13499.htm

CÍMSZÓ: Nagybáród

SZÓCIKK: és karzattal látták el. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hemlér Jenő az elnöke és a Chevra Misnájesz, mely Schwarcz Mór vezetése alatt áll. A hitközség létesített már egy Talmud Tórát, amelynek 15 - 20 növendéke van. A hitközség régi héber nyelvet okiratokat és jegyzőkönyveket őriz a levéltárában. Évi költségvetése 10.000 lei, melynek egy tizedét fordítja szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi kerületéhez 19 község tartozik. Lélekszáma 280, családok száma 52, adót 50-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 5 katona, 7 kereskedő, 6 munkás 1 orvos, 2 magántisztviselő, 10 iparos és 12 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Schwarcz Mór elnök, Steinfeld Jenő alelnök és Rosman Mihály gondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3499. címszó a lexikon => 626. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13499.htm

CÍMSZÓ: Nagybáród

SZÓCIKK: és karzattal látták el. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hemlér Jenő az elnöke és a Chevra Misnájesz, mely Schwarcz Mór vezetése alatt áll. A hitközség létesített már egy Talmud Tórát, amelynek 15 - 20 növendéke van. A hitközség régi héber nyelvet okiratokat és jegyzőkönyveket őriz a levéltárában. Évi költségvetése 10.000 lei, melynek egy tizedét fordítja szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi kerületéhez 19 község tartozik. Lélekszáma 280, családok száma 52, adót 50-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 5 katona, 7 kereskedő, 6 munkás 1 orvos, 2 magántisztviselő, 10 iparos és 12 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Schwarcz Mór elnök, Steinfeld Jenő alelnök és Rosman Mihály gondnok.

13499.ht

CÍMSZÓ Nagybáró

SZÓCIKK é karzatta láttá el hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Hemlé Jen a elnök é Chevr Misnájesz mel Schwarc Mó vezetés alat áll hitközsé létesítet má eg Talmu Tórát amelyne 1 2 növendék van hitközsé rég hébe nyelve okiratoka é jegyzőkönyveke őri levéltárában Év költségvetés 10.00 lei melyne eg tizedé fordítj szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv kerületéhe 1 közsé tartozik Lélekszám 280 családo szám 52 adó 50-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó katona kereskedő munká orvos magántisztviselő 1 iparo é 1 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 2-e este el hitközsé ma vezetősége Schwarc Mó elnök Steinfel Jen alelnö é Rosma Mihál gondnok

13499.h

CÍMSZ Nagybár

SZÓCIK karzatt látt e hitközs intézménye Chev Kadis melyn Heml Je elnö Chev Misnájes me Schwar M vezeté ala ál hitközs létesíte m e Talm Tórá amelyn növendé va hitközs ré héb nyelv okiratok jegyzőkönyvek őr levéltárába É költségveté 10.0 le melyn e tized fordít szociál filantropik célokr hitközs anyaköny kerületéh közs tartozi Lélekszá 28 család szá 5 ad 50- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod katon keresked munk orvo magántisztvisel ipar egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 2- est e hitközs m vezetőség Schwar M elnö Steinfe Je aleln Rosm Mihá gondno

13499.

CÍMS Nagybá

SZÓCI karzat lát hitköz intézmény Che Kadi mely Hem J eln Che Misnáje m Schwa vezet al á hitköz létesít Tal Tór amely növend v hitköz r hé nyel okirato jegyzőkönyve ő levéltáráb költségvet 10. l mely tize fordí szociá filantropi célok hitköz anyakön kerületé köz tartoz Léleksz 2 csalá sz a 50 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kato kereske mun orv magántisztvise ipa egy hitközség világháború ré v tag kö 2 es hitköz vezetősé Schwa eln Steinf J alel Ros Mih gondn

13499

CÍM Nagyb

SZÓC karza lá hitkö intézmén Ch Kad mel He el Ch Misnáj Schw veze a hitkö létesí Ta Tó amel növen hitkö h nye okirat jegyzőkönyv levéltárá költségve 10 mel tiz ford szoci filantrop célo hitkö anyakö kerület kö tarto Léleks csal s 5 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk kat keresk mu or magántisztvis ip eg hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Schw el Stein ale Ro Mi gond

1349

CÍ Nagy

SZÓ karz l hitk intézmé C Ka me H e C Misná Sch vez hitk létes T T ame növe hitk ny okira jegyzőköny levéltár költségv 1 me ti for szoc filantro cél hitk anyak kerüle k tart Lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál ka keres m o magántisztvi i e hitközs világhábo t hitk vezető Sch e Stei al R M gon