13488.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Endre

SZÓCIKK: "N. Endre*, író és színházigazgató, szül. Nagyszőllősön 1877 febr. 5. Nagyváradon járt a jogakadémiára, de korán kezdett irodalommal foglalkozni és a főváros több lapjának és folyóiratának munkatársa lett. A szépirodalom több ágában ért el jelentékeny sikereket humoros írásaival. Később színházat alapított és népszerűvé tette a conférence-szal, amelyet ő honosított meg Magyarországon. Zsidótémájú novellákat is írt és egy regényt a zsidó ifjúság számára. Számos önálló kötete jelent meg. Színdarabjai: A zseni (akadémiai díjat nyert, előadta a Vígszínház, 1911); A miniszterelnök (Magyar Színház, 1913): Piri papája (Dunaparti Színház, 1919); A vásáros (Belvárosi Színház, 1926). Háborús élményeiről szóló könyvei: Tábori levelek (csataképek); A nagy háború anekdotakincse. Regényei és elbeszélései: Rózsa: Gyönyörű lovagkor; Misokai földkirály; Kati kisasszony; A polai győző; Siralmak könyve; Egynapos özvegy; Birsai vándorforrás; A Geödhyek; Apostol a Hódságon; Sienai szent Katalin vőlegénye; Szeplőtlen asszony: Erdély fia; Ó, az a vén Kujon: Phöbus védencei; A Mágocsy csirkék története; Gróf Mách Zsigmond; Lukits Milos kalandjai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3488. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13488.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Endre

SZÓCIKK: N. Endre*, író és színházigazgató, szül. Nagyszőllősön 1877 febr. 5. Nagyváradon járt a jogakadémiára, de korán kezdett irodalommal foglalkozni és a főváros több lapjának és folyóiratának munkatársa lett. A szépirodalom több ágában ért el jelentékeny sikereket humoros írásaival. Később színházat alapított és népszerűvé tette a conférence-szal, amelyet ő honosított meg Magyarországon. Zsidótémájú novellákat is írt és egy regényt a zsidó ifjúság számára. Számos önálló kötete jelent meg. Színdarabjai: A zseni akadémiai díjat nyert, előadta a Vígszínház, 1911 ; A miniszterelnök Magyar Színház, 1913 : Piri papája Dunaparti Színház, 1919 ; A vásáros Belvárosi Színház, 1926 . Háborús élményeiről szóló könyvei: Tábori levelek csataképek ; A nagy háború anekdotakincse. Regényei és elbeszélései: Rózsa: Gyönyörű lovagkor; Misokai földkirály; Kati kisasszony; A polai győző; Siralmak könyve; Egynapos özvegy; Birsai vándorforrás; A Geödhyek; Apostol a Hódságon; Sienai szent Katalin vőlegénye; Szeplőtlen asszony: Erdély fia; Ó, az a vén Kujon: Phöbus védencei; A Mágocsy csirkék története; Gróf Mách Zsigmond; Lukits Milos kalandjai.

13488.ht

CÍMSZÓ Nag

SZEMÉLYNÉV Nag Endr

SZÓCIKK N Endre* ír é színházigazgató szül Nagyszőllősö 187 febr 5 Nagyvárado jár jogakadémiára d korá kezdet irodalomma foglalkozn é főváro töb lapjána é folyóiratána munkatárs lett szépirodalo töb ágába ér e jelentéken sikereke humoro írásaival Későb színháza alapítot é népszerűv tett conférence-szal amelye honosítot me Magyarországon Zsidótémáj novelláka i ír é eg regény zsid ifjúsá számára Számo önáll kötet jelen meg Színdarabjai zsen akadémia díja nyert előadt Vígszínház 191 miniszterelnö Magya Színház 191 Pir papáj Dunapart Színház 191 vásáro Belváros Színház 192 Háború élményeirő szól könyvei Tábor levele csataképe nag hábor anekdotakincse Regénye é elbeszélései Rózsa Gyönyör lovagkor Misoka földkirály Kat kisasszony pola győző Siralma könyve Egynapo özvegy Birsa vándorforrás Geödhyek Aposto Hódságon Siena szen Katali vőlegénye Szeplőtle asszony Erdél fia Ó a vé Kujon Phöbu védencei Mágocs csirké története Gró Mác Zsigmond Lukit Milo kalandjai

13488.h

CÍMSZ Na

SZEMÉLYNÉ Na End

SZÓCIK Endre í színházigazgat szü Nagyszőllős 18 feb Nagyvárad já jogakadémiár kor kezde irodalomm foglalkoz fővár tö lapján folyóiratán munkatár let szépirodal tö ágáb é jelentéke sikerek humor írásaiva Késő színház alapíto népszerű tet conférence-sza amely honosíto m Magyarországo Zsidótémá novellák í e regén zsi ifjús számár Szám önál köte jele me Színdarabja zse akadémi díj nyer előad Vígszínhá 19 minisztereln Magy Színhá 19 Pi papá Dunapar Színhá 19 vásár Belváro Színhá 19 Hábor élményeir szó könyve Tábo level csatakép na hábo anekdotakincs Regény elbeszélése Rózs Gyönyö lovagko Misok földkirál Ka kisasszon pol győz Siralm könyv Egynap özveg Birs vándorforrá Geödhye Apost Hódságo Sien sze Katal vőlegény Szeplőtl asszon Erdé fi v Kujo Phöb védence Mágoc csirk történet Gr Má Zsigmon Luki Mil kalandja

13488.

CÍMS N

SZEMÉLYN N En

SZÓCI Endr színházigazga sz Nagyszőllő 1 fe Nagyvára j jogakadémiá ko kezd irodalom foglalko fővá t lapjá folyóiratá munkatá le szépiroda t ágá jelenték sikere humo írásaiv Kés színhá alapít népszer te conférence-sz amel honosít Magyarország Zsidótém novellá regé zs ifjú számá Szá öná köt jel m Színdarabj zs akadém dí nye előa Vígszính 1 miniszterel Mag Szính 1 P pap Dunapa Szính 1 vásá Belvár Szính 1 Hábo élményei sz könyv Táb leve csataké n háb anekdotakinc Regén elbeszélés Róz Gyöny lovagk Miso földkirá K kisasszo po győ Siral köny Egyna özve Bir vándorforr Geödhy Apos Hódság Sie sz Kata vőlegén Szeplőt asszo Erd f Kuj Phö védenc Mágo csir történe G M Zsigmo Luk Mi kalandj

13488

CÍM

SZEMÉLY E

SZÓC End színházigazg s Nagyszőll f Nagyvár jogakadémi k kez irodalo foglalk főv lapj folyóirat munkat l szépirod ág jelenté siker hum írásai Ké szính alapí népsze t conférence-s ame honosí Magyarorszá Zsidóté novell reg z ifj szám Sz ön kö je Színdarab z akadé d ny elő Vígszín minisztere Ma Szín pa Dunap Szín vás Belvá Szín Háb élménye s köny Tá lev csatak há anekdotakin Regé elbeszélé Ró Gyön lovag Mis földkir kisassz p gy Sira kön Egyn özv Bi vándorfor Geödh Apo Hódsá Si s Kat vőlegé Szeplő assz Er Ku Ph véden Mág csi történ Zsigm Lu M kaland

1348SZEMÉL

SZÓ En színházigaz Nagyszől Nagyvá jogakadém ke irodal foglal fő lap folyóira munka szépiro á jelent sike hu írása K szín alap népsz conférence- am honos Magyarorsz Zsidót novel re if szá S ö k j Színdara akad n el Vígszí miniszter M Szí p Duna Szí vá Belv Szí Há élmény kön T le csata h anekdotaki Reg elbeszél R Gyö lova Mi földki kisass g Sir kö Egy öz B vándorfo Geöd Ap Hóds S Ka vőleg Szepl ass E K P véde Má cs törté Zsig L kalan