13468.htm

CÍMSZÓ: Munkatilalom

SZÓCIKK: fejlesztette ki a Talmud, arra nincsen biztos támaszpontja a kritikának, hacsak arra nem gondolunk, hogy a szombat szentségének isteni eredetét és nagy fontosságát akarta dokumentálni a M.-nak a Szentélyhez való viszonyításával. A legfontosabb tilalmak a következők: Nem szabad szombaton és ünnepnapokon tüzet gyújtani. Sütni, főzni, friss ételeket és tüzet éleszteni nem szabad. A péntekről maradt tűz csak a kész ételek fölmelegítésére és világításra használható fel. (Ezt a tilalmat enyhítették az idők során, úgy hogy ételt melegíteni manapság már aznap gyújtott tűz mellett is lehet, ha a tüzet parancs nélkül nemzsidó rakta.) Szombaton nem szabad szivarozni, pipázni sem (de szabad ünnepnapon, ha a szivart, vagy pipát már a meglevő tűzön gyújthatják meg). Tilalom alá esik a kocsikázás, lovaglás, írás, kereskedés és minden ipari és mezőgazdasági munka is. Terhet cipelni, még könnyűt is tilos. Ugyancsak tilalmas az élvezeten túlmenő hosszabb gyalogolás is és a szombaton megengedhető sétául kétezer lépést állapítottak meg, vagyis kétezer lépés távolságot attól a helytől, ahol a szombat beköszöntésekor tartózkodik az ember. Minthogy kétezer lépés terjedelmesebb községekben nem túl nagy távolság, ezt a tilalmat is enyhítették, még pedig úgy, hogy olyan helységekben, amelyek körül eruvot (szombatzsinór. l. o.) húztak, a gyalogolás tilalmát felfüggesztették, nyilván annak az elgondolásnak az alapján, hogy a körülkerítés az egész helységet egyetlen udvarrá szélesíti ki. Kétségtelen, hogy a szombat szentül tartása a zsidó nép legjellegzetesebb vonásává vált és nagy mértékben biztosította a zsidó vallás konzerválását. Az utolsó évtizedekben a gazdasági viszonyok nyomása alatt a szombattartás régi szigorúsága erősen megcsökkent, de már a modern hitközségek is annyira érzik ártalmait a hitéletben, hogy sokfelé mozgalmat indítottak az ősi szombathoz való visszatérés érdekében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3468. címszó a lexikon => 622. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13468.htm

CÍMSZÓ: Munkatilalom

SZÓCIKK: fejlesztette ki a Talmud, arra nincsen biztos támaszpontja a kritikának, hacsak arra nem gondolunk, hogy a szombat szentségének isteni eredetét és nagy fontosságát akarta dokumentálni a M.-nak a Szentélyhez való viszonyításával. A legfontosabb tilalmak a következők: Nem szabad szombaton és ünnepnapokon tüzet gyújtani. Sütni, főzni, friss ételeket és tüzet éleszteni nem szabad. A péntekről maradt tűz csak a kész ételek fölmelegítésére és világításra használható fel. Ezt a tilalmat enyhítették az idők során, úgy hogy ételt melegíteni manapság már aznap gyújtott tűz mellett is lehet, ha a tüzet parancs nélkül nemzsidó rakta. Szombaton nem szabad szivarozni, pipázni sem de szabad ünnepnapon, ha a szivart, vagy pipát már a meglevő tűzön gyújthatják meg . Tilalom alá esik a kocsikázás, lovaglás, írás, kereskedés és minden ipari és mezőgazdasági munka is. Terhet cipelni, még könnyűt is tilos. Ugyancsak tilalmas az élvezeten túlmenő hosszabb gyalogolás is és a szombaton megengedhető sétául kétezer lépést állapítottak meg, vagyis kétezer lépés távolságot attól a helytől, ahol a szombat beköszöntésekor tartózkodik az ember. Minthogy kétezer lépés terjedelmesebb községekben nem túl nagy távolság, ezt a tilalmat is enyhítették, még pedig úgy, hogy olyan helységekben, amelyek körül eruvot szombatzsinór. l. o. húztak, a gyalogolás tilalmát felfüggesztették, nyilván annak az elgondolásnak az alapján, hogy a körülkerítés az egész helységet egyetlen udvarrá szélesíti ki. Kétségtelen, hogy a szombat szentül tartása a zsidó nép legjellegzetesebb vonásává vált és nagy mértékben biztosította a zsidó vallás konzerválását. Az utolsó évtizedekben a gazdasági viszonyok nyomása alatt a szombattartás régi szigorúsága erősen megcsökkent, de már a modern hitközségek is annyira érzik ártalmait a hitéletben, hogy sokfelé mozgalmat indítottak az ősi szombathoz való visszatérés érdekében.

13468.ht

CÍMSZÓ Munkatilalo

SZÓCIKK fejlesztett k Talmud arr nincse bizto támaszpontj kritikának hacsa arr ne gondolunk hog szomba szentségéne isten eredeté é nag fontosságá akart dokumentáln M.-na Szentélyhe val viszonyításával legfontosab tilalma következők Ne szaba szombato é ünnepnapoko tüze gyújtani Sütni főzni fris ételeke é tüze éleszten ne szabad péntekrő marad tű csa kés étele fölmelegítésér é világításr használhat fel Ez tilalma enyhítetté a idő során úg hog étel melegíten manapsá má azna gyújtot tű mellet i lehet h tüze paranc nélkü nemzsid rakta Szombato ne szaba szivarozni pipázn se d szaba ünnepnapon h szivart vag pipá má meglev tűzö gyújthatjá me Tilalo al esi kocsikázás lovaglás írás kereskedé é minde ipar é mezőgazdaság munk is Terhe cipelni mé könnyű i tilos Ugyancsa tilalma a élvezete túlmen hosszab gyalogolá i é szombato megengedhet sétáu kéteze lépés állapította meg vagyi kéteze lépé távolságo attó helytől aho szomba beköszöntéseko tartózkodi a ember Minthog kéteze lépé terjedelmeseb községekbe ne tú nag távolság ez tilalma i enyhítették mé pedi úgy hog olya helységekben amelye körü eruvo szombatzsinór l o húztak gyalogolá tilalmá felfüggesztették nyilvá anna a elgondolásna a alapján hog körülkeríté a egés helysége egyetle udvarr szélesít ki Kétségtelen hog szomba szentü tartás zsid né legjellegzeteseb vonásáv vál é nag mértékbe biztosított zsid vallá konzerválását A utols évtizedekbe gazdaság viszonyo nyomás alat szombattartá rég szigorúság erőse megcsökkent d má moder hitközsége i annyir érzi ártalmai hitéletben hog sokfel mozgalma indította a ős szombatho val visszatéré érdekében

13468.h

CÍMSZ Munkatilal

SZÓCIK fejlesztet Talmu ar nincs bizt támaszpont kritikána hacs ar n gondolun ho szomb szentségén iste eredet na fontosság akar dokumentál M.-n Szentélyh va viszonyításáva legfontosa tilalm következő N szab szombat ünnepnapok tüz gyújtan Sütn főzn fri ételek tüz éleszte n szaba péntekr mara t cs ké étel fölmelegítésé világítás használha fe E tilalm enyhített id sorá ú ho éte melegíte manaps m azn gyújto t melle lehe tüz paran nélk nemzsi rakt Szombat n szab szivarozn pipáz s szab ünnepnapo szivar va pip m megle tűz gyújthatj m Tilal a es kocsikázá lovaglá írá keresked mind ipa mezőgazdasá mun i Terh cipeln m könny tilo Ugyancs tilalm élvezet túlme hossza gyalogol szombat megengedhe sétá kétez lépé állapított me vagy kétez lép távolság att helytő ah szomb beköszöntések tartózkod embe Mintho kétez lép terjedelmese községekb n t na távolsá e tilalm enyhítetté m ped úg ho oly helységekbe amely kör eruv szombatzsinó húzta gyalogol tilalm felfüggesztetté nyilv ann elgondolásn alapjá ho körülkerít egé helység egyetl udvar szélesí k Kétségtele ho szomb szent tartá zsi n legjellegzetese vonásá vá na mértékb biztosítot zsi vall konzerválásá utol évtizedekb gazdasá viszony nyomá ala szombattart ré szigorúsá erős megcsökken m mode hitközség annyi érz ártalma hitéletbe ho sokfe mozgalm indított ő szombath va visszatér érdekébe

13468.

CÍMS Munkatila

SZÓCI fejleszte Talm a ninc biz támaszpon kritikán hac a gondolu h szom szentségé ist erede n fontossá aka dokumentá M.- Szentély v viszonyításáv legfontos tilal következ sza szomba ünnepnapo tü gyújta Süt főz fr étele tü éleszt szab péntek mar c k éte fölmelegítés világítá használh f tilal enyhítet i sor h ét melegít manap az gyújt mell leh tü para nél nemzs rak Szomba sza szivaroz pipá sza ünnepnap sziva v pi megl tű gyújthat Tila e kocsikáz lovagl ír kereske min ip mezőgazdas mu Ter cipel könn til Ugyanc tilal élveze túlm hossz gyalogo szomba megengedh sét kéte lép állapítot m vag kéte lé távolsá at helyt a szom beköszöntése tartózko emb Minth kéte lé terjedelmes községek n távols tilal enyhített pe ú h ol helységekb amel kö eru szombatzsin húzt gyalogo tilal felfüggesztett nyil an elgondolás alapj h körülkerí eg helysé egyet udva széles Kétségtel h szom szen tart zs legjellegzetes vonás v n mérték biztosíto zs val konzerválás uto évtizedek gazdas viszon nyom al szombattar r szigorús erő megcsökke mod hitközsé anny ér ártalm hitéletb h sokf mozgal indítot szombat v visszaté érdekéb

13468

CÍM Munkatil

SZÓC fejleszt Tal nin bi támaszpo kritiká ha gondol szo szentség is ered fontoss ak dokument M. Szentél viszonyításá legfonto tila követke sz szomb ünnepnap t gyújt Sü fő f étel t élesz sza pénte ma ét fölmelegíté világít használ tila enyhíte so é melegí mana a gyúj mel le t par né nemz ra Szomb sz szivaro pip sz ünnepna sziv p meg t gyújtha Til kocsiká lovag í keresk mi i mezőgazda m Te cipe kön ti Ugyan tila élvez túl hoss gyalog szomb megenged sé két lé állapíto va két l távols a hely szo beköszöntés tartózk em Mint két l terjedelme községe távol tila enyhítet p o helységek ame k er szombatzsi húz gyalog tila felfüggesztet nyi a elgondolá alap körülker e helys egye udv széle Kétségte szo sze tar z legjellegzete voná mérté biztosít z va konzerválá ut évtizede gazda viszo nyo a szombatta szigorú er megcsökk mo hitközs ann é ártal hitélet sok mozga indíto szomba visszat érdeké

1346

CÍ Munkati

SZÓ fejlesz Ta ni b támaszp kritik h gondo sz szentsé i ere fontos a dokumen M Szenté viszonyítás legfont til követk s szom ünnepna gyúj S f éte éles sz pént m é fölmelegít világí haszná til enyhít s meleg man gyú me l pa n nem r Szom s szivar pi s ünnepn szi me gyújth Ti kocsik lova keres m mezőgazd T cip kö t Ugya til élve tú hos gyalo szom megenge s ké l állapít v ké távol hel sz beköszönté tartóz e Min ké terjedelm község távo til enyhíte helysége am e szombatzs hú gyalo til felfüggeszte ny elgondol ala körülke hely egy ud szél Kétségt sz sz ta legjellegzet von mért biztosí v konzervál u évtized gazd visz ny szombatt szigor e megcsök m hitköz an árta hitéle so mozg indít szomb vissza érdek