13494.htm

CÍMSZÓ: Nagyatád

SZÓCIKK: Nagyatád, nagyk. Somogy vm, 3753 magyar lak. A zsidó hitközség alapításának pontos idejét nem lehet megállapítani, de 150 évvel ezelőtt már virágzott és temploma, iskolája, rituális fürdője volt. A rabbiállás betöltéséig a közelfekvő Rigei hitközség rabbinátusa alá tartozott, az ötvenes években aztán maga is rabbit választott, Kóbel József, az Israelitische Andachtsbuch szerzőjének személyében, aki 1830 körül született és Haberstadtban halt meg 1920. Az önálló hitközséget a Ritscher-, Müncz- és Berger-családok alapították. 1886-ban Gigo elvesztette kerületi jellegét és N.-hoz került, amely ez alkalommal kongresszusi alapon anyakönyvi kerületté szervezkedett. A IX. községkerületben hozzátartoznak: Alsó- és Felsősegesd, Babócsa, Bélavár, Beleg, Görgeteg, Gige, Háromfa, Heresznye, Kulos, Labod, Nike, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Somogyszob, Szabás, Tarany, Vízvár. Ma 152 családban 480 lelket számlál a hitközség. 163 adófizető. Ezek között: 2 nagykereskedő, 31 kereskedő, 1 nagyiparos, (a még ma is virágzó selyemgyárat Wollák Soma alapította, de már német keresztény kézen van), 14 iparos, 10 gazdálkodó, 12 magántisztviselő, 15 szabadpályán, 1 mérnök, 5 ügyvéd, 4 orvos, 1 tanitó, 1 magánzó, 1 munkás, 3 közadakozásból él 1828-ban megalapították a Chevra Kadisát, nyolcvan évvel ezelőtt az iskolát, 1875. a Nőegyletet és 1897. a Fillér Egyletet. A nagymultú iskola, amelyben a múlt század ötvenes éveiben rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást, a tanulók számának erős csökkenése miatt egyelőre nem működik. Évi költségvetése 12.000 P. Jótékony célra 1000 P-t költ. A világháborúban 59 tagja vett részt. A hitközség élén állnak; Kleiner Ignác kereskedő, elnök, Steiner Béla ügyvéd, alelnök, Steiner Miksa kereskedő, Steiner Sándor szabó, László Vilmos ügyvéd, Fazekas Ferenc kereskedő, Fodor Rezső állategészségügyi felügyelő, Vajda Gyula ügyvéd, Békési Elemér kereskedő, Tauszig Dezső vendéglős, Fuchs Miksa magántisztviselő. A Chevra Kadisa elnöke Steiner Miksa, a Nőegyleté Fleiner Ignácné, a Fillér-Egyleté Katona Géza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3494. címszó a lexikon => 625. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13494.htm

CÍMSZÓ: Nagyatád

SZÓCIKK: Nagyatád, nagyk. Somogy vm, 3753 magyar lak. A zsidó hitközség alapításának pontos idejét nem lehet megállapítani, de 150 évvel ezelőtt már virágzott és temploma, iskolája, rituális fürdője volt. A rabbiállás betöltéséig a közelfekvő Rigei hitközség rabbinátusa alá tartozott, az ötvenes években aztán maga is rabbit választott, Kóbel József, az Israelitische Andachtsbuch szerzőjének személyében, aki 1830 körül született és Haberstadtban halt meg 1920. Az önálló hitközséget a Ritscher-, Müncz- és Berger-családok alapították. 1886-ban Gigo elvesztette kerületi jellegét és N.-hoz került, amely ez alkalommal kongresszusi alapon anyakönyvi kerületté szervezkedett. A IX. községkerületben hozzátartoznak: Alsó- és Felsősegesd, Babócsa, Bélavár, Beleg, Görgeteg, Gige, Háromfa, Heresznye, Kulos, Labod, Nike, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Somogyszob, Szabás, Tarany, Vízvár. Ma 152 családban 480 lelket számlál a hitközség. 163 adófizető. Ezek között: 2 nagykereskedő, 31 kereskedő, 1 nagyiparos, a még ma is virágzó selyemgyárat Wollák Soma alapította, de már német keresztény kézen van , 14 iparos, 10 gazdálkodó, 12 magántisztviselő, 15 szabadpályán, 1 mérnök, 5 ügyvéd, 4 orvos, 1 tanitó, 1 magánzó, 1 munkás, 3 közadakozásból él 1828-ban megalapították a Chevra Kadisát, nyolcvan évvel ezelőtt az iskolát, 1875. a Nőegyletet és 1897. a Fillér Egyletet. A nagymultú iskola, amelyben a múlt század ötvenes éveiben rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást, a tanulók számának erős csökkenése miatt egyelőre nem működik. Évi költségvetése 12.000 P. Jótékony célra 1000 P-t költ. A világháborúban 59 tagja vett részt. A hitközség élén állnak; Kleiner Ignác kereskedő, elnök, Steiner Béla ügyvéd, alelnök, Steiner Miksa kereskedő, Steiner Sándor szabó, László Vilmos ügyvéd, Fazekas Ferenc kereskedő, Fodor Rezső állategészségügyi felügyelő, Vajda Gyula ügyvéd, Békési Elemér kereskedő, Tauszig Dezső vendéglős, Fuchs Miksa magántisztviselő. A Chevra Kadisa elnöke Steiner Miksa, a Nőegyleté Fleiner Ignácné, a Fillér-Egyleté Katona Géza.

13494.ht

CÍMSZÓ Nagyatá

SZÓCIKK Nagyatád nagyk Somog vm 375 magya lak zsid hitközsé alapításána ponto idejé ne lehe megállapítani d 15 évve ezelőt má virágzot é temploma iskolája rituáli fürdőj volt rabbiállá betöltéséi közelfekv Rige hitközsé rabbinátus al tartozott a ötvene évekbe aztá mag i rabbi választott Kóbe József a Israelitisch Andachtsbuc szerzőjéne személyében ak 183 körü születet é Haberstadtba hal me 1920 A önáll hitközsége Ritscher- Müncz é Berger-családo alapították 1886-ba Gig elvesztett kerület jellegé é N.-ho került amel e alkalomma kongresszus alapo anyakönyv kerülett szervezkedett IX községkerületbe hozzátartoznak Alsó é Felsősegesd Babócsa Bélavár Beleg Görgeteg Gige Háromfa Heresznye Kulos Labod Nike Nagykorpád Ötvöskónyi Péterhida Somogyszob Szabás Tarany Vízvár M 15 családba 48 lelke számlá hitközség 16 adófizető Eze között nagykereskedő 3 kereskedő nagyiparos mé m i virágz selyemgyára Wollá Som alapította d má néme keresztén kéze va 1 iparos 1 gazdálkodó 1 magántisztviselő 1 szabadpályán mérnök ügyvéd orvos tanitó magánzó munkás közadakozásbó é 1828-ba megalapítottá Chevr Kadisát nyolcva évve ezelőt a iskolát 1875 Nőegylete é 1897 Fillé Egyletet nagymult iskola amelybe múl száza ötvene éveibe rendszeresítetté magya nyelv oktatást tanuló számána erő csökkenés miat egyelőr ne működik Év költségvetés 12.00 P Jótékon célr 100 P- költ világháborúba 5 tagj vet részt hitközsé élé állnak Kleine Igná kereskedő elnök Steine Bél ügyvéd alelnök Steine Miks kereskedő Steine Sándo szabó Lászl Vilmo ügyvéd Fazeka Feren kereskedő Fodo Rezs állategészségügy felügyelő Vajd Gyul ügyvéd Békés Elemé kereskedő Tauszi Dezs vendéglős Fuch Miks magántisztviselő Chevr Kadis elnök Steine Miksa Nőegylet Fleine Ignácné Fillér-Egylet Katon Géza

13494.h

CÍMSZ Nagyat

SZÓCIK Nagyatá nagy Somo v 37 magy la zsi hitközs alapításán pont idej n leh megállapítan 1 évv ezelő m virágzo templom iskoláj rituál fürdő vol rabbiáll betöltésé közelfek Rig hitközs rabbinátu a tartozot ötven évekb azt ma rabb választot Kób Józse Israelitisc Andachtsbu szerzőjén személyébe a 18 kör születe Haberstadtb ha m 192 önál hitközség Ritscher Münc Berger-család alapítottá 1886-b Gi elvesztet kerüle jelleg N.-h kerül ame alkalomm kongresszu alap anyaköny kerület szervezkedet I községkerületb hozzátartozna Als Felsőseges Babócs Bélavá Bele Görgete Gig Háromf Hereszny Kulo Labo Nik Nagykorpá Ötvöskóny Péterhid Somogyszo Szabá Taran Vízvá 1 családb 4 lelk száml hitközsé 1 adófizet Ez közöt nagykeresked keresked nagyiparo m virág selyemgyár Woll So alapított m ném kereszté kéz v iparo gazdálkod magántisztvisel szabadpályá mérnö ügyvé orvo tanit magánz munká közadakozásb 1828-b megalapított Chev Kadisá nyolcv évv ezelő iskolá 187 Nőegylet 189 Fill Egylete nagymul iskol amelyb mú száz ötven éveib rendszeresített magy nyel oktatás tanul számán er csökkené mia egyelő n működi É költségveté 12.0 Jótéko cél 10 P köl világháborúb tag ve rész hitközs él állna Klein Ign keresked elnö Stein Bé ügyvé alelnö Stein Mik keresked Stein Sánd szab Lász Vilm ügyvé Fazek Fere keresked Fod Rez állategészségüg felügyel Vaj Gyu ügyvé Béké Elem keresked Tausz Dez vendéglő Fuc Mik magántisztvisel Chev Kadi elnö Stein Miks Nőegyle Flein Ignácn Fillér-Egyle Kato Géz

13494.

CÍMS Nagya

SZÓCI Nagyat nag Som 3 mag l zs hitköz alapításá pon ide le megállapíta év ezel virágz templo iskolá rituá fürd vo rabbiál betöltés közelfe Ri hitköz rabbinát tartozo ötve évek az m rab választo Kó Józs Israelitis Andachtsb szerzőjé személyéb 1 kö szület Haberstadt h 19 öná hitközsé Ritsche Mün Berger-csalá alapított 1886- G elveszte kerül jelle N.- kerü am alkalom kongressz ala anyakön kerüle szervezkede községkerület hozzátartozn Al Felsősege Babóc Bélav Bel Görget Gi Három Hereszn Kul Lab Ni Nagykorp Ötvöskón Péterhi Somogysz Szab Tara Vízv család lel szám hitközs adófize E közö nagykereske kereske nagyipar virá selyemgyá Wol S alapítot né kereszt ké ipar gazdálko magántisztvise szabadpály mérn ügyv orv tani magán munk közadakozás 1828- megalapítot Che Kadis nyolc év ezel iskol 18 Nőegyle 18 Fil Egylet nagymu isko amely m szá ötve évei rendszeresítet mag nye oktatá tanu számá e csökken mi egyel működ költségvet 12. Jóték cé 1 kö világháború ta v rés hitköz é álln Klei Ig kereske eln Stei B ügyv aleln Stei Mi kereske Stei Sán sza Lás Vil ügyv Faze Fer kereske Fo Re állategészségü felügye Va Gy ügyv Bék Ele kereske Taus De vendégl Fu Mi magántisztvise Che Kad eln Stei Mik Nőegyl Flei Ignác Fillér-Egyl Kat Gé

13494

CÍM Nagy

SZÓC Nagya na So ma z hitkö alapítás po id l megállapít é eze virág templ iskol ritu für v rabbiá betölté közelf R hitkö rabbiná tartoz ötv éve a ra választ K Józ Israeliti Andachts szerzőj személyé k szüle Haberstad 1 ön hitközs Ritsch Mü Berger-csal alapítot 1886 elveszt kerü jell N. ker a alkalo kongress al anyakö kerül szervezked községkerüle hozzátartoz A Felsőseg Babó Béla Be Görge G Háro Heresz Ku La N Nagykor Ötvöskó Péterh Somogys Sza Tar Víz csalá le szá hitköz adófiz köz nagykeresk keresk nagyipa vir selyemgy Wo alapíto n keresz k ipa gazdálk magántisztvis szabadpál mér ügy or tan magá mun közadakozá 1828 megalapíto Ch Kadi nyol é eze isko 1 Nőegyl 1 Fi Egyle nagym isk amel sz ötv éve rendszeresíte ma ny oktat tan szám csökke m egye műkö költségve 12 Jóté c k világhábor t ré hitkö áll Kle I keresk el Ste ügy alel Ste M keresk Ste Sá sz Lá Vi ügy Faz Fe keresk F R állategészség felügy V G ügy Bé El keresk Tau D vendég F M magántisztvis Ch Ka el Ste Mi Nőegy Fle Igná Fillér-Egy Ka G

1349

CÍ Nag

SZÓ Nagy n S m hitk alapítá p i megállapí ez virá temp isko rit fü rabbi betölt közel hitk rabbin tarto öt év r válasz Jó Israelit Andacht szerző személy szül Habersta ö hitköz Ritsc M Berger-csa alapíto 188 elvesz ker jel N ke alkal kongres a anyak kerü szervezke községkerül hozzátarto Felsőse Bab Bél B Görg Hár Heres K L Nagyko Ötvösk Péter Somogy Sz Ta Ví csal l sz hitkö adófi kö nagykeres keres nagyip vi selyemg W alapít keres ip gazdál magántisztvi szabadpá mé üg o ta mag mu közadakoz 182 megalapít C Kad nyo ez isk Nőegy F Egyl nagy is ame s öt év rendszeresít m n okta ta szá csökk egy műk költségv 1 Jót világhábo r hitk ál Kl keres e St üg ale St keres St S s L V üg Fa F keres állategészsé felüg üg B E keres Ta vendé magántisztvi C K e St M Nőeg Fl Ign Fillér-Eg K