13495.htm

CÍMSZÓ: Nagyatád

SZÓCIKK: "Kulos, Labod, Nike, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Somogyszob, Szabás, Tarany, Vízvár. Ma 152 családban 480 lelket számlál a hitközség. 163 adófizető. Ezek között: 2 nagykereskedő, 31 kereskedő, 1 nagyiparos, (a még ma is virágzó selyemgyárat Wollák Soma alapította, de már német keresztény kézen van), 14 iparos, 10 gazdálkodó, 12 magántisztviselő, 15 szabadpályán, 1 mérnök, 5 ügyvéd, 4 orvos, 1 tanitó, 1 magánzó, 1 munkás, 3 közadakozásból él 1828-ban megalapították a Chevra Kadisát, nyolcvan évvel ezelőtt az iskolát, 1875. a Nőegyletet és 1897. a Fillér Egyletet. A nagymultú iskola, amelyben a múlt század ötvenes éveiben rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást, a tanulók számának erős csökkenése miatt egyelőre nem működik. Évi költségvetése 12.000 P. Jótékony célra 1000 P-t költ. A világháborúban 59 tagja vett részt. A hitközség élén állnak; Kleiner Ignác kereskedő, elnök, Steiner Béla ügyvéd, alelnök, Steiner Miksa kereskedő, Steiner Sándor szabó, László Vilmos ügyvéd, Fazekas Ferenc kereskedő, Fodor Rezső állategészségügyi felügyelő, Vajda Gyula ügyvéd, Békési Elemér kereskedő, Tauszig Dezső vendéglős, Fuchs Miksa magántisztviselő. A Chevra Kadisa elnöke Steiner Miksa, a Nőegyleté Fleiner Ignácné, a Fillér-Egyleté Katona Géza."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3495. címszó a lexikon => 625. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13495.htm

CÍMSZÓ: Nagyatád

SZÓCIKK: Kulos, Labod, Nike, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Péterhida, Somogyszob, Szabás, Tarany, Vízvár. Ma 152 családban 480 lelket számlál a hitközség. 163 adófizető. Ezek között: 2 nagykereskedő, 31 kereskedő, 1 nagyiparos, a még ma is virágzó selyemgyárat Wollák Soma alapította, de már német keresztény kézen van , 14 iparos, 10 gazdálkodó, 12 magántisztviselő, 15 szabadpályán, 1 mérnök, 5 ügyvéd, 4 orvos, 1 tanitó, 1 magánzó, 1 munkás, 3 közadakozásból él 1828-ban megalapították a Chevra Kadisát, nyolcvan évvel ezelőtt az iskolát, 1875. a Nőegyletet és 1897. a Fillér Egyletet. A nagymultú iskola, amelyben a múlt század ötvenes éveiben rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást, a tanulók számának erős csökkenése miatt egyelőre nem működik. Évi költségvetése 12.000 P. Jótékony célra 1000 P-t költ. A világháborúban 59 tagja vett részt. A hitközség élén állnak; Kleiner Ignác kereskedő, elnök, Steiner Béla ügyvéd, alelnök, Steiner Miksa kereskedő, Steiner Sándor szabó, László Vilmos ügyvéd, Fazekas Ferenc kereskedő, Fodor Rezső állategészségügyi felügyelő, Vajda Gyula ügyvéd, Békési Elemér kereskedő, Tauszig Dezső vendéglős, Fuchs Miksa magántisztviselő. A Chevra Kadisa elnöke Steiner Miksa, a Nőegyleté Fleiner Ignácné, a Fillér-Egyleté Katona Géza.

13495.ht

CÍMSZÓ Nagyatá

SZÓCIKK Kulos Labod Nike Nagykorpád Ötvöskónyi Péterhida Somogyszob Szabás Tarany Vízvár M 15 családba 48 lelke számlá hitközség 16 adófizető Eze között nagykereskedő 3 kereskedő nagyiparos mé m i virágz selyemgyára Wollá Som alapította d má néme keresztén kéze va 1 iparos 1 gazdálkodó 1 magántisztviselő 1 szabadpályán mérnök ügyvéd orvos tanitó magánzó munkás közadakozásbó é 1828-ba megalapítottá Chevr Kadisát nyolcva évve ezelőt a iskolát 1875 Nőegylete é 1897 Fillé Egyletet nagymult iskola amelybe múl száza ötvene éveibe rendszeresítetté magya nyelv oktatást tanuló számána erő csökkenés miat egyelőr ne működik Év költségvetés 12.00 P Jótékon célr 100 P- költ világháborúba 5 tagj vet részt hitközsé élé állnak Kleine Igná kereskedő elnök Steine Bél ügyvéd alelnök Steine Miks kereskedő Steine Sándo szabó Lászl Vilmo ügyvéd Fazeka Feren kereskedő Fodo Rezs állategészségügy felügyelő Vajd Gyul ügyvéd Békés Elemé kereskedő Tauszi Dezs vendéglős Fuch Miks magántisztviselő Chevr Kadis elnök Steine Miksa Nőegylet Fleine Ignácné Fillér-Egylet Katon Géza

13495.h

CÍMSZ Nagyat

SZÓCIK Kulo Labo Nik Nagykorpá Ötvöskóny Péterhid Somogyszo Szabá Taran Vízvá 1 családb 4 lelk száml hitközsé 1 adófizet Ez közöt nagykeresked keresked nagyiparo m virág selyemgyár Woll So alapított m ném kereszté kéz v iparo gazdálkod magántisztvisel szabadpályá mérnö ügyvé orvo tanit magánz munká közadakozásb 1828-b megalapított Chev Kadisá nyolcv évv ezelő iskolá 187 Nőegylet 189 Fill Egylete nagymul iskol amelyb mú száz ötven éveib rendszeresített magy nyel oktatás tanul számán er csökkené mia egyelő n működi É költségveté 12.0 Jótéko cél 10 P köl világháborúb tag ve rész hitközs él állna Klein Ign keresked elnö Stein Bé ügyvé alelnö Stein Mik keresked Stein Sánd szab Lász Vilm ügyvé Fazek Fere keresked Fod Rez állategészségüg felügyel Vaj Gyu ügyvé Béké Elem keresked Tausz Dez vendéglő Fuc Mik magántisztvisel Chev Kadi elnö Stein Miks Nőegyle Flein Ignácn Fillér-Egyle Kato Géz

13495.

CÍMS Nagya

SZÓCI Kul Lab Ni Nagykorp Ötvöskón Péterhi Somogysz Szab Tara Vízv család lel szám hitközs adófize E közö nagykereske kereske nagyipar virá selyemgyá Wol S alapítot né kereszt ké ipar gazdálko magántisztvise szabadpály mérn ügyv orv tani magán munk közadakozás 1828- megalapítot Che Kadis nyolc év ezel iskol 18 Nőegyle 18 Fil Egylet nagymu isko amely m szá ötve évei rendszeresítet mag nye oktatá tanu számá e csökken mi egyel működ költségvet 12. Jóték cé 1 kö világháború ta v rés hitköz é álln Klei Ig kereske eln Stei B ügyv aleln Stei Mi kereske Stei Sán sza Lás Vil ügyv Faze Fer kereske Fo Re állategészségü felügye Va Gy ügyv Bék Ele kereske Taus De vendégl Fu Mi magántisztvise Che Kad eln Stei Mik Nőegyl Flei Ignác Fillér-Egyl Kat Gé

13495

CÍM Nagy

SZÓC Ku La N Nagykor Ötvöskó Péterh Somogys Sza Tar Víz csalá le szá hitköz adófiz köz nagykeresk keresk nagyipa vir selyemgy Wo alapíto n keresz k ipa gazdálk magántisztvis szabadpál mér ügy or tan magá mun közadakozá 1828 megalapíto Ch Kadi nyol é eze isko 1 Nőegyl 1 Fi Egyle nagym isk amel sz ötv éve rendszeresíte ma ny oktat tan szám csökke m egye műkö költségve 12 Jóté c k világhábor t ré hitkö áll Kle I keresk el Ste ügy alel Ste M keresk Ste Sá sz Lá Vi ügy Faz Fe keresk F R állategészség felügy V G ügy Bé El keresk Tau D vendég F M magántisztvis Ch Ka el Ste Mi Nőegy Fle Igná Fillér-Egy Ka G

1349

CÍ Nag

SZÓ K L Nagyko Ötvösk Péter Somogy Sz Ta Ví csal l sz hitkö adófi kö nagykeres keres nagyip vi selyemg W alapít keres ip gazdál magántisztvi szabadpá mé üg o ta mag mu közadakoz 182 megalapít C Kad nyo ez isk Nőegy F Egyl nagy is ame s öt év rendszeresít m n okta ta szá csökk egy műk költségv 1 Jót világhábo r hitk ál Kl keres e St üg ale St keres St S s L V üg Fa F keres állategészsé felüg üg B E keres Ta vendé magántisztvi C K e St M Nőeg Fl Ign Fillér-Eg K