13472.htm

CÍMSZÓ: Murányi

SZEMÉLYNÉV: Murányi Ármin

SZÓCIKK: Murányi, 1. Ármin, ügyvéd és író, szül. Asszonyfán 1841. máj. 8., megh. Budapesten 1902 ápr. 30. Előbb orvostudományt tanult a bécsi egyetemen, azután jogot Budapesten és 1866. ügyvéd lett Győrben, külön királyi engedéllyel. 1880-ban Budapestre költözött és itt több lapot szerkesztett, így Andrea álnév alatt a Magyar Háziasszonyt, továbbá a Nemzeti Újság c. napilapot, a Képes Családi Lapot. Nagy szerepet játszott a főváros közoktatásügyi bizottságában és a filantrópia terén is. A Chevra Kadisának vezető embere volt. Bártfa fürdővé fejlesztése körül is nagy érdemei vannak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3472. címszó a lexikon => 623. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13472.htm

CÍMSZÓ: Murányi

SZEMÉLYNÉV: Murányi Ármin

SZÓCIKK: Murányi, 1. Ármin, ügyvéd és író, szül. Asszonyfán 1841. máj. 8., megh. Budapesten 1902 ápr. 30. Előbb orvostudományt tanult a bécsi egyetemen, azután jogot Budapesten és 1866. ügyvéd lett Győrben, külön királyi engedéllyel. 1880-ban Budapestre költözött és itt több lapot szerkesztett, így Andrea álnév alatt a Magyar Háziasszonyt, továbbá a Nemzeti Újság c. napilapot, a Képes Családi Lapot. Nagy szerepet játszott a főváros közoktatásügyi bizottságában és a filantrópia terén is. A Chevra Kadisának vezető embere volt. Bártfa fürdővé fejlesztése körül is nagy érdemei vannak.

13472.ht

CÍMSZÓ Murány

SZEMÉLYNÉV Murány Ármi

SZÓCIKK Murányi 1 Ármin ügyvé é író szül Asszonyfá 1841 máj 8. megh Budapeste 190 ápr 30 Előb orvostudomány tanul bécs egyetemen azutá jogo Budapeste é 1866 ügyvé let Győrben külö király engedéllyel 1880-ba Budapestr költözöt é it töb lapo szerkesztett íg Andre álné alat Magya Háziasszonyt tovább Nemzet Újsá c napilapot Képe Család Lapot Nag szerepe játszot főváro közoktatásügy bizottságába é filantrópi teré is Chevr Kadisána vezet ember volt Bártf fürdőv fejlesztés körü i nag érdeme vannak

13472.h

CÍMSZ Murán

SZEMÉLYNÉ Murán Árm

SZÓCIK Murány Ármi ügyv ír szü Asszonyf 184 má 8 meg Budapest 19 áp 3 Elő orvostudomán tanu béc egyeteme azut jog Budapest 186 ügyv le Győrbe kül királ engedéllye 1880-b Budapest költözö i tö lap szerkesztet í Andr áln ala Magy Háziasszony továb Nemze Újs napilapo Kép Csalá Lapo Na szerep játszo fővár közoktatásüg bizottságáb filantróp ter i Chev Kadisán veze embe vol Bárt fürdő fejleszté kör na érdem vanna

13472.

CÍMS Murá

SZEMÉLYN Murá Ár

SZÓCI Murán Árm ügy í sz Asszony 18 m me Budapes 1 á El orvostudomá tan bé egyetem azu jo Budapes 18 ügy l Győrb kü kirá engedélly 1880- Budapes költöz t la szerkeszte And ál al Mag Háziasszon tová Nemz Új napilap Ké Csal Lap N szere játsz fővá közoktatásü bizottságá filantró te Che Kadisá vez emb vo Bár fürd fejleszt kö n érde vann

13472

CÍM Mur

SZEMÉLY Mur Á

SZÓC Murá Ár üg s Asszon 1 m Budape E orvostudom ta b egyete az j Budape 1 üg Győr k kir engedéll 1880 Budape költö l szerkeszt An á a Ma Háziasszo tov Nem Ú napila K Csa La szer játs főv közoktatás bizottság filantr t Ch Kadis ve em v Bá für fejlesz k érd van

1347

CÍ Mu

SZEMÉL Mu

SZÓ Mur Á ü Asszo Budap orvostudo t egyet a Budap ü Győ ki engedél 188 Budap költ szerkesz A M Háziassz to Ne napil Cs L sze ját fő közoktatá bizottsá filant C Kadi v e B fü fejles ér va