13485.htm

CÍMSZÓ: Nádudvar

SZÓCIKK: erre vonatkozó és a megyei főrabbi aláírásával ellátott dokumentum a hitközség levéltárában van. Fejlődésének derekán sok gondot fordított a talmudikus tudományok terjesztésére és jesivát is alapított, amely azonban anyagi okok miatt működését beszüntette. Ezt a feladatot most részben a Talmud Tóra végzi. Hasonló sors érte a régebben alapított elemi iskoláját is, amely 1925 óta nem működik. Céltudatos munkát végez a hitközséggel egyidős Chevra Kadisa és az 1876. alapított Nőegylet. A hitközség 80 családban 400 lelket számlál 65 adófizetővel. Évi költségvetése 8000 P., ebből 1000 P. jótékony célokra esik. Vezetői: Jungreisz Izrael főrabbi, Rosenbaum Bernát elnök, Schenk Ignác alelnök, Berkovits Mór pénztáros, Klein Béla, Rose Salamon, Neumann Ferenc gondnokok és a 12 tagból álló képviselőtestület.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3485. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13485.htm

CÍMSZÓ: Nádudvar

SZÓCIKK: erre vonatkozó és a megyei főrabbi aláírásával ellátott dokumentum a hitközség levéltárában van. Fejlődésének derekán sok gondot fordított a talmudikus tudományok terjesztésére és jesivát is alapított, amely azonban anyagi okok miatt működését beszüntette. Ezt a feladatot most részben a Talmud Tóra végzi. Hasonló sors érte a régebben alapított elemi iskoláját is, amely 1925 óta nem működik. Céltudatos munkát végez a hitközséggel egyidős Chevra Kadisa és az 1876. alapított Nőegylet. A hitközség 80 családban 400 lelket számlál 65 adófizetővel. Évi költségvetése 8000 P., ebből 1000 P. jótékony célokra esik. Vezetői: Jungreisz Izrael főrabbi, Rosenbaum Bernát elnök, Schenk Ignác alelnök, Berkovits Mór pénztáros, Klein Béla, Rose Salamon, Neumann Ferenc gondnokok és a 12 tagból álló képviselőtestület.

13485.ht

CÍMSZÓ Nádudva

SZÓCIKK err vonatkoz é megye főrabb aláírásáva ellátot dokumentu hitközsé levéltárába van Fejlődéséne dereká so gondo fordítot talmudiku tudományo terjesztésér é jesivá i alapított amel azonba anyag oko miat működésé beszüntette Ez feladato mos részbe Talmu Tór végzi Hasonl sor ért régebbe alapítot elem iskolájá is amel 192 ót ne működik Céltudato munká vége hitközségge egyidő Chevr Kadis é a 1876 alapítot Nőegylet hitközsé 8 családba 40 lelke számlá 6 adófizetővel Év költségvetés 800 P. ebbő 100 P jótékon célokr esik Vezetői Jungreis Izrae főrabbi Rosenbau Berná elnök Schen Igná alelnök Berkovit Mó pénztáros Klei Béla Ros Salamon Neuman Feren gondnoko é 1 tagbó áll képviselőtestület

13485.h

CÍMSZ Nádudv

SZÓCIK er vonatko megy főrab aláírásáv elláto dokument hitközs levéltáráb va Fejlődésén derek s gond fordíto talmudik tudomány terjesztésé jesiv alapítot ame azonb anya ok mia működés beszüntett E feladat mo részb Talm Tó végz Hason so ér régebb alapíto ele iskoláj i ame 19 ó n működi Céltudat munk vég hitközségg egyid Chev Kadi 187 alapíto Nőegyle hitközs családb 4 lelk száml adófizetőve É költségveté 80 P ebb 10 jótéko célok esi Vezető Jungrei Izra főrabb Rosenba Bern elnö Sche Ign alelnö Berkovi M pénztáro Kle Bél Ro Salamo Neuma Fere gondnok tagb ál képviselőtestüle

13485.

CÍMS Nádud

SZÓCI e vonatk meg főra aláírásá ellát dokumen hitköz levéltárá v Fejlődésé dere gon fordít talmudi tudomán terjesztés jesi alapíto am azon any o mi működé beszüntet felada m rész Tal T vég Haso s é régeb alapít el iskolá am 1 működ Céltuda mun vé hitközség egyi Che Kad 18 alapít Nőegyl hitköz család lel szám adófizetőv költségvet 8 eb 1 jóték célo es Vezet Jungre Izr főrab Rosenb Ber eln Sch Ig aleln Berkov pénztár Kl Bé R Salam Neum Fer gondno tag á képviselőtestül

13485

CÍM Nádu

SZÓC vonat me főr aláírás ellá dokume hitkö levéltár Fejlődés der go fordí talmud tudomá terjeszté jes alapít a azo an m működ beszünte felad rés Ta vé Has rége alapí e iskol a műkö Céltud mu v hitközsé egy Ch Ka 1 alapí Nőegy hitkö csalá le szá adófizető költségve e jóté cél e Veze Jungr Iz főra Rosen Be el Sc I alel Berko pénztá K B Sala Neu Fe gondn ta képviselőtestü

1348

CÍ Nád

SZÓ vona m fő aláírá ell dokum hitk levéltá Fejlődé de g ford talmu tudom terjeszt je alapí az a műkö beszünt fela ré T v Ha rég alap isko műk Céltu m hitközs eg C K alap Nőeg hitk csal l sz adófizet költségv jót cé Vez Jung I főr Rose B e S ale Berk pénzt Sal Ne F gond t képviselőtest