13474.htm

CÍMSZÓ: Muszáf

SZÓCIKK: "Muszáf, az ünnepi pótimának, régebben az ünnepi pótáldozatnak héber neve. A M. ima megfelel a jeruzsálemi Szentélyben ünnepenként hozott M.-áldozatnak. A M. ima egyetlen főrészből áll: a M. tefillóból. Ezt néhány befejező szakasz követi. A M. tefillót mindig félkadis vezeti be, a napi liturgiában a sacharisz után foglal helyet és elkezdeni ezt az imát még a délelőtt folyamán kell. M. imát mondanak: szombaton, valamennyi főünnepen és félünnepen, ros chodeskor (újhold). Ez a tefillo a ros hasónóit kivéve 7 áldásból áll, melyek közül az első 3 és utolsó 3 teljességgel azonos a köznap reggeli 19 áldás első 3 és utolsó 3 áldásával. A közbeeső negyedik az ünnepről, annak ünnepi pótáldozatáról szól, a vonatkozó (bibliai) áldozati részt is tartalmazza. A rós hasonói M. 9 áldásból áll, az első 3 és utolsó 3 a szokásos szövegű, a közbeeső 3 Isten világuralmáról, kegyelméről és a sófárról szól. Mikor az előimádkozó ezt az imát megismétli, mondják a kedusát (l. o.) s különösen a félelmes (bűnbánó) napokon, több alkalmi imarészt toldanák be. Ha kettős M.-ot kell mondani (szombat és újhold, vagy szombat és ünnep), a kettő összekapcsoltatik olyképpen, hogy az állandó áldásokat csak egyszer mondják, a vonatkozó ünnepi részeket pedig egy közös áldásban foglalják össze. Sok helyütt ros hasónókor és jom kippurkor a M.-imát az előimádkozónak hinneni heóni mimáász kezdetű könyörgése nyitja meg. A M. tefillót követő részek: a) én kélohénu (himnusz Isten dicsőségére); b) sok helyütt a füstölőszerről szóló talmudrész (pitum haktóresz); c) olenu (l. o.) F. D."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3474. címszó a lexikon => 623. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13474.htm

CÍMSZÓ: Muszáf

SZÓCIKK: Muszáf, az ünnepi pótimának, régebben az ünnepi pótáldozatnak héber neve. A M. ima megfelel a jeruzsálemi Szentélyben ünnepenként hozott M.-áldozatnak. A M. ima egyetlen főrészből áll: a M. tefillóból. Ezt néhány befejező szakasz követi. A M. tefillót mindig félkadis vezeti be, a napi liturgiában a sacharisz után foglal helyet és elkezdeni ezt az imát még a délelőtt folyamán kell. M. imát mondanak: szombaton, valamennyi főünnepen és félünnepen, ros chodeskor újhold . Ez a tefillo a ros hasónóit kivéve 7 áldásból áll, melyek közül az első 3 és utolsó 3 teljességgel azonos a köznap reggeli 19 áldás első 3 és utolsó 3 áldásával. A közbeeső negyedik az ünnepről, annak ünnepi pótáldozatáról szól, a vonatkozó bibliai áldozati részt is tartalmazza. A rós hasonói M. 9 áldásból áll, az első 3 és utolsó 3 a szokásos szövegű, a közbeeső 3 Isten világuralmáról, kegyelméről és a sófárról szól. Mikor az előimádkozó ezt az imát megismétli, mondják a kedusát l. o. s különösen a félelmes bűnbánó napokon, több alkalmi imarészt toldanák be. Ha kettős M.-ot kell mondani szombat és újhold, vagy szombat és ünnep , a kettő összekapcsoltatik olyképpen, hogy az állandó áldásokat csak egyszer mondják, a vonatkozó ünnepi részeket pedig egy közös áldásban foglalják össze. Sok helyütt ros hasónókor és jom kippurkor a M.-imát az előimádkozónak hinneni heóni mimáász kezdetű könyörgése nyitja meg. A M. tefillót követő részek: a én kélohénu himnusz Isten dicsőségére ; b sok helyütt a füstölőszerről szóló talmudrész pitum haktóresz ; c olenu l. o. F. D.

13474.ht

CÍMSZÓ Muszá

SZÓCIKK Muszáf a ünnep pótimának régebbe a ünnep pótáldozatna hébe neve M im megfele jeruzsálem Szentélybe ünnepenkén hozot M.-áldozatnak M im egyetle főrészbő áll M tefillóból Ez néhán befejez szakas követi M tefilló mindi félkadi vezet be nap liturgiába sacharis utá fogla helye é elkezden ez a imá mé délelőt folyamá kell M imá mondanak szombaton valamenny főünnepe é félünnepen ro chodesko újhol E tefill ro hasónói kivév áldásbó áll melye közü a els é utols teljességge azono közna reggel 1 áldá els é utols áldásával közbees negyedi a ünnepről anna ünnep pótáldozatáró szól vonatkoz biblia áldozat rész i tartalmazza ró hasonó M áldásbó áll a els é utols szokáso szövegű közbees Iste világuralmáról kegyelmérő é sófárró szól Miko a előimádkoz ez a imá megismétli mondjá kedusá l o különöse félelme bűnbán napokon töb alkalm imarész toldaná be H kettő M.-o kel mondan szomba é újhold vag szomba é ünne kett összekapcsoltati olyképpen hog a álland áldásoka csa egysze mondják vonatkoz ünnep részeke pedi eg közö áldásba foglaljá össze So helyüt ro hasónóko é jo kippurko M.-imá a előimádkozóna hinnen heón mimáás kezdet könyörgés nyitj meg M tefilló követ részek é kélohén himnus Iste dicsőségér so helyüt füstölőszerrő szól talmudrés pitu haktóres olen l o F D

13474.h

CÍMSZ Musz

SZÓCIK Muszá ünne pótimána régebb ünne pótáldozatn héb nev i megfel jeruzsále Szentélyb ünnepenké hozo M.-áldozatna i egyetl főrészb ál tefillóbó E néhá befeje szaka követ tefill mind félkad veze b na liturgiáb sachari ut fogl hely elkezde e im m délelő folyam kel im mondana szombato valamenn főünnep félünnepe r chodesk újho tefil r hasónó kivé áldásb ál mely köz el utol teljességg azon közn regge áld el utol áldásáva közbee negyed ünneprő ann ünne pótáldozatár szó vonatko bibli áldoza rés tartalmazz r hason áldásb ál el utol szokás szöveg közbee Ist világuralmáró kegyelmér sófárr szó Mik előimádko e im megismétl mondj kedus különös félelm bűnbá napoko tö alkal imarés toldan b kett M.- ke monda szomb újhol va szomb ünn ket összekapcsoltat olyképpe ho állan áldások cs egysz mondjá vonatko ünne részek ped e köz áldásb foglalj össz S helyü r hasónók j kippurk M.-im előimádkozón hinne heó mimáá kezde könyörgé nyit me tefill köve része kélohé himnu Ist dicsőségé s helyü füstölőszerr szó talmudré pit haktóre ole

13474.

CÍMS Mus

SZÓCI Musz ünn pótimán régeb ünn pótáldozat hé ne megfe jeruzsál Szentély ünnepenk hoz M.-áldozatn egyet főrész á tefillób néh befej szak köve tefil min félka vez n liturgiá sachar u fog hel elkezd i délel folya ke i mondan szombat valamen főünne félünnep chodes újh tefi hasón kiv áldás á mel kö e uto teljesség azo köz regg ál e uto áldásáv közbe negye ünnepr an ünn pótáldozatá sz vonatk bibl áldoz ré tartalmaz haso áldás á e uto szoká szöve közbe Is világuralmár kegyelmé sófár sz Mi előimádk i megismét mond kedu különö félel bűnb napok t alka imaré tolda ket M. k mond szom újho v szom ün ke összekapcsolta olyképp h álla áldáso c egys mondj vonatk ünn része pe kö áldás foglal öss hely hasónó kippur M.-i előimádkozó hinn he mimá kezd könyörg nyi m tefil köv rész kéloh himn Is dicsőség hely füstölőszer sz talmudr pi haktór ol

13474

CÍM Mu

SZÓC Mus ün pótimá rége ün pótáldoza h n megf jeruzsá Szentél ünnepen ho M.-áldozat egye főrés tefilló né befe sza köv tefi mi félk ve liturgi sacha fo he elkez déle foly k monda szomba valame főünn félünne chode új tef hasó ki áldá me k ut teljessé az kö reg á ut áldásá közb negy ünnep a ün pótáldozat s vonat bib áldo r tartalma has áldá ut szok szöv közb I világuralmá kegyelm sófá s M előimád megismé mon ked külön féle bűn napo alk imar told ke M mon szo újh szo ü k összekapcsolt olykép áll áldás egy mond vonat ün rész p k áldá fogla ös hel hasón kippu M.- előimádkoz hin h mim kez könyör ny tefi kö rés kélo him I dicsősé hel füstölősze s talmud p haktó o

1347

CÍ M

SZÓ Mu ü pótim rég ü pótáldoz meg jeruzs Szenté ünnepe h M.-áldoza egy főré tefill n bef sz kö tef m fél v liturg sach f h elke dél fol mond szomb valam főün félünn chod ú te has k áld m u teljess a k re u áldás köz neg ünne ü pótáldoza vona bi áld tartalm ha áld u szo szö köz világuralm kegyel sóf előimá megism mo ke külö fél bű nap al ima tol k mo sz új sz összekapcsol olyké ál áldá eg mon vona ü rés áld fogl ö he hasó kipp M. előimádko hi mi ke könyö n tef k ré kél hi dicsős he füstölősz talmu hakt