrahá Wei Jicch Eisi Salz Dávi Kah Sámu Grünfe Sim jelenl büdszentmihál főrab ak valamennyi hír tudós nevezet talmudik munk szerző vég Schlüss Dávi Spitz Móze Salz May Wo Wei Emmanu jelenle alrabbi ak mi jámborságukk kivál jel tudóso hitközségn tö templo va rég el zsinagó mú száz 90- éveib m teljes használhatatlan vál mié 189 ma 190 k na templom építtete hitközs saj erejébő k főtempl melle kise imaház egé so á hív rendelkezésér amely va egy embere va egylet áldozatkészségéb épülte Eze Horovic Fuch Kro Farbenbl Spira-fé imaháza továb Seve Áchi Chev Tenac Temi Dórec Jesio Jiszroe Chaji Dor Jiszro Vachaj Som Tefi egylet imaháza vallás él elmélyítésé szolgáln hitközs talmudiskolá Ez közö el hely á nyilvánossá jogg felruházo rabbiiskol jesiv me 192 alaku Spi Láz főrab vezeté ala ál E mess föld hír jesiv külföl országokb felkeres növendéke akikn létszá jelenl 18 hitközs hathat anya támogatásáb részes hel Machzi Tóra-egyl Talm Tóráj Enn hár kül iskolaottho va melyekn felépítéséh néh Füc M ne 300,0 ?.-koronáv járult hozz Talm Tóráb 6 fiúgyerm vallásoktatás taní lát e V ezenkív e Talm Tóra-egyle mely Schreib Joachi e Támch derájs Egyle

13460.

CÍMS Munk

SZÓCI Abb h hitköz zsidó évezre hagyomány csorbítatla ma ered tisztaságá őri m kétségtele n ré kiv rabbijain a céltudat bu munká fejlesztet hi irány hitközség hitköz e rabb Lei vo aki c ann tudu h 17 h m Ut Gottesm Ábrah 18 bekövetkez halál működ M.- Ezu Asken Avig ker rabbiszék m Sp C Elimel világh tud t je mu szerző M. c rö ide 1825-28 működö Utód G Ezr 1830 Horov Pi 1841 Schrei Joac 1868 in Budapes ker or hitköz rabbiján t responsu halachi mun í 1882-93 Sp Sala v hitköz főrabbi szentél tu híré állo Ut Sp H vo 1893-19 működö f jelenl főra Sp Lá követ 1 hitköz él főrab mell kiv rabbiülnö alrab eg s működ hitközségb akik n részé kés hitközsé vez főrabb le legnevezeteseb közül Ká J kés nagyszőllő m máramarosszig főrab t talm mu szerző Ösztreic Józs Chas Szó eg legkivál tanítvá vo Kal Mesu D éleselméjűségé v hír Herskov Ábrah We Jicc Eis Sal Dáv Ka Sám Grünf Si jelen büdszentmihá főra a valamenny hí tudó neveze talmudi mun szerz vé Schlüs Dáv Spit Móz Sal Ma W We Emman jelenl alrabb a m jámborságuk kivá je tudós hitközség t templ v ré e zsinag m szá 90 évei telje használhatatla vá mi 18 m 19 n templo építtet hitköz sa erejéb főtemp mell kis imahá eg s hí rendelkezésé amel v eg ember v egyle áldozatkészségé épült Ez Horovi Fuc Kr Farbenb Spira-f imaház tová Sev Ách Che Tena Tem Dóre Jesi Jiszro Chaj Do Jiszr Vacha So Tef egyle imaház vallá é elmélyítés szolgál hitköz talmudiskol E köz e hel nyilvánoss jog felruház rabbiisko jesi m 19 alak Sp Lá főra vezet al á mes föl hí jesi külfö országok felkere növendék akik létsz jelen 1 hitköz hatha any támogatásá része he Machz Tóra-egy Tal Tórá En há kü iskolaotth v melyek felépítésé né Fü n 300, ?.-koroná járul hoz Tal Tórá fiúgyer vallásoktatá tan lá ezenkí Tal Tóra-egyl mel Schrei Joach Támc deráj Egyl

13460

CÍM Mun

SZÓC Ab hitkö zsid évezr hagyomán csorbítatl m ere tisztaság őr kétségtel r ki rabbijai céltuda b munk fejleszte h irán hitközsé hitkö rab Le v ak an tud 1 U Gottes Ábra 1 bekövetke halá műkö M. Ez Aske Avi ke rabbiszé S Elime világ tu j m szerz M r id 1825-2 működ Utó Ez 183 Horo P 184 Schre Joa 186 i Budape ke o hitkö rabbijá respons halach mu 1882-9 S Sal hitkö főrabb szenté t hír áll U S v 1893-1 működ jelen főr S L köve hitkö é főra mel ki rabbiüln alra e műkö hitközség aki rész ké hitközs ve főrab l legnevezetese közü K ké nagyszőll máramarosszi főra tal m szerz Ösztrei Józ Cha Sz e legkivá tanítv v Ka Mes éleselméjűség hí Hersko Ábra W Jic Ei Sa Dá K Sá Grün S jele büdszentmih főr valamenn h tud nevez talmud mu szer v Schlü Dá Spi Mó Sa M W Emma jelen alrab jámborságu kiv j tudó hitközsé temp r zsina sz 9 éve telj használhatatl v m 1 1 templ építte hitkö s erejé főtem mel ki imah e h rendelkezés ame e embe egyl áldozatkészség épül E Horov Fu K Farben Spira- imahá tov Se Ác Ch Ten Te Dór Jes Jiszr Cha D Jisz Vach S Te egyl imahá vall elmélyíté szolgá hitkö talmudisko kö he nyilvános jo felruhá rabbiisk jes 1 ala S L főr veze a me fö h jes külf országo felker növendé aki léts jele hitkö hath an támogatás rész h Mach Tóra-eg Ta Tór E h k iskolaott melye felépítés n F 300 ?.-koron járu ho Ta Tór fiúgye vallásoktat ta l ezenk Ta Tóra-egy me Schre Joac Tám derá Egy

1346

CÍ Mu

SZÓ A hitk zsi évez hagyomá csorbítat er tisztasá ő kétségte k rabbija céltud mun fejleszt irá hitközs hitk ra L a a tu Gotte Ábr bekövetk hal műk M E Ask Av k rabbisz Elim vilá t szer i 1825- műkö Ut E 18 Hor 18 Schr Jo 18 Budap k hitk rabbij respon halac m 1882- Sa hitk főrab szent hí ál 1893- műkö jele fő köv hitk főr me k rabbiül alr műk hitközsé ak rés k hitköz v főra legnevezetes köz k nagyszől máramarossz főr ta szer Ösztre Jó Ch S legkiv tanít K Me éleselméjűsé h Hersk Ábr Ji E S D S Grü jel büdszentmi fő valamen tu neve talmu m sze Schl D Sp M S Emm jele alra jámborság ki tud hitközs tem zsin s év tel használhatat temp építt hitk erej főte me k ima rendelkezé am emb egy áldozatkészsé épü Horo F Farbe Spira imah to S Á C Te T Dó Je Jisz Ch Jis Vac T egy imah val elmélyít szolg hitk talmudisk k h nyilváno j felruh rabbiis je al fő vez m f je kül ország felke növend ak lét jel hitk hat a támogatá rés Mac Tóra-e T Tó iskolaot mely felépíté 30 ?.-koro jár h T Tó fiúgy vallásokta t ezen T Tóra-eg m Schr Joa Tá der Eg