13508.htm

CÍMSZÓ: Nagykanizsa

SZÓCIKK: Nagykanizsa, rend. tan. város 30,416 lak. A zsidó (kongresszusi) hitközség, amelynek alapítási ideje 1700. évre tehető, most 3663 lelket számlál (az 1920. megejtett népszámlálás adatai szerint) 880 adófizetővel. Az 1910. megejtett népszámlálás 4278 zsidót tüntet fel, a csökkenést a háború és az utána való elköltözések idézték elő. Foglalkozásuk szerint ma így oszlanak meg a hitközség tagjai: 13 nagykereskedő, 358 kereskedő, 16 nagyiparos, 195 iparos, 19 gazdálkodó, 26 ügyvéd, 23 orvos, 4 mérnök, 100 magántisztviselő, 12 köztisztviselő, 6 vállalkozó, 81 magánzó, 13 tanító és tanár, a többi egyéb foglalkozási ágakban. 80 közadakozásból él. Az utolsó év költségvetése 111,273 P., amiből. 2,961 P-t a hitéletre és jótékonyságra, 40,477 P-t iskolákra, 3400 P-t szociális célokra fordítanak., Céltudatos alkotó munka jellemzi a hitközséget. A specifikusan zsidó tudományok ápolásában és terjesztésében ugyan nem versenyezhet a Dunántúl sok híres és nála sokkalta kisebb ősrégi hitközségével, de ama hitközségek közé számítható, amelyek legkorábban kapcsolódtak be az egyetemes kultúrába és forrtak össze a magyarsággal. Sok tagja sikeresen vett részt az ország közgazdasági életének kiépítésében, távoli országokkal tartott fenn gazdasági kapcsolatot és többen úttörő munkát végeztek az iparfejlesztés terén, mikor a nagyipar még csak bontakozni kezdett Magyarországon. Weiser I. C. 1842. gépgyárat és vasfémöntődét alapított, mely 6 tisztviselőt, 80 munkást foglalkoztat. 1863-ban Stern I. Mór téglagyárat (4 tisztviselő, 60 munkás), 1893. Hirschl és Bachrach megalapítja a Mercur vasművek r.-t.-ot (6 tisztviselő, 150 munkás), Frank és társa 1901. kefegyárat, Pollák és társai 1923. kötőszövőgyárat (4 tisztviselő, 60 munkás), Schwarz Ottó és Hoffmann Bernát 1924. kötőszövőgyárat (3 tisztviselő, 90 munkás). Az őstermelés korszerű fejlesztésére is történtek itt sikeres kísérletek. Ujnépi Elek Géza újnépi uradalmában (1400 kat. hold) és Breuer Vilmos bánok szentgyörgyi birtokán és bérletén (700 hold tulajdon, 600 hold bérlet) rendezett be kitűnően bevált mintagazdaságot. A zsidóságban gyökerező műveltségszeretet hatotta át minden időben a hitközséget, amely minden megmutatkozó tehetséget kifejlődésre buzdított és minden tudományos törekvést támogatott. Ebből a szellemből bontakozik ki Horschetzky Mór hírneves orvos (Josephus Flavius fordítója és megmagyarázója, megh. 1859.), Schnitzler János (Schnitzler Arthúr atyja) bécsi orvosprofesszor és Löwy József héber író és költő (megh. 1882. l. o.) nagy tehetsége. Világszerte elismert tudományos működésükhöz itt nyertek ösztönzést és messzemenő támogatást Löw Lipót, később szegedi főrabbi (l. o.) és Fassl Hirsch B. (l. o.), akinek művei: Das Mosaisch-rabbinische Civilrecht 2 kötetben. A Magyar Tud. Akadémia támogatásával 1852-54.; Die zehn Gebote des Bundes 1854.; Tugend u. Bechislehre 1862.; Das Mosaisch-rabbinische Strafgesetz 1870. itt jelentek meg. E művek megjelenése idején már hosszú kulturális múltra tekinthetett vissza a hitközség. Alapítóinak neve elveszett és csak a XVIII. sz. végén élt és a XIX. sz. első negyedében meghalt elöljáróit ismerjük: Lakenbacher Mózest (megh. 1814.), Lakenbacher Izraelt (megh. 1815.), Löwenstein Izraelt (megh. 1824.), továbbá Benzion Fülöpöt, Blau Rubent és Jemnitz Albertet. Tudják, hogy mikor alkotta meg első alapszabályait, de ez csak a végleges szervezés idejére irányadó és nem az első megalakulásra is. Az 1787. hercegesített Batthyány Lajos gróf, a zsidóság Kegyura 1786 okt. 20. « Előírás a zsidó hitközségben való jó rend fenntartásáról» címmel a hitközségnek alapszabályokat ad. Ez az «előírás» tekinthető az első alapszabályoknak és ennek a fundamentumán építette ki későbben keletkezett, úgyszintén már régóta működő intézményeit. Mint minden zsidó hitközségben, itt is legelsőben a Chevra Kadisát alakították meg, valószínűleg 1700 körül. Működésének első korszakáról nem maradt fenn semmiféle írott dokumentum. Az első (halottak nyilvántartása) 1772-ből, a második 1784-ből származik, mikor a hitközség Batthyány herceg uradalmából új temetőtelket vásárolt. Az adásvevési szerződésben már megemlíti Batthány Lajos gróf, hogy a «Communitas judaeorum» azért vásárolja a telket «Quia judaeorum coemeterium jam plenum esset», ami a hitközség régi fennállása mellett bizonyít; mert 1784. még nem telhetett volna meg a temető, ha már jóval ezelőtt nem lett volna ott zsidó hitközség. Történelmének szempontjából az 1786 -ik esztendő mindenesetre a legnevezetesebb, nemcsak azért, mert szervezett hitélete alapszabályainak megalkotásával akkor kezdődött, de azért is, mert akkor nyitotta meg az úgynevezett nemzeti iskolát, amely 1809-ig működött. Jellemző, hogy az iskolanyitás jó húsz évvel előzte meg a templomépítést. De ez még nem jelenti azt, hogy a hitélet a kultúrával szemben hátrányba került. A hitközség vallásos iránya Torai Chajim Henrik (1776-92), Szántó Mayer (1831-ig működött) és Lőwy S. Izsák (1832-40) rabbik alatt már konzervatív volt. 1820-ban hozott határozat szerint kizárták a hitközségből azt, ki nem rituális (nészech) bort vásárol. 1829-ben bevezették a templomba Sulzer szerzeményeit s férfikórust szerveztek. A hitközség történetében döntő jelentőségű Löw Lipót rövid működése, aki küzdelmek árán megvalósította reformtörekvéseit. Működése a templom, az iskola, a magyarosodás és a társadalmi élet terén egyaránt jelentős. 1845-ben sémini aceresz ünnepén szólal meg először magyar-zsidó templomban orgona, melyet Strasser L. D. ajándékozott. A hitszónoklat nyelve magyar. Utódja Faszel B. Hirsch folytatja Löw Lipót liberális irányát s a kol nidrót eltörli. Kiváló szónok, buzgó lelki pásztor. Neumann Ede követi a rabbiszéken (1883-1918), aki Geiger Ábrahám istentiszteleti újításait s imakönyvét vezeti be. 1919 óta Winkler Ernő főrabbi működése alatt a hitközség vallási élete újból konzervatív irányban fejlődik a vallásos szellem s a hitoktatás erősödésével. A felekezeti emberbaráti intézmények s a szegényügy felkarolása is az újabb fejlődés eredményei. Még ma is fennálló nagytemploma építését a hitközség Batthyány Fülöp gróf támogatásával 1817.kezdi meg és azt 1821. be is fejezi. 1830 körül zsidó kórházat létesít, 1832. magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi iskolát. A szabadságharcot megelőző évtized nem mutat fel észrevehetőbb haladást. Az ország gondja köti le a hitközséget is és a nagy feszültségben inkább csak filantropikus szervezkedésre telik a lelkesedés. Ez 1848. egészen az ország szolgálatába szegődik. A szabadságharcban kifejtett hazafias tevékenysége miatt hadisarcot vetettek ki a hitközségre és 1851. fel is oszlatták. De néhány évvel ezután újból hozzáfoghatott vallási és kulturális életének kiépítéséhez. 1866-ban megépíti saját költségén a kistemplomot, 1857. a kétosztályú kereskedelmi iskolát, 1886. a polgári és 1891. a felső kereskedelmi iskolát. Eleven mozgalmakban élte ki magát hitéleti és szociális érdeklődése is, amely egyre fokozódó áldozatkészséggel teremtette meg a Chevra Szandekoosz, Tomech évi veros, Bikur Chólim, Machzikó ev-joním, Nér Tomid egyesületeket, a Talmud Tórát, Nőegyletet (1843.) és Leányegyletet (1927.). Minthogy a hitközség egyre szélesebb területekre terjesztette ki filantropikus gondoskodását, ez intézmények nagy része az idők során megszűnt, de a Chevra Kadisa, a Nőegylet és a Leányegylet még ma is működik. Ugyancsak virágzik és terjeszti a kultúrát az elemi és a felső kereskedelmi iskola is. Említést érdemel a hitközség levéltára, amely muzeális értékű okmányokat és emlékeket őriz, közöttük a Chevra Kadisának miniatűrökkel, aquarellekkel díszített törzskönyvét, amely a Szent Egylet szertartási kódexét is magában foglalja. Saját múltjának megbecsülésére és vezetőinek történelmi érzékére vall, hogy megíratta tanintézeteinek és (1928.) százéves templomának történetét. Most pedig a hitközség monográfiáját írja meg Villányi Henrik, a felső kereskedelmi iskola igazgatója a hitközség megbízásából. Ez ismertetni fogja történetének legheroikusabb állomását is, a világháborúban hozott véráldozatának kimutatását. 549 tagja vett részt a harcokban és 76 hősi halált halt. A hadbavonultak családjainak támogatására segélyalapot létesített a hitközség, amely a IX. községkerülethez tartozik, és mint anyakönyvi központ magába foglalja Bakónak, Balatonmagyaród, Bánfa, Eszteregnye, Fülöpmajor, Tűzvölgy, Gelse, Homokkomárom, Kiskomárom, Komárváros, Letenye, Molnári, Poha, Rigács, Sárosszeg, Somár, Kecse, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Zalamerenye községeket. A hitközség és a kerület élén ez idő szerint a következők állnak: Winkler Ernő főrabbi, Bród Tivadar ügyvéd elnök, Rosenfeld József kereskedő helyettes elnök, Ötvös Emil nyug. államf. főigazgató, a szertartási ügyosztály elnöke, Ollop Mór ügyvéd, az alapítványi ügyosztály elnöke, Hirschler Sándor vezérigazgató, kincstári tanácsos, a jótékonysági ügyosztály elnöke, Fried Ödön ügyvéd, a jogügyi osztály elnöke, továbbá Ádám Róbert nagykereskedő, Breuer Izidor földbirtokos, Deutsch Bódog igazgató, Frank Manó nagykereskedő, Goda Lipót v. tiszti főorvos, Grünfeld Miksa téglagyáros, Halpten Jenő ügyvéd, Kahán Imre ny. ezredes orvos, Kardos József terménykereskedő, Kertész Lipót városi állatorvos, Kleinfeld Ignác takarékpénztári igazgató, Lichtenstein Mór bérlő, Pollák Ernő kékfestő, Pollák József kereskedő, Pruger Ferenc nagyvágó, Rapoch Aladár ügyvéd, Rosenberg Oszkár takarékpénztári igazgató, Rothschild Jakab ügyvéd, Rothschild Zsigmond, csapi Sommer Ignác, Scherz Richárd. Schwartz Ignác magánzók, Strém Tivadar kereskedő, Székely Nándor főmérnök, Weisz Lajos ügyvéd, Abramovits Márk főkántor, Fábián Miksa titkár. A Chevra Kadisa elnöke Weisz Lajos, a Nőegyleté Stromfeld Józsefné és a Leányegyleté Rothschild Béláné.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3508. címszó a lexikon => 628. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13508.htm

CÍMSZÓ: Nagykanizsa

SZÓCIKK: Nagykanizsa, rend. tan. város 30,416 lak. A zsidó kongresszusi hitközség, amelynek alapítási ideje 1700. évre tehető, most 3663 lelket számlál az 1920. megejtett népszámlálás adatai szerint 880 adófizetővel. Az 1910. megejtett népszámlálás 4278 zsidót tüntet fel, a csökkenést a háború és az utána való elköltözések idézték elő. Foglalkozásuk szerint ma így oszlanak meg a hitközség tagjai: 13 nagykereskedő, 358 kereskedő, 16 nagyiparos, 195 iparos, 19 gazdálkodó, 26 ügyvéd, 23 orvos, 4 mérnök, 100 magántisztviselő, 12 köztisztviselő, 6 vállalkozó, 81 magánzó, 13 tanító és tanár, a többi egyéb foglalkozási ágakban. 80 közadakozásból él. Az utolsó év költségvetése 111,273 P., amiből. 2,961 P-t a hitéletre és jótékonyságra, 40,477 P-t iskolákra, 3400 P-t szociális célokra fordítanak., Céltudatos alkotó munka jellemzi a hitközséget. A specifikusan zsidó tudományok ápolásában és terjesztésében ugyan nem versenyezhet a Dunántúl sok híres és nála sokkalta kisebb ősrégi hitközségével, de ama hitközségek közé számítható, amelyek legkorábban kapcsolódtak be az egyetemes kultúrába és forrtak össze a magyarsággal. Sok tagja sikeresen vett részt az ország közgazdasági életének kiépítésében, távoli országokkal tartott fenn gazdasági kapcsolatot és többen úttörő munkát végeztek az iparfejlesztés terén, mikor a nagyipar még csak bontakozni kezdett Magyarországon. Weiser I. C. 1842. gépgyárat és vasfémöntődét alapított, mely 6 tisztviselőt, 80 munkást foglalkoztat. 1863-ban Stern I. Mór téglagyárat 4 tisztviselő, 60 munkás , 1893. Hirschl és Bachrach megalapítja a Mercur vasművek r.-t.-ot 6 tisztviselő, 150 munkás , Frank és társa 1901. kefegyárat, Pollák és társai 1923. kötőszövőgyárat 4 tisztviselő, 60 munkás , Schwarz Ottó és Hoffmann Bernát 1924. kötőszövőgyárat 3 tisztviselő, 90 munkás . Az őstermelés korszerű fejlesztésére is történtek itt sikeres kísérletek. Ujnépi Elek Géza újnépi uradalmában 1400 kat. hold és Breuer Vilmos bánok szentgyörgyi birtokán és bérletén 700 hold tulajdon, 600 hold bérlet rendezett be kitűnően bevált mintagazdaságot. A zsidóságban gyökerező műveltségszeretet hatotta át minden időben a hitközséget, amely minden megmutatkozó tehetséget kifejlődésre buzdított és minden tudományos törekvést támogatott. Ebből a szellemből bontakozik ki Horschetzky Mór hírneves orvos Josephus Flavius fordítója és megmagyarázója, megh. 1859. , Schnitzler János Schnitzler Arthúr atyja bécsi orvosprofesszor és Löwy József héber író és költő megh. 1882. l. o. nagy tehetsége. Világszerte elismert tudományos működésükhöz itt nyertek ösztönzést és messzemenő támogatást Löw Lipót, később szegedi főrabbi l. o. és Fassl Hirsch B. l. o. , akinek művei: Das Mosaisch-rabbinische Civilrecht 2 kötetben. A Magyar Tud. Akadémia támogatásával 1852-54.; Die zehn Gebote des Bundes 1854.; Tugend u. Bechislehre 1862.; Das Mosaisch-rabbinische Strafgesetz 1870. itt jelentek meg. E művek megjelenése idején már hosszú kulturális múltra tekinthetett vissza a hitközség. Alapítóinak neve elveszett és csak a XVIII. sz. végén élt és a XIX. sz. első negyedében meghalt elöljáróit ismerjük: Lakenbacher Mózest megh. 1814. , Lakenbacher Izraelt megh. 1815. , Löwenstein Izraelt megh. 1824. , továbbá Benzion Fülöpöt, Blau Rubent és Jemnitz Albertet. Tudják, hogy mikor alkotta meg első alapszabályait, de ez csak a végleges szervezés idejére irányadó és nem az első megalakulásra is. Az 1787. hercegesített Batthyány Lajos gróf, a zsidóság Kegyura 1786 okt. 20. Előírás a zsidó hitközségben való jó rend fenntartásáról címmel a hitközségnek alapszabályokat ad. Ez az előírás tekinthető az első alapszabályoknak és ennek a fundamentumán építette ki későbben keletkezett, úgyszintén már régóta működő intézményeit. Mint minden zsidó hitközségben, itt is legelsőben a Chevra Kadisát alakították meg, valószínűleg 1700 körül. Működésének első korszakáról nem maradt fenn semmiféle írott dokumentum. Az első halottak nyilvántartása 1772-ből, a második 1784-ből származik, mikor a hitközség Batthyány herceg uradalmából új temetőtelket vásárolt. Az adásvevési szerződésben már megemlíti Batthány Lajos gróf, hogy a Communitas judaeorum azért vásárolja a telket Quia judaeorum coemeterium jam plenum esset , ami a hitközség régi fennállása mellett bizonyít; mert 1784. még nem telhetett volna meg a temető, ha már jóval ezelőtt nem lett volna ott zsidó hitközség. Történelmének szempontjából az 1786 -ik esztendő mindenesetre a legnevezetesebb, nemcsak azért, mert szervezett hitélete alapszabályainak megalkotásával akkor kezdődött, de azért is, mert akkor nyitotta meg az úgynevezett nemzeti iskolát, amely 1809-ig működött. Jellemző, hogy az iskolanyitás jó húsz évvel előzte meg a templomépítést. De ez még nem jelenti azt, hogy a hitélet a kultúrával szemben hátrányba került. A hitközség vallásos iránya Torai Chajim Henrik 1776-92 , Szántó Mayer 1831-ig működött és Lőwy S. Izsák 1832-40 rabbik alatt már konzervatív volt. 1820-ban hozott határozat szerint kizárták a hitközségből azt, ki nem rituális nészech bort vásárol. 1829-ben bevezették a templomba Sulzer szerzeményeit s férfikórust szerveztek. A hitközség történetében döntő jelentőségű Löw Lipót rövid működése, aki küzdelmek árán megvalósította reformtörekvéseit. Működése a templom, az iskola, a magyarosodás és a társadalmi élet terén egyaránt jelentős. 1845-ben sémini aceresz ünnepén szólal meg először magyar-zsidó templomban orgona, melyet Strasser L. D. ajándékozott. A hitszónoklat nyelve magyar. Utódja Faszel B. Hirsch folytatja Löw Lipót liberális irányát s a kol nidrót eltörli. Kiváló szónok, buzgó lelki pásztor. Neumann Ede követi a rabbiszéken 1883-1918 , aki Geiger Ábrahám istentiszteleti újításait s imakönyvét vezeti be. 1919 óta Winkler Ernő főrabbi működése alatt a hitközség vallási élete újból konzervatív irányban fejlődik a vallásos szellem s a hitoktatás erősödésével. A felekezeti emberbaráti intézmények s a szegényügy felkarolása is az újabb fejlődés eredményei. Még ma is fennálló nagytemploma építését a hitközség Batthyány Fülöp gróf támogatásával 1817.kezdi meg és azt 1821. be is fejezi. 1830 körül zsidó kórházat létesít, 1832. magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi iskolát. A szabadságharcot megelőző évtized nem mutat fel észrevehetőbb haladást. Az ország gondja köti le a hitközséget is és a nagy feszültségben inkább csak filantropikus szervezkedésre telik a lelkesedés. Ez 1848. egészen az ország szolgálatába szegődik. A szabadságharcban kifejtett hazafias tevékenysége miatt hadisarcot vetettek ki a hitközségre és 1851. fel is oszlatták. De néhány évvel ezután újból hozzáfoghatott vallási és kulturális életének kiépítéséhez. 1866-ban megépíti saját költségén a kistemplomot, 1857. a kétosztályú kereskedelmi iskolát, 1886. a polgári és 1891. a felső kereskedelmi iskolát. Eleven mozgalmakban élte ki magát hitéleti és szociális érdeklődése is, amely egyre fokozódó áldozatkészséggel teremtette meg a Chevra Szandekoosz, Tomech évi veros, Bikur Chólim, Machzikó ev-joním, Nér Tomid egyesületeket, a Talmud Tórát, Nőegyletet 1843. és Leányegyletet 1927. . Minthogy a hitközség egyre szélesebb területekre terjesztette ki filantropikus gondoskodását, ez intézmények nagy része az idők során megszűnt, de a Chevra Kadisa, a Nőegylet és a Leányegylet még ma is működik. Ugyancsak virágzik és terjeszti a kultúrát az elemi és a felső kereskedelmi iskola is. Említést érdemel a hitközség levéltára, amely muzeális értékű okmányokat és emlékeket őriz, közöttük a Chevra Kadisának miniatűrökkel, aquarellekkel díszített törzskönyvét, amely a Szent Egylet szertartási kódexét is magában foglalja. Saját múltjának megbecsülésére és vezetőinek történelmi érzékére vall, hogy megíratta tanintézeteinek és 1928. százéves templomának történetét. Most pedig a hitközség monográfiáját írja meg Villányi Henrik, a felső kereskedelmi iskola igazgatója a hitközség megbízásából. Ez ismertetni fogja történetének legheroikusabb állomását is, a világháborúban hozott véráldozatának kimutatását. 549 tagja vett részt a harcokban és 76 hősi halált halt. A hadbavonultak családjainak támogatására segélyalapot létesített a hitközség, amely a IX. községkerülethez tartozik, és mint anyakönyvi központ magába foglalja Bakónak, Balatonmagyaród, Bánfa, Eszteregnye, Fülöpmajor, Tűzvölgy, Gelse, Homokkomárom, Kiskomárom, Komárváros, Letenye, Molnári, Poha, Rigács, Sárosszeg, Somár, Kecse, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Zalamerenye községeket. A hitközség és a kerület élén ez idő szerint a következők állnak: Winkler Ernő főrabbi, Bród Tivadar ügyvéd elnök, Rosenfeld József kereskedő helyettes elnök, Ötvös Emil nyug. államf. főigazgató, a szertartási ügyosztály elnöke, Ollop Mór ügyvéd, az alapítványi ügyosztály elnöke, Hirschler Sándor vezérigazgató, kincstári tanácsos, a jótékonysági ügyosztály elnöke, Fried Ödön ügyvéd, a jogügyi osztály elnöke, továbbá Ádám Róbert nagykereskedő, Breuer Izidor földbirtokos, Deutsch Bódog igazgató, Frank Manó nagykereskedő, Goda Lipót v. tiszti főorvos, Grünfeld Miksa téglagyáros, Halpten Jenő ügyvéd, Kahán Imre ny. ezredes orvos, Kardos József terménykereskedő, Kertész Lipót városi állatorvos, Kleinfeld Ignác takarékpénztári igazgató, Lichtenstein Mór bérlő, Pollák Ernő kékfestő, Pollák József kereskedő, Pruger Ferenc nagyvágó, Rapoch Aladár ügyvéd, Rosenberg Oszkár takarékpénztári igazgató, Rothschild Jakab ügyvéd, Rothschild Zsigmond, csapi Sommer Ignác, Scherz Richárd. Schwartz Ignác magánzók, Strém Tivadar kereskedő, Székely Nándor főmérnök, Weisz Lajos ügyvéd, Abramovits Márk főkántor, Fábián Miksa titkár. A Chevra Kadisa elnöke Weisz Lajos, a Nőegyleté Stromfeld Józsefné és a Leányegyleté Rothschild Béláné.

13508.ht

CÍMSZÓ Nagykanizs

SZÓCIKK Nagykanizsa rend tan váro 30,41 lak zsid kongresszus hitközség amelyne alapítás idej 1700 évr tehető mos 366 lelke számlá a 1920 megejtet népszámlálá adata szerin 88 adófizetővel A 1910 megejtet népszámlálá 427 zsidó tünte fel csökkenés hábor é a után val elköltözése idézté elő Foglalkozásu szerin m íg oszlana me hitközsé tagjai 1 nagykereskedő 35 kereskedő 1 nagyiparos 19 iparos 1 gazdálkodó 2 ügyvéd 2 orvos mérnök 10 magántisztviselő 1 köztisztviselő vállalkozó 8 magánzó 1 tanít é tanár több egyé foglalkozás ágakban 8 közadakozásbó él A utols é költségvetés 111,27 P. amiből 2,96 P- hitéletr é jótékonyságra 40,47 P- iskolákra 340 P- szociáli célokr fordítanak. Céltudato alkot munk jellemz hitközséget specifikusa zsid tudományo ápolásába é terjesztésébe ugya ne versenyezhe Dunántú so híre é nál sokkalt kiseb ősrég hitközségével d am hitközsége köz számítható amelye legkorábba kapcsolódta b a egyeteme kultúráb é forrta össz magyarsággal So tagj sikerese vet rész a orszá közgazdaság életéne kiépítésében távol országokka tartot fen gazdaság kapcsolato é többe úttör munká végezte a iparfejleszté terén miko nagyipa mé csa bontakozn kezdet Magyarországon Weise I C 1842 gépgyára é vasfémöntődé alapított mel tisztviselőt 8 munkás foglalkoztat 1863-ba Ster I Mó téglagyára tisztviselő 6 munká 1893 Hirsch é Bachrac megalapítj Mercu vasműve r.-t.-o tisztviselő 15 munká Fran é társ 1901 kefegyárat Pollá é társa 1923 kötőszövőgyára tisztviselő 6 munká Schwar Ott é Hoffman Berná 1924 kötőszövőgyára tisztviselő 9 munká A őstermelé korszer fejlesztésér i történte it sikere kísérletek Ujnép Ele Géz újnép uradalmába 140 kat hol é Breue Vilmo báno szentgyörgy birtoká é bérleté 70 hol tulajdon 60 hol bérle rendezet b kitűnőe bevál mintagazdaságot zsidóságba gyökerez műveltségszerete hatott á minde időbe hitközséget amel minde megmutatkoz tehetsége kifejlődésr buzdítot é minde tudományo törekvés támogatott Ebbő szellembő bontakozi k Horschetzk Mó hírneve orvo Josephu Flaviu fordítój é megmagyarázója megh 1859 Schnitzle Jáno Schnitzle Arthú atyj bécs orvosprofesszo é Löw Józse hébe ír é költ megh 1882 l o nag tehetsége Világszert elismer tudományo működésükhö it nyerte ösztönzés é messzemen támogatás Lö Lipót későb szeged főrabb l o é Fass Hirsc B l o akine művei Da Mosaisch-rabbinisch Civilrech kötetben Magya Tud Akadémi támogatásáva 1852-54. Di zeh Gebot de Bunde 1854. Tugen u Bechislehr 1862. Da Mosaisch-rabbinisch Strafgeset 1870 it jelente meg műve megjelenés idejé má hossz kulturáli múltr tekinthetet vissz hitközség Alapítóina nev elveszet é csa XVIII sz végé él é XIX sz els negyedébe meghal elöljárói ismerjük Lakenbache Mózes megh 1814 Lakenbache Izrael megh 1815 Löwenstei Izrael megh 1824 tovább Benzio Fülöpöt Bla Ruben é Jemnit Albertet Tudják hog miko alkott me els alapszabályait d e csa véglege szervezé idejér irányad é ne a els megalakulásr is A 1787 hercegesítet Batthyán Lajo gróf zsidósá Kegyur 178 okt 20 Előírá zsid hitközségbe val j ren fenntartásáró címme hitközségne alapszabályoka ad E a előírá tekinthet a els alapszabályokna é enne fundamentumá épített k későbbe keletkezett úgyszinté má régót működ intézményeit Min minde zsid hitközségben it i legelsőbe Chevr Kadisá alakítottá meg valószínűle 170 körül Működéséne els korszakáró ne marad fen semmifél írot dokumentum A els halotta nyilvántartás 1772-ből másodi 1784-bő származik miko hitközsé Batthyán herce uradalmábó ú temetőtelke vásárolt A adásvevés szerződésbe má megemlít Batthán Lajo gróf hog Communita judaeoru azér vásárolj telke Qui judaeoru coemeteriu ja plenu esse am hitközsé rég fennállás mellet bizonyít mer 1784 mé ne telhetet voln me temető h má jóva ezelőt ne let voln ot zsid hitközség Történelméne szempontjábó a 178 -i esztend mindenesetr legnevezetesebb nemcsa azért mer szervezet hitélet alapszabályaina megalkotásáva akko kezdődött d azér is mer akko nyitott me a úgynevezet nemzet iskolát amel 1809-i működött Jellemző hog a iskolanyitá j hús évve előzt me templomépítést D e mé ne jelent azt hog hitéle kultúráva szembe hátrányb került hitközsé valláso irány Tora Chaji Henri 1776-9 Szánt Maye 1831-i működöt é Lőw S Izsá 1832-4 rabbi alat má konzervatí volt 1820-ba hozot határoza szerin kizártá hitközségbő azt k ne rituáli nészec bor vásárol 1829-be bevezetté templomb Sulze szerzeményei férfikórus szerveztek hitközsé történetébe dönt jelentőség Lö Lipó rövi működése ak küzdelme árá megvalósított reformtörekvéseit Működés templom a iskola magyarosodá é társadalm éle teré egyarán jelentős 1845-be sémin aceres ünnepé szóla me előszö magyar-zsid templomba orgona melye Strasse L D ajándékozott hitszónokla nyelv magyar Utódj Fasze B Hirsc folytatj Lö Lipó liberáli irányá ko nidró eltörli Kivál szónok buzg lelk pásztor Neuman Ed követ rabbiszéke 1883-191 ak Geige Ábrahá istentisztelet újításai imakönyvé vezet be 191 ót Winkle Ern főrabb működés alat hitközsé vallás élet újbó konzervatí irányba fejlődi valláso szelle hitoktatá erősödésével felekezet emberbarát intézménye szegényüg felkarolás i a újab fejlődé eredményei Mé m i fennáll nagytemplom építésé hitközsé Batthyán Fülö gró támogatásáva 1817.kezd me é az 1821 b i fejezi 183 körü zsid kórháza létesít 1832 magya nyelv oktatásr berendezet elem iskolát szabadságharco megelőz évtize ne muta fe észrevehetőb haladást A orszá gondj köt l hitközsége i é nag feszültségbe inkáb csa filantropiku szervezkedésr teli lelkesedés E 1848 egésze a orszá szolgálatáb szegődik szabadságharcba kifejtet hazafia tevékenység miat hadisarco vetette k hitközségr é 1851 fe i oszlatták D néhán évve ezutá újbó hozzáfoghatot vallás é kulturáli életéne kiépítéséhez 1866-ba megépít sajá költségé kistemplomot 1857 kétosztály kereskedelm iskolát 1886 polgár é 1891 fels kereskedelm iskolát Eleve mozgalmakba élt k magá hitélet é szociáli érdeklődés is amel egyr fokozód áldozatkészségge teremtett me Chevr Szandekoosz Tomec év veros Biku Chólim Machzik ev-joním Né Tomi egyesületeket Talmu Tórát Nőegylete 1843 é Leányegylete 1927 Minthog hitközsé egyr széleseb területekr terjesztett k filantropiku gondoskodását e intézménye nag rész a idő sorá megszűnt d Chevr Kadisa Nőegyle é Leányegyle mé m i működik Ugyancsa virágzi é terjeszt kultúrá a elem é fels kereskedelm iskol is Említés érdeme hitközsé levéltára amel muzeáli érték okmányoka é emlékeke őriz közöttü Chevr Kadisána miniatűrökkel aquarellekke díszítet törzskönyvét amel Szen Egyle szertartás kódexé i magába foglalja Sajá múltjána megbecsülésér é vezetőine történelm érzékér vall hog megíratt tanintézeteine é 1928 százéve templomána történetét Mos pedi hitközsé monográfiájá írj me Villány Henrik fels kereskedelm iskol igazgatój hitközsé megbízásából E ismertetn fogj történeténe legheroikusab állomásá is világháborúba hozot véráldozatána kimutatását 54 tagj vet rész harcokba é 7 hős halál halt hadbavonulta családjaina támogatásár segélyalapo létesítet hitközség amel IX községkerülethe tartozik é min anyakönyv közpon magáb foglalj Bakónak Balatonmagyaród Bánfa Eszteregnye Fülöpmajor Tűzvölgy Gelse Homokkomárom Kiskomárom Komárváros Letenye Molnári Poha Rigács Sárosszeg Somár Kecse Tótszentmárton Tótszerdahely Zalamereny községeket hitközsé é kerüle élé e id szerin következő állnak Winkle Ern főrabbi Bró Tivada ügyvé elnök Rosenfel Józse keresked helyette elnök Ötvö Emi nyug államf főigazgató szertartás ügyosztál elnöke Ollo Mó ügyvéd a alapítvány ügyosztál elnöke Hirschle Sándo vezérigazgató kincstár tanácsos jótékonyság ügyosztál elnöke Frie Ödö ügyvéd jogügy osztál elnöke tovább Ádá Róber nagykereskedő Breue Izido földbirtokos Deutsc Bódo igazgató Fran Man nagykereskedő God Lipó v tiszt főorvos Grünfel Miks téglagyáros Halpte Jen ügyvéd Kahá Imr ny ezrede orvos Kardo Józse terménykereskedő Kertés Lipó város állatorvos Kleinfel Igná takarékpénztár igazgató Lichtenstei Mó bérlő Pollá Ern kékfestő Pollá Józse kereskedő Pruge Feren nagyvágó Rapoc Aladá ügyvéd Rosenber Oszká takarékpénztár igazgató Rothschil Jaka ügyvéd Rothschil Zsigmond csap Somme Ignác Scher Richárd Schwart Igná magánzók Stré Tivada kereskedő Székel Nándo főmérnök Weis Lajo ügyvéd Abramovit Már főkántor Fábiá Miks titkár Chevr Kadis elnök Weis Lajos Nőegylet Stromfel Józsefn é Leányegylet Rothschil Béláné

13508.h

CÍMSZ Nagykaniz

SZÓCIK Nagykanizs ren ta vár 30,4 la zsi kongresszu hitközsé amelyn alapítá ide 170 év tehet mo 36 lelk száml 192 megejte népszámlál adat szeri 8 adófizetőve 191 megejte népszámlál 42 zsid tünt fe csökkené hábo utá va elköltözés idézt el Foglalkozás szeri í oszlan m hitközs tagja nagykeresked 3 keresked nagyiparo 1 iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö 1 magántisztvisel köztisztvisel vállalkoz magánz taní taná töb egy foglalkozá ágakba közadakozásb é utol költségveté 111,2 P amibő 2,9 P hitélet jótékonyságr 40,4 P iskolákr 34 P szociál célok fordítanak Céltudat alko mun jellem hitközsége specifikus zsi tudomány ápolásáb terjesztéséb ugy n versenyezh Dunánt s hír ná sokkal kise ősré hitközségéve a hitközség kö számíthat amely legkorább kapcsolódt egyetem kultúrá forrt öss magyarságga S tag sikeres ve rés orsz közgazdasá életén kiépítésébe távo országokk tarto fe gazdasá kapcsolat több úttö munk végezt iparfejleszt teré mik nagyip m cs bontakoz kezde Magyarországo Weis 184 gépgyár vasfémöntőd alapítot me tisztviselő munká foglalkozta 1863-b Ste M téglagyár tisztvisel munk 189 Hirsc Bachra megalapít Merc vasműv r.-t.- tisztvisel 1 munk Fra tár 190 kefegyára Poll társ 192 kötőszövőgyár tisztvisel munk Schwa Ot Hoffma Bern 192 kötőszövőgyár tisztvisel munk őstermel korsze fejlesztésé történt i siker kísérlete Ujné El Gé újné uradalmáb 14 ka ho Breu Vilm bán szentgyörg birtok bérlet 7 ho tulajdo 6 ho bérl rendeze kitűnő bevá mintagazdaságo zsidóságb gyökere műveltségszeret hatot mind időb hitközsége ame mind megmutatko tehetség kifejlődés buzdíto mind tudomány törekvé támogatot Ebb szellemb bontakoz Horschetz M hírnev orv Joseph Flavi fordító megmagyarázój meg 185 Schnitzl Ján Schnitzl Arth aty béc orvosprofessz Lö Józs héb í köl meg 188 na tehetség Világszer elisme tudomány működésükh i nyert ösztönzé messzeme támogatá L Lipó késő szege főrab Fas Hirs akin műve D Mosaisch-rabbinisc Civilrec kötetbe Magy Tu Akadém támogatásáv 1852-54 D ze Gebo d Bund 1854 Tuge Bechisleh 1862 D Mosaisch-rabbinisc Strafgese 187 i jelent me műv megjelené idej m hoss kulturál múlt tekinthete viss hitközsé Alapítóin ne elvesze cs XVII s vég é XI s el negyedéb megha elöljáró ismerjü Lakenbach Móze meg 181 Lakenbach Izrae meg 181 Löwenste Izrae meg 182 továb Benzi Fülöpö Bl Rube Jemni Alberte Tudjá ho mik alkot m el alapszabályai cs végleg szervez idejé iránya n el megalakulás i 178 hercegesíte Batthyá Laj gró zsidós Kegyu 17 ok 2 Előír zsi hitközségb va re fenntartásár címm hitközségn alapszabályok a előír tekinthe el alapszabályokn enn fundamentum építet később keletkezet úgyszint m régó műkö intézményei Mi mind zsi hitközségbe i legelsőb Chev Kadis alakított me valószínűl 17 körü Működésén el korszakár n mara fe semmifé íro dokumentu el halott nyilvántartá 1772-bő másod 1784-b származi mik hitközs Batthyá herc uradalmáb temetőtelk vásárol adásvevé szerződésb m megemlí Batthá Laj gró ho Communit judaeor azé vásárol telk Qu judaeor coemeteri j plen ess a hitközs ré fennállá melle bizonyí me 178 m n telhete vol m temet m jóv ezelő n le vol o zsi hitközsé Történelmén szempontjáb 17 - eszten mindeneset legnevezeteseb nemcs azér me szerveze hitéle alapszabályain megalkotásáv akk kezdődöt azé i me akk nyitot m úgyneveze nemze iskolá ame 1809- működöt Jellemz ho iskolanyit hú évv előz m templomépítés m n jelen az ho hitél kultúráv szemb hátrány kerül hitközs vallás irán Tor Chaj Henr 1776- Szán May 1831- működö Lő Izs 1832- rabb ala m konzervat vol 1820-b hozo határoz szeri kizárt hitközségb az n rituál nésze bo vásáro 1829-b bevezett templom Sulz szerzeménye férfikóru szervezte hitközs történetéb dön jelentősé L Lip röv működés a küzdelm ár megvalósítot reformtörekvései Működé templo iskol magyarosod társadal él ter egyará jelentő 1845-b sémi acere ünnep szól m elősz magyar-zsi templomb orgon mely Strass ajándékozot hitszónokl nyel magya Utód Fasz Hirs folytat L Lip liberál irány k nidr eltörl Kivá szóno buz lel pászto Neuma E köve rabbiszék 1883-19 a Geig Ábrah istentisztele újítása imakönyv veze b 19 ó Winkl Er főrab működé ala hitközs vallá éle újb konzervat irányb fejlőd vallás szell hitoktat erősödéséve felekeze emberbará intézmény szegényü felkarolá úja fejlőd eredménye M fennál nagytemplo építés hitközs Batthyá Fül gr támogatásáv 1817.kez m a 182 fejez 18 kör zsi kórház létesí 183 magy nyel oktatás berendeze ele iskolá szabadságharc megelő évtiz n mut f észrevehető haladás orsz gond kö hitközség na feszültségb inká cs filantropik szervezkedés tel lelkesedé 184 egész orsz szolgálatá szegődi szabadságharcb kifejte hazafi tevékenysé mia hadisarc vetett hitközség 185 f oszlattá néhá évv ezut újb hozzáfoghato vallá kulturál életén kiépítéséhe 1866-b megépí saj költség kistemplomo 185 kétosztál kereskedel iskolá 188 polgá 189 fel kereskedel iskolá Elev mozgalmakb él mag hitéle szociál érdeklődé i ame egy fokozó áldozatkészségg teremtet m Chev Szandekoos Tome é vero Bik Chóli Machzi ev-joní N Tom egyesületeke Talm Tórá Nőegylet 184 Leányegylet 192 Mintho hitközs egy szélese területek terjesztet filantropik gondoskodásá intézmény na rés id sor megszűn Chev Kadis Nőegyl Leányegyl m működi Ugyancs virágz terjesz kultúr ele fel kereskedel isko i Említé érdem hitközs levéltár ame muzeál érté okmányok emlékek őri között Chev Kadisán miniatűrökke aquarellekk díszíte törzskönyvé ame Sze Egyl szertartá kódex magáb foglalj Saj múltján megbecsülésé vezetőin történel érzéké val ho megírat tanintézetein 192 százév templomán történeté Mo ped hitközs monográfiáj ír m Villán Henri fel kereskedel isko igazgató hitközs megbízásábó ismertet fog történetén legheroikusa állomás i világháborúb hozo véráldozatán kimutatásá 5 tag ve rés harcokb hő halá hal hadbavonult családjain támogatásá segélyalap létesíte hitközsé ame I községkerületh tartozi mi anyaköny közpo magá foglal Bakóna Balatonmagyaró Bánf Eszteregny Fülöpmajo Tűzvölg Gels Homokkomáro Kiskomáro Komárváro Leteny Molnár Poh Rigác Sárossze Somá Kecs Tótszentmárto Tótszerdahel Zalameren községeke hitközs kerül él i szeri következ állna Winkl Er főrabb Br Tivad ügyv elnö Rosenfe Józs kereske helyett elnö Ötv Em nyu állam főigazgat szertartá ügyosztá elnök Oll M ügyvé alapítván ügyosztá elnök Hirschl Sánd vezérigazgat kincstá tanácso jótékonysá ügyosztá elnök Fri Öd ügyvé jogüg osztá elnök továb Ád Róbe nagykeresked Breu Izid földbirtoko Deuts Bód igazgat Fra Ma nagykeresked Go Lip tisz főorvo Grünfe Mik téglagyáro Halpt Je ügyvé Kah Im n ezred orvo Kard Józs terménykeresked Kerté Lip váro állatorvo Kleinfe Ign takarékpénztá igazgat Lichtenste M bérl Poll Er kékfest Poll Józs keresked Prug Fere nagyvág Rapo Alad ügyvé Rosenbe Oszk takarékpénztá igazgat Rothschi Jak ügyvé Rothschi Zsigmon csa Somm Igná Sche Richár Schwar Ign magánzó Str Tivad keresked Széke Nánd főmérnö Wei Laj ügyvé Abramovi Má főkánto Fábi Mik titká Chev Kadi elnö Wei Lajo Nőegyle Stromfe József Leányegyle Rothschi Bélán

13508.

CÍMS Nagykani

SZÓCI Nagykaniz re t vá 30, l zs kongressz hitközs amely alapít id 17 é tehe m 3 lel szám 19 megejt népszámlá ada szer adófizetőv 19 megejt népszámlá 4 zsi tün f csökken háb ut v elköltözé idéz e Foglalkozá szer oszla hitköz tagj nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko ügyv orv mérn magántisztvise köztisztvise vállalko magán tan tan tö eg foglalkoz ágakb közadakozás uto költségvet 111, amib 2, hitéle jótékonyság 40, iskolák 3 szociá célo fordítana Céltuda alk mu jelle hitközség specifiku zs tudomán ápolásá terjesztésé ug versenyez Dunán hí n sokka kis ősr hitközségév hitközsé k számítha amel legkoráb kapcsolód egyete kultúr forr ös magyarságg ta sikere v ré ors közgazdas életé kiépítéséb táv országok tart f gazdas kapcsola töb útt mun végez iparfejlesz ter mi nagyi c bontako kezd Magyarország Wei 18 gépgyá vasfémöntő alapíto m tisztvisel munk foglalkozt 1863- St téglagyá tisztvise mun 18 Hirs Bachr megalapí Mer vasmű r.-t. tisztvise mun Fr tá 19 kefegyár Pol tár 19 kötőszövőgyá tisztvise mun Schw O Hoffm Ber 19 kötőszövőgyá tisztvise mun ősterme korsz fejlesztés történ sike kísérlet Ujn E G újn uradalmá 1 k h Bre Vil bá szentgyör birto bérle h tulajd h bér rendez kitűn bev mintagazdaság zsidóság gyöker műveltségszere hato min idő hitközség am min megmutatk tehetsé kifejlődé buzdít min tudomán törekv támogato Eb szellem bontako Horschet hírne or Josep Flav fordít megmagyarázó me 18 Schnitz Já Schnitz Art at bé orvosprofess L Józ hé kö me 18 n tehetsé Világsze elism tudomán működésük nyer ösztönz messzem támogat Lip kés szeg főra Fa Hir aki műv Mosaisch-rabbinis Civilre kötetb Mag T Akadé támogatásá 1852-5 z Geb Bun 185 Tug Bechisle 186 Mosaisch-rabbinis Strafges 18 jelen m mű megjelen ide hos kulturá múl tekinthet vis hitközs Alapítói n elvesz c XVI vé X e negyedé megh elöljár ismerj Lakenbac Móz me 18 Lakenbac Izra me 18 Löwenst Izra me 18 tová Benz Fülöp B Rub Jemn Albert Tudj h mi alko e alapszabálya c végle szerve idej irány e megalakulá 17 hercegesít Batthy La gr zsidó Kegy 1 o Előí zs hitközség v r fenntartásá cím hitközség alapszabályo előí tekinth e alapszabályok en fundamentu építe későb keletkeze úgyszin rég műk intézménye M min zs hitközségb legelső Che Kadi alakítot m valószínű 1 kör Működésé e korszaká mar f semmif ír dokument e halot nyilvántart 1772-b máso 1784- származ mi hitköz Batthy her uradalmá temetőtel vásáro adásvev szerződés megeml Batth La gr h Communi judaeo az vásáro tel Q judaeo coemeter ple es hitköz r fennáll mell bizony m 17 telhet vo teme jó ezel l vo zs hitközs Történelmé szempontjá 1 eszte mindenese legnevezetese nemc azé m szervez hitél alapszabályai megalkotásá ak kezdődö az m ak nyito úgynevez nemz iskol am 1809 működö Jellem h iskolanyi h év elő templomépíté jele a h hité kultúrá szem hátrán kerü hitköz vallá irá To Cha Hen 1776 Szá Ma 1831 működ L Iz 1832 rab al konzerva vo 1820- hoz határo szer kizár hitközség a rituá nész b vásár 1829- bevezet templo Sul szerzemény férfikór szervezt hitköz történeté dö jelentős Li rö működé küzdel á megvalósíto reformtörekvése Működ templ isko magyaroso társada é te egyar jelent 1845- sém acer ünne szó elős magyar-zs templom orgo mel Stras ajándékozo hitszónok nye magy Utó Fas Hir folyta Li liberá irán nid eltör Kiv szón bu le pászt Neum köv rabbiszé 1883-1 Gei Ábra istentisztel újítás imaköny vez 1 Wink E főra működ al hitköz vall él új konzerva irány fejlő vallá szel hitokta erősödésév felekez emberbar intézmén szegény felkarol új fejlő eredmény fenná nagytempl építé hitköz Batthy Fü g támogatásá 1817.ke 18 feje 1 kö zs kórhá létes 18 mag nye oktatá berendez el iskol szabadsághar megel évti mu észrevehet haladá ors gon k hitközsé n feszültség ink c filantropi szervezkedé te lelkesed 18 egés ors szolgálat szegőd szabadságharc kifejt hazaf tevékenys mi hadisar vetet hitközsé 18 oszlatt néh év ezu új hozzáfoghat vall kulturá életé kiépítéséh 1866- megép sa költsé kistemplom 18 kétosztá kereskede iskol 18 polg 18 fe kereskede iskol Ele mozgalmak é ma hitél szociá érdeklőd am eg fokoz áldozatkészség teremte Che Szandekoo Tom ver Bi Chól Machz ev-jon To egyesületek Tal Tór Nőegyle 18 Leányegyle 19 Minth hitköz eg széles területe terjeszte filantropi gondoskodás intézmén n ré i so megszű Che Kadi Nőegy Leányegy működ Ugyanc virág terjes kultú el fe kereskede isk Említ érde hitköz levéltá am muzeá ért okmányo emléke őr közöt Che Kadisá miniatűrökk aquarellek díszít törzskönyv am Sz Egy szertart kóde magá foglal Sa múltjá megbecsülés vezetői történe érzék va h megíra tanintézetei 19 százé templomá történet M pe hitköz monográfiá í Villá Henr fe kereskede isk igazgat hitköz megbízásáb ismerte fo történeté legheroikus állomá világháború hoz véráldozatá kimutatás ta v ré harcok h hal ha hadbavonul családjai támogatás segélyala létesít hitközs am községkerület tartoz m anyakön közp mag fogla Bakón Balatonmagyar Bán Eszteregn Fülöpmaj Tűzvöl Gel Homokkomár Kiskomár Komárvár Leten Molná Po Rigá Sárossz Som Kec Tótszentmárt Tótszerdahe Zalamere községek hitköz kerü é szer követke álln Wink E főrab B Tiva ügy eln Rosenf Józ keresk helyet eln Öt E ny álla főigazga szertart ügyoszt elnö Ol ügyv alapítvá ügyoszt elnö Hirsch Sán vezérigazga kincst tanács jótékonys ügyoszt elnö Fr Ö ügyv jogü oszt elnö tová Á Rób nagykereske Bre Izi földbirtok Deut Bó igazga Fr M nagykereske G Li tis főorv Grünf Mi téglagyár Halp J ügyv Ka I ezre orv Kar Józ terménykereske Kert Li vár állatorv Kleinf Ig takarékpénzt igazga Lichtenst bér Pol E kékfes Pol Józ kereske Pru Fer nagyvá Rap Ala ügyv Rosenb Osz takarékpénzt igazga Rothsch Ja ügyv Rothsch Zsigmo cs Som Ign Sch Richá Schwa Ig magánz St Tiva kereske Szék Nán főmérn We La ügyv Abramov M főkánt Fáb Mi titk Che Kad eln We Laj Nőegyl Stromf Józse Leányegyl Rothsch Bélá

13508

CÍM Nagykan

SZÓC Nagykani r v 30 z kongress hitköz amel alapí i 1 teh le szá 1 megej népszáml ad sze adófizető 1 megej népszáml zs tü csökke há u elköltöz idé Foglalkoz sze oszl hitkö tag nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk ügy or mér magántisztvis köztisztvis vállalk magá ta ta t e foglalko ágak közadakozá ut költségve 111 ami 2 hitél jótékonysá 40 iskolá szoci cél fordítan Céltud al m jell hitközsé specifik z tudomá ápolás terjesztés u versenye Duná h sokk ki ős hitközségé hitközs számíth ame legkorá kapcsoló egyet kultú for ö magyarság t siker r or közgazda élet kiépítésé tá országo tar gazda kapcsol tö út mu vége iparfejles te m nagy bontak kez Magyarorszá We 1 gépgy vasfémönt alapít tisztvise mun foglalkoz 1863 S téglagy tisztvis mu 1 Hir Bach megalap Me vasm r.-t tisztvis mu F t 1 kefegyá Po tá 1 kötőszövőgy tisztvis mu Sch Hoff Be 1 kötőszövőgy tisztvis mu ősterm kors fejleszté törté sik kísérle Uj új uradalm Br Vi b szentgyö birt bérl tulaj bé rende kitű be mintagazdasá zsidósá gyöke műveltségszer hat mi id hitközsé a mi megmutat tehets kifejlőd buzdí mi tudomá törek támogat E szelle bontak Horsche hírn o Jose Fla fordí megmagyaráz m 1 Schnit J Schnit Ar a b orvosprofes Jó h k m 1 tehets Világsz elis tudomá működésü nye ösztön messze támoga Li ké sze főr F Hi ak mű Mosaisch-rabbini Civilr kötet Ma Akad támogatás 1852- Ge Bu 18 Tu Bechisl 18 Mosaisch-rabbini Strafge 1 jele m megjele id ho kultur mú tekinthe vi hitköz Alapító elves XV v negyed meg elöljá ismer Lakenba Mó m 1 Lakenba Izr m 1 Löwens Izr m 1 tov Ben Fülö Ru Jem Alber Tud m alk alapszabály végl szerv ide irán megalakul 1 hercegesí Batth L g zsid Keg Elő z hitközsé fenntartás cí hitközsé alapszabály elő tekint alapszabályo e fundament épít késő keletkez úgyszi ré mű intézmény mi z hitközség legels Ch Kad alakíto valószín kö Működés korszak ma semmi í dokumen halo nyilvántar 1772- más 1784 szárma m hitkö Batth he uradalm temetőte vásár adásve szerződé megem Batt L g Commun judae a vásár te judae coemete pl e hitkö fennál mel bizon 1 telhe v tem j eze v z hitköz Történelm szempontj eszt mindenes legnevezetes nem az szerve hité alapszabálya megalkotás a kezdőd a a nyit úgyneve nem isko a 180 működ Jelle iskolany é el templomépít jel hit kultúr sze hátrá ker hitkö vall ir T Ch He 177 Sz M 183 műkö I 183 ra a konzerv v 1820 ho határ sze kizá hitközsé ritu nés vásá 1829 beveze templ Su szerzemén férfikó szervez hitkö történet d jelentő L r működ küzde megvalósít reformtörekvés Műkö temp isk magyaros társad t egya jelen 1845 sé ace ünn sz elő magyar-z templo org me Stra ajándékoz hitszóno ny mag Ut Fa Hi folyt L liber irá ni eltö Ki szó b l pász Neu kö rabbisz 1883- Ge Ábr istentiszte újítá imakön ve Win főr műkö a hitkö val é ú konzerv irán fejl vall sze hitokt erősödésé feleke emberba intézmé szegén felkaro ú fejl eredmén fenn nagytemp épít hitkö Batth F támogatás 1817.k 1 fej k z kórh léte 1 ma ny oktat berende e isko szabadságha mege évt m észrevehe halad or go hitközs feszültsé in filantrop szervezked t lelkese 1 egé or szolgála szegő szabadsághar kifej haza tevékeny m hadisa vete hitközs 1 oszlat né é ez ú hozzáfogha val kultur élet kiépítésé 1866 megé s költs kistemplo 1 kétoszt keresked isko 1 pol 1 f keresked isko El mozgalma m hité szoci érdeklő a e foko áldozatkészsé teremt Ch Szandeko To ve B Chó Mach ev-jo T egyesülete Ta Tó Nőegyl 1 Leányegyl 1 Mint hitkö e széle terület terjeszt filantrop gondoskodá intézmé r s megsz Ch Kad Nőeg Leányeg műkö Ugyan virá terje kult e f keresked is Emlí érd hitkö levélt a muze ér okmány emlék ő közö Ch Kadis miniatűrök aquarelle díszí törzsköny a S Eg szertar kód mag fogla S múltj megbecsülé vezető történ érzé v megír tanintézete 1 száz templom történe p hitkö monográfi Vill Hen f keresked is igazga hitkö megbízásá ismert f történet legheroiku állom világhábor ho véráldozat kimutatá t r harco ha h hadbavonu családja támogatá segélyal létesí hitköz a községkerüle tarto anyakö köz ma fogl Bakó Balatonmagya Bá Esztereg Fülöpma Tűzvö Ge Homokkomá Kiskomá Komárvá Lete Moln P Rig Sáross So Ke Tótszentmár Tótszerdah Zalamer községe hitkö ker sze követk áll Win főra Tiv üg el Rosen Jó keres helye el Ö n áll főigazg szertar ügyosz eln O ügy alapítv ügyosz eln Hirsc Sá vezérigazg kincs tanác jótékony ügyosz eln F ügy jog osz eln tov Ró nagykeresk Br Iz földbirto Deu B igazg F nagykeresk L ti főor Grün M téglagyá Hal ügy K ezr or Ka Jó terménykeresk Ker L vá állator Klein I takarékpénz igazg Lichtens bé Po kékfe Po Jó keresk Pr Fe nagyv Ra Al ügy Rosen Os takarékpénz igazg Rothsc J ügy Rothsc Zsigm c So Ig Sc Rich Schw I magán S Tiv keresk Szé Ná főmér W L ügy Abramo főkán Fá M tit Ch Ka el W La Nőegy Strom Józs Leányegy Rothsc Bél

1350

CÍ Nagyka

SZÓ Nagykan 3 kongres hitkö ame alap te l sz mege népszám a sz adófizet mege népszám z t csökk h elköltö id Foglalko sz osz hitk ta nagykeres keres nagyip ip gazdál üg o mé magántisztvi köztisztvi vállal mag t t foglalk ága közadakoz u költségv 11 am hité jótékonys 4 iskol szoc cé fordíta Céltu a jel hitközs specifi tudom ápolá terjeszté verseny Dun sok k ő hitközség hitköz számít am legkor kapcsol egye kult fo magyarsá sike o közgazd éle kiépítés t ország ta gazd kapcso t ú m vég iparfejle t nag bonta ke Magyarorsz W gépg vasfémön alapí tisztvis mu foglalko 186 téglag tisztvi m Hi Bac megala M vas r.- tisztvi m kefegy P t kötőszövőg tisztvi m Sc Hof B kötőszövőg tisztvi m őster kor fejleszt tört si kísérl U ú uradal B V szentgy bir bér tula b rend kit b mintagazdas zsidós gyök műveltségsze ha m i hitközs m megmuta tehet kifejlő buzd m tudom töre támoga szell bonta Horsch hír Jos Fl ford megmagyará Schni Schni A orvosprofe J tehet Világs eli tudom működés ny ösztö messz támog L k sz fő H a m Mosaisch-rabbin Civil köte M Aka támogatá 1852 G B 1 T Bechis 1 Mosaisch-rabbin Strafg jel megjel i h kultu m tekinth v hitkö Alapít elve X negye me elölj isme Lakenb M Lakenb Iz Löwen Iz to Be Fül R Je Albe Tu al alapszabál vég szer id irá megalaku herceges Batt zsi Ke El hitközs fenntartá c hitközs alapszabál el tekin alapszabály fundamen épí kés keletke úgysz r m intézmén m hitközsé legel C Ka alakít valószí k Működé korsza m semm dokume hal nyilvánta 1772 má 178 szárm hitk Batt h uradal temetőt vásá adásv szerződ mege Bat Commu juda vásá t juda coemet p hitk fenná me bizo telh te ez hitkö Történel szempont esz mindene legnevezete ne a szerv hit alapszabály megalkotá kezdő nyi úgynev ne isk 18 műkö Jell iskolan e templomépí je hi kultú sz hátr ke hitk val i C H 17 S 18 műk 18 r konzer 182 h hatá sz kiz hitközs rit né vás 182 bevez temp S szerzemé férfik szerve hitk történe jelent műkö küzd megvalósí reformtörekvé Műk tem is magyaro társa egy jele 184 s ac ün s el magyar- templ or m Str ajándéko hitszón n ma U F H foly libe ir n elt K sz pás Ne k rabbis 1883 G Áb istentiszt újít imakö v Wi fő műk hitk va konzer irá fej val sz hitok erősödés felek emberb intézm szegé felkar fej eredmé fen nagytem épí hitk Batt támogatá 1817. fe kór lét m n okta berend isk szabadságh meg év észreveh hala o g hitköz feszülts i filantro szervezke lelkes eg o szolgál szeg szabadságha kife haz tevéken hadis vet hitköz oszla n e hozzáfogh va kultu éle kiépítés 186 meg költ kistempl kétosz kereske isk po kereske isk E mozgalm hit szoc érdekl fok áldozatkészs terem C Szandek T v Ch Mac ev-j egyesület T T Nőegy Leányegy Min hitk szél terüle terjesz filantro gondoskod intézm megs C Ka Nőe Leánye műk Ugya vir terj kul kereske i Eml ér hitk levél muz é okmán emlé köz C Kadi miniatűrö aquarell dísz törzskön E szerta kó ma fogl múlt megbecsül vezet törté érz megí tanintézet szá templo történ hitk monográf Vil He kereske i igazg hitk megbízás ismer történe legheroik állo világhábo h véráldoza kimutat harc h hadbavon családj támogat segélya létes hitkö községkerül tart anyak kö m fog Bak Balatonmagy B Esztere Fülöpm Tűzv G Homokkom Kiskom Komárv Let Mol Ri Sáros S K Tótszentmá Tótszerda Zalame község hitk ke sz követ ál Wi főr Ti ü e Rose J kere hely e ál főigaz szerta ügyos el üg alapít ügyos el Hirs S vezérigaz kinc taná jótékon ügyos el üg jo os el to R nagykeres B I földbirt De igaz nagykeres t főo Grü téglagy Ha üg ez o K J terménykeres Ke v állato Klei takarékpén igaz Lichten b P kékf P J keres P F nagy R A üg Rose O takarékpén igaz Roths üg Roths Zsig S I S Ric Sch magá Ti keres Sz N főmé üg Abram főká F ti C K e L Nőeg Stro Józ Leányeg Roths Bé