13500.htm

CÍMSZÓ: Nagybecskerek

SZÓCIKK: Nagybecskerek (Veliki Beckerek, JSz.) rend. tan. város Torontál vm. 26,000 lak. Toron-tál vmegye levéltárában őrzött okiratokból megállapítható, hogy a zsidó hitközség 1760. keletkezett. Akkor kapott néhány zsidó család engedélyt a letelepülésre. A megtelepedett első családok közül csak néhánynak maradt fenn a neve: a Freund-családé, amely Zsombolyáról került oda és kereskedéssel foglalkozott, a Jaulusz és a Guttmann-családé. Ez utóbbinak egyik ivadéka 1817. a «Judenrichter» tisztét viselte. A letelepülőkhöz még egy negyedik család is csatlakozott, de ennek a neve feledésbe ment és csak annyit tudunk róla, hogy tagjai a sörgyárban voltak alkalmazva. A zsidó közösség ezekből alakult, ők maguk és azok is, akik később beszivárogtak, főleg kereskedést űzték. A vezetés emberöltőkön át az alapító családok ivadékaira szállt át. A Freund-család, leszármazottai ma is itt élnek és legalább 120 év óta rőföskereskedésük van, míg a Jaulusz-család leszármazottja ma a Chevra Kadisa élén áll. A hitközség zavartalanul és gyors tempóban fejlődött és 1702. már 30 családot számlált. A gazdasági fejlődés lassúbb lehetett, mert majdnem öt évtizedig csak ideiglenes imaházban végezték istentiszteleteiket. A XIX. sz. elején már szervezett keretben működött a hitközség és 1817. már zsinagógája is volt, sőt már iskolát is fenntartott. Az iskola céljaira szolgáló helyiséget 8 forintért a König Kamerát Verwalter Amtitól bérelte. Az erre vonatkozó szerződést Adam Guttmann zsidóbíró, Meir Riszenberger és Mózes Schlesinger írták alá. A 8 frt-ról szóló kamerális nyugtatványt a hitközség archívuma őrzi. Öt évvel később vizsgázott tanítót alkalmaznak. Heinrich Roth az első tanító «öffentlich geprüfter Lehrer des Normaltaches», akit az «Ehrsame Israelitische Gemeinde» iskolájához leszerződtetett. A szerződést a hitközség nevében Menczer Izsák elnök (ros hakohol) írta alá. Ebben az időben a Chevra Kadisa már évtizedek óta működött. Alapításának pontos idejét nem ismerjük, de valószínű, hogy 1764. alakult és így a hitközség minden intézménye között a legrégibb. Temetője a város jelenlegi déli határán túl, akkor jó messze a várostól feküdt. Ép sírkő abból az időből csak egy maradt; felirata egy 1828. elhunyt igen jelentékeny ember nevét, a Stampe Meierót örökíti meg. Jól szervezett keretekben működött ezután a hitközség, gondosan ügyelt az alkotmányos adminisztrációra és sűrűn tartott gyűléseket. A XIX. sz. derekán már annyira meggyarapodott, hogy első zsinagógája szűknek bizonyult és épített egy másikat, a mai templom helyén, amely 1895-ig tartott. Ekkor építette a ma is fennálló szép templomot. A hitközség jellege jóformán már keletkezése óta haladó, ma is kongresszusi. Tanácskozási nyelve a régi időkben német volt, jegyzőkönyveit azonban az első elöljárók: Freund, Guttmann Ádám, Lichtenthal József, Eisenstädter Simon, Weisz Hermann alatt héber nyelven írták, ami már azért sem meglepő, mert a Freundok és Jauluszok is még üzleti könyveiket is héber nyelven vezették. A szabadságharc évében a fejlődés megakadt és a hitélet jóformán teljesen szünetelt. De rövid idő múlva megint életre kelt. Nyilvános álásokhoz azonban a XIX. sz. hetvenes évéig nem juthattak a zsidók. A magyarosodás korszakában azután a társadalmi érvényesülés lehetősége is kínálkozott. Egyre nőtt az értelmi foglalkozásban dolgozók száma, köztisztviselők is akadtak már, bár nem arányos számban, mert Torontál mindig zsentri-megye volt és tisztségeit főleg a nemesség számára tartotta fenn. Maga a lakosság azonban az 1848/49. évektől eltekintve, mindig békességben élt a zsidókkal, megbecsülte az építő munkájukat és sem a hatóság, sem egyesek sohasem gátolták meg intézményeik felépítésében és hitéletük fejlesztésében. Az ötvenes évek súlyos gazdasági viszonyai már jól megalapozott filantrópiát találtak a hitközségben, de a köznyomor még buzgóbb tevékenységre és a jótékonyság intézményesítésére serkentette a hitközséget. Ekkor keletkezett a Krajcáros-Egylet, majd abból a Zsidó Nőegylet, amely ma már 70 éves tevékeny múlttal dicsekedhetik. Első rabbija, Fein nevű, 1857-ig lelkészkedett. Ez héber nyelven templomi rendtartást szerkesztett; az érdekes dokumentum 1918. elveszett. 1857-76-ig Oppenheim Dávid volt a rabbi; 1876-80-ig nem töltötték be a rabbiállást. Az interregnum után az országosan becsült Klein Mór, Kiss Arnold budai vezető főrabbi édesatyja került a hitélet élére és 1S80-1915-ig működött. Jelenleg Niedermann Mór a főrabbi. A rabbik és a hitközség vezetői kitartó lelkesedéssel fejlesztették a hitközség intézményeit. Legfőbb gondjukat az iskolának szentelték, amely kitűnő tanerők vezetése alatt mintaintézménnyé fejlődött. Eleinte csak egy tanítója volt, azután háromra, végül ötre nőtt a tantestület. Nevesebb tanítói voltak: Guttmann, Pollák Móric, Feldheim Dávid (1849-94), Plesz Samu (1857-87), Diamant Fülöp (1870-93), Fischer Mór (1880-1900); Bányai Jakab (1882-1900). Dőri S. Zsigmond és Kálmán Mór innen kerültek a budapesti polgári iskolához. Az iskolát 1900. a hitközség átadta a városnak, majd 1902. beolvadt az állami iskolába. 1920-ban a cionizmus felélesztette a zsidó iskolát, néhai Korpner Lajos agitációja folytán. A jugoszláv állam engedélyezte és az iskola még most is működik. Az iskola kultúrmunkájához méltó az a filantropikus tevékenység, amelyet az 1858. létesített Nőegylet és az 1871. alakult Maskil el Dal fejt ki a hitközség keretében. Az 1874. alakult Humanitats Vérein 1917. megszűnt. Könyvtárat 1923. alapított. Irattárában 1806-tól kezdve értékes leveleket és okiratokat őriz. A hitközség ezelőtt a szegedi községkerülethez tartozott, de 1918 óta megszűnt ez a beosztás. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Écska, Aradác, Módos, Periasz, Kanak, Szárcsa, Szécsány, Ittebe, Bégaszentgyörgy, Tórák, Zichyfalva, Bóka és Párdány. 440 családban 2000 lelket számlál 460 adófizetővel. Ezek között 4 nagykereskedő, 144 kereskedő, 6 vállalkozó és nagyiparos, 26 iparos, 9 ügyvéd, 16 orvos, 7 mérnök, 2 gyógyszerész, 7 köztisztviselő, 110 magántisztviselő, 1 hírlapíró, 12 munkás, 24 egyéb. 8 munkanélküli és 14 közadakozásból él. Nagyobb közgazdasági tevékenységet fejtettek ki Gyárfás Ödön, aki Kereskedelmi Részvénytársaság címén 8 tisztviselőt és 40 munkáét foglalkoztató nagy fűrésztelepet és Mayer Henrik, aki tekintélyes pénzintézetet létesített Közgazdasági Bank Kt. címén. A város iparát jelentékenyen mozdítja elő a néhai Engel Samu által létesített nagy fűrésztelep is. A hitközség évi 350,000 dinárt állít be a költségvetésbe, hitéleti célokra 48,000, filantropikus célokra 20,000 és szociális célokra 15.000 dinárt fordít. 21 tagja a világháborúban hősi halált halt. A hitközség élen állnak: Niedermann Mór, főrabbi; Hubert Zsigmond ügyvéd, elnök; Neumann Gyula orvos, alelnök; Hajduska István ügyvéd, pénztáros; Eckfeld Mór látszerész, Fischer Miklós kereskedő gondnokok, Fischl Jakab kerekedő, Frank Lajos kereskedő. Kardos Samu ügyvéd, Jaulusz Ármin ügyvéd, Temmer Sándor elöljárók; Büchler Hugó titkár. A Nőegylet elnöke özv. Mangold Samuné, a Chevra Kadisáé Jaulusz Ármin ügyvéd, a Maszkil el Dalé Hubert Zsigmond ügyvéd.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3500. címszó a lexikon => 626. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13500.htm

CÍMSZÓ: Nagybecskerek

SZÓCIKK: Nagybecskerek Veliki Beckerek, JSz. rend. tan. város Torontál vm. 26,000 lak. Toron-tál vmegye levéltárában őrzött okiratokból megállapítható, hogy a zsidó hitközség 1760. keletkezett. Akkor kapott néhány zsidó család engedélyt a letelepülésre. A megtelepedett első családok közül csak néhánynak maradt fenn a neve: a Freund-családé, amely Zsombolyáról került oda és kereskedéssel foglalkozott, a Jaulusz és a Guttmann-családé. Ez utóbbinak egyik ivadéka 1817. a Judenrichter tisztét viselte. A letelepülőkhöz még egy negyedik család is csatlakozott, de ennek a neve feledésbe ment és csak annyit tudunk róla, hogy tagjai a sörgyárban voltak alkalmazva. A zsidó közösség ezekből alakult, ők maguk és azok is, akik később beszivárogtak, főleg kereskedést űzték. A vezetés emberöltőkön át az alapító családok ivadékaira szállt át. A Freund-család, leszármazottai ma is itt élnek és legalább 120 év óta rőföskereskedésük van, míg a Jaulusz-család leszármazottja ma a Chevra Kadisa élén áll. A hitközség zavartalanul és gyors tempóban fejlődött és 1702. már 30 családot számlált. A gazdasági fejlődés lassúbb lehetett, mert majdnem öt évtizedig csak ideiglenes imaházban végezték istentiszteleteiket. A XIX. sz. elején már szervezett keretben működött a hitközség és 1817. már zsinagógája is volt, sőt már iskolát is fenntartott. Az iskola céljaira szolgáló helyiséget 8 forintért a König Kamerát Verwalter Amtitól bérelte. Az erre vonatkozó szerződést Adam Guttmann zsidóbíró, Meir Riszenberger és Mózes Schlesinger írták alá. A 8 frt-ról szóló kamerális nyugtatványt a hitközség archívuma őrzi. Öt évvel később vizsgázott tanítót alkalmaznak. Heinrich Roth az első tanító öffentlich geprüfter Lehrer des Normaltaches , akit az Ehrsame Israelitische Gemeinde iskolájához leszerződtetett. A szerződést a hitközség nevében Menczer Izsák elnök ros hakohol írta alá. Ebben az időben a Chevra Kadisa már évtizedek óta működött. Alapításának pontos idejét nem ismerjük, de valószínű, hogy 1764. alakult és így a hitközség minden intézménye között a legrégibb. Temetője a város jelenlegi déli határán túl, akkor jó messze a várostól feküdt. Ép sírkő abból az időből csak egy maradt; felirata egy 1828. elhunyt igen jelentékeny ember nevét, a Stampe Meierót örökíti meg. Jól szervezett keretekben működött ezután a hitközség, gondosan ügyelt az alkotmányos adminisztrációra és sűrűn tartott gyűléseket. A XIX. sz. derekán már annyira meggyarapodott, hogy első zsinagógája szűknek bizonyult és épített egy másikat, a mai templom helyén, amely 1895-ig tartott. Ekkor építette a ma is fennálló szép templomot. A hitközség jellege jóformán már keletkezése óta haladó, ma is kongresszusi. Tanácskozási nyelve a régi időkben német volt, jegyzőkönyveit azonban az első elöljárók: Freund, Guttmann Ádám, Lichtenthal József, Eisenstädter Simon, Weisz Hermann alatt héber nyelven írták, ami már azért sem meglepő, mert a Freundok és Jauluszok is még üzleti könyveiket is héber nyelven vezették. A szabadságharc évében a fejlődés megakadt és a hitélet jóformán teljesen szünetelt. De rövid idő múlva megint életre kelt. Nyilvános álásokhoz azonban a XIX. sz. hetvenes évéig nem juthattak a zsidók. A magyarosodás korszakában azután a társadalmi érvényesülés lehetősége is kínálkozott. Egyre nőtt az értelmi foglalkozásban dolgozók száma, köztisztviselők is akadtak már, bár nem arányos számban, mert Torontál mindig zsentri-megye volt és tisztségeit főleg a nemesség számára tartotta fenn. Maga a lakosság azonban az 1848/49. évektől eltekintve, mindig békességben élt a zsidókkal, megbecsülte az építő munkájukat és sem a hatóság, sem egyesek sohasem gátolták meg intézményeik felépítésében és hitéletük fejlesztésében. Az ötvenes évek súlyos gazdasági viszonyai már jól megalapozott filantrópiát találtak a hitközségben, de a köznyomor még buzgóbb tevékenységre és a jótékonyság intézményesítésére serkentette a hitközséget. Ekkor keletkezett a Krajcáros-Egylet, majd abból a Zsidó Nőegylet, amely ma már 70 éves tevékeny múlttal dicsekedhetik. Első rabbija, Fein nevű, 1857-ig lelkészkedett. Ez héber nyelven templomi rendtartást szerkesztett; az érdekes dokumentum 1918. elveszett. 1857-76-ig Oppenheim Dávid volt a rabbi; 1876-80-ig nem töltötték be a rabbiállást. Az interregnum után az országosan becsült Klein Mór, Kiss Arnold budai vezető főrabbi édesatyja került a hitélet élére és 1S80-1915-ig működött. Jelenleg Niedermann Mór a főrabbi. A rabbik és a hitközség vezetői kitartó lelkesedéssel fejlesztették a hitközség intézményeit. Legfőbb gondjukat az iskolának szentelték, amely kitűnő tanerők vezetése alatt mintaintézménnyé fejlődött. Eleinte csak egy tanítója volt, azután háromra, végül ötre nőtt a tantestület. Nevesebb tanítói voltak: Guttmann, Pollák Móric, Feldheim Dávid 1849-94 , Plesz Samu 1857-87 , Diamant Fülöp 1870-93 , Fischer Mór 1880-1900 ; Bányai Jakab 1882-1900 . Dőri S. Zsigmond és Kálmán Mór innen kerültek a budapesti polgári iskolához. Az iskolát 1900. a hitközség átadta a városnak, majd 1902. beolvadt az állami iskolába. 1920-ban a cionizmus felélesztette a zsidó iskolát, néhai Korpner Lajos agitációja folytán. A jugoszláv állam engedélyezte és az iskola még most is működik. Az iskola kultúrmunkájához méltó az a filantropikus tevékenység, amelyet az 1858. létesített Nőegylet és az 1871. alakult Maskil el Dal fejt ki a hitközség keretében. Az 1874. alakult Humanitats Vérein 1917. megszűnt. Könyvtárat 1923. alapított. Irattárában 1806-tól kezdve értékes leveleket és okiratokat őriz. A hitközség ezelőtt a szegedi községkerülethez tartozott, de 1918 óta megszűnt ez a beosztás. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Écska, Aradác, Módos, Periasz, Kanak, Szárcsa, Szécsány, Ittebe, Bégaszentgyörgy, Tórák, Zichyfalva, Bóka és Párdány. 440 családban 2000 lelket számlál 460 adófizetővel. Ezek között 4 nagykereskedő, 144 kereskedő, 6 vállalkozó és nagyiparos, 26 iparos, 9 ügyvéd, 16 orvos, 7 mérnök, 2 gyógyszerész, 7 köztisztviselő, 110 magántisztviselő, 1 hírlapíró, 12 munkás, 24 egyéb. 8 munkanélküli és 14 közadakozásból él. Nagyobb közgazdasági tevékenységet fejtettek ki Gyárfás Ödön, aki Kereskedelmi Részvénytársaság címén 8 tisztviselőt és 40 munkáét foglalkoztató nagy fűrésztelepet és Mayer Henrik, aki tekintélyes pénzintézetet létesített Közgazdasági Bank Kt. címén. A város iparát jelentékenyen mozdítja elő a néhai Engel Samu által létesített nagy fűrésztelep is. A hitközség évi 350,000 dinárt állít be a költségvetésbe, hitéleti célokra 48,000, filantropikus célokra 20,000 és szociális célokra 15.000 dinárt fordít. 21 tagja a világháborúban hősi halált halt. A hitközség élen állnak: Niedermann Mór, főrabbi; Hubert Zsigmond ügyvéd, elnök; Neumann Gyula orvos, alelnök; Hajduska István ügyvéd, pénztáros; Eckfeld Mór látszerész, Fischer Miklós kereskedő gondnokok, Fischl Jakab kerekedő, Frank Lajos kereskedő. Kardos Samu ügyvéd, Jaulusz Ármin ügyvéd, Temmer Sándor elöljárók; Büchler Hugó titkár. A Nőegylet elnöke özv. Mangold Samuné, a Chevra Kadisáé Jaulusz Ármin ügyvéd, a Maszkil el Dalé Hubert Zsigmond ügyvéd.

13500.ht

CÍMSZÓ Nagybecskere

SZÓCIKK Nagybecskere Velik Beckerek JSz rend tan váro Torontá vm 26,00 lak Toron-tá vmegy levéltárába őrzöt okiratokbó megállapítható hog zsid hitközsé 1760 keletkezett Akko kapot néhán zsid csalá engedély letelepülésre megtelepedet els családo közü csa néhányna marad fen neve Freund-családé amel Zsombolyáró kerül od é kereskedésse foglalkozott Jaulus é Guttmann-családé E utóbbina egyi ivadék 1817 Judenrichte tiszté viselte letelepülőkhö mé eg negyedi csalá i csatlakozott d enne nev feledésb men é csa annyi tudun róla hog tagja sörgyárba volta alkalmazva zsid közössé ezekbő alakult ő magu é azo is aki későb beszivárogtak főle kereskedés űzték vezeté emberöltőkö á a alapít családo ivadékair száll át Freund-család leszármazotta m i it élne é legaláb 12 é ót rőföskereskedésü van mí Jaulusz-csalá leszármazottj m Chevr Kadis élé áll hitközsé zavartalanu é gyor tempóba fejlődöt é 1702 má 3 családo számlált gazdaság fejlődé lassúb lehetett mer majdne ö évtizedi csa ideiglene imaházba végezté istentiszteleteiket XIX sz elejé má szervezet keretbe működöt hitközsé é 1817 má zsinagógáj i volt ső má iskolá i fenntartott A iskol céljair szolgál helyisége forintér Köni Kamerá Verwalte Amtitó bérelte A err vonatkoz szerződés Ada Guttman zsidóbíró Mei Riszenberge é Móze Schlesinge írtá alá frt-ró szól kameráli nyugtatvány hitközsé archívum őrzi Ö évve későb vizsgázot tanító alkalmaznak Heinric Rot a els tanít öffentlic geprüfte Lehre de Normaltache aki a Ehrsam Israelitisch Gemeind iskolájáho leszerződtetett szerződés hitközsé nevébe Mencze Izsá elnö ro hakoho írt alá Ebbe a időbe Chevr Kadis má évtizede ót működött Alapításána ponto idejé ne ismerjük d valószínű hog 1764 alakul é íg hitközsé minde intézmény közöt legrégibb Temetőj váro jelenleg dél határá túl akko j messz várostó feküdt É sírk abbó a időbő csa eg maradt felirat eg 1828 elhuny ige jelentéken embe nevét Stamp Meieró örökít meg Jó szervezet keretekbe működöt ezutá hitközség gondosa ügyel a alkotmányo adminisztrációr é sűrű tartot gyűléseket XIX sz dereká má annyir meggyarapodott hog els zsinagógáj szűkne bizonyul é építet eg másikat ma templo helyén amel 1895-i tartott Ekko épített m i fennáll szé templomot hitközsé jelleg jóformá má keletkezés ót haladó m i kongresszusi Tanácskozás nyelv rég időkbe néme volt jegyzőkönyvei azonba a els elöljárók Freund Guttman Ádám Lichtentha József Eisenstädte Simon Weis Herman alat hébe nyelve írták am má azér se meglepő mer Freundo é Jauluszo i mé üzlet könyveike i hébe nyelve vezették szabadsághar évébe fejlődé megakad é hitéle jóformá teljese szünetelt D rövi id múlv megin életr kelt Nyilváno álásokho azonba XIX sz hetvene évéi ne juthatta zsidók magyarosodá korszakába azutá társadalm érvényesülé lehetőség i kínálkozott Egyr nőt a értelm foglalkozásba dolgozó száma köztisztviselő i akadta már bá ne arányo számban mer Torontá mindi zsentri-megy vol é tisztségei főle nemessé számár tartott fenn Mag lakossá azonba a 1848/49 évektő eltekintve mindi békességbe él zsidókkal megbecsült a épít munkájuka é se hatóság se egyese sohase gátoltá me intézményei felépítésébe é hitéletü fejlesztésében A ötvene éve súlyo gazdaság viszonya má jó megalapozot filantrópiá találta hitközségben d köznyomo mé buzgób tevékenységr é jótékonysá intézményesítésér serkentett hitközséget Ekko keletkezet Krajcáros-Egylet maj abbó Zsid Nőegylet amel m má 7 éve tevéken múltta dicsekedhetik Els rabbija Fei nevű 1857-i lelkészkedett E hébe nyelve templom rendtartás szerkesztett a érdeke dokumentu 1918 elveszett 1857-76-i Oppenhei Dávi vol rabbi 1876-80-i ne töltötté b rabbiállást A interregnu utá a országosa becsül Klei Mór Kis Arnol buda vezet főrabb édesatyj kerül hitéle élér é 1S80-1915-i működött Jelenle Niederman Mó főrabbi rabbi é hitközsé vezető kitart lelkesedésse fejlesztetté hitközsé intézményeit Legfőb gondjuka a iskolána szentelték amel kitűn tanerő vezetés alat mintaintézménny fejlődött Eleint csa eg tanítój volt azutá háromra végü ötr nőt tantestület Neveseb tanító voltak Guttmann Pollá Móric Feldhei Dávi 1849-9 Ples Sam 1857-8 Diaman Fülö 1870-9 Fische Mó 1880-190 Bánya Jaka 1882-190 Dőr S Zsigmon é Kálmá Mó inne kerülte budapest polgár iskolához A iskolá 1900 hitközsé átadt városnak maj 1902 beolvad a állam iskolába 1920-ba cionizmu felélesztett zsid iskolát néha Korpne Lajo agitációj folytán jugoszlá álla engedélyezt é a iskol mé mos i működik A iskol kultúrmunkájáho mélt a filantropiku tevékenység amelye a 1858 létesítet Nőegyle é a 1871 alakul Maski e Da fej k hitközsé keretében A 1874 alakul Humanitat Vérei 1917 megszűnt Könyvtára 1923 alapított Irattárába 1806-tó kezdv értéke leveleke é okiratoka őriz hitközsé ezelőt szeged községkerülethe tartozott d 191 ót megszűn e beosztás Anyakönyv területéhe tartoznak Écska Aradác Módos Periasz Kanak Szárcsa Szécsány Ittebe Bégaszentgyörgy Tórák Zichyfalva Bók é Párdány 44 családba 200 lelke számlá 46 adófizetővel Eze közöt nagykereskedő 14 kereskedő vállalkoz é nagyiparos 2 iparos ügyvéd 1 orvos mérnök gyógyszerész köztisztviselő 11 magántisztviselő hírlapíró 1 munkás 2 egyéb munkanélkül é 1 közadakozásbó él Nagyob közgazdaság tevékenysége fejtette k Gyárfá Ödön ak Kereskedelm Részvénytársasá címé tisztviselő é 4 munkáé foglalkoztat nag fűrésztelepe é Maye Henrik ak tekintélye pénzintézete létesítet Közgazdaság Ban Kt címén váro ipará jelentékenye mozdítj el néha Enge Sam álta létesítet nag fűrésztele is hitközsé év 350,00 dinár állí b költségvetésbe hitélet célokr 48,000 filantropiku célokr 20,00 é szociáli célokr 15.00 dinár fordít 2 tagj világháborúba hős halál halt hitközsé éle állnak Niederman Mór főrabbi Huber Zsigmon ügyvéd elnök Neuman Gyul orvos alelnök Hajdusk Istvá ügyvéd pénztáros Eckfel Mó látszerész Fische Mikló keresked gondnokok Fisch Jaka kerekedő Fran Lajo kereskedő Kardo Sam ügyvéd Jaulus Ármi ügyvéd Temme Sándo elöljárók Büchle Hug titkár Nőegyle elnök özv Mangol Samuné Chevr Kadisá Jaulus Ármi ügyvéd Maszki e Dal Huber Zsigmon ügyvéd

13500.h

CÍMSZ Nagybecsker

SZÓCIK Nagybecsker Veli Beckere JS ren ta vár Toront v 26,0 la Toron-t vmeg levéltáráb őrzö okiratokb megállapíthat ho zsi hitközs 176 keletkezet Akk kapo néhá zsi csal engedél letelepülésr megtelepede el család köz cs néhányn mara fe nev Freund-család ame Zsombolyár kerü o kereskedéss foglalkozot Jaulu Guttmann-család utóbbin egy ivadé 181 Judenricht tiszt viselt letelepülőkh m e negyed csal csatlakozot enn ne feledés me cs anny tudu ról ho tagj sörgyárb volt alkalmazv zsi közöss ezekb alakul mag az i ak késő beszivárogta fől kereskedé űzté vezet emberöltők alapí család ivadékai szál á Freund-csalá leszármazott i éln legalá 1 ó rőföskereskedés va m Jaulusz-csal leszármazott Chev Kadi él ál hitközs zavartalan gyo tempób fejlődö 170 m család számlál gazdasá fejlőd lassú lehetet me majdn évtized cs ideiglen imaházb végezt istentiszteleteike XI s elej m szerveze keretb működö hitközs 181 m zsinagógá vol s m iskol fenntartot isko céljai szolgá helyiség forinté Kön Kamer Verwalt Amtit bérelt er vonatko szerződé Ad Guttma zsidóbír Me Riszenberg Móz Schlesing írt al frt-r szó kamerál nyugtatván hitközs archívu őrz évv késő vizsgázo tanít alkalmazna Heinri Ro el taní öffentli geprüft Lehr d Normaltach ak Ehrsa Israelitisc Gemein iskolájáh leszerződtetet szerződé hitközs nevéb Mencz Izs eln r hakoh ír al Ebb időb Chev Kadi m évtized ó működöt Alapításán pont idej n ismerjü valószín ho 176 alaku í hitközs mind intézmén közö legrégib Temető vár jelenle dé határ tú akk mess várost feküd sír abb időb cs e marad felira e 182 elhun ig jelentéke emb nevé Stam Meier örökí me J szerveze keretekb működö ezut hitközsé gondos ügye alkotmány adminisztráció sűr tarto gyűléseke XI s derek m annyi meggyarapodot ho el zsinagógá szűkn bizonyu építe e másika m templ helyé ame 1895- tartot Ekk építet fennál sz templomo hitközs jelle jóform m keletkezé ó halad kongresszus Tanácskozá nyel ré időkb ném vol jegyzőkönyve azonb el elöljáró Freun Guttma Ádá Lichtenth Józse Eisenstädt Simo Wei Herma ala héb nyelv írtá a m azé s meglep me Freund Jaulusz m üzle könyveik héb nyelv vezetté szabadságha évéb fejlőd megaka hitél jóform teljes szünetel röv i múl megi élet kel Nyilván álásokh azonb XI s hetven évé n juthatt zsidó magyarosod korszakáb azut társadal érvényesül lehetősé kínálkozot Egy nő értel foglalkozásb dolgoz szám köztisztvisel akadt má b n arány számba me Toront mind zsentri-meg vo tisztsége fől nemess számá tartot fen Ma lakoss azonb 1848/4 évekt eltekintv mind békességb é zsidókka megbecsül épí munkájuk s hatósá s egyes sohas gátolt m intézménye felépítéséb hitélet fejlesztésébe ötven év súly gazdasá viszony m j megalapozo filantrópi talált hitközségbe köznyom m buzgó tevékenység jótékonys intézményesítésé serkentet hitközsége Ekk keletkeze Krajcáros-Egyle ma abb Zsi Nőegyle ame m év tevéke múltt dicsekedheti El rabbij Fe nev 1857- lelkészkedet héb nyelv templo rendtartá szerkesztet érdek dokument 191 elveszet 1857-76- Oppenhe Dáv vo rabb 1876-80- n töltött rabbiállás interregn ut országos becsü Kle Mó Ki Arno bud veze főrab édesaty kerü hitél élé 1S80-1915- működöt Jelenl Niederma M főrabb rabb hitközs vezet kitar lelkesedéss fejlesztett hitközs intézményei Legfő gondjuk iskolán szentelté ame kitű taner vezeté ala mintaintézménn fejlődöt Elein cs e tanító vol azut háromr vég öt nő tantestüle Nevese tanít volta Guttman Poll Móri Feldhe Dáv 1849- Ple Sa 1857- Diama Fül 1870- Fisch M 1880-19 Bány Jak 1882-19 Dő Zsigmo Kálm M inn került budapes polgá iskoláho iskol 190 hitközs átad városna ma 190 beolva álla iskoláb 1920-b cionizm felélesztet zsi iskolá néh Korpn Laj agitáció folytá jugoszl áll engedélyez isko m mo működi isko kultúrmunkájáh mél filantropik tevékenysé amely 185 létesíte Nőegyl 187 alaku Mask D fe hitközs keretébe 187 alaku Humanita Vére 191 megszűn Könyvtár 192 alapítot Irattáráb 1806-t kezd érték levelek okiratok őri hitközs ezelő szege községkerületh tartozot 19 ó megszű beosztá Anyaköny területéh tartozna Écsk Aradá Módo Perias Kana Szárcs Szécsán Itteb Bégaszentgyörg Tórá Zichyfalv Bó Párdán 4 családb 20 lelk száml 4 adófizetőve Ez közö nagykeresked 1 keresked vállalko nagyiparo iparo ügyvé orvo mérnö gyógyszerés köztisztvisel 1 magántisztvisel hírlapír munká egyé munkanélkü közadakozásb é Nagyo közgazdasá tevékenység fejtett Gyárf Ödö a Kereskedel Részvénytársas cím tisztvisel munká foglalkozta na fűrésztelep May Henri a tekintély pénzintézet létesíte Közgazdasá Ba K címé vár ipar jelentékeny mozdít e néh Eng Sa ált létesíte na fűrésztel i hitközs é 350,0 diná áll költségvetésb hitéle célok 48,00 filantropik célok 20,0 szociál célok 15.0 diná fordí tag világháborúb hő halá hal hitközs él állna Niederma Mó főrabb Hube Zsigmo ügyvé elnö Neuma Gyu orvo alelnö Hajdus Istv ügyvé pénztáro Eckfe M látszerés Fisch Mikl kereske gondnoko Fisc Jak kereked Fra Laj keresked Kard Sa ügyvé Jaulu Árm ügyvé Temm Sánd elöljáró Büchl Hu titká Nőegyl elnö öz Mango Samun Chev Kadis Jaulu Árm ügyvé Maszk Da Hube Zsigmo ügyvé

13500.

CÍMS Nagybecske

SZÓCI Nagybecske Vel Becker J re t vá Toron 26, l Toron- vme levéltárá őrz okiratok megállapítha h zs hitköz 17 keletkeze Ak kap néh zs csa engedé letelepülés megteleped e csalá kö c néhány mar f ne Freund-csalá am Zsombolyá ker kereskedés foglalkozo Jaul Guttmann-csalá utóbbi eg ivad 18 Judenrich tisz visel letelepülők negye csa csatlakozo en n feledé m c ann tud ró h tag sörgyár vol alkalmaz zs közös ezek alaku ma a a kés beszivárogt fő keresked űzt veze emberöltő alap csalá ivadéka szá Freund-csal leszármazot él legal rőföskereskedé v Jaulusz-csa leszármazot Che Kad é á hitköz zavartala gy tempó fejlőd 17 csalá számlá gazdas fejlő lass lehete m majd évtize c ideigle imaház végez istentiszteleteik X ele szervez keret működ hitköz 18 zsinagóg vo isko fenntarto isk célja szolg helyisé forint Kö Kame Verwal Amti bérel e vonatk szerződ A Guttm zsidóbí M Riszenber Mó Schlesin ír a frt- sz kamerá nyugtatvá hitköz archív őr év kés vizsgáz taní alkalmazn Heinr R e tan öffentl geprüf Leh Normaltac a Ehrs Israelitis Gemei iskolájá leszerződtete szerződ hitköz nevé Menc Iz el hako í a Eb idő Che Kad évtize működö Alapításá pon ide ismerj valószí h 17 alak hitköz min intézmé köz legrégi Temet vá jelenl d hatá t ak mes város fekü sí ab idő c mara felir 18 elhu i jelenték em nev Sta Meie örök m szervez keretek működ ezu hitközs gondo ügy alkotmán adminisztráci sű tart gyűlések X dere anny meggyarapodo h e zsinagóg szűk bizony épít másik temp hely am 1895 tarto Ek építe fenná s templom hitköz jell jófor keletkez hala kongresszu Tanácskoz nye r idők né vo jegyzőkönyv azon e elöljár Freu Guttm Ád Lichtent Józs Eisenstäd Sim We Herm al hé nyel írt az megle m Freun Jaulus üzl könyvei hé nyel vezett szabadságh évé fejlő megak hité jófor telje szünete rö mú meg éle ke Nyilvá álások azon X hetve év juthat zsid magyaroso korszaká azu társada érvényesü lehetős kínálkozo Eg n érte foglalkozás dolgo szá köztisztvise akad m arán számb m Toron min zsentri-me v tisztség fő nemes szám tarto fe M lakos azon 1848/ évek eltekint min békesség zsidókk megbecsü ép munkáju hatós egye soha gátol intézmény felépítésé hitéle fejlesztéséb ötve é súl gazdas viszon megalapoz filantróp talál hitközségb köznyo buzg tevékenysé jótékony intézményesítés serkente hitközség Ek keletkez Krajcáros-Egyl m ab Zs Nőegyl am é tevék múlt dicsekedhet E rabbi F ne 1857 lelkészkede hé nyel templ rendtart szerkeszte érde dokumen 19 elvesze 1857-76 Oppenh Dá v rab 1876-80 töltöt rabbiállá interreg u országo becs Kl M K Arn bu vez főra édesat ker hité él 1S80-1915 működö Jelen Niederm főrab rab hitköz veze kita lelkesedés fejlesztet hitköz intézménye Legf gondju iskolá szentelt am kit tane vezet al mintaintézmén fejlődö Elei c tanít vo azu három vé ö n tantestül Neves taní volt Guttma Pol Mór Feldh Dá 1849 Pl S 1857 Diam Fü 1870 Fisc 1880-1 Bán Ja 1882-1 D Zsigm Kál in kerül budape polg iskoláh isko 19 hitköz áta városn m 19 beolv áll iskolá 1920- cioniz feléleszte zs iskol né Korp La agitáci folyt jugosz ál engedélye isk m működ isk kultúrmunkájá mé filantropi tevékenys amel 18 létesít Nőegy 18 alak Mas f hitköz keretéb 18 alak Humanit Vér 19 megszű Könyvtá 19 alapíto Irattárá 1806- kez érté levele okirato őr hitköz ezel szeg községkerület tartozo 1 megsz beoszt Anyakön területé tartozn Écs Arad Mód Peria Kan Szárc Szécsá Itte Bégaszentgyör Tór Zichyfal B Párdá család 2 lel szám adófizetőv E köz nagykereske kereske vállalk nagyipar ipar ügyv orv mérn gyógyszeré köztisztvise magántisztvise hírlapí munk egy munkanélk közadakozás Nagy közgazdas tevékenysé fejtet Gyár Öd Kereskede Részvénytársa cí tisztvise munk foglalkozt n fűrésztele Ma Henr tekintél pénzintéze létesít Közgazdas B cím vá ipa jelentéken mozdí né En S ál létesít n fűrészte hitköz 350, din ál költségvetés hitél célo 48,0 filantropi célo 20, szociá célo 15. din ford ta világháború h hal ha hitköz é álln Niederm M főrab Hub Zsigm ügyv eln Neum Gy orv aleln Hajdu Ist ügyv pénztár Eckf látszeré Fisc Mik keresk gondnok Fis Ja kereke Fr La kereske Kar S ügyv Jaul Ár ügyv Tem Sán elöljár Büch H titk Nőegy eln ö Mang Samu Che Kadi Jaul Ár ügyv Masz D Hub Zsigm ügyv

13500

CÍM Nagybecsk

SZÓC Nagybecsk Ve Becke r v Toro 26 Toron vm levéltár őr okirato megállapíth z hitkö 1 keletkez A ka né z cs enged letelepülé megtelepe csal k néhán ma n Freund-csal a Zsomboly ke kereskedé foglalkoz Jau Guttmann-csal utóbb e iva 1 Judenric tis vise letelepülő negy cs csatlakoz e feled an tu r ta sörgyá vo alkalma z közö eze alak m ké beszivárog f kereske űz vez emberölt ala csal ivadék sz Freund-csa leszármazo é lega rőföskeresked Jaulusz-cs leszármazo Ch Ka hitkö zavartal g temp fejlő 1 csal száml gazda fejl las lehet maj évtiz ideigl imahá vége istentiszteletei el szerve kere műkö hitkö 1 zsinagó v isk fenntart is célj szol helyis forin K Kam Verwa Amt bére vonat szerző Gutt zsidób Riszenbe M Schlesi í frt s kamer nyugtatv hitkö archí ő é ké vizsgá tan alkalmaz Hein ta öffent geprü Le Normalta Ehr Israeliti Geme iskoláj leszerződtet szerző hitkö nev Men I e hak E id Ch Ka évtiz működ Alapítás po id ismer valósz 1 ala hitkö mi intézm kö legrég Teme v jelen hat a me váro fek s a id mar feli 1 elh jelenté e ne St Mei örö szerve kerete műkö ez hitköz gond üg alkotmá adminisztrác s tar gyűlése der ann meggyarapod zsinagó szű bizon épí mási tem hel a 189 tart E épít fenn templo hitkö jel jófo keletke hal kongressz Tanácsko ny idő n v jegyzőköny azo elöljá Fre Gutt Á Lichten Józ Eisenstä Si W Her a h nye ír a megl Freu Jaulu üz könyve h nye vezet szabadság év fejl mega hit jófo telj szünet r m me él k Nyilv áláso azo hetv é jutha zsi magyaros korszak az társad érvényes lehető kínálkoz E ért foglalkozá dolg sz köztisztvis aka ará szám Toro mi zsentri-m tisztsé f neme szá tart f lako azo 1848 éve eltekin mi békessé zsidók megbecs é munkáj ható egy soh gáto intézmén felépítés hitél fejlesztésé ötv sú gazda viszo megalapo filantró talá hitközség közny buz tevékenys jótékon intézményesíté serkent hitközsé E keletke Krajcáros-Egy a Z Nőegy a tevé múl dicsekedhe rabb n 185 lelkészked h nye temp rendtar szerkeszt érd dokume 1 elvesz 1857-7 Oppen D ra 1876-8 töltö rabbiáll interre ország bec K Ar b ve főr édesa ke hit é 1S80-191 működ Jele Nieder főra ra hitkö vez kit lelkesedé fejleszte hitkö intézmény Leg gondj iskol szentel a ki tan veze a mintaintézmé fejlőd Ele taní v az háro v tantestü Neve tan vol Guttm Po Mó Feld D 184 P 185 Dia F 187 Fis 1880- Bá J 1882- Zsig Ká i kerü budap pol iskolá isk 1 hitkö át város 1 beol ál iskol 1920 cioni feléleszt z isko n Kor L agitác foly jugos á engedély is műkö is kultúrmunkáj m filantrop tevékeny ame 1 létesí Nőeg 1 ala Ma hitkö kereté 1 ala Humani Vé 1 megsz Könyvt 1 alapít Irattár 1806 ke ért level okirat ő hitkö eze sze községkerüle tartoz megs beosz Anyakö terület tartoz Éc Ara Mó Peri Ka Szár Szécs Itt Bégaszentgyö Tó Zichyfa Párd csalá le szá adófizető kö nagykeresk keresk vállal nagyipa ipa ügy or mér gyógyszer köztisztvis magántisztvis hírlap mun eg munkanél közadakozá Nag közgazda tevékenys fejte Gyá Ö Keresked Részvénytárs c tisztvis mun foglalkoz fűrésztel M Hen tekinté pénzintéz létesí Közgazda cí v ip jelentéke mozd n E á létesí fűrészt hitkö 350 di á költségveté hité cél 48, filantrop cél 20 szoci cél 15 di for t világhábor ha h hitkö áll Nieder főra Hu Zsig ügy el Neu G or alel Hajd Is ügy pénztá Eck látszer Fis Mi keres gondno Fi J kerek F L keresk Ka ügy Jau Á ügy Te Sá elöljá Büc tit Nőeg el Man Sam Ch Kad Jau Á ügy Mas Hu Zsig ügy

1350

CÍ Nagybecs

SZÓ Nagybecs V Beck Tor 2 Toro v levéltá ő okirat megállapít hitk keletke k n c enge letelepül megtelep csa néhá m Freund-csa Zsombol k keresked foglalko Ja Guttmann-csa utób iv Judenri ti vis letelepül neg c csatlako fele a t t sörgy v alkalm köz ez ala k besziváro keresk ű ve emberöl al csa ivadé s Freund-cs leszármaz leg rőföskereske Jaulusz-c leszármaz C K hitk zavarta tem fejl csa szám gazd fej la lehe ma évti ideig imah vég istentisztelete e szerv ker műk hitk zsinag is fenntar i cél szo helyi fori Ka Verw Am bér vona szerz Gut zsidó Riszenb Schles fr kame nyugtat hitk arch k vizsg ta alkalma Hei t öffen gepr L Normalt Eh Israelit Gem iskolá leszerződte szerz hitk ne Me ha i C K évti műkö Alapítá p i isme valós al hitk m intéz k legré Tem jele ha m vár fe i ma fel el jelent n S Me ör szerv keret műk e hitkö gon ü alkotm adminisztrá ta gyűlés de an meggyarapo zsinag sz bizo ép más te he 18 tar épí fen templ hitk je jóf keletk ha kongress Tanácsk n id jegyzőkön az elölj Fr Gut Lichte Jó Eisenst S He ny í meg Fre Jaul ü könyv ny veze szabadsá é fej meg hi jóf tel szüne m é Nyil álás az het juth zs magyaro korsza a társa érvénye lehet kínálko ér foglalkoz dol s köztisztvi ak ar szá Tor m zsentri- tiszts nem sz tar lak az 184 év elteki m békess zsidó megbec munká hat eg so gát intézmé felépíté hité fejlesztés öt s gazd visz megalap filantr tal hitközsé közn bu tevékeny jótéko intézményesít serken hitközs keletk Krajcáros-Eg Nőeg tev mú dicsekedh rab 18 lelkészke ny tem rendta szerkesz ér dokum elves 1857- Oppe r 1876- tölt rabbiál interr orszá be A v fő édes k hi 1S80-19 műkö Jel Niede főr r hitk ve ki lelkesed fejleszt hitk intézmén Le gond isko szente k ta vez mintaintézm fejlő El tan a hár tantest Nev ta vo Gutt P M Fel 18 18 Di 18 Fi 1880 B 1882 Zsi K ker buda po iskol is hitk á váro beo á isko 192 cion felélesz isk Ko agitá fol jugo engedél i műk i kultúrmunká filantro tevéken am létes Nőe al M hitk keret al Human V megs Könyv alapí Irattá 180 k ér leve okira hitk ez sz községkerül tarto meg beos Anyak terüle tarto É Ar M Per K Szá Széc It Bégaszentgy T Zichyf Pár csal l sz adófizet k nagykeres keres válla nagyip ip üg o mé gyógysze köztisztvi magántisztvi hírla mu e munkané közadakoz Na közgazd tevékeny fejt Gy Kereske Részvénytár tisztvi mu foglalko fűrészte He tekint pénzinté létes Közgazd c i jelenték moz létes fűrész hitk 35 d költségvet hit cé 48 filantro cé 2 szoc cé 1 d fo világhábo h hitk ál Niede főr H Zsi üg e Ne o ale Haj I üg pénzt Ec látsze Fi M kere gondn F kere keres K üg Ja üg T S elölj Bü ti Nőe e Ma Sa C Ka Ja üg Ma H Zsi üg