13498.htm

CÍMSZÓ: Nagybáród

SZÓCIKK: Nagybáród, (Bárodul maré. R.) Bihar vm. Az (orthodox) hitközség mintegy 150 évvel ezelőtt, alakult. A hitközség múltjára vonatkozó jegyzőkönyvek az 1800-as évekből valók. A hitközség temploma 1850. épült. A templomot 1918. restaurálták és karzattal látták el. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hemlér Jenő az elnöke és a Chevra Misnájesz, mely Schwarcz Mór vezetése alatt áll. A hitközség létesített már egy Talmud Tórát, amelynek 15 - 20 növendéke van. A hitközség régi héber nyelvet okiratokat és jegyzőkönyveket őriz a levéltárában. Évi költségvetése 10.000 lei, melynek egy tizedét fordítja szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi kerületéhez 19 község tartozik. Lélekszáma 280, családok száma 52, adót 50-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 5 katona, 7 kereskedő, 6 munkás 1 orvos, 2 magántisztviselő, 10 iparos és 12 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Schwarcz Mór elnök, Steinfeld Jenő alelnök és Rosman Mihály gondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3498. címszó a lexikon => 626. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13498.htm

CÍMSZÓ: Nagybáród

SZÓCIKK: Nagybáród, Bárodul maré. R. Bihar vm. Az orthodox hitközség mintegy 150 évvel ezelőtt, alakult. A hitközség múltjára vonatkozó jegyzőkönyvek az 1800-as évekből valók. A hitközség temploma 1850. épült. A templomot 1918. restaurálták és karzattal látták el. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hemlér Jenő az elnöke és a Chevra Misnájesz, mely Schwarcz Mór vezetése alatt áll. A hitközség létesített már egy Talmud Tórát, amelynek 15 - 20 növendéke van. A hitközség régi héber nyelvet okiratokat és jegyzőkönyveket őriz a levéltárában. Évi költségvetése 10.000 lei, melynek egy tizedét fordítja szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi kerületéhez 19 község tartozik. Lélekszáma 280, családok száma 52, adót 50-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 5 katona, 7 kereskedő, 6 munkás 1 orvos, 2 magántisztviselő, 10 iparos és 12 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Schwarcz Mór elnök, Steinfeld Jenő alelnök és Rosman Mihály gondnok.

13498.ht

CÍMSZÓ Nagybáró

SZÓCIKK Nagybáród Bárodu maré R Biha vm A orthodo hitközsé minteg 15 évve ezelőtt alakult hitközsé múltjár vonatkoz jegyzőkönyve a 1800-a évekbő valók hitközsé templom 1850 épült templomo 1918 restauráltá é karzatta láttá el hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Hemlé Jen a elnök é Chevr Misnájesz mel Schwarc Mó vezetés alat áll hitközsé létesítet má eg Talmu Tórát amelyne 1 2 növendék van hitközsé rég hébe nyelve okiratoka é jegyzőkönyveke őri levéltárában Év költségvetés 10.00 lei melyne eg tizedé fordítj szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv kerületéhe 1 közsé tartozik Lélekszám 280 családo szám 52 adó 50-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó katona kereskedő munká orvos magántisztviselő 1 iparo é 1 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 2-e este el hitközsé ma vezetősége Schwarc Mó elnök Steinfel Jen alelnö é Rosma Mihál gondnok

13498.h

CÍMSZ Nagybár

SZÓCIK Nagybáró Bárod mar Bih v orthod hitközs minte 1 évv ezelőt alakul hitközs múltjá vonatko jegyzőkönyv 1800- évekb való hitközs templo 185 épül templom 191 restaurált karzatt látt e hitközs intézménye Chev Kadis melyn Heml Je elnö Chev Misnájes me Schwar M vezeté ala ál hitközs létesíte m e Talm Tórá amelyn növendé va hitközs ré héb nyelv okiratok jegyzőkönyvek őr levéltárába É költségveté 10.0 le melyn e tized fordít szociál filantropik célokr hitközs anyaköny kerületéh közs tartozi Lélekszá 28 család szá 5 ad 50- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod katon keresked munk orvo magántisztvisel ipar egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 2- est e hitközs m vezetőség Schwar M elnö Steinfe Je aleln Rosm Mihá gondno

13498.

CÍMS Nagybá

SZÓCI Nagybár Báro ma Bi ortho hitköz mint év ezelő alaku hitköz múltj vonatk jegyzőköny 1800 évek val hitköz templ 18 épü templo 19 restaurál karzat lát hitköz intézmény Che Kadi mely Hem J eln Che Misnáje m Schwa vezet al á hitköz létesít Tal Tór amely növend v hitköz r hé nyel okirato jegyzőkönyve ő levéltáráb költségvet 10. l mely tize fordí szociá filantropi célok hitköz anyakön kerületé köz tartoz Léleksz 2 csalá sz a 50 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kato kereske mun orv magántisztvise ipa egy hitközség világháború ré v tag kö 2 es hitköz vezetősé Schwa eln Steinf J alel Ros Mih gondn

13498

CÍM Nagyb

SZÓC Nagybá Bár m B orth hitkö min é ezel alak hitkö múlt vonat jegyzőkön 180 éve va hitkö temp 1 ép templ 1 restaurá karza lá hitkö intézmén Ch Kad mel He el Ch Misnáj Schw veze a hitkö létesí Ta Tó amel növen hitkö h nye okirat jegyzőkönyv levéltárá költségve 10 mel tiz ford szoci filantrop célo hitkö anyakö kerület kö tarto Léleks csal s 5 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk kat keresk mu or magántisztvis ip eg hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Schw el Stein ale Ro Mi gond

1349

CÍ Nagy

SZÓ Nagyb Bá ort hitk mi eze ala hitk múl vona jegyzőkö 18 év v hitk tem é temp restaur karz l hitk intézmé C Ka me H e C Misná Sch vez hitk létes T T ame növe hitk ny okira jegyzőköny levéltár költségv 1 me ti for szoc filantro cél hitk anyak kerüle k tart Lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál ka keres m o magántisztvi i e hitközs világhábo t hitk vezető Sch e Stei al R M gon