13479.htm

CÍMSZÓ: Nádai

SZEMÉLYNÉV: Nádai Pál

SZÓCIKK: "Nádai Pál, művészeti író, tanár, szül. Cegléden 1881. A budapesti egyetemen bölcsészettudori oklevelet szerzett. Egy ideig a fővárosi IV. kerületi községi főreáliskola tanára volt, majd az Orsz. Iparművészeti Iskolában művészettörténetet adott elő. Számos művészeti cikket írt folyóiratokba és napilapokba, önállóan megjelent főleg művészpedagógiai és iparművészeti tárgyú könyvei: Magyar népetimológia (1906); Az angol szociális művészetről (1910); Könyv a gyermekről (1911, 2 köt.); Iparművészeti törekvések a XX. sz-ban (Ráta György, Az iparművészet könyve III. köt. 1912); Az élet művészete (1914, 2 köt.); ízlés, kultúra és szülőföldszeretet (l9l7); Az iparművészet Magyarországon (1920); Ízlésfejlődés és stíluskorszakok (1922); Jelenkori szépségtörekvések (1922); Asszonyi pompa (1925). Egy novellás kötete is jelent meg: Bágyadt mosolygás (1910)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3479. címszó a lexikon => 623. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13479.htm

CÍMSZÓ: Nádai

SZEMÉLYNÉV: Nádai Pál

SZÓCIKK: Nádai Pál, művészeti író, tanár, szül. Cegléden 1881. A budapesti egyetemen bölcsészettudori oklevelet szerzett. Egy ideig a fővárosi IV. kerületi községi főreáliskola tanára volt, majd az Orsz. Iparművészeti Iskolában művészettörténetet adott elő. Számos művészeti cikket írt folyóiratokba és napilapokba, önállóan megjelent főleg művészpedagógiai és iparművészeti tárgyú könyvei: Magyar népetimológia 1906 ; Az angol szociális művészetről 1910 ; Könyv a gyermekről 1911, 2 köt. ; Iparművészeti törekvések a XX. sz-ban Ráta György, Az iparművészet könyve III. köt. 1912 ; Az élet művészete 1914, 2 köt. ; ízlés, kultúra és szülőföldszeretet l9l7 ; Az iparművészet Magyarországon 1920 ; Ízlésfejlődés és stíluskorszakok 1922 ; Jelenkori szépségtörekvések 1922 ; Asszonyi pompa 1925 . Egy novellás kötete is jelent meg: Bágyadt mosolygás 1910 .

13479.ht

CÍMSZÓ Náda

SZEMÉLYNÉV Náda Pá

SZÓCIKK Náda Pál művészet író tanár szül Cegléde 1881 budapest egyeteme bölcsészettudor oklevele szerzett Eg idei főváros IV kerület község főreáliskol tanár volt maj a Orsz Iparművészet Iskolába művészettörténete adot elő Számo művészet cikke ír folyóiratokb é napilapokba önállóa megjelen főle művészpedagógia é iparművészet tárgy könyvei Magya népetimológi 190 A ango szociáli művészetrő 191 Köny gyermekrő 1911 köt Iparművészet törekvése XX sz-ba Rát György A iparművésze könyv III köt 191 A éle művészet 1914 köt ízlés kultúr é szülőföldszerete l9l A iparművésze Magyarországo 192 Ízlésfejlődé é stíluskorszako 192 Jelenkor szépségtörekvése 192 Asszony pomp 192 Eg novellá kötet i jelen meg Bágyad mosolygá 191

13479.h

CÍMSZ Nád

SZEMÉLYNÉ Nád P

SZÓCIK Nád Pá művésze ír taná szü Cegléd 188 budapes egyetem bölcsészettudo oklevel szerzet E ide főváro I kerüle közsé főreálisko taná vol ma Ors Iparművésze Iskoláb művészettörténet ado el Szám művésze cikk í folyóiratok napilapokb önálló megjele fől művészpedagógi iparművésze tárg könyve Magy népetimológ 19 ang szociál művészetr 19 Kön gyermekr 191 kö Iparművésze törekvés X sz-b Rá Györg iparművész köny II kö 19 él művésze 191 kö ízlé kultú szülőföldszeret l9 iparművész Magyarország 19 Ízlésfejlőd stíluskorszak 19 Jelenko szépségtörekvés 19 Asszon pom 19 E novell köte jele me Bágya mosolyg 19

13479.

CÍMS Ná

SZEMÉLYN Ná

SZÓCI Ná P művész í tan sz Ceglé 18 budape egyete bölcsészettud okleve szerze id fővár kerül közs főreálisk tan vo m Or Iparművész Iskolá művészettörténe ad e Szá művész cik folyóirato napilapok önáll megjel fő művészpedagóg iparművész tár könyv Mag népetimoló 1 an szociá művészet 1 Kö gyermek 19 k Iparművész törekvé sz- R Györ iparművés kön I k 1 é művész 19 k ízl kult szülőföldszere l iparművés Magyarorszá 1 Ízlésfejlő stíluskorsza 1 Jelenk szépségtörekvé 1 Asszo po 1 novel köt jel m Bágy mosoly 1

13479

CÍM N

SZEMÉLY N

SZÓC N művés ta s Cegl 1 budap egyet bölcsészettu oklev szerz i fővá kerü köz főreális ta v O Iparművés Iskol művészettörtén a Sz művés ci folyóirat napilapo önál megje f művészpedagó iparművés tá köny Ma népetimol a szoci művésze K gyerme 1 Iparművés törekv sz Gyö iparművé kö művés 1 íz kul szülőföldszer iparművé Magyarorsz Ízlésfejl stíluskorsz Jelen szépségtörekv Assz p nove kö je Bág mosol

1347SZEMÉL

SZÓ művé t Ceg buda egye bölcsészett okle szer főv ker kö főreáli t Iparművé Isko művészettörté S művé c folyóira napilap öná megj művészpedag iparművé t kön M népetimo szoc művész gyerm Iparművé törek s Gy iparműv k művé í ku szülőföldsze iparműv Magyarors Ízlésfej stíluskors Jele szépségtörek Ass nov k j Bá moso