13487.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Béla

SZÓCIKK: "Nagy 1. Béla, író és hírlapíró, szül. Szegeden 1883. Tanulmányainak befejezése után hírlapíró lett, majd a Vasárnapi Könyv c. ismeretterjesztő hetilapot szerkesztette Apor Dezsővel együtt. A tudományok népszerűsítésének szolgálatában állanak: Hogyan készül?; Híres feltalálók (Apor Dezsővel); Magyar konvertiták c. művei. Novellákat és regényeket is írt, melyek közül a legkiemelkedőbbek: Korunk hőse; A megváltó leventéi. A kivándorlással kapcsolatosan reformtervezeteket dolgozott ki. Külföldi Magyarság c. a külföldön élő magyarság érdekeit képviselő lapot szerkesztett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3487. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13487.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Béla

SZÓCIKK: Nagy 1. Béla, író és hírlapíró, szül. Szegeden 1883. Tanulmányainak befejezése után hírlapíró lett, majd a Vasárnapi Könyv c. ismeretterjesztő hetilapot szerkesztette Apor Dezsővel együtt. A tudományok népszerűsítésének szolgálatában állanak: Hogyan készül?; Híres feltalálók Apor Dezsővel ; Magyar konvertiták c. művei. Novellákat és regényeket is írt, melyek közül a legkiemelkedőbbek: Korunk hőse; A megváltó leventéi. A kivándorlással kapcsolatosan reformtervezeteket dolgozott ki. Külföldi Magyarság c. a külföldön élő magyarság érdekeit képviselő lapot szerkesztett.

13487.ht

CÍMSZÓ Nag

SZEMÉLYNÉV Nag Bél

SZÓCIKK Nag 1 Béla ír é hírlapíró szül Szegede 1883 Tanulmányaina befejezés utá hírlapír lett maj Vasárnap Köny c ismeretterjeszt hetilapo szerkesztett Apo Dezsőve együtt tudományo népszerűsítéséne szolgálatába állanak Hogya készül? Híre feltaláló Apo Dezsőve Magya konvertitá c művei Novelláka é regényeke i írt melye közü legkiemelkedőbbek Korun hőse megvált leventéi kivándorlássa kapcsolatosa reformtervezeteke dolgozot ki Külföld Magyarsá c külföldö él magyarsá érdekei képvisel lapo szerkesztett

13487.h

CÍMSZ Na

SZEMÉLYNÉ Na Bé

SZÓCIK Na Bél í hírlapír szü Szeged 188 Tanulmányain befejezé ut hírlapí let ma Vasárna Kön ismeretterjesz hetilap szerkesztet Ap Dezsőv együt tudomány népszerűsítésén szolgálatáb állana Hogy készül Hír feltalál Ap Dezsőv Magy konvertit műve Novellák regények ír mely köz legkiemelkedőbbe Koru hős megvál leventé kivándorláss kapcsolatos reformtervezetek dolgozo k Külföl Magyars külföld é magyars érdeke képvise lap szerkesztet

13487.

CÍMS N

SZEMÉLYN N B

SZÓCI N Bé hírlapí sz Szege 18 Tanulmányai befejez u hírlap le m Vasárn Kö ismeretterjes hetila szerkeszte A Dezső együ tudomán népszerűsítésé szolgálatá állan Hog készü Hí feltalá A Dezső Mag konverti műv Novellá regénye í mel kö legkiemelkedőbb Kor hő megvá levent kivándorlás kapcsolato reformtervezete dolgoz Külfö Magyar külföl magyar érdek képvis la szerkeszte

13487

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC B hírlap s Szeg 1 Tanulmánya befeje hírla l Vasár K ismeretterje hetil szerkeszt Dezs egy tudomá népszerűsítés szolgálat álla Ho kész H feltal Dezs Ma konvert mű Novell regény me k legkiemelkedőb Ko h megv leven kivándorlá kapcsolat reformtervezet dolgo Külf Magya külfö magya érde képvi l szerkeszt

1348SZEMÉL

SZÓ hírla Sze Tanulmány befej hírl Vasá ismeretterj heti szerkesz Dez eg tudom népszerűsíté szolgála áll H kés felta Dez M konver m Novel regén m legkiemelkedő K meg leve kivándorl kapcsola reformterveze dolg Kül Magy külf magy érd képv szerkesz