13515.htm

CÍMSZÓ: Nagykáta

SZÓCIKK: Nagykáta, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 9975 lak. Egyike az ország legújabb hitközségeinek. A szabadságharc előtt N.-n zsidó nem lakhatott. A környék zsidó lakosságának a közeli Tápióbicske volt a centruma, ahonnan a türelmi adó megszüntetése után lassan megindult a zsidó családok beszivárgása N.-ra. 1860-ban már annyian voltak, hogy kezdetleges formában ugyan, de megalakulhatott a hitközség. A zsidó lakosság száma azután pár év múlva úgy megszaporodott, hogy 1868. a kerületi rabbi, Lichtenstein Áhrahám Jakab Tápióbioskéről N.-ra tette át a székhelyét. Ekkortól N. a kerületi rabbiság székhelye. Ugyanezen évben létesült a Chevra Kadisa is, melynek most Kandel László az elnöke. Lichtenstein 1888. bekövetkezett haláláig látta el a rabbiteendőket. Utóda Fischer Márk lett, aki 1893. vasúti szerencsétlenségnek esett áldozatul. Tizenegy évig betöltetlen a rabbiállás, amelyet 1904. Breuer Soma foglalt el. Ugyanekkor új templomot, új egytanerős népiskolát és tanácstermet építtetett a hitközség. Breuer Soma megválasztása óta vallásos szellemben vezeti a hitközséget. Ő indította meg annak idején a gyermekvédelmi akciót, amely országos mozgalommá nőtt és végül az Országos Izr. Patronage Egyesület (l. o.) megalakulására vezetett. A békésen fejlődő kongresszusi hitközség nagyon megszenvedte a forradalmi időket. A csőcselék nem csak a hitközségi tagok és a rabbi házát, de a templomot is feldúlta és kifosztotta, úgy hogy pár évbe telt, míg a hitközség a súlyos károkat kiheverte. A N.-i zsidóság a gazdasági életben számottevő szerepet játszik. Tagjai közül Altstock Félix és Gyula Hungária néven mintaszőlő telepet, Acél Mihály ugyancsak mintaszőlő gazdaságot létesített, míg Spitzer Aladár a Nagykáta és Vidéke Takarékpénztár Rt.-ot alapította meg. A hitközség 9100 P-ős költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Tápióbicske, Tápiószentmárton, Tápióság, Pánd, Tápiószecső, Kóka, Tóalmás, Szentlőrinckáta és Szentmártonkáta tartoznak. A kerülettel együtt az anyahitközség lélekszáma 600, a családok száma 150, adófizető 69. Foglalkozás szerint: 8 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 2 tanító, 37 kereskedő, 4 ügyvéd, 2 orvos, 7 magántisztviselő, 7 iparos, 5 magánzó és 7 egyéb. Az anyahitközség tagjai közül 40-en vettek részt a világháborúban és 3-an estek el. Mai vezetősége: Breuer Soma kerületi főrabbi, Spitzer Aladár elnök, Preisz Soma alelnök, Székely Ernő pénztáros, Öszterreicher Jónásné a Nőegylet elnöknője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3515. címszó a lexikon => 631. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13515.htm

CÍMSZÓ: Nagykáta

SZÓCIKK: Nagykáta, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 9975 lak. Egyike az ország legújabb hitközségeinek. A szabadságharc előtt N.-n zsidó nem lakhatott. A környék zsidó lakosságának a közeli Tápióbicske volt a centruma, ahonnan a türelmi adó megszüntetése után lassan megindult a zsidó családok beszivárgása N.-ra. 1860-ban már annyian voltak, hogy kezdetleges formában ugyan, de megalakulhatott a hitközség. A zsidó lakosság száma azután pár év múlva úgy megszaporodott, hogy 1868. a kerületi rabbi, Lichtenstein Áhrahám Jakab Tápióbioskéről N.-ra tette át a székhelyét. Ekkortól N. a kerületi rabbiság székhelye. Ugyanezen évben létesült a Chevra Kadisa is, melynek most Kandel László az elnöke. Lichtenstein 1888. bekövetkezett haláláig látta el a rabbiteendőket. Utóda Fischer Márk lett, aki 1893. vasúti szerencsétlenségnek esett áldozatul. Tizenegy évig betöltetlen a rabbiállás, amelyet 1904. Breuer Soma foglalt el. Ugyanekkor új templomot, új egytanerős népiskolát és tanácstermet építtetett a hitközség. Breuer Soma megválasztása óta vallásos szellemben vezeti a hitközséget. Ő indította meg annak idején a gyermekvédelmi akciót, amely országos mozgalommá nőtt és végül az Országos Izr. Patronage Egyesület l. o. megalakulására vezetett. A békésen fejlődő kongresszusi hitközség nagyon megszenvedte a forradalmi időket. A csőcselék nem csak a hitközségi tagok és a rabbi házát, de a templomot is feldúlta és kifosztotta, úgy hogy pár évbe telt, míg a hitközség a súlyos károkat kiheverte. A N.-i zsidóság a gazdasági életben számottevő szerepet játszik. Tagjai közül Altstock Félix és Gyula Hungária néven mintaszőlő telepet, Acél Mihály ugyancsak mintaszőlő gazdaságot létesített, míg Spitzer Aladár a Nagykáta és Vidéke Takarékpénztár Rt.-ot alapította meg. A hitközség 9100 P-ős költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Tápióbicske, Tápiószentmárton, Tápióság, Pánd, Tápiószecső, Kóka, Tóalmás, Szentlőrinckáta és Szentmártonkáta tartoznak. A kerülettel együtt az anyahitközség lélekszáma 600, a családok száma 150, adófizető 69. Foglalkozás szerint: 8 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 2 tanító, 37 kereskedő, 4 ügyvéd, 2 orvos, 7 magántisztviselő, 7 iparos, 5 magánzó és 7 egyéb. Az anyahitközség tagjai közül 40-en vettek részt a világháborúban és 3-an estek el. Mai vezetősége: Breuer Soma kerületi főrabbi, Spitzer Aladár elnök, Preisz Soma alelnök, Székely Ernő pénztáros, Öszterreicher Jónásné a Nőegylet elnöknője.

13515.ht

CÍMSZÓ Nagykát

SZÓCIKK Nagykáta nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 997 lak Egyik a orszá legújab hitközségeinek szabadsághar előt N.- zsid ne lakhatott környé zsid lakosságána közel Tápióbicsk vol centruma ahonna türelm ad megszüntetés utá lassa megindul zsid családo beszivárgás N.-ra 1860-ba má annyia voltak hog kezdetlege formába ugyan d megalakulhatot hitközség zsid lakossá szám azutá pá é múlv úg megszaporodott hog 1868 kerület rabbi Lichtenstei Áhrahá Jaka Tápióbioskérő N.-r tett á székhelyét Ekkortó N kerület rabbisá székhelye Ugyaneze évbe létesül Chevr Kadis is melyne mos Kande Lászl a elnöke Lichtenstei 1888 bekövetkezet halálái látt e rabbiteendőket Utód Fische Már lett ak 1893 vasút szerencsétlenségne eset áldozatul Tizeneg évi betöltetle rabbiállás amelye 1904 Breue Som foglal el Ugyanekko ú templomot ú egytanerő népiskolá é tanácsterme építtetet hitközség Breue Som megválasztás ót valláso szellembe vezet hitközséget indított me anna idejé gyermekvédelm akciót amel országo mozgalomm nőt é végü a Országo Izr Patronag Egyesüle l o megalakulásár vezetett békése fejlőd kongresszus hitközsé nagyo megszenvedt forradalm időket csőcselé ne csa hitközség tago é rabb házát d templomo i feldúlt é kifosztotta úg hog pá évb telt mí hitközsé súlyo károka kiheverte N.- zsidósá gazdaság életbe számottev szerepe játszik Tagja közü Altstoc Féli é Gyul Hungári néve mintaszől telepet Acé Mihál ugyancsa mintaszől gazdaságo létesített mí Spitze Aladá Nagykát é Vidék Takarékpénztá Rt.-o alapított meg hitközsé 910 P-ő költségvetésse dolgozik melybő nagyob összege fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Tápióbicske Tápiószentmárton Tápióság Pánd Tápiószecső Kóka Tóalmás Szentlőrinckát é Szentmártonkát tartoznak kerülette együt a anyahitközsé lélekszám 600 családo szám 150 adófizet 69 Foglalkozá szerint gazdálkodó szabadpályá levő tanító 3 kereskedő ügyvéd orvos magántisztviselő iparos magánz é egyéb A anyahitközsé tagja közü 40-e vette rész világháborúba é 3-a este el Ma vezetősége Breue Som kerület főrabbi Spitze Aladá elnök Preis Som alelnök Székel Ern pénztáros Öszterreiche Jónásn Nőegyle elnöknője

13515.h

CÍMSZ Nagyká

SZÓCIK Nagykát nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk v 99 la Egyi orsz legúja hitközségeine szabadságha elő N. zsi n lakhatot körny zsi lakosságán köze Tápióbics vo centrum ahonn türel a megszünteté ut lass megindu zsi család beszivárgá N.-r 1860-b m annyi volta ho kezdetleg formáb ugya megalakulhato hitközsé zsi lakoss szá azut p múl ú megszaporodot ho 186 kerüle rabb Lichtenste Áhrah Jak Tápióbioskér N.- tet székhelyé Ekkort kerüle rabbis székhely Ugyanez évb létesü Chev Kadi i melyn mo Kand Lász elnök Lichtenste 188 bekövetkeze halálá lát rabbiteendőke Utó Fisch Má let a 189 vasú szerencsétlenségn ese áldozatu Tizene év betöltetl rabbiállá amely 190 Breu So fogla e Ugyanekk templomo egytaner népiskol tanácsterm építtete hitközsé Breu So megválasztá ó vallás szellemb veze hitközsége indítot m ann idej gyermekvédel akció ame ország mozgalom nő vég Ország Iz Patrona Egyesül megalakulásá vezetet békés fejlő kongresszu hitközs nagy megszenved forradal időke csőcsel n cs hitközsé tag rab házá templom feldúl kifosztott ú ho p év tel m hitközs súly károk kihevert N. zsidós gazdasá életb számotte szerep játszi Tagj köz Altsto Fél Gyu Hungár név mintasző telepe Ac Mihá ugyancs mintasző gazdaság létesítet m Spitz Alad Nagyká Vidé Takarékpénzt Rt.- alapítot me hitközs 91 P- költségvetéss dolgozi melyb nagyo összeg ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Tápióbicsk Tápiószentmárto Tápiósá Pán Tápiószecs Kók Tóalmá Szentlőrincká Szentmártonká tartozna kerülett együ anyahitközs lélekszá 60 család szá 15 adófize 6 Foglalkoz szerin gazdálkod szabadpály lev tanít keresked ügyvé orvo magántisztvisel iparo magán egyé anyahitközs tagj köz 40- vett rés világháborúb 3- est e M vezetőség Breu So kerüle főrabb Spitz Alad elnö Prei So alelnö Széke Er pénztáro Öszterreich Jónás Nőegyl elnöknőj

13515.

CÍMS Nagyk

SZÓCI Nagyká nag Pest-Pilis-Solt-Kis 9 l Egy ors legúj hitközségein szabadságh el N zs lakhato körn zs lakosságá köz Tápióbic v centru ahon türe megszüntet u las megind zs csalá beszivárg N.- 1860- anny volt h kezdetle formá ugy megalakulhat hitközs zs lakos sz azu mú megszaporodo h 18 kerül rab Lichtenst Áhra Ja Tápióbioské N. te székhely Ekkor kerül rabbi székhel Ugyane év létes Che Kad mely m Kan Lás elnö Lichtenst 18 bekövetkez halál lá rabbiteendők Ut Fisc M le 18 vas szerencsétlenség es áldozat Tizen é betöltet rabbiáll amel 19 Bre S fogl Ugyanek templom egytane népisko tanácster építtet hitközs Bre S megválaszt vallá szellem vez hitközség indíto an ide gyermekvéde akci am orszá mozgalo n vé Orszá I Patron Egyesü megalakulás vezete béké fejl kongressz hitköz nag megszenve forrada idők csőcse c hitközs ta ra ház templo feldú kifosztot h é te hitköz súl káro kihever N zsidó gazdas élet számott szere játsz Tag kö Altst Fé Gy Hungá né mintasz telep A Mih ugyanc mintasz gazdasá létesíte Spit Ala Nagyk Vid Takarékpénz Rt. alapíto m hitköz 9 P költségvetés dolgoz mely nagy össze for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Tápióbics Tápiószentmárt Tápiós Pá Tápiószec Kó Tóalm Szentlőrinck Szentmártonk tartozn kerület egy anyahitköz léleksz 6 csalá sz 1 adófiz Foglalko szeri gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv orv magántisztvise ipar magá egy anyahitköz tag kö 40 vet ré világháború 3 es vezetősé Bre S kerül főrab Spit Ala eln Pre S aleln Szék E pénztár Öszterreic Jóná Nőegy elnöknő

13515

CÍM Nagy

SZÓC Nagyk na Pest-Pilis-Solt-Ki Eg or legú hitközségei szabadság e z lakhat kör z lakosság kö Tápióbi centr aho tür megszünte la megin z csal beszivár N. 1860 ann vol kezdetl form ug megalakulha hitköz z lako s az m megszaporod 1 kerü ra Lichtens Áhr J Tápióbiosk N t székhel Ekko kerü rabb székhe Ugyan é léte Ch Ka mel Ka Lá eln Lichtens 1 bekövetke halá l rabbiteendő U Fis l 1 va szerencsétlensé e áldoza Tize betölte rabbiál ame 1 Br fog Ugyane templo egytan népisk tanácste építte hitköz Br megválasz vall szelle ve hitközsé indít a id gyermekvéd akc a orsz mozgal v Orsz Patro Egyes megalakulá vezet bék fej kongress hitkö na megszenv forrad idő csőcs hitköz t r há templ feld kifoszto t hitkö sú kár kiheve zsid gazda éle számot szer játs Ta k Alts F G Hung n mintas tele Mi ugyan mintas gazdas létesít Spi Al Nagy Vi Takarékpén Rt alapít hitkö költségveté dolgo mel nag össz fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Tápióbic Tápiószentmár Tápió P Tápiósze K Tóal Szentlőrinc Szentmárton tartoz kerüle eg anyahitkö léleks csal s adófi Foglalk szer gazdálk szabadpá l tan keresk ügy or magántisztvis ipa mag eg anyahitkö ta k 4 ve r világhábor e vezetős Br kerü főra Spi Al el Pr alel Szé pénztá Öszterrei Jón Nőeg elnökn

1351

CÍ Nag

SZÓ Nagy n Pest-Pilis-Solt-K E o leg hitközsége szabadsá lakha kö lakossá k Tápiób cent ah tü megszünt l megi csa beszivá N 186 an vo kezdet for u megalakulh hitkö lak a megszaporo ker r Lichten Áh Tápióbios székhe Ekk ker rab székh Ugya lét C K me K L el Lichten bekövetk hal rabbiteend Fi v szerencsétlens áldoz Tiz betölt rabbiá am B fo Ugyan templ egyta népis tanácst építt hitkö B megválas val szell v hitközs indí i gyermekvé ak ors mozga Ors Patr Egye megalakul veze bé fe kongres hitk n megszen forra id csőc hitkö h temp fel kifoszt hitk s ká kihev zsi gazd él számo sze ját T Alt Hun minta tel M ugya minta gazda létesí Sp A Nag V Takarékpé R alapí hitk költségvet dolg me na öss f szoc filantro cél hitk anyak terüle Tápióbi Tápiószentmá Tápi Tápiósz Tóa Szentlőrin Szentmárto tarto kerül e anyahitk lélek csa adóf Foglal sze gazdál szabadp ta keres üg o magántisztvi ip ma e anyahitk t v világhábo vezető B ker főr Sp A e P ale Sz pénzt Öszterre Jó Nőe elnök