13497.htm

CÍMSZÓ: Nagybánya

SZÓCIKK: szállítói is közülük kerültek ki. Az 18í8-as szabadságharc után megszünt a zsidók letelepedésére vonatkozó tilalom. Az ötvenes évek folyamán egy-két vidéki iparos és gazdálkodó letelepedett a városban és 1860 körül Dominue Mór aranyműves, Krón Ábrahám paplanos. Herskovits Lajos Rosenfeld Simon, Steinfeld Ábrahám terménykereskedők és Troplovits Salamon fakereskedő megalapították a hitközséget Horovitz Juda tanítót, aki a SzepességbőI került oda, megválasztották rabbinak, két évvel később pedig megalapították a Szent Egyletet, amely egy zsák liszt fejében kis temetkező helyet kapott a várostól. A hitélet teljes megszervezése céljából építettek egy kis zsinagógát és primitív rituális fürdőt is. A 80-as években már annyira felszaporodott a zsidó családok száma, hogy új templom építéséhez foghattak. Az építkezés Schuk Izidor és Löwy Juda elnökök alatt indult meg és Hirsch Ábrahám alatt 1887. fejeződött be. Nem sok idő múlva új rituális fürdőt, iskolát, paplakot, községi tanácstermet, hitközségi óvodát épített a hitközség. Ezt a békés fejlődést átmenetileg csak 1882. zavarta meg a tiszaeszlári vérvád, mikor a felizgatott tömeg kifosztotta a templomot, de a város hatósága minden további zavargást elfojtott. A felekezetek közötti régi jó viszony nem sok idő múlva helyreállt és a városban újból az a liberális szellem uralkodott, amely békés egyetértést teremtett zsidók és nem zsidók között. Ennek a barátságos közszellemnek köszönhette a hitközség, hogy 3 - 4 évtized alatt kb. 500 családra szaporodott és zavartalanul építhette ki hitéletét, amelynek kereteit 1903. az Ahavasz Bész Avrohom, 1904. a Chevra Jad Charuhin és 1914. a Talmud Tóra imaházával szélesítette ki. A vallásos szellemet kiváló papok terjesztették. Az első rabbit, Horovitz Judát követte Weinberger elismert talmudtudós, utána Puchs Benjámin (l. o.) mai nagyváradi főrabbi következett és most Krausz Mór történetíró őrködik a hitközség orthodox szelleme fölött. A chasszidikus irányzat, amely Erdélyben az utolsó időkben erősen elterjedt, nem tudott még gyökeret verni Nagybányán és a hitközség tántoríthatatlanul ragaszkodik askenáz jellegéhez, amelyet még a Szepességből odaszármázott első papjától nyert. Hagyományait a világháború lázas válságaiban is megőrizte. Sok tagja bevonult és 10 elesett. Az államalakulásra is kiható későbbi események között is arra törekedett, hogy továbbfejleszthesse hitéletét, amelynek élén a következők állnak: Krausz Mór főrabbi, Hirsch Jakab elnök, Benedek Vilmos alelnök, Trankovits Aladár pénztáros, Márk Emil ellenőr, Diamant Dezső, Strasser Sándor gondnokok, Adler Jenő Talmud Tóra gondnok, Steinfeld Béla, Goldstein Nándor, Izsák Márton, Gál Gyula, Izsák Sámuel elöljárók, Kaufmann Mór jegyző. A Szent Egylet elnöke Izsák Sámuel, a nőegyleté özv. Hirsch Ábrahámné és Taub Bertalanné. A hitközséghez, mint anyakönyvi központhoz 37 község tartozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3497. címszó a lexikon => 626. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13497.htm

CÍMSZÓ: Nagybánya

SZÓCIKK: szállítói is közülük kerültek ki. Az 18í8-as szabadságharc után megszünt a zsidók letelepedésére vonatkozó tilalom. Az ötvenes évek folyamán egy-két vidéki iparos és gazdálkodó letelepedett a városban és 1860 körül Dominue Mór aranyműves, Krón Ábrahám paplanos. Herskovits Lajos Rosenfeld Simon, Steinfeld Ábrahám terménykereskedők és Troplovits Salamon fakereskedő megalapították a hitközséget Horovitz Juda tanítót, aki a SzepességbőI került oda, megválasztották rabbinak, két évvel később pedig megalapították a Szent Egyletet, amely egy zsák liszt fejében kis temetkező helyet kapott a várostól. A hitélet teljes megszervezése céljából építettek egy kis zsinagógát és primitív rituális fürdőt is. A 80-as években már annyira felszaporodott a zsidó családok száma, hogy új templom építéséhez foghattak. Az építkezés Schuk Izidor és Löwy Juda elnökök alatt indult meg és Hirsch Ábrahám alatt 1887. fejeződött be. Nem sok idő múlva új rituális fürdőt, iskolát, paplakot, községi tanácstermet, hitközségi óvodát épített a hitközség. Ezt a békés fejlődést átmenetileg csak 1882. zavarta meg a tiszaeszlári vérvád, mikor a felizgatott tömeg kifosztotta a templomot, de a város hatósága minden további zavargást elfojtott. A felekezetek közötti régi jó viszony nem sok idő múlva helyreállt és a városban újból az a liberális szellem uralkodott, amely békés egyetértést teremtett zsidók és nem zsidók között. Ennek a barátságos közszellemnek köszönhette a hitközség, hogy 3 - 4 évtized alatt kb. 500 családra szaporodott és zavartalanul építhette ki hitéletét, amelynek kereteit 1903. az Ahavasz Bész Avrohom, 1904. a Chevra Jad Charuhin és 1914. a Talmud Tóra imaházával szélesítette ki. A vallásos szellemet kiváló papok terjesztették. Az első rabbit, Horovitz Judát követte Weinberger elismert talmudtudós, utána Puchs Benjámin l. o. mai nagyváradi főrabbi következett és most Krausz Mór történetíró őrködik a hitközség orthodox szelleme fölött. A chasszidikus irányzat, amely Erdélyben az utolsó időkben erősen elterjedt, nem tudott még gyökeret verni Nagybányán és a hitközség tántoríthatatlanul ragaszkodik askenáz jellegéhez, amelyet még a Szepességből odaszármázott első papjától nyert. Hagyományait a világháború lázas válságaiban is megőrizte. Sok tagja bevonult és 10 elesett. Az államalakulásra is kiható későbbi események között is arra törekedett, hogy továbbfejleszthesse hitéletét, amelynek élén a következők állnak: Krausz Mór főrabbi, Hirsch Jakab elnök, Benedek Vilmos alelnök, Trankovits Aladár pénztáros, Márk Emil ellenőr, Diamant Dezső, Strasser Sándor gondnokok, Adler Jenő Talmud Tóra gondnok, Steinfeld Béla, Goldstein Nándor, Izsák Márton, Gál Gyula, Izsák Sámuel elöljárók, Kaufmann Mór jegyző. A Szent Egylet elnöke Izsák Sámuel, a nőegyleté özv. Hirsch Ábrahámné és Taub Bertalanné. A hitközséghez, mint anyakönyvi központhoz 37 község tartozik.

13497.ht

CÍMSZÓ Nagybány

SZÓCIKK szállító i közülü kerülte ki A 18í8-a szabadsághar utá megszün zsidó letelepedésér vonatkoz tilalom A ötvene éve folyamá egy-ké vidék iparo é gazdálkod letelepedet városba é 186 körü Dominu Mó aranyműves Kró Ábrahá paplanos Herskovit Lajo Rosenfel Simon Steinfel Ábrahá terménykereskedő é Troplovit Salamo fakeresked megalapítottá hitközsége Horovit Jud tanítót ak Szepességbő kerül oda megválasztottá rabbinak ké évve későb pedi megalapítottá Szen Egyletet amel eg zsá lisz fejébe ki temetkez helye kapot várostól hitéle telje megszervezés céljábó építette eg ki zsinagógá é primití rituáli fürdő is 80-a évekbe má annyir felszaporodot zsid családo száma hog ú templo építéséhe foghattak A építkezé Schu Izido é Löw Jud elnökö alat indul me é Hirsc Ábrahá alat 1887 fejeződöt be Ne so id múlv ú rituáli fürdőt iskolát paplakot község tanácstermet hitközség óvodá építet hitközség Ez béké fejlődés átmenetile csa 1882 zavart me tiszaeszlár vérvád miko felizgatot töme kifosztott templomot d váro hatóság minde tovább zavargás elfojtott felekezete között rég j viszon ne so id múlv helyreáll é városba újbó a liberáli szelle uralkodott amel béké egyetértés teremtet zsidó é ne zsidó között Enne barátságo közszellemne köszönhett hitközség hog évtize alat kb 50 családr szaporodot é zavartalanu építhett k hitéletét amelyne keretei 1903 a Ahavas Bés Avrohom 1904 Chevr Ja Charuhi é 1914 Talmu Tór imaházáva szélesített ki valláso szelleme kivál papo terjesztették A els rabbit Horovit Judá követt Weinberge elismer talmudtudós után Puch Benjámi l o ma nagyvárad főrabb következet é mos Kraus Mó történetír őrködi hitközsé orthodo szellem fölött chasszidiku irányzat amel Erdélybe a utols időkbe erőse elterjedt ne tudot mé gyökere vern Nagybányá é hitközsé tántoríthatatlanu ragaszkodi askená jellegéhez amelye mé Szepességbő odaszármázot els papjátó nyert Hagyományai világhábor láza válságaiba i megőrizte So tagj bevonul é 1 elesett A államalakulásr i kihat később eseménye közöt i arr törekedett hog továbbfejleszthess hitéletét amelyne élé következő állnak Kraus Mó főrabbi Hirsc Jaka elnök Benede Vilmo alelnök Trankovit Aladá pénztáros Már Emi ellenőr Diaman Dezső Strasse Sándo gondnokok Adle Jen Talmu Tór gondnok Steinfel Béla Goldstei Nándor Izsá Márton Gá Gyula Izsá Sámue elöljárók Kaufman Mó jegyző Szen Egyle elnök Izsá Sámuel nőegylet özv Hirsc Ábrahámn é Tau Bertalanné hitközséghez min anyakönyv központho 3 közsé tartozik

13497.h

CÍMSZ Nagybán

SZÓCIK szállít közül került k 18í8- szabadságha ut megszü zsid letelepedésé vonatko tilalo ötven év folyam egy-k vidé ipar gazdálko letelepede városb 18 kör Domin M aranyműve Kr Ábrah paplano Herskovi Laj Rosenfe Simo Steinfe Ábrah terménykeresked Troplovi Salam fakereske megalapított hitközség Horovi Ju tanító a Szepességb kerü od megválasztott rabbina k évv késő ped megalapított Sze Egylete ame e zs lis fejéb k temetke hely kapo várostó hitél telj megszervezé céljáb épített e k zsinagóg primit rituál fürd i 80- évekb m annyi felszaporodo zsi család szám ho templ építéséh foghatta építkez Sch Izid Lö Ju elnök ala indu m Hirs Ábrah ala 188 fejeződö b N s i múl rituál fürdő iskolá paplako közsé tanácsterme hitközsé óvod építe hitközsé E bék fejlődé átmenetil cs 188 zavar m tiszaeszlá vérvá mik felizgato töm kifosztot templomo vár hatósá mind továb zavargá elfojtot felekezet közöt ré viszo n s i múl helyreál városb újb liberál szell uralkodot ame bék egyetérté teremte zsid n zsid közöt Enn barátság közszellemn köszönhet hitközsé ho évtiz ala k 5 család szaporodo zavartalan építhet hitéleté amelyn kerete 190 Ahava Bé Avroho 190 Chev J Charuh 191 Talm Tó imaházáv szélesítet k vallás szellem kivá pap terjesztetté el rabbi Horovi Jud követ Weinberg elisme talmudtudó utá Puc Benjám m nagyvára főrab következe mo Krau M történetí őrköd hitközs orthod szelle fölöt chasszidik irányza ame Erdélyb utol időkb erős elterjed n tudo m gyöker ver Nagybány hitközs tántoríthatatlan ragaszkod asken jellegéhe amely m Szepességb odaszármázo el papját nyer Hagyománya világhábo láz válságaib megőrizt S tag bevonu eleset államalakulás kiha későb esemény közö ar törekedet ho továbbfejleszthes hitéleté amelyn él következ állna Krau M főrabb Hirs Jak elnö Bened Vilm alelnö Trankovi Alad pénztáro Má Em ellenő Diama Dezs Strass Sánd gondnoko Adl Je Talm Tó gondno Steinfe Bél Goldste Nándo Izs Márto G Gyul Izs Sámu elöljáró Kaufma M jegyz Sze Egyl elnö Izs Sámue nőegyle öz Hirs Ábrahám Ta Bertalann hitközséghe mi anyaköny központh közs tartozi

13497.

CÍMS Nagybá

SZÓCI szállí közü kerül 18í8 szabadságh u megsz zsi letelepedés vonatk tilal ötve é folya egy- vid ipa gazdálk leteleped város 1 kö Domi aranyműv K Ábra paplan Herskov La Rosenf Sim Steinf Ábra terménykereske Troplov Sala fakeresk megalapítot hitközsé Horov J tanít Szepesség ker o megválasztot rabbin év kés pe megalapítot Sz Egylet am z li fejé temetk hel kap várost hité tel megszervez céljá építet zsinagó primi rituá für 80 évek anny felszaporod zs csalá szá h temp építésé foghatt építke Sc Izi L J elnö al ind Hir Ábra al 18 fejeződ mú rituá fürd iskol paplak közs tanácsterm hitközs óvo épít hitközs bé fejlőd átmeneti c 18 zava tiszaeszl vérv mi felizgat tö kifoszto templom vá hatós min tová zavarg elfojto felekeze közö r visz mú helyreá város új liberá szel uralkodo am bé egyetért teremt zsi zsi közö En barátsá közszellem köszönhe hitközs h évti al csalá szaporod zavartala építhe hitélet amely keret 19 Ahav B Avroh 19 Che Charu 19 Tal T imaházá szélesíte vallá szelle kiv pa terjesztett e rabb Horov Ju köve Weinber elism talmudtud ut Pu Benjá nagyvár főra következ m Kra történet őrkö hitköz ortho szell fölö chasszidi irányz am Erdély uto idők erő elterje tud gyöke ve Nagybán hitköz tántoríthatatla ragaszko aske jellegéh amel Szepesség odaszármáz e papjá nye Hagyomány világháb lá válságai megőriz ta bevon elese államalakulá kih késő esemén köz a törekede h továbbfejleszthe hitélet amely é követke álln Kra főrab Hir Ja eln Bene Vil aleln Trankov Ala pénztár M E ellen Diam Dez Stras Sán gondnok Ad J Tal T gondn Steinf Bé Goldst Nánd Iz Márt Gyu Iz Sám elöljár Kaufm jegy Sz Egy eln Iz Sámu nőegyl ö Hir Ábrahá T Bertalan hitközségh m anyakön központ köz tartoz

13497

CÍM Nagyb

SZÓC száll köz kerü 18í szabadság megs zs letelepedé vonat tila ötv foly egy vi ip gazdál letelepe váro k Dom aranymű Ábr papla Hersko L Rosen Si Stein Ábr terménykeresk Troplo Sal fakeres megalapíto hitközs Horo taní Szepessé ke megválaszto rabbi é ké p megalapíto S Egyle a l fej temet he ka város hit te megszerve célj építe zsinag prim ritu fü 8 éve ann felszaporo z csal sz tem építés foghat építk S Iz eln a in Hi Ábr a 1 fejező m ritu für isko papla köz tanácster hitköz óv épí hitköz b fejlő átmenet 1 zav tiszaesz vér m felizga t kifoszt templo v ható mi tov zavar elfojt felekez köz vis m helyre váro ú liber sze uralkod a b egyetér terem zs zs köz E baráts közszelle köszönh hitköz évt a csal szaporo zavartal építh hitéle amel kere 1 Aha Avro 1 Ch Char 1 Ta imaház szélesít vall szell ki p terjesztet rab Horo J köv Weinbe elis talmudtu u P Benj nagyvá főr követke Kr történe őrk hitkö orth szel föl chasszid irány a Erdél ut idő er elterj tu gyök v Nagybá hitkö tántoríthatatl ragaszk ask jellegé ame Szepessé odaszármá papj ny Hagyomán világhá l válsága megőri t bevo eles államalakul ki kés esemé kö töreked továbbfejleszth hitéle amel követk áll Kr főra Hi J el Ben Vi alel Tranko Al pénztá elle Dia De Stra Sá gondno A Ta gond Stein B Golds Nán I Már Gy I Sá elöljá Kauf jeg S Eg el I Sám nőegy Hi Ábrah Bertala hitközség anyakö közpon kö tarto

1349

CÍ Nagy

SZÓ szál kö ker 18 szabadsá meg z leteleped vona til öt fol eg v i gazdá letelep vár Do aranym Áb papl Hersk Rose S Stei Áb terménykeres Tropl Sa fakere megalapít hitköz Hor tan Szepess k megválaszt rabb k megalapít Egyl fe teme h k váro hi t megszerv cél épít zsina pri rit f év an felszapor csa s te építé fogha épít I el i H Áb fejez rit fü isk papl kö tanácste hitkö ó ép hitkö fejl átmene za tiszaes vé felizg kifosz templ hat m to zava elfoj feleke kö vi helyr vár libe sz uralko egyeté tere z z kö barát közszell köszön hitkö év csa szapor zavarta épít hitél ame ker Ah Avr C Cha T imahá szélesí val szel k terjeszte ra Hor kö Weinb eli talmudt Ben nagyv fő követk K történ őr hitk ort sze fö chasszi irán Erdé u id e elter t gyö Nagyb hitk tántoríthatat ragasz as jelleg am Szepess odaszárm pap n Hagyomá világh válság megőr bev ele államalaku k ké esem k töreke továbbfejleszt hitél ame követ ál K főr H e Be V ale Trank A pénzt ell Di D Str S gondn T gon Stei Gold Ná Má G S elölj Kau je E e Sá nőeg H Ábra Bertal hitközsé anyak közpo k tart