13502.htm

CÍMSZÓ: Nagybecskerek

SZÓCIKK: "Nőegylet és az 1871. alakult Maskil el Dal fejt ki a hitközség keretében. Az 1874. alakult Humanitats Vérein 1917. megszűnt. Könyvtárat 1923. alapított. Irattárában 1806-tól kezdve értékes leveleket és okiratokat őriz. A hitközség ezelőtt a szegedi községkerülethez tartozott, de 1918 óta megszűnt ez a beosztás. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Écska, Aradác, Módos, Periasz, Kanak, Szárcsa, Szécsány, Ittebe, Bégaszentgyörgy, Tórák, Zichyfalva, Bóka és Párdány. 440 családban 2000 lelket számlál 460 adófizetővel. Ezek között 4 nagykereskedő, 144 kereskedő, 6 vállalkozó és nagyiparos, 26 iparos, 9 ügyvéd, 16 orvos, 7 mérnök, 2 gyógyszerész, 7 köztisztviselő, 110 magántisztviselő, 1 hírlapíró, 12 munkás, 24 egyéb. 8 munkanélküli és 14 közadakozásból él. Nagyobb közgazdasági tevékenységet fejtettek ki Gyárfás Ödön, aki Kereskedelmi Részvénytársaság címén 8 tisztviselőt és 40 munkáét foglalkoztató nagy fűrésztelepet és Mayer Henrik, aki tekintélyes pénzintézetet létesített Közgazdasági Bank Kt. címén. A város iparát jelentékenyen mozdítja elő a néhai Engel Samu által létesített nagy fűrésztelep is. A hitközség évi 350,000 dinárt állít be a költségvetésbe, hitéleti célokra 48,000, filantropikus célokra 20,000 és szociális célokra 15.000 dinárt fordít. 21 tagja a világháborúban hősi halált halt. A hitközség élen állnak: Niedermann Mór, főrabbi; Hubert Zsigmond ügyvéd, elnök; Neumann Gyula orvos, alelnök; Hajduska István ügyvéd, pénztáros; Eckfeld Mór látszerész, Fischer Miklós kereskedő gondnokok, Fischl Jakab kerekedő, Frank Lajos kereskedő. Kardos Samu ügyvéd, Jaulusz Ármin ügyvéd, Temmer Sándor elöljárók; Büchler Hugó titkár. A Nőegylet elnöke özv. Mangold Samuné, a Chevra Kadisáé Jaulusz Ármin ügyvéd, a Maszkil el Dalé Hubert Zsigmond ügyvéd."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3502. címszó a lexikon => 626. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13502.htm

CÍMSZÓ: Nagybecskerek

SZÓCIKK: Nőegylet és az 1871. alakult Maskil el Dal fejt ki a hitközség keretében. Az 1874. alakult Humanitats Vérein 1917. megszűnt. Könyvtárat 1923. alapított. Irattárában 1806-tól kezdve értékes leveleket és okiratokat őriz. A hitközség ezelőtt a szegedi községkerülethez tartozott, de 1918 óta megszűnt ez a beosztás. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Écska, Aradác, Módos, Periasz, Kanak, Szárcsa, Szécsány, Ittebe, Bégaszentgyörgy, Tórák, Zichyfalva, Bóka és Párdány. 440 családban 2000 lelket számlál 460 adófizetővel. Ezek között 4 nagykereskedő, 144 kereskedő, 6 vállalkozó és nagyiparos, 26 iparos, 9 ügyvéd, 16 orvos, 7 mérnök, 2 gyógyszerész, 7 köztisztviselő, 110 magántisztviselő, 1 hírlapíró, 12 munkás, 24 egyéb. 8 munkanélküli és 14 közadakozásból él. Nagyobb közgazdasági tevékenységet fejtettek ki Gyárfás Ödön, aki Kereskedelmi Részvénytársaság címén 8 tisztviselőt és 40 munkáét foglalkoztató nagy fűrésztelepet és Mayer Henrik, aki tekintélyes pénzintézetet létesített Közgazdasági Bank Kt. címén. A város iparát jelentékenyen mozdítja elő a néhai Engel Samu által létesített nagy fűrésztelep is. A hitközség évi 350,000 dinárt állít be a költségvetésbe, hitéleti célokra 48,000, filantropikus célokra 20,000 és szociális célokra 15.000 dinárt fordít. 21 tagja a világháborúban hősi halált halt. A hitközség élen állnak: Niedermann Mór, főrabbi; Hubert Zsigmond ügyvéd, elnök; Neumann Gyula orvos, alelnök; Hajduska István ügyvéd, pénztáros; Eckfeld Mór látszerész, Fischer Miklós kereskedő gondnokok, Fischl Jakab kerekedő, Frank Lajos kereskedő. Kardos Samu ügyvéd, Jaulusz Ármin ügyvéd, Temmer Sándor elöljárók; Büchler Hugó titkár. A Nőegylet elnöke özv. Mangold Samuné, a Chevra Kadisáé Jaulusz Ármin ügyvéd, a Maszkil el Dalé Hubert Zsigmond ügyvéd.

13502.ht

CÍMSZÓ Nagybecskere

SZÓCIKK Nőegyle é a 1871 alakul Maski e Da fej k hitközsé keretében A 1874 alakul Humanitat Vérei 1917 megszűnt Könyvtára 1923 alapított Irattárába 1806-tó kezdv értéke leveleke é okiratoka őriz hitközsé ezelőt szeged községkerülethe tartozott d 191 ót megszűn e beosztás Anyakönyv területéhe tartoznak Écska Aradác Módos Periasz Kanak Szárcsa Szécsány Ittebe Bégaszentgyörgy Tórák Zichyfalva Bók é Párdány 44 családba 200 lelke számlá 46 adófizetővel Eze közöt nagykereskedő 14 kereskedő vállalkoz é nagyiparos 2 iparos ügyvéd 1 orvos mérnök gyógyszerész köztisztviselő 11 magántisztviselő hírlapíró 1 munkás 2 egyéb munkanélkül é 1 közadakozásbó él Nagyob közgazdaság tevékenysége fejtette k Gyárfá Ödön ak Kereskedelm Részvénytársasá címé tisztviselő é 4 munkáé foglalkoztat nag fűrésztelepe é Maye Henrik ak tekintélye pénzintézete létesítet Közgazdaság Ban Kt címén váro ipará jelentékenye mozdítj el néha Enge Sam álta létesítet nag fűrésztele is hitközsé év 350,00 dinár állí b költségvetésbe hitélet célokr 48,000 filantropiku célokr 20,00 é szociáli célokr 15.00 dinár fordít 2 tagj világháborúba hős halál halt hitközsé éle állnak Niederman Mór főrabbi Huber Zsigmon ügyvéd elnök Neuman Gyul orvos alelnök Hajdusk Istvá ügyvéd pénztáros Eckfel Mó látszerész Fische Mikló keresked gondnokok Fisch Jaka kerekedő Fran Lajo kereskedő Kardo Sam ügyvéd Jaulus Ármi ügyvéd Temme Sándo elöljárók Büchle Hug titkár Nőegyle elnök özv Mangol Samuné Chevr Kadisá Jaulus Ármi ügyvéd Maszki e Dal Huber Zsigmon ügyvéd

13502.h

CÍMSZ Nagybecsker

SZÓCIK Nőegyl 187 alaku Mask D fe hitközs keretébe 187 alaku Humanita Vére 191 megszűn Könyvtár 192 alapítot Irattáráb 1806-t kezd érték levelek okiratok őri hitközs ezelő szege községkerületh tartozot 19 ó megszű beosztá Anyaköny területéh tartozna Écsk Aradá Módo Perias Kana Szárcs Szécsán Itteb Bégaszentgyörg Tórá Zichyfalv Bó Párdán 4 családb 20 lelk száml 4 adófizetőve Ez közö nagykeresked 1 keresked vállalko nagyiparo iparo ügyvé orvo mérnö gyógyszerés köztisztvisel 1 magántisztvisel hírlapír munká egyé munkanélkü közadakozásb é Nagyo közgazdasá tevékenység fejtett Gyárf Ödö a Kereskedel Részvénytársas cím tisztvisel munká foglalkozta na fűrésztelep May Henri a tekintély pénzintézet létesíte Közgazdasá Ba K címé vár ipar jelentékeny mozdít e néh Eng Sa ált létesíte na fűrésztel i hitközs é 350,0 diná áll költségvetésb hitéle célok 48,00 filantropik célok 20,0 szociál célok 15.0 diná fordí tag világháborúb hő halá hal hitközs él állna Niederma Mó főrabb Hube Zsigmo ügyvé elnö Neuma Gyu orvo alelnö Hajdus Istv ügyvé pénztáro Eckfe M látszerés Fisch Mikl kereske gondnoko Fisc Jak kereked Fra Laj keresked Kard Sa ügyvé Jaulu Árm ügyvé Temm Sánd elöljáró Büchl Hu titká Nőegyl elnö öz Mango Samun Chev Kadis Jaulu Árm ügyvé Maszk Da Hube Zsigmo ügyvé

13502.

CÍMS Nagybecske

SZÓCI Nőegy 18 alak Mas f hitköz keretéb 18 alak Humanit Vér 19 megszű Könyvtá 19 alapíto Irattárá 1806- kez érté levele okirato őr hitköz ezel szeg községkerület tartozo 1 megsz beoszt Anyakön területé tartozn Écs Arad Mód Peria Kan Szárc Szécsá Itte Bégaszentgyör Tór Zichyfal B Párdá család 2 lel szám adófizetőv E köz nagykereske kereske vállalk nagyipar ipar ügyv orv mérn gyógyszeré köztisztvise magántisztvise hírlapí munk egy munkanélk közadakozás Nagy közgazdas tevékenysé fejtet Gyár Öd Kereskede Részvénytársa cí tisztvise munk foglalkozt n fűrésztele Ma Henr tekintél pénzintéze létesít Közgazdas B cím vá ipa jelentéken mozdí né En S ál létesít n fűrészte hitköz 350, din ál költségvetés hitél célo 48,0 filantropi célo 20, szociá célo 15. din ford ta világháború h hal ha hitköz é álln Niederm M főrab Hub Zsigm ügyv eln Neum Gy orv aleln Hajdu Ist ügyv pénztár Eckf látszeré Fisc Mik keresk gondnok Fis Ja kereke Fr La kereske Kar S ügyv Jaul Ár ügyv Tem Sán elöljár Büch H titk Nőegy eln ö Mang Samu Che Kadi Jaul Ár ügyv Masz D Hub Zsigm ügyv

13502

CÍM Nagybecsk

SZÓC Nőeg 1 ala Ma hitkö kereté 1 ala Humani Vé 1 megsz Könyvt 1 alapít Irattár 1806 ke ért level okirat ő hitkö eze sze községkerüle tartoz megs beosz Anyakö terület tartoz Éc Ara Mó Peri Ka Szár Szécs Itt Bégaszentgyö Tó Zichyfa Párd csalá le szá adófizető kö nagykeresk keresk vállal nagyipa ipa ügy or mér gyógyszer köztisztvis magántisztvis hírlap mun eg munkanél közadakozá Nag közgazda tevékenys fejte Gyá Ö Keresked Részvénytárs c tisztvis mun foglalkoz fűrésztel M Hen tekinté pénzintéz létesí Közgazda cí v ip jelentéke mozd n E á létesí fűrészt hitkö 350 di á költségveté hité cél 48, filantrop cél 20 szoci cél 15 di for t világhábor ha h hitkö áll Nieder főra Hu Zsig ügy el Neu G or alel Hajd Is ügy pénztá Eck látszer Fis Mi keres gondno Fi J kerek F L keresk Ka ügy Jau Á ügy Te Sá elöljá Büc tit Nőeg el Man Sam Ch Kad Jau Á ügy Mas Hu Zsig ügy

1350

CÍ Nagybecs

SZÓ Nőe al M hitk keret al Human V megs Könyv alapí Irattá 180 k ér leve okira hitk ez sz községkerül tarto meg beos Anyak terüle tarto É Ar M Per K Szá Széc It Bégaszentgy T Zichyf Pár csal l sz adófizet k nagykeres keres válla nagyip ip üg o mé gyógysze köztisztvi magántisztvi hírla mu e munkané közadakoz Na közgazd tevékeny fejt Gy Kereske Részvénytár tisztvi mu foglalko fűrészte He tekint pénzinté létes Közgazd c i jelenték moz létes fűrész hitk 35 d költségvet hit cé 48 filantro cé 2 szoc cé 1 d fo világhábo h hitk ál Niede főr H Zsi üg e Ne o ale Haj I üg pénzt Ec látsze Fi M kere gondn F kere keres K üg Ja üg T S elölj Bü ti Nőe e Ma Sa C Ka Ja üg Ma H Zsi üg