13507.htm

CÍMSZÓ: Nagykálló

SZÓCIKK: A hagyományos irányzat nem tudott megbarátkozni a keleti megyékből ideszivárgott hatásokkal, a hitközségnek majdnem fele része ma már chasszidikus irányt követ és a haladóbbak nemsokára kisebbségbe kerülnek. A két irányzat csak a kallói caddik nagy emlékének tisztelet benntartásában találkozik össze. Nevezetes dátum ma is még ádár 7. napja, a kallói caddik halálának évfordulója, amikor ezrekre menő zarándok látogatja meg a caddik sírját. Elemi iskoláját 1855. létesítette a hitközség, sokkal régibb a Talmud Tóra, amely már 1782 óta működik. Mindkét iskola 3 tanerős, az elemi iskola tanulóinak száma 151, A Talmud Tóráé 65. A Komaegyesület 1868., a Filléregylet szegény özvegyek támogatására 1900. létesült. Az elmúlt évtized világtörténelmi eseményei mély nyomokat hagytak itt a hitélet fejlődésében. A világháborúban a hitközség 7 tagja hősi halált halt. A forradalmak csak átmenetileg zavarták meg a zsidóéletet, a zsidók és nemzsidók hagyományos viszonya elég gyorsan helyreállt és a zsidók már megint tekintélyes képviselettel bírnak a kis község közigazgatásában és a közéletben. 1924. átalakították és megnagyobbították az 1800. épült templomot, Lisser Dezső mérnök tervei szerint. Van még téli imaháza, Bész-hamidrasa és jesivája is. A hitközség orthodox alapon működik, anyakönyvi területéhez tartozik Kállósemjén és Napkor. 194 családban 982 lelket számlál 165 előfizetővel. Foglalkozásuk szerint: 2 nagykereskedő, 92 kereskedő, 16 iparos, 15 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 4 orvos, 2 mérnök, 3 köztisztviselő, 3 magántisztviselő, 4 tanító, 5 vállalkozó. 8 magánzó, 12 alkalmazott, 14 egyéb, 6 közadakozásból él. Az évi költségvetés 18,700 P. Filantropikus és szociális célokra 3000 P-t költ. Ellbogen Eulália 1901. iskolás gyermekek támogatására 15,000 P.-s alapítványt létesített. A vezetőség: Bródy Emmánuel főrabbi, Mandel Hermann elnök, Weisz Jenő alelnök, Deutsch Bertalan gondnok, Morgenstern Adolf pénztárnok, Friedmann Sándor ellenőr, Benedikt Márton, Löwy Kálmán tanácsosok, Néber Sámuel jegyző. A Nőegylet elnöke Frenkel Katalin, a Komaegyesülete Lefkovits Sándor. Az elemi iskola tanítói: Roth Sámuel, Nobel Sámuel, Deutsch Irma, a Talmud tóráé: Davidovits Izsák, Grünfeld Bernát, Schwarz Jónás.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3507. címszó a lexikon => 628. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13507.htm

CÍMSZÓ: Nagykálló

SZÓCIKK: A hagyományos irányzat nem tudott megbarátkozni a keleti megyékből ideszivárgott hatásokkal, a hitközségnek majdnem fele része ma már chasszidikus irányt követ és a haladóbbak nemsokára kisebbségbe kerülnek. A két irányzat csak a kallói caddik nagy emlékének tisztelet benntartásában találkozik össze. Nevezetes dátum ma is még ádár 7. napja, a kallói caddik halálának évfordulója, amikor ezrekre menő zarándok látogatja meg a caddik sírját. Elemi iskoláját 1855. létesítette a hitközség, sokkal régibb a Talmud Tóra, amely már 1782 óta működik. Mindkét iskola 3 tanerős, az elemi iskola tanulóinak száma 151, A Talmud Tóráé 65. A Komaegyesület 1868., a Filléregylet szegény özvegyek támogatására 1900. létesült. Az elmúlt évtized világtörténelmi eseményei mély nyomokat hagytak itt a hitélet fejlődésében. A világháborúban a hitközség 7 tagja hősi halált halt. A forradalmak csak átmenetileg zavarták meg a zsidóéletet, a zsidók és nemzsidók hagyományos viszonya elég gyorsan helyreállt és a zsidók már megint tekintélyes képviselettel bírnak a kis község közigazgatásában és a közéletben. 1924. átalakították és megnagyobbították az 1800. épült templomot, Lisser Dezső mérnök tervei szerint. Van még téli imaháza, Bész-hamidrasa és jesivája is. A hitközség orthodox alapon működik, anyakönyvi területéhez tartozik Kállósemjén és Napkor. 194 családban 982 lelket számlál 165 előfizetővel. Foglalkozásuk szerint: 2 nagykereskedő, 92 kereskedő, 16 iparos, 15 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 4 orvos, 2 mérnök, 3 köztisztviselő, 3 magántisztviselő, 4 tanító, 5 vállalkozó. 8 magánzó, 12 alkalmazott, 14 egyéb, 6 közadakozásból él. Az évi költségvetés 18,700 P. Filantropikus és szociális célokra 3000 P-t költ. Ellbogen Eulália 1901. iskolás gyermekek támogatására 15,000 P.-s alapítványt létesített. A vezetőség: Bródy Emmánuel főrabbi, Mandel Hermann elnök, Weisz Jenő alelnök, Deutsch Bertalan gondnok, Morgenstern Adolf pénztárnok, Friedmann Sándor ellenőr, Benedikt Márton, Löwy Kálmán tanácsosok, Néber Sámuel jegyző. A Nőegylet elnöke Frenkel Katalin, a Komaegyesülete Lefkovits Sándor. Az elemi iskola tanítói: Roth Sámuel, Nobel Sámuel, Deutsch Irma, a Talmud tóráé: Davidovits Izsák, Grünfeld Bernát, Schwarz Jónás.

13507.ht

CÍMSZÓ Nagykáll

SZÓCIKK hagyományo irányza ne tudot megbarátkozn kelet megyékbő ideszivárgot hatásokkal hitközségne majdne fel rész m má chasszidiku irány köve é haladóbba nemsokár kisebbségb kerülnek ké irányza csa kalló caddi nag emlékéne tisztele benntartásába találkozi össze Nevezete dátu m i mé ádá 7 napja kalló caddi halálána évfordulója amiko ezrekr men zarándo látogatj me caddi sírját Elem iskolájá 1855 létesített hitközség sokka régib Talmu Tóra amel má 178 ót működik Mindké iskol tanerős a elem iskol tanulóina szám 151 Talmu Tórá 65 Komaegyesüle 1868. Filléregyle szegén özvegye támogatásár 1900 létesült A elmúl évtize világtörténelm eseménye mél nyomoka hagyta it hitéle fejlődésében világháborúba hitközsé tagj hős halál halt forradalma csa átmenetile zavartá me zsidóéletet zsidó é nemzsidó hagyományo viszony elé gyorsa helyreáll é zsidó má megin tekintélye képviselette bírna ki közsé közigazgatásába é közéletben 1924 átalakítottá é megnagyobbítottá a 1800 épül templomot Lisse Dezs mérnö terve szerint Va mé tél imaháza Bész-hamidras é jesiváj is hitközsé orthodo alapo működik anyakönyv területéhe tartozi Kállósemjé é Napkor 19 családba 98 lelke számlá 16 előfizetővel Foglalkozásu szerint nagykereskedő 9 kereskedő 1 iparos 1 gazdálkodó ügyvéd orvos mérnök köztisztviselő magántisztviselő tanító vállalkozó magánzó 1 alkalmazott 1 egyéb közadakozásbó él A év költségveté 18,70 P Filantropiku é szociáli célokr 300 P- költ Ellboge Euláli 1901 iskolá gyermeke támogatásár 15,00 P.- alapítvány létesített vezetőség Bród Emmánue főrabbi Mande Herman elnök Weis Jen alelnök Deutsc Bertala gondnok Morgenster Adol pénztárnok Friedman Sándo ellenőr Benedik Márton Löw Kálmá tanácsosok Nébe Sámue jegyző Nőegyle elnök Frenke Katalin Komaegyesület Lefkovit Sándor A elem iskol tanítói Rot Sámuel Nobe Sámuel Deutsc Irma Talmu tóráé Davidovit Izsák Grünfel Bernát Schwar Jónás

13507.h

CÍMSZ Nagykál

SZÓCIK hagyomány irányz n tudo megbarátkoz kele megyékb ideszivárgo hatásokka hitközségn majdn fe rés m chasszidik irán köv haladóbb nemsoká kisebbség kerülne k irányz cs kall cadd na emlékén tisztel benntartásáb találkoz össz Nevezet dát m ád napj kall cadd halálán évfordulój amik ezrek me zaránd látogat m cadd sírjá Ele iskoláj 185 létesítet hitközsé sokk régi Talm Tór ame m 17 ó működi Mindk isko tanerő ele isko tanulóin szá 15 Talm Tór 6 Komaegyesül 1868 Filléregyl szegé özvegy támogatásá 190 létesül elmú évtiz világtörténel esemény mé nyomok hagyt i hitél fejlődésébe világháborúb hitközs tag hő halá hal forradalm cs átmenetil zavart m zsidóélete zsid nemzsid hagyomány viszon el gyors helyreál zsid m megi tekintély képviselett bírn k közs közigazgatásáb közéletbe 192 átalakított megnagyobbított 180 épü templomo Liss Dez mérn terv szerin V m té imaház Bész-hamidra jesivá i hitközs orthod alap működi anyaköny területéh tartoz Kállósemj Napko 1 családb 9 lelk száml 1 előfizetőve Foglalkozás szerin nagykeresked keresked iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö köztisztvisel magántisztvisel tanít vállalkoz magánz alkalmazot egyé közadakozásb é é költségvet 18,7 Filantropik szociál célok 30 P köl Ellbog Eulál 190 iskol gyermek támogatásá 15,0 P. alapítván létesítet vezetősé Bró Emmánu főrabb Mand Herma elnö Wei Je alelnö Deuts Bertal gondno Morgenste Ado pénztárno Friedma Sánd ellenő Benedi Márto Lö Kálm tanácsoso Néb Sámu jegyz Nőegyl elnö Frenk Katali Komaegyesüle Lefkovi Sándo ele isko tanító Ro Sámue Nob Sámue Deuts Irm Talm tórá Davidovi Izsá Grünfe Berná Schwa Jóná

13507.

CÍMS Nagyká

SZÓCI hagyomán irány tud megbarátko kel megyék ideszivárg hatásokk hitközség majd f ré chasszidi irá kö haladób nemsok kisebbsé kerüln irány c kal cad n emléké tiszte benntartásá találko öss Neveze dá á nap kal cad halálá évforduló ami ezre m zarán látoga cad sírj El iskolá 18 létesíte hitközs sok rég Tal Tó am 1 működ Mind isk taner el isk tanulói sz 1 Tal Tó Komaegyesü 186 Filléregy szeg özveg támogatás 19 létesü elm évti világtörténe esemén m nyomo hagy hité fejlődéséb világháború hitköz ta h hal ha forradal c átmeneti zavar zsidóélet zsi nemzsi hagyomán viszo e gyor helyreá zsi meg tekintél képviselet bír köz közigazgatásá közéletb 19 átalakítot megnagyobbítot 18 ép templom Lis De mér ter szeri t imahá Bész-hamidr jesiv hitköz ortho ala működ anyakön területé tarto Kállósem Napk család lel szám előfizetőv Foglalkozá szeri nagykereske kereske ipar gazdálko ügyv orv mérn köztisztvise magántisztvise taní vállalko magán alkalmazo egy közadakozás költségve 18, Filantropi szociá célo 3 kö Ellbo Eulá 19 isko gyerme támogatás 15, P alapítvá létesíte vezetős Br Emmán főrab Man Herm eln We J aleln Deut Berta gondn Morgenst Ad pénztárn Friedm Sán ellen Bened Márt L Kál tanácsos Né Sám jegy Nőegy eln Fren Katal Komaegyesül Lefkov Sánd el isk tanít R Sámu No Sámu Deut Ir Tal tór Davidov Izs Grünf Bern Schw Jón

13507

CÍM Nagyk

SZÓC hagyomá irán tu megbarátk ke megyé ideszivár hatások hitközsé maj r chasszid ir k haladó nemso kisebbs kerül irán ka ca emlék tiszt benntartás találk ös Nevez d na ka ca halál évfordul am ezr zará látog ca sír E iskol 1 létesít hitköz so ré Ta T a műkö Min is tane e is tanuló s Ta T Komaegyes 18 Filléreg sze özve támogatá 1 létes el évt világtörtén esemé nyom hag hit fejlődésé világhábor hitkö t ha h forrada átmenet zava zsidóéle zs nemzs hagyomá visz gyo helyre zs me tekinté képvisele bí kö közigazgatás közélet 1 átalakíto megnagyobbíto 1 é templo Li D mé te szer imah Bész-hamid jesi hitkö orth al műkö anyakö terület tart Kállóse Nap csalá le szá előfizető Foglalkoz szer nagykeresk keresk ipa gazdálk ügy or mér köztisztvis magántisztvis tan vállalk magá alkalmaz eg közadakozá költségv 18 Filantrop szoci cél k Ellb Eul 1 isk gyerm támogatá 15 alapítv létesít vezető B Emmá főra Ma Her el W alel Deu Bert gond Morgens A pénztár Fried Sá elle Bene Már Ká tanácso N Sá jeg Nőeg el Fre Kata Komaegyesü Lefko Sán e is taní Sám N Sám Deu I Ta tó Davido Iz Grün Ber Sch Jó

1350

CÍ Nagy

SZÓ hagyom irá t megbarát k megy ideszivá hatáso hitközs ma chasszi i halad nems kisebb kerü irá k c emlé tisz benntartá talál ö Neve n k c halá évfordu a ez zar láto c sí isko létesí hitkö s r T műk Mi i tan i tanul T Komaegye 1 Fillére sz özv támogat léte e év világtörté esem nyo ha hi fejlődés világhábo hitk h forrad átmene zav zsidóél z nemz hagyom vis gy helyr z m tekint képvisel b k közigazgatá közéle átalakít megnagyobbít templ L m t sze ima Bész-hami jes hitk ort a műk anyak terüle tar Kállós Na csal l sz előfizet Foglalko sze nagykeres keres ip gazdál üg o mé köztisztvi magántisztvi ta vállal mag alkalma e közadakoz költség 1 Filantro szoc cé Ell Eu is gyer támogat 1 alapít létesí vezet Emm főr M He e ale De Ber gon Morgen pénztá Frie S ell Ben Má K tanács S je Nőe e Fr Kat Komaegyes Lefk Sá i tan Sá Sá De T t David I Grü Be Sc J