13505.htm

CÍMSZÓ: Nagybocskó

SZÓCIKK: Nagybocskó (Velkij Bockov, Cs.-Szl.), kisk. Máramaros vm. 5955 lak. A N.-i (ortbodox) hitközség 1860. alakult. Egyik megalapítója Rosenberg Éber volt, a maga idejében híres chásszid, kiváló tudós és nagy filantróp, aki több évtizedes áldásos működés után 1916. halt meg N.-n. A hitközség első rabbija Reinmann Hersch olyan kiváló hitszónok volt, hogy beszédeit meghallgatni távoli vidékekről özönlöttek N.-ra a hívek. A hitközségnek két temploma is van, amelyek közül az egyik a kultuszkormány támogatásával épült. Talmud Tórája, melyet állandóan mintegy 58 növendék látogat, 1860. létesült. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, a rituális fürdő és az 1860. létesült Nőegylet. A hitközség évi 30,000 ?K.-s költségvetéssel dolgozik, melyből 20,000 ?K.-t fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez hat község tartozik. A hitközség lélekszáma 600, a családok száma 105, adót 90 fizet. Foglalkozás szerint: 2 tanító, 25 kereskedő, 30 munkás, 3 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 30 iparos és 15 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Reinmann Lázár főrabbi, Haus József elnök, Herskovits Albert alelnök, Berkovits Jenő pénztárnok, Kohn Bencion jegyző, Sklar Alter, Dávidovits Mózes, Bergmann Mandel, Ingber Hermann, Feuerecker Móric és Beckovits Sámuel választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3505. címszó a lexikon => 628. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13505.htm

CÍMSZÓ: Nagybocskó

SZÓCIKK: Nagybocskó Velkij Bockov, Cs.-Szl. , kisk. Máramaros vm. 5955 lak. A N.-i ortbodox hitközség 1860. alakult. Egyik megalapítója Rosenberg Éber volt, a maga idejében híres chásszid, kiváló tudós és nagy filantróp, aki több évtizedes áldásos működés után 1916. halt meg N.-n. A hitközség első rabbija Reinmann Hersch olyan kiváló hitszónok volt, hogy beszédeit meghallgatni távoli vidékekről özönlöttek N.-ra a hívek. A hitközségnek két temploma is van, amelyek közül az egyik a kultuszkormány támogatásával épült. Talmud Tórája, melyet állandóan mintegy 58 növendék látogat, 1860. létesült. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, a rituális fürdő és az 1860. létesült Nőegylet. A hitközség évi 30,000 ?K.-s költségvetéssel dolgozik, melyből 20,000 ?K.-t fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez hat község tartozik. A hitközség lélekszáma 600, a családok száma 105, adót 90 fizet. Foglalkozás szerint: 2 tanító, 25 kereskedő, 30 munkás, 3 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 30 iparos és 15 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Reinmann Lázár főrabbi, Haus József elnök, Herskovits Albert alelnök, Berkovits Jenő pénztárnok, Kohn Bencion jegyző, Sklar Alter, Dávidovits Mózes, Bergmann Mandel, Ingber Hermann, Feuerecker Móric és Beckovits Sámuel választmányi tagok.

13505.ht

CÍMSZÓ Nagybocsk

SZÓCIKK Nagybocsk Velki Bockov Cs.-Szl kisk Máramaro vm 595 lak N.- ortbodo hitközsé 1860 alakult Egyi megalapítój Rosenber Ébe volt mag idejébe híre chásszid kivál tudó é nag filantróp ak töb évtizede áldáso működé utá 1916 hal me N.-n hitközsé els rabbij Reinman Hersc olya kivál hitszóno volt hog beszédei meghallgatn távol vidékekrő özönlötte N.-r hívek hitközségne ké templom i van amelye közü a egyi kultuszkormán támogatásáva épült Talmu Tórája melye állandóa minteg 5 növendé látogat 1860 létesült hitközsé intézményei Chevr Kadisa rituáli fürd é a 1860 létesül Nőegylet hitközsé év 30,00 ?K.- költségvetésse dolgozik melybő 20,00 ?K.- fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe ha közsé tartozik hitközsé lélekszám 600 családo szám 105 adó 9 fizet Foglalkozá szerint tanító 2 kereskedő 3 munkás magántisztviselő vállalkozó 3 iparo é 1 magánzó hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 9-e este el hitközsé ma vezetősége Reinman Lázá főrabbi Hau Józse elnök Herskovit Alber alelnök Berkovit Jen pénztárnok Koh Bencio jegyző Skla Alter Dávidovit Mózes Bergman Mandel Ingbe Hermann Feuerecke Móri é Beckovit Sámue választmány tagok

13505.h

CÍMSZ Nagybocs

SZÓCIK Nagybocs Velk Bocko Cs.-Sz kis Máramar v 59 la N. ortbod hitközs 186 alakul Egy megalapító Rosenbe Éb vol ma idejéb hír chásszi kivá tud na filantró a tö évtized áldás működ ut 191 ha m N.- hitközs el rabbi Reinma Hers oly kivá hitszón vol ho beszéde meghallgat távo vidékekr özönlött N.- híve hitközségn k templo va amely köz egy kultuszkormá támogatásáv épül Talm Tóráj mely állandó minte növend látoga 186 létesül hitközs intézménye Chev Kadis rituál für 186 létesü Nőegyle hitközs é 30,0 ?K. költségvetéss dolgozi melyb 20,0 ?K. ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh h közs tartozi hitközs lélekszá 60 család szá 10 ad fize Foglalkoz szerin tanít keresked munká magántisztvisel vállalkoz ipar magánz hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 9- est e hitközs m vezetőség Reinma Láz főrabb Ha Józs elnö Herskovi Albe alelnö Berkovi Je pénztárno Ko Benci jegyz Skl Alte Dávidovi Móze Bergma Mande Ingb Herman Feuereck Mór Beckovi Sámu választmán tago

13505.

CÍMS Nagyboc

SZÓCI Nagyboc Vel Bock Cs.-S ki Márama 5 l N ortbo hitköz 18 alaku Eg megalapít Rosenb É vo m idejé hí chássz kiv tu n filantr t évtize áldá műkö u 19 h N. hitköz e rabb Reinm Her ol kiv hitszó vo h beszéd meghallga táv vidékek özönlöt N. hív hitközség templ v amel kö eg kultuszkorm támogatásá épü Tal Tórá mel álland mint növen látog 18 létesü hitköz intézmény Che Kadi rituá fü 18 létes Nőegyl hitköz 30, ?K költségvetés dolgoz mely 20, ?K for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé köz tartoz hitköz léleksz 6 csalá sz 1 a fiz Foglalko szeri taní kereske munk magántisztvise vállalko ipa magán hitközség világháború ré v tag kö 9 es hitköz vezetősé Reinm Lá főrab H Józ eln Herskov Alb aleln Berkov J pénztárn K Benc jegy Sk Alt Dávidov Móz Bergm Mand Ing Herma Feuerec Mó Beckov Sám választmá tag

13505

CÍM Nagybo

SZÓC Nagybo Ve Boc Cs.- k Máram ortb hitkö 1 alak E megalapí Rosen v idej h cháss ki t filant évtiz áld műk 1 N hitkö rab Rein He o ki hitsz v beszé meghallg tá vidéke özönlö N hí hitközsé temp ame k e kultuszkor támogatás ép Ta Tór me állan min növe láto 1 létes hitkö intézmén Ch Kad ritu f 1 léte Nőegy hitkö 30 ? költségveté dolgo mel 20 ? fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület kö tarto hitkö léleks csal s fi Foglalk szer tan keresk mun magántisztvis vállalk ip magá hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Rein L főra Jó el Hersko Al alel Berko pénztár Ben jeg S Al Dávido Mó Berg Man In Herm Feuere M Becko Sá választm ta

1350

CÍ Nagyb

SZÓ Nagyb V Bo Cs. Mára ort hitk ala megalap Rose ide chás k filan évti ál mű hitk ra Rei H k hits besz meghall t vidék özönl h hitközs tem am kultuszko támogatá é T Tó m álla mi növ lát léte hitk intézmé C Ka rit lét Nőeg hitk 3 költségvet dolg me 2 f szoc filantro cél hitk anyak terüle k tart hitk lélek csa f Foglal sze ta keres mu magántisztvi vállal i mag hitközs világhábo t hitk vezető Rei főr J e Hersk A ale Berk pénztá Be je A Dávid M Ber Ma I Her Feuer Beck S választ t