13461.htm

CÍMSZÓ: Munkács

SZÓCIKK: melyet Spira Cevi Elimelech főrabbi alapított Mindkettő a felnőttek talmudi képzésével foglalkozik. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely mintegy 120 évvel ezelőtt létesüli s jelenleg Weinberger Ernő elnöklete alatt áll két nőegylet, melyek közül az egyiknek Fried Ignácné, a másiknak Szegei Józsefné az elnök nője. Az 1885. alapított Poale Cedek jótékonysággal foglalkozik és Izrael Henrik az elnöke a Chevra Cedókó Vecheszed egylet 1883. létesült és Klein Hermann vezetése alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet elnöke Roth Jakab, a Bikur Cholim egylet Deutsch Sámuel elnöklete alatt működik, a Háchnoszász Káló egylet elnöke Weisz Mór. Van még a hitközségnek egy népkonyhája, melyet Fried Ignácné, és rituális kórházi konyhája, melyet Reismann Sámuelné vezet. 1907-ben létesült M.-on a M.-i és a kerületi hitközségek palesztinai intézősége, amely az ezen hitközségekből Palesztinába költözött zsidók exisztenciájáról gondoskodik. A hitközség eseményekben gazdag múltjára vonatkozó érdekes okmányok a hitközség, de különösen M. város levéltárában találhatók nagy számmal. A hitközség évi költségvetése 88,9334 ?.-korona, melyből 77,000 ? koronát költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség több alapítványt is kezel, amelyek közül néhai Horovitz Józsefé a legértékesebb, aki imaházat létesített, s ezenkívül házát a hitközségre hagyta, amelyben talmudtudósok laknak, akik közül kettőnek a létfenntartásáról az alapítvány gondoskodik. A hitközség anyakönyvi területéhez a M.-i járás 48 községe tartozik. Lélekszáma 11.000, a családok száma 2300, adót 1262-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok legnagyobb része kereskedő, de sok az iparos, a talmudista és az intellektuális foglalkozást űző egyén. A hitközség mai vezetősége: Spira Lázár főrabbi, Weisz Áron ros bészdin (a rabbikollégium főnöke), Spitzer Mózes. Schlüssel Dávid, Salzer M. Wolf és Weisz Emmanuel alrabbik, Kroó Béla elnök, Ehrenfeld Mayer és Perlstein Samu alelnökök, Schreiber Henrik és Kahán Mózes templomgondnokok, Reismann Sámuel, Honig Mór, Meisels Márkusz és Spira Jakab elnökségi tanácsosok, Günsz Hermann titkár és hittanár, Bravermann Wolf és Eder József kántorok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3461. címszó a lexikon => 620. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13461.htm

CÍMSZÓ: Munkács

SZÓCIKK: melyet Spira Cevi Elimelech főrabbi alapított Mindkettő a felnőttek talmudi képzésével foglalkozik. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely mintegy 120 évvel ezelőtt létesüli s jelenleg Weinberger Ernő elnöklete alatt áll két nőegylet, melyek közül az egyiknek Fried Ignácné, a másiknak Szegei Józsefné az elnök nője. Az 1885. alapított Poale Cedek jótékonysággal foglalkozik és Izrael Henrik az elnöke a Chevra Cedókó Vecheszed egylet 1883. létesült és Klein Hermann vezetése alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet elnöke Roth Jakab, a Bikur Cholim egylet Deutsch Sámuel elnöklete alatt működik, a Háchnoszász Káló egylet elnöke Weisz Mór. Van még a hitközségnek egy népkonyhája, melyet Fried Ignácné, és rituális kórházi konyhája, melyet Reismann Sámuelné vezet. 1907-ben létesült M.-on a M.-i és a kerületi hitközségek palesztinai intézősége, amely az ezen hitközségekből Palesztinába költözött zsidók exisztenciájáról gondoskodik. A hitközség eseményekben gazdag múltjára vonatkozó érdekes okmányok a hitközség, de különösen M. város levéltárában találhatók nagy számmal. A hitközség évi költségvetése 88,9334 ?.-korona, melyből 77,000 ? koronát költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség több alapítványt is kezel, amelyek közül néhai Horovitz Józsefé a legértékesebb, aki imaházat létesített, s ezenkívül házát a hitközségre hagyta, amelyben talmudtudósok laknak, akik közül kettőnek a létfenntartásáról az alapítvány gondoskodik. A hitközség anyakönyvi területéhez a M.-i járás 48 községe tartozik. Lélekszáma 11.000, a családok száma 2300, adót 1262-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok legnagyobb része kereskedő, de sok az iparos, a talmudista és az intellektuális foglalkozást űző egyén. A hitközség mai vezetősége: Spira Lázár főrabbi, Weisz Áron ros bészdin a rabbikollégium főnöke , Spitzer Mózes. Schlüssel Dávid, Salzer M. Wolf és Weisz Emmanuel alrabbik, Kroó Béla elnök, Ehrenfeld Mayer és Perlstein Samu alelnökök, Schreiber Henrik és Kahán Mózes templomgondnokok, Reismann Sámuel, Honig Mór, Meisels Márkusz és Spira Jakab elnökségi tanácsosok, Günsz Hermann titkár és hittanár, Bravermann Wolf és Eder József kántorok.

13461.ht

CÍMSZÓ Munkác

SZÓCIKK melye Spir Cev Elimelec főrabb alapítot Mindkett felnőtte talmud képzéséve foglalkozik hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel minteg 12 évve ezelőt létesül jelenle Weinberge Ern elnöklet alat ál ké nőegylet melye közü a egyikne Frie Ignácné másikna Szege Józsefn a elnö nője A 1885 alapítot Poal Cede jótékonyságga foglalkozi é Izrae Henri a elnök Chevr Cedók Vechesze egyle 1883 létesül é Klei Herman vezetés alat áll Gemilus Chesze egyle elnök Rot Jakab Biku Choli egyle Deutsc Sámue elnöklet alat működik Háchnoszás Kál egyle elnök Weis Mór Va mé hitközségne eg népkonyhája melye Frie Ignácné é rituáli kórház konyhája melye Reisman Sámueln vezet 1907-be létesül M.-o M.- é kerület hitközsége palesztina intézősége amel a eze hitközségekbő Palesztináb költözöt zsidó exisztenciájáró gondoskodik hitközsé eseményekbe gazda múltjár vonatkoz érdeke okmányo hitközség d különöse M váro levéltárába található nag számmal hitközsé év költségvetés 88,933 ?.-korona melybő 77,00 koroná köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé töb alapítvány i kezel amelye közü néha Horovit József legértékesebb ak imaháza létesített ezenkívü házá hitközségr hagyta amelybe talmudtudóso laknak aki közü kettőne létfenntartásáró a alapítván gondoskodik hitközsé anyakönyv területéhe M.- járá 4 község tartozik Lélekszám 11.000 családo szám 2300 adó 1262-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago legnagyob rész kereskedő d so a iparos talmudist é a intellektuáli foglalkozás űz egyén hitközsé ma vezetősége Spir Lázá főrabbi Weis Áro ro bészdi rabbikollégiu főnök Spitze Mózes Schlüsse Dávid Salze M Wol é Weis Emmanue alrabbik Kro Bél elnök Ehrenfel Maye é Perlstei Sam alelnökök Schreibe Henri é Kahá Móze templomgondnokok Reisman Sámuel Honi Mór Meisel Márkus é Spir Jaka elnökség tanácsosok Güns Herman titká é hittanár Braverman Wol é Ede Józse kántorok

13461.h

CÍMSZ Munká

SZÓCIK mely Spi Ce Elimele főrab alapíto Mindket felnőtt talmu képzésév foglalkozi hitközs intézménye Chev Kadis me minte 1 évv ezelő létesü jelenl Weinberg Er elnökle ala á k nőegyle mely köz egyikn Fri Ignácn másikn Szeg József eln nőj 188 alapíto Poa Ced jótékonyságg foglalkoz Izra Henr elnö Chev Cedó Vechesz egyl 188 létesü Kle Herma vezeté ala ál Gemilu Chesz egyl elnö Ro Jaka Bik Chol egyl Deuts Sámu elnökle ala működi Háchnoszá Ká egyl elnö Wei Mó V m hitközségn e népkonyháj mely Fri Ignácn rituál kórhá konyháj mely Reisma Sámuel veze 1907-b létesü M.- M. kerüle hitközség palesztin intézőség ame ez hitközségekb Palesztiná költözö zsid exisztenciájár gondoskodi hitközs eseményekb gazd múltjá vonatko érdek okmány hitközsé különös vár levéltáráb találhat na számma hitközs é költségveté 88,93 ?.-koron melyb 77,0 koron kö szociál filantropik célokr hitközs tö alapítván keze amely köz néh Horovi Józse legértékeseb a imaház létesítet ezenkív ház hitközség hagyt amelyb talmudtudós lakna ak köz kettőn létfenntartásár alapítvá gondoskodi hitközs anyaköny területéh M. jár közsé tartozi Lélekszá 11.00 család szá 230 ad 1262- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag legnagyo rés keresked s iparo talmudis intellektuál foglalkozá ű egyé hitközs m vezetőség Spi Láz főrabb Wei Ár r bészd rabbikollégi főnö Spitz Móze Schlüss Dávi Salz Wo Wei Emmanu alrabbi Kr Bé elnö Ehrenfe May Perlste Sa alelnökö Schreib Henr Kah Móz templomgondnoko Reisma Sámue Hon Mó Meise Márku Spi Jak elnöksé tanácsoso Gün Herma titk hittaná Braverma Wo Ed Józs kántoro

13461.

CÍMS Munk

SZÓCI mel Sp C Elimel főra alapít Mindke felnőt talm képzésé foglalkoz hitköz intézmény Che Kadi m mint év ezel létes jelen Weinber E elnökl al nőegyl mel kö egyik Fr Ignác másik Sze Józse el nő 18 alapít Po Ce jótékonyság foglalko Izr Hen eln Che Ced Veches egy 18 létes Kl Herm vezet al á Gemil Ches egy eln R Jak Bi Cho egy Deut Sám elnökl al működ Háchnosz K egy eln We M hitközség népkonyhá mel Fr Ignác rituá kórh konyhá mel Reism Sámue vez 1907- létes M. M kerül hitközsé paleszti intézősé am e hitközségek Palesztin költöz zsi exisztenciájá gondoskod hitköz események gaz múltj vonatk érde okmán hitközs különö vá levéltárá találha n számm hitköz költségvet 88,9 ?.-koro mely 77, koro k szociá filantropi célok hitköz t alapítvá kez amel kö né Horov Józs legértékese imahá létesíte ezenkí há hitközsé hagy amely talmudtudó lakn a kö kettő létfenntartásá alapítv gondoskod hitköz anyakön területé M já közs tartoz Léleksz 11.0 csalá sz 23 a 1262 fizetn Foglalko szer hitközs ta legnagy ré kereske ipar talmudi intellektuá foglalkoz egy hitköz vezetősé Sp Lá főrab We Á bész rabbikollég főn Spit Móz Schlüs Dáv Sal W We Emman alrabb K B eln Ehrenf Ma Perlst S alelnök Schrei Hen Ka Mó templomgondnok Reism Sámu Ho M Meis Márk Sp Ja elnöks tanácsos Gü Herm tit hittan Braverm W E Józ kántor

13461

CÍM Mun

SZÓC me S Elime főr alapí Mindk felnő tal képzés foglalko hitkö intézmén Ch Kad min é eze léte jele Weinbe elnök a nőegy me k egyi F Igná mási Sz Józs e n 1 alapí P C jótékonysá foglalk Iz He el Ch Ce Veche eg 1 léte K Her veze a Gemi Che eg el Ja B Ch eg Deu Sá elnök a műkö Háchnos eg el W hitközsé népkonyh me F Igná ritu kór konyh me Reis Sámu ve 1907 léte M kerü hitközs paleszt intézős a hitközsége Paleszti költö zs exisztenciáj gondosko hitkö eseménye ga múlt vonat érd okmá hitköz külön v levéltár találh szám hitkö költségve 88, ?.-kor mel 77 kor szoci filantrop célo hitkö alapítv ke ame k n Horo Józ legértékes imah létesít ezenk h hitközs hag amel talmudtud lak k kett létfenntartás alapít gondosko hitkö anyakö terület j köz tarto Léleks 11. csal s 2 126 fizet Foglalk sze hitköz t legnag r keresk ipa talmud intellektu foglalko eg hitkö vezetős S L főra W bés rabbikollé fő Spi Mó Schlü Dá Sa W Emma alrab el Ehren M Perls alelnö Schre He K M templomgondno Reis Sám H Mei Már S J elnök tanácso G Her ti hitta Braver Jó kánto

1346

CÍ Mu

SZÓ m Elim fő alap Mind feln ta képzé foglalk hitk intézmé C Ka mi ez lét jel Weinb elnö nőeg m egy Ign más S Józ alap jótékonys foglal I H e C C Vech e lét He vez Gem Ch e e J C e De S elnö műk Háchno e e hitközs népkony m Ign rit kó kony m Rei Sám v 190 lét ker hitköz palesz intéző hitközség Paleszt költ z exisztenciá gondosk hitk esemény g múl vona ér okm hitkö külö levéltá talál szá hitk költségv 88 ?.-ko me 7 ko szoc filantro cél hitk alapít k am Hor Jó legértéke ima létesí ezen hitköz ha ame talmudtu la ket létfenntartá alapí gondosk hitk anyak terüle kö tart Lélek 11 csa 12 fize Foglal sz hitkö legna keres ip talmu intellekt foglalk e hitk vezető főr bé rabbikoll f Sp M Schl D S Emm alra e Ehre Perl aleln Schr H templomgondn Rei Sá Me Má elnö tanács He t hitt Brave J kánt