13514.htm

CÍMSZÓ: Nagykároly

SZÓCIKK: ennek apja Fejér Márton stb. A hitközség tagjai közül többen létesítettek mintagazdaságokat s Berger Ármin, Berster Miklós, özv. Berger Jenőné Spitz László és Grünfeld Miksa gazdálkodnak nagyobb birtokokon. A hitközség kulturális életének gyűjtőmedencéi a különböző egyletek. Ezek: a Nőegylet, melynek Rosz Samuné az elnöknője, a Talmud Segélyzőegylet, mely Sternberg Zoltán vezetése alatt működik, a Leányegylet, melyet Bródy Sári vezet, a Fehér Ferenc elnöklete alatt álló Aviva-Egylet és a Szandekoosz Egylet, melynek Friedman Bernát dájan a vezetője. A hitközség évi költségvetése 600,000 lei, filantropikus és szociális célokra 75,000 leit költ a hitközség, amely még egy Mandel-Spitz-féle jótékony célú 10,000 leies alapítványt is kezel. A hitközség lélekszáma 1200, a családok száma 300, az adófizetőké 223. Foglalkozás szerint 2 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 4 tanító, 1 katona, 90 kereskedő, 5 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 8 munkás, 7 orvos, 10 magántisztviselő, 20 iparos, 1 mérnök, 2 hírlapíró, 6 magánzó, 18 szabadpályán levő és 25 egyéb. A hitközség 275 tagja vett részt a világháborúban és 31-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Weisz Lajos elnök, Mózes Samu főgondnok, Blau Ignác, Blau Sándor, Jáger Hermán és Melinda László gondnokok, Weiszberg Gyula elöljáró. Az orthodox hitközség 1881. alakult 40 taggal. Az első elöljárók Freund Ignác, Adler Lipót, Róth Mátyás és Grosz Zsigmond voltak. A hitközség első rabbija Schwartz Jákob Mose volt. Halála után Brach Saul nagy magyari rabbi került a hitközség élére. Utóbbi kassai, rabbi lett és 1926. Teitelbaum Joel ilosvai rabbit választották meg. Schwartz rabbi 1883. jesivát létesített és azt utódai a leghíresebb jesivák egyikévé fejlesztették. A nagytemplomot 1901. építették, Ezenkívül 3 imaháza van a hitközségnek: rabbi Jicchok Choszid, Ec-Chaim és Machzike Tora bész-midrások. A következő intézményeket létesítették: Chevra Kadisa, Talmud Tóra, fiú és leány elemi iskola, Koma Egylet, Nőegylet, Ec-Chaim és Ősze Cheszed Egyletek. Az elemi iskolák vezetői: Nagy József és Vajdáné L. Jolán. A Nőegylet élén Schwartz Hermanné és Gelisz Jakabné állnak. A világháborúban a hitközség tagjai közül 8-an estek el a harctéren. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoznak Vezend, Iriny, Portelek, Dengeleg, Érendréd, Kistnajtóny, Dornahida, Gencs és Csomaköz községek. Mai vezetősége: Teitelbaum Joel főrabbi, Spiegel Mór elnök, Weinberger Sámuel alelnök és Eismann Jakab pénztárnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3514. címszó a lexikon => 631. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13514.htm

CÍMSZÓ: Nagykároly

SZÓCIKK: ennek apja Fejér Márton stb. A hitközség tagjai közül többen létesítettek mintagazdaságokat s Berger Ármin, Berster Miklós, özv. Berger Jenőné Spitz László és Grünfeld Miksa gazdálkodnak nagyobb birtokokon. A hitközség kulturális életének gyűjtőmedencéi a különböző egyletek. Ezek: a Nőegylet, melynek Rosz Samuné az elnöknője, a Talmud Segélyzőegylet, mely Sternberg Zoltán vezetése alatt működik, a Leányegylet, melyet Bródy Sári vezet, a Fehér Ferenc elnöklete alatt álló Aviva-Egylet és a Szandekoosz Egylet, melynek Friedman Bernát dájan a vezetője. A hitközség évi költségvetése 600,000 lei, filantropikus és szociális célokra 75,000 leit költ a hitközség, amely még egy Mandel-Spitz-féle jótékony célú 10,000 leies alapítványt is kezel. A hitközség lélekszáma 1200, a családok száma 300, az adófizetőké 223. Foglalkozás szerint 2 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 4 tanító, 1 katona, 90 kereskedő, 5 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 8 munkás, 7 orvos, 10 magántisztviselő, 20 iparos, 1 mérnök, 2 hírlapíró, 6 magánzó, 18 szabadpályán levő és 25 egyéb. A hitközség 275 tagja vett részt a világháborúban és 31-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Weisz Lajos elnök, Mózes Samu főgondnok, Blau Ignác, Blau Sándor, Jáger Hermán és Melinda László gondnokok, Weiszberg Gyula elöljáró. Az orthodox hitközség 1881. alakult 40 taggal. Az első elöljárók Freund Ignác, Adler Lipót, Róth Mátyás és Grosz Zsigmond voltak. A hitközség első rabbija Schwartz Jákob Mose volt. Halála után Brach Saul nagy magyari rabbi került a hitközség élére. Utóbbi kassai, rabbi lett és 1926. Teitelbaum Joel ilosvai rabbit választották meg. Schwartz rabbi 1883. jesivát létesített és azt utódai a leghíresebb jesivák egyikévé fejlesztették. A nagytemplomot 1901. építették, Ezenkívül 3 imaháza van a hitközségnek: rabbi Jicchok Choszid, Ec-Chaim és Machzike Tora bész-midrások. A következő intézményeket létesítették: Chevra Kadisa, Talmud Tóra, fiú és leány elemi iskola, Koma Egylet, Nőegylet, Ec-Chaim és Ősze Cheszed Egyletek. Az elemi iskolák vezetői: Nagy József és Vajdáné L. Jolán. A Nőegylet élén Schwartz Hermanné és Gelisz Jakabné állnak. A világháborúban a hitközség tagjai közül 8-an estek el a harctéren. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoznak Vezend, Iriny, Portelek, Dengeleg, Érendréd, Kistnajtóny, Dornahida, Gencs és Csomaköz községek. Mai vezetősége: Teitelbaum Joel főrabbi, Spiegel Mór elnök, Weinberger Sámuel alelnök és Eismann Jakab pénztárnok.

13514.ht

CÍMSZÓ Nagykárol

SZÓCIKK enne apj Fejé Márto stb hitközsé tagja közü többe létesítette mintagazdaságoka Berge Ármin Berste Miklós özv Berge Jenőn Spit Lászl é Grünfel Miks gazdálkodna nagyob birtokokon hitközsé kulturáli életéne gyűjtőmedencé különböz egyletek Ezek Nőegylet melyne Ros Samun a elnöknője Talmu Segélyzőegylet mel Sternber Zoltá vezetés alat működik Leányegylet melye Bród Sár vezet Fehé Feren elnöklet alat áll Aviva-Egyle é Szandekoos Egylet melyne Friedma Berná dája vezetője hitközsé év költségvetés 600,00 lei filantropiku é szociáli célokr 75,00 lei köl hitközség amel mé eg Mandel-Spitz-fél jótékon cél 10,00 leie alapítvány i kezel hitközsé lélekszám 1200 családo szám 300 a adófizetők 223 Foglalkozá szerin nagykereskedő gazdálkodó tanító katona 9 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás orvos 1 magántisztviselő 2 iparos mérnök hírlapíró magánzó 1 szabadpályá lev é 2 egyéb hitközsé 27 tagj vet rész világháborúba é 31-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Weis Lajo elnök Móze Sam főgondnok Bla Ignác Bla Sándor Jáge Hermá é Melind Lászl gondnokok Weiszber Gyul elöljáró A orthodo hitközsé 1881 alakul 4 taggal A els elöljáró Freun Ignác Adle Lipót Rót Mátyá é Gros Zsigmon voltak hitközsé els rabbij Schwart Jáko Mos volt Halál utá Brac Sau nag magyar rabb kerül hitközsé élére Utóbb kassai rabb let é 1926 Teitelbau Joe ilosva rabbi választottá meg Schwart rabb 1883 jesivá létesítet é az utóda leghíreseb jesivá egyikév fejlesztették nagytemplomo 1901 építették Ezenkívü imaház va hitközségnek rabb Jiccho Choszid Ec-Chai é Machzik Tor bész-midrások következ intézményeke létesítették Chevr Kadisa Talmu Tóra fi é leán elem iskola Kom Egylet Nőegylet Ec-Chai é Ősz Chesze Egyletek A elem iskolá vezetői Nag Józse é Vajdán L Jolán Nőegyle élé Schwart Hermann é Gelis Jakabn állnak világháborúba hitközsé tagja közü 8-a este e harctéren hitközsé anyakönyv területéhe tartozna Vezend Iriny Portelek Dengeleg Érendréd Kistnajtóny Dornahida Genc é Csomakö községek Ma vezetősége Teitelbau Joe főrabbi Spiege Mó elnök Weinberge Sámue alelnö é Eisman Jaka pénztárnok

13514.h

CÍMSZ Nagykáro

SZÓCIK enn ap Fej Márt st hitközs tagj köz több létesített mintagazdaságok Berg Ármi Berst Mikló öz Berg Jenő Spi Lász Grünfe Mik gazdálkodn nagyo birtokoko hitközs kulturál életén gyűjtőmedenc különbö egylete Eze Nőegyle melyn Ro Samu elnöknőj Talm Segélyzőegyle me Sternbe Zolt vezeté ala működi Leányegyle mely Bró Sá veze Feh Fere elnökle ala ál Aviva-Egyl Szandekoo Egyle melyn Friedm Bern dáj vezetőj hitközs é költségveté 600,0 le filantropik szociál célok 75,0 le kö hitközsé ame m e Mandel-Spitz-fé jótéko cé 10,0 lei alapítván keze hitközs lélekszá 120 család szá 30 adófizető 22 Foglalkoz szeri nagykeresked gazdálkod tanít katon keresked ügyvé köztisztvisel munká orvo magántisztvisel iparo mérnö hírlapír magánz szabadpály le egyé hitközs 2 tag ve rés világháborúb 31- halt hő halál hitközs m vezetőség Wei Laj elnö Móz Sa főgondno Bl Igná Bl Sándo Jág Herm Melin Lász gondnoko Weiszbe Gyu elöljár orthod hitközs 188 alaku tagga el elöljár Freu Igná Adl Lipó Ró Máty Gro Zsigmo volta hitközs el rabbi Schwar Ják Mo vol Halá ut Bra Sa na magya rab kerü hitközs élér Utób kassa rab le 192 Teitelba Jo ilosv rabb választott me Schwar rab 188 jesiv létesíte a utód leghírese jesiv egyiké fejlesztetté nagytemplom 190 építetté Ezenkív imahá v hitközségne rab Jicch Choszi Ec-Cha Machzi To bész-midráso követke intézmények létesítetté Chev Kadis Talm Tór f leá ele iskol Ko Egyle Nőegyle Ec-Cha Ős Chesz Egylete ele iskol vezető Na Józs Vajdá Jolá Nőegyl él Schwar Herman Geli Jakab állna világháborúb hitközs tagj köz 8- est harctére hitközs anyaköny területéh tartozn Vezen Irin Portele Dengele Érendré Kistnajtón Dornahid Gen Csomak községe M vezetőség Teitelba Jo főrabb Spieg M elnö Weinberg Sámu aleln Eisma Jak pénztárno

13514.

CÍMS Nagykár

SZÓCI en a Fe Már s hitköz tag kö töb létesítet mintagazdaságo Ber Árm Bers Mikl ö Ber Jen Sp Lás Grünf Mi gazdálkod nagy birtokok hitköz kulturá életé gyűjtőmeden különb egylet Ez Nőegyl mely R Sam elnöknő Tal Segélyzőegyl m Sternb Zol vezet al működ Leányegyl mel Br S vez Fe Fer elnökl al á Aviva-Egy Szandeko Egyl mely Fried Ber dá vezető hitköz költségvet 600, l filantropi szociá célo 75, l k hitközs am Mandel-Spitz-f jóték c 10, le alapítvá kez hitköz léleksz 12 csalá sz 3 adófizet 2 Foglalko szer nagykereske gazdálko taní kato kereske ügyv köztisztvise munk orv magántisztvise ipar mérn hírlapí magán szabadpál l egy hitköz ta v ré világháború 31 hal h halá hitköz vezetősé We La eln Mó S főgondn B Ign B Sánd Já Her Meli Lás gondnok Weiszb Gy elöljá ortho hitköz 18 alak tagg e elöljá Fre Ign Ad Lip R Mát Gr Zsigm volt hitköz e rabb Schwa Já M vo Hal u Br S n magy ra ker hitköz élé Utó kass ra l 19 Teitelb J ilos rab választot m Schwa ra 18 jesi létesít utó leghíres jesi egyik fejlesztett nagytemplo 19 épített Ezenkí imah hitközségn ra Jicc Chosz Ec-Ch Machz T bész-midrás követk intézménye létesített Che Kadi Tal Tó le el isko K Egyl Nőegyl Ec-Ch Ő Ches Egylet el isko vezet N Józ Vajd Jol Nőegy é Schwa Herma Gel Jaka álln világháború hitköz tag kö 8 es harctér hitköz anyakön területé tartoz Veze Iri Portel Dengel Érendr Kistnajtó Dornahi Ge Csoma község vezetősé Teitelb J főrab Spie eln Weinber Sám alel Eism Ja pénztárn

13514

CÍM Nagyká

SZÓC e F Má hitkö ta k tö létesíte mintagazdaság Be Ár Ber Mik Be Je S Lá Grün M gazdálko nag birtoko hitkö kultur élet gyűjtőmede külön egyle E Nőegy mel Sa elnökn Ta Segélyzőegy Stern Zo veze a műkö Leányegy me B ve F Fe elnök a Aviva-Eg Szandek Egy mel Frie Be d vezet hitkö költségve 600 filantrop szoci cél 75 hitköz a Mandel-Spitz- jóté 10 l alapítv ke hitkö léleks 1 csal s adófize Foglalk sze nagykeresk gazdálk tan kat keresk ügy köztisztvis mun or magántisztvis ipa mér hírlap magá szabadpá eg hitkö t r világhábor 3 ha hal hitkö vezetős W L el M főgond Ig Sán J He Mel Lá gondno Weisz G elölj orth hitkö 1 ala tag elölj Fr Ig A Li Má G Zsig vol hitkö rab Schw J v Ha B mag r ke hitkö él Ut kas r 1 Teitel ilo ra választo Schw r 1 jes létesí ut leghíre jes egyi fejlesztet nagytempl 1 építet Ezenk ima hitközség r Jic Chos Ec-C Mach bész-midrá követ intézmény létesítet Ch Kad Ta T l e isk Egy Nőegy Ec-C Che Egyle e isk veze Jó Vaj Jo Nőeg Schw Herm Ge Jak áll világhábor hitkö ta k e harcté hitkö anyakö terület tarto Vez Ir Porte Denge Érend Kistnajt Dornah G Csom közsé vezetős Teitel főra Spi el Weinbe Sá ale Eis J pénztár

1351

CÍ Nagyk

SZÓ M hitk t t létesít mintagazdasá B Á Be Mi B J L Grü gazdálk na birtok hitk kultu éle gyűjtőmed külö egyl Nőeg me S elnök T Segélyzőeg Ster Z vez műk Leányeg m v F elnö Aviva-E Szande Eg me Fri B veze hitk költségv 60 filantro szoc cé 7 hitkö Mandel-Spitz jót 1 alapít k hitk lélek csa adófiz Foglal sz nagykeres gazdál ta ka keres üg köztisztvi mu o magántisztvi ip mé hírla mag szabadp e hitk világhábo h ha hitk vezető e főgon I Sá H Me L gondn Weis elöl ort hitk al ta elöl F I L M Zsi vo hitk ra Sch H ma k hitk é U ka Teite il r választ Sch je létes u leghír je egy fejleszte nagytemp építe Ezen im hitközsé Ji Cho Ec- Mac bész-midr köve intézmén létesíte C Ka T is Eg Nőeg Ec- Ch Egyl is vez J Va J Nőe Sch Her G Ja ál világhábo hitk t harct hitk anyak terüle tart Ve I Port Deng Éren Kistnaj Dorna Cso közs vezető Teite főr Sp e Weinb S al Ei pénztá