13503.htm

CÍMSZÓ: Nagyberezna

SZÓCIKK: Nagyberezna (Velikoje Bereznoje, R), kisk. Ung vm. 2282 lak. Az (orthodox) hitközség, mint a régi jegyzőkönyvekből kiderül, 1797. alakult meg. Alapítói voltak: Simon ben Májer, Matiszjohu Cevi ben Mose, Cevl ben Jechiel Jicchok, Majer ben Ábrahám, Schreiber Ber és Mordecháj ben Ebimelech, nagyrészt beköltözött kereskedők. A hitközség első rabbijául Bródy Ábrahámot, a hasonló nevű híres prágai rabbi dédunokáját választották meg, aki hosszú áldásos működés után 1882. halt meg N.-n. Az első elöljárók Weinberger Zsigmond, Feldmann Mór, Mittelmann Dávid és Hauber Jakab voltak. A hitközség első temploma 1802. épült, s azóta többször restaurálták. A hitközség fejlődése azonban szükségessé tette egy új zsinagóga felépítését, ami 1924. meg is történt. A hitközségnek van még két kisebb imaháza is. A jesiva és a Talmud Tóra régen létesült, az utóbbinak jelenleg 70 növendéke van. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a Bikur Cholim egylet. A hitközség kb. 100,000 ?k.-s évi költségvetéssel dolgozik, melyből 30,000 ?k.-t költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez 36 község tartozik. Lélekszáma kb. 2500, adófizetők száma 400. Foglalkozás szerint: 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 30 katona, 40 kereskedő,5 ügyvéd, 25 munkás, 4 orvos, 15 magántisztviselő, 80 iparos, 20 magánzó, 120 szabadpályán levő, 40 egyéb, 20 munkanélküli és 25 közadakozásból él. A hitközség mai vezetősége:Schreiber Salamon főrabbi, Moskovits Adolf elnök, Handler Henrik a Handler Márk templomi Chevra Kadisa elnöke, elöljáró és Steiger Sámuel jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3503. címszó a lexikon => 627. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13503.htm

CÍMSZÓ: Nagyberezna

SZÓCIKK: Nagyberezna Velikoje Bereznoje, R , kisk. Ung vm. 2282 lak. Az orthodox hitközség, mint a régi jegyzőkönyvekből kiderül, 1797. alakult meg. Alapítói voltak: Simon ben Májer, Matiszjohu Cevi ben Mose, Cevl ben Jechiel Jicchok, Majer ben Ábrahám, Schreiber Ber és Mordecháj ben Ebimelech, nagyrészt beköltözött kereskedők. A hitközség első rabbijául Bródy Ábrahámot, a hasonló nevű híres prágai rabbi dédunokáját választották meg, aki hosszú áldásos működés után 1882. halt meg N.-n. Az első elöljárók Weinberger Zsigmond, Feldmann Mór, Mittelmann Dávid és Hauber Jakab voltak. A hitközség első temploma 1802. épült, s azóta többször restaurálták. A hitközség fejlődése azonban szükségessé tette egy új zsinagóga felépítését, ami 1924. meg is történt. A hitközségnek van még két kisebb imaháza is. A jesiva és a Talmud Tóra régen létesült, az utóbbinak jelenleg 70 növendéke van. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a Bikur Cholim egylet. A hitközség kb. 100,000 ?k.-s évi költségvetéssel dolgozik, melyből 30,000 ?k.-t költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez 36 község tartozik. Lélekszáma kb. 2500, adófizetők száma 400. Foglalkozás szerint: 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 30 katona, 40 kereskedő,5 ügyvéd, 25 munkás, 4 orvos, 15 magántisztviselő, 80 iparos, 20 magánzó, 120 szabadpályán levő, 40 egyéb, 20 munkanélküli és 25 közadakozásból él. A hitközség mai vezetősége:Schreiber Salamon főrabbi, Moskovits Adolf elnök, Handler Henrik a Handler Márk templomi Chevra Kadisa elnöke, elöljáró és Steiger Sámuel jegyző.

13503.ht

CÍMSZÓ Nagyberezn

SZÓCIKK Nagyberezn Velikoj Bereznoje kisk Un vm 228 lak A orthodo hitközség min rég jegyzőkönyvekbő kiderül 1797 alakul meg Alapító voltak Simo be Májer Matiszjoh Cev be Mose Cev be Jechie Jicchok Maje be Ábrahám Schreibe Be é Mordechá be Ebimelech nagyrész beköltözöt kereskedők hitközsé els rabbijáu Bród Ábrahámot hasonl nev híre prága rabb dédunokájá választottá meg ak hossz áldáso működé utá 1882 hal me N.-n A els elöljáró Weinberge Zsigmond Feldman Mór Mittelman Dávi é Haube Jaka voltak hitközsé els templom 1802 épült azót többszö restaurálták hitközsé fejlődés azonba szükségess tett eg ú zsinagóg felépítését am 1924 me i történt hitközségne va mé ké kiseb imaház is jesiv é Talmu Tór rége létesült a utóbbina jelenle 7 növendék van hitközsé intézményei Chevr Kadis é Biku Choli egylet hitközsé kb 100,00 ?k.- év költségvetésse dolgozik melybő 30,00 ?k.- köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe 3 közsé tartozik Lélekszám kb 2500 adófizető szám 400 Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő 1 gazdálkodó 3 katona 4 kereskedő, ügyvéd 2 munkás orvos 1 magántisztviselő 8 iparos 2 magánzó 12 szabadpályá levő 4 egyéb 2 munkanélkül é 2 közadakozásbó él hitközsé ma vezetősége:Schreibe Salamo főrabbi Moskovit Adol elnök Handle Henri Handle Már templom Chevr Kadis elnöke elöljár é Steige Sámue jegyző

13503.h

CÍMSZ Nagyberez

SZÓCIK Nagyberez Veliko Bereznoj kis U v 22 la orthod hitközsé mi ré jegyzőkönyvekb kiderü 179 alaku me Alapít volta Sim b Máje Matiszjo Ce b Mos Ce b Jechi Jiccho Maj b Ábrahá Schreib B Mordech b Ebimelec nagyrés beköltözö kereskedő hitközs el rabbijá Bró Ábrahámo hason ne hír prág rab dédunokáj választott me a hoss áldás működ ut 188 ha m N.- el elöljár Weinberg Zsigmon Feldma Mó Mittelma Dáv Haub Jak volta hitközs el templo 180 épül azó többsz restauráltá hitközs fejlődé azonb szükséges tet e zsinagó felépítésé a 192 m történ hitközségn v m k kise imahá i jesi Talm Tó rég létesül utóbbin jelenl növendé va hitközs intézménye Chev Kadi Bik Chol egyle hitközs k 100,0 ?k. é költségvetéss dolgozi melyb 30,0 ?k. kö szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh közs tartozi Lélekszá k 250 adófizet szá 40 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod katon kereskedő ügyvé munká orvo magántisztvisel iparo magánz 1 szabadpály lev egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs m vezetősége:Schreib Salam főrabb Moskovi Ado elnö Handl Henr Handl Má templo Chev Kadi elnök elöljá Steig Sámu jegyz

13503.

CÍMS Nagybere

SZÓCI Nagybere Velik Berezno ki 2 l ortho hitközs m r jegyzőkönyvek kider 17 alak m Alapí volt Si Máj Matiszj C Mo C Jech Jicch Ma Ábrah Schrei Mordec Ebimele nagyré beköltöz keresked hitköz e rabbij Br Ábrahám haso n hí prá ra dédunoká választot m hos áldá műkö u 18 h N. e elöljá Weinber Zsigmo Feldm M Mittelm Dá Hau Ja volt hitköz e templ 18 épü az többs restaurált hitköz fejlőd azon szüksége te zsinag felépítés 19 törté hitközség kis imah jes Tal T ré létesü utóbbi jelen növend v hitköz intézmény Che Kad Bi Cho egyl hitköz 100, ?k költségvetés dolgoz mely 30, ?k k szociá filantropi célok hitköz anyakön területé köz tartoz Léleksz 25 adófize sz 4 Foglalko szeri nagykereske gazdálko kato keresked ügyv munk orv magántisztvise ipar magán szabadpál le egy munkanélk közadakozás hitköz vezetősége:Schrei Sala főrab Moskov Ad eln Hand Hen Hand M templ Che Kad elnö elölj Stei Sám jegy

13503

CÍM Nagyber

SZÓC Nagyber Veli Berezn k orth hitköz jegyzőkönyve kide 1 ala Alap vol S Má Matisz M Jec Jicc M Ábra Schre Morde Ebimel nagyr beköltö kereske hitkö rabbi B Ábrahá has h pr r dédunok választo ho áld műk 1 N elölj Weinbe Zsigm Feld Mittel D Ha J vol hitkö temp 1 ép a több restaurál hitkö fejlő azo szükség t zsina felépíté 1 tört hitközsé ki ima je Ta r létes utóbb jele növen hitkö intézmén Ch Ka B Ch egy hitkö 100 ? költségveté dolgo mel 30 ? szoci filantrop célo hitkö anyakö terület kö tarto Léleks 2 adófiz s Foglalk szer nagykeresk gazdálk kat kereske ügy mun or magántisztvis ipa magá szabadpá l eg munkanél közadakozá hitkö vezetősége:Schre Sal főra Mosko A el Han He Han temp Ch Ka eln elöl Ste Sá jeg

1350

CÍ Nagybe

SZÓ Nagybe Vel Berez ort hitkö jegyzőkönyv kid al Ala vo M Matis Je Jic Ábr Schr Mord Ebime nagy bekölt keresk hitk rabb Ábrah ha p déduno választ h ál mű elöl Weinb Zsig Fel Mitte H vo hitk tem é töb restaurá hitk fejl az szüksé zsin felépít tör hitközs k im j T léte utób jel növe hitk intézmé C K C eg hitk 10 költségvet dolg me 3 szoc filantro cél hitk anyak terüle k tart Lélek adófi Foglal sze nagykeres gazdál ka keresk üg mu o magántisztvi ip mag szabadp e munkané közadakoz hitk vezetősége:Schr Sa főr Mosk e Ha H Ha tem C K el elö St S je