13517.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: Nagykőrös, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt Kiskun vm. 28,701 lak. A zsidó hitközség alapjait a XVIII. sz. 80-as éveiben itt letelepedett zsidók vetették meg. Szájhagyomány alapján a Szentegylet már 1778. fennállott, de hogy már azelőtt is laktak ott zsidók, hiteles adatokkal nem bizonyítható. Az új jövevények megtelepedését nem akadályozta meg a hatóság, az első években alig is vett tudomást róluk és csak akkor figyelt fel, mikor már nagyobb számban áradtak be a városba. A véglegesen megtelepedett zsidókról 1798 ápr. 7. és 1808. Szent-András napján készített összeírást a városi hatóság. A második összeírás szerint Feiler Márton 26 év óta, Scheiber Ábrahám 25, Breiner József 24, Scheiher József 22, Flager József 20, Scheiber Salamon 20, Assinger Lőrinc 18, Fleischmann Ábrahám 14, Deutsch Jakab 5, Deutsch József 4 év óta lakott N.-ön. Az első összeírásban megemlített zsidók közül többen hiányoznak a másodikban. A többi között hiányzik Mandel Márton, aki pedig 40 évig a hitközség elnöke volt, továbbá Rothbaum Mózes, akinek ivadékai tekintélyes számban még ma is ott élnek. Az 1798-iki összeírás háromféle zsidókat különböztet meg: valóságos zsidó lakósokat, bevett lakos zsidókat és régen ott lappangó zsidókat. Valamennyi házalással és kalmárkodással foglalkozott, kivétel csak Feiler Márton, aki üveges volt. Az első letelepedők közé tartozik még Neu Jakab és Ertick Jakab is. Az első évtizedekről fennmaradt okiratok a következő elöljárókat említik meg: Steiner József Budáról származó nyersterménykereskedő, Fleischmann Ábrahám Budáról származó baromfikereskedő, Rothbaum Mózes Zsámbékról odaszármazott vaskereskedő, Reichlinger Hirsch és a Kecskemétről odaszármazott Scheiber Ábrahám. A rendezett hitélet kezdete 1794-re tehető, az ez évből való jegyzőkönyv szerint, amelyet Vecle Efraim előimádkozó és titkár szerkesztett. A gyülekezet tagjai eszerint formális gyűlést tartottak és részben valláserkölcsi, részben egyházgazdasági rendelkezéseket tartalmazó szabályzatot alkottak. Rabbit 1802. választottak Mandel Farkas személyében, aki Neufeld Wolf néven is szerepelt. A városi lakosság kezdettől fogva toleráns és jóindulatú volt a zsidósággal szemben. Kezdetben új zsidók megtelepedését csak úgy engedte meg a hatóság, ha a már ott lakó zsidók ebbe beleegyeztek. Később természetesen sok egyéb korlátozással egyetemben ez a korlátozás is megszűnt, úgy, hogy a zsidó lakósok száma egyre gyarapodott. 1846-47-ben 49 lakost számláltak össze, ezek közül 17 házas zsellér, 29 hazátlan zsellér, 7 szolga, 16 szolgáló. Foglalkozásra nézve 10 iparos, 9 kereskedő, 10 kalmár, 17 kézimunkás. A zsidóság abban az időben az ingatlanszerzés jogából ki volt zárva, egyes zsidók mindazonáltal házat vettek és azt zálogjogon, vagy más címen keresztény ismerőstik nevén szerepeltették. Az ilyen zsidó háztulajdonosokat nevezték házas zsellérnek. A kézi munkások alatt valószínűleg az iparossegédeket kell érteni. Első imaházuk a hagyomány szerint a Liliom-u. 117.sz. házban volt, ennek az imaállványai még ma is megvannak. Később ez az imaház a mai kaszinó épületébe költözött át, a helyiséget Szalay nevű keresztény tulajdonosa díjtalanul engedte át a hitközségnek. 1817-ben ógermán homlokzatú templomot építettek, a közbirtokosság támogatásával, amely 1172 forint adománnyal segítette elő a templomépítést. A hozzáépült görög stílusú oszlopcsarnok későbbi alkotás. A templomot 1879. renoválták. Így állott fenn 1911 júl. 8-áig, mikor a földrengés megrongálta, annyira, hogy le is bontották. Ez a katasztrófa a templomépítés feladata elé állította a hitközséget, amelynek akkori elnöke, Szántó Gyula meg is indította az akciót. Dezső János vezetésével bizottságot alakítottak, amely nagyarányú országos gyűjtést kezdett, de nem nagy eredménnyel. A templomépítés gondjai kötötték le az 1914. Plager József elnöklété alatt működő új elöljáróságot is, de a kitört világháború miatt nem valósíthatta meg terveit. 1920-ban Székely Béla került a hitközség élére, aki vallási és kulturális akciókkal tekintélyes méretekben növelte meg az építési alapot, de a végső megoldáshoz ő sem jutott el. Neu Gyula és Ballá József későbbi elnökök szintén ennek a feladatnak szentelték buzgalmukat. 1928-ban építőbizottságot alakít a hitközség Neu Gyula elnökletével, majd 1925 febr. 10. Rosenfeld Gyula vezetésével szűkebb körű bizottságot küldött. Ebbe Hercz Hermannt, Fischer Hugót, Fehér Samut, Frank Jenőt, Neu Jakabot, Kalmár Lajost és Meller Endrét delegálták, a templomépítési pénztárnoki tisztségre pedig Kertész Gyulát választották meg. Nagy erővel indult most meg a gyűjtés melyet a Benedek és Neu cég (Benedek József Benedek Sándor, Benedek László, Benedek György) Neu Gyula, Neu István és Neu László) nyitott meg 50,000 darab téglával. Neu Judás és fiat 10,000. Révész Lajos 6000, özv. Plager Gyulané 2000, Révész Dezső 2000, Silberstein Dávid 1000 téglát, Hetényi Géza cementlapokat, Kerekes Sándor cementet adományozott, Grünhut István és Glücksmann Hermann díjtalan fuvarozást vállaltak. Az új templom tervét Molnár Lajos N.-i mérnök készítette, az építést Szarvas György építész vezette. Nemes verseny indult meg a hitközség tagjai között, hogy az áldozatkészségben senki vissza ne maradjon. Gál Lajos, a N-ön lakó Geiringer Adolf vállalkozó fia a teljes üvegezést és üvegezési munkálatokat ajánlotta fel a templom számára. Benedek József és családja, a Chevra Kadisa, Dezső János és neje, Fenyves István és neje, Fenyves János és neje, Fenyves Pál és neje, Fischer Hugó és neje, Grosz Sámuel Sándor és neje, özv. Grünhut Józsefné és fia, Grünhut István, Grünhut Márkus és neje, Hercz Hermann és neje, Hetényi Géza és neje, Kalmár Lajos és neje. Nádas Sándor, Neu Gyula és neje, Neu Jakab és neje, Papp Jenő és neje, Rosenfeld Gyula és neje, Rothbaum Árpád és neje, Steinfeld Gyula és neje és Somló Imre ablakokat adományoztak. A főbejárati ajtót Glücksmann Hermann készítette. A többi ajtót adományozták: Benedek György, Fehér Samú, ifj. Fleischman Jakab, Glücksmann József Goldberger Dávid, Gonda Ferenc, Holländer Dávid, Kollársz testvérek, Rácz Sándor Budapest, Schiffer Márton, Schwarz Pál, Silberstein Dávid, Szántó Adolf Balatonfüred, Székely Pál, özv. Weisz Mihályné, Weisz Rezső, Weisz Sándor. A homlokzaton levő márványtábla Weinberger Jakab ajándéka, a frigyszekrény és oltár-térítő Klein Regináé, aki áldozatkészségben a legelsők között áll. A Nőegylet vigalmakat rendezett a templomépítés céljaira és tőkéjét is kamatmentesen bocsátotta a hitközség rendelkezésére. Maga a hitközség 100.000,000 K-s kölcsönt vett fel és ezzel végleg biztosította az építkezést. A vallásos áldozatkészség jellemezte fejlődésének más korszakaiban is a hitközséget. 1845-ben megalapítja az elemi iskolát, amely ma 35 tanulót nevel. A Nőegylet 1866. létesült. Fejlődésének tetőpontját a múlt század 90-es éveiben érte el, amikor 900 lelket számlált. Ma jelentékeny visszaesésben van, mert 158 családban 600 lelket számlál 186 adófizetővel. Ezek között 6 gazdálkodó, 95 kereskedő, 21 iparos, 7 ügyvéd, 6 orvos, 2 más szabadpályán, 3 köztisztviselő, 20 magántisztviselő, 1 tanító, 30 magánzó, 2 munkás. Többen jelentős szerepet játszanak a város és környék gazdasági életében és jelentékenyen előmozdították a gyümölcs-, borharomfi- és tojáskivitelt, ami országos szempontból is fontos, főleg pedig a munkáskérdés szempontjából, mert bőséges munkahelyet teremtettek és ezzel leenyhítették a fenyegető munkanélküliséget. Benedek József és fiai gyümölcs-, baromfi és tojáskiviteli üzemükben 6 tisztviselőt és 250 munkást, Neu Gyula és fiai baromfi-kiviteli üzletükben 6 tisztviselőt és 150-200 munkást foglalkoztatnak. Plager és társai téglagyárat, (25 - 50 munkás), Rosenfeld Soma (Rosenfeld testvérek) gyümölcs és borkiviteli céget (6 tisztviselő, 60 munkás), Steinfeld Gyula (Steinfeld Gyula és fia) gyümölcs- és baromfikiviteli üzemet (10-80 munkás), Neu Jakab és fia gabonaexport céget, Herzmann Dezső baromfi-, tojás- és gyümölcskiviteli üzletet létesített. A világháborúban 124 tagja vett részt, 19 hősi halált halt. 1927-28-ban hitközség költségvetése, 17,606 P.-re rúgott, amelyből a hitközség hitéleti célokra 5232 P-t, filantropikus célokra 245 és szociális célokra 248 P-t fordított. Á régi alapítványok elértéktelenedtek, az újabbakat a Szentegylet és a Nőegylet kezeli. A hitközség vezetősége: Benedek György elnök, Kun Márton alelnök, Rothbaum Árpád pénztárnok, Steinfeld Gyula, Goldberger Dávid Fehér Samu gondnokok, Grosz Sándor ellenőr, Rosenfeld Gyula iskolaszéki elnök, Székely Béla a Szentegylet elnöke, Neu Jakabné a Nőegylet elnöke, Grosz Dávid rabbi helyettes, Salamon Samu jegyző, Bramfeld Ferenc kántor.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3517. címszó a lexikon => 631. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13517.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: Nagykőrös, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt Kiskun vm. 28,701 lak. A zsidó hitközség alapjait a XVIII. sz. 80-as éveiben itt letelepedett zsidók vetették meg. Szájhagyomány alapján a Szentegylet már 1778. fennállott, de hogy már azelőtt is laktak ott zsidók, hiteles adatokkal nem bizonyítható. Az új jövevények megtelepedését nem akadályozta meg a hatóság, az első években alig is vett tudomást róluk és csak akkor figyelt fel, mikor már nagyobb számban áradtak be a városba. A véglegesen megtelepedett zsidókról 1798 ápr. 7. és 1808. Szent-András napján készített összeírást a városi hatóság. A második összeírás szerint Feiler Márton 26 év óta, Scheiber Ábrahám 25, Breiner József 24, Scheiher József 22, Flager József 20, Scheiber Salamon 20, Assinger Lőrinc 18, Fleischmann Ábrahám 14, Deutsch Jakab 5, Deutsch József 4 év óta lakott N.-ön. Az első összeírásban megemlített zsidók közül többen hiányoznak a másodikban. A többi között hiányzik Mandel Márton, aki pedig 40 évig a hitközség elnöke volt, továbbá Rothbaum Mózes, akinek ivadékai tekintélyes számban még ma is ott élnek. Az 1798-iki összeírás háromféle zsidókat különböztet meg: valóságos zsidó lakósokat, bevett lakos zsidókat és régen ott lappangó zsidókat. Valamennyi házalással és kalmárkodással foglalkozott, kivétel csak Feiler Márton, aki üveges volt. Az első letelepedők közé tartozik még Neu Jakab és Ertick Jakab is. Az első évtizedekről fennmaradt okiratok a következő elöljárókat említik meg: Steiner József Budáról származó nyersterménykereskedő, Fleischmann Ábrahám Budáról származó baromfikereskedő, Rothbaum Mózes Zsámbékról odaszármazott vaskereskedő, Reichlinger Hirsch és a Kecskemétről odaszármazott Scheiber Ábrahám. A rendezett hitélet kezdete 1794-re tehető, az ez évből való jegyzőkönyv szerint, amelyet Vecle Efraim előimádkozó és titkár szerkesztett. A gyülekezet tagjai eszerint formális gyűlést tartottak és részben valláserkölcsi, részben egyházgazdasági rendelkezéseket tartalmazó szabályzatot alkottak. Rabbit 1802. választottak Mandel Farkas személyében, aki Neufeld Wolf néven is szerepelt. A városi lakosság kezdettől fogva toleráns és jóindulatú volt a zsidósággal szemben. Kezdetben új zsidók megtelepedését csak úgy engedte meg a hatóság, ha a már ott lakó zsidók ebbe beleegyeztek. Később természetesen sok egyéb korlátozással egyetemben ez a korlátozás is megszűnt, úgy, hogy a zsidó lakósok száma egyre gyarapodott. 1846-47-ben 49 lakost számláltak össze, ezek közül 17 házas zsellér, 29 hazátlan zsellér, 7 szolga, 16 szolgáló. Foglalkozásra nézve 10 iparos, 9 kereskedő, 10 kalmár, 17 kézimunkás. A zsidóság abban az időben az ingatlanszerzés jogából ki volt zárva, egyes zsidók mindazonáltal házat vettek és azt zálogjogon, vagy más címen keresztény ismerőstik nevén szerepeltették. Az ilyen zsidó háztulajdonosokat nevezték házas zsellérnek. A kézi munkások alatt valószínűleg az iparossegédeket kell érteni. Első imaházuk a hagyomány szerint a Liliom-u. 117.sz. házban volt, ennek az imaállványai még ma is megvannak. Később ez az imaház a mai kaszinó épületébe költözött át, a helyiséget Szalay nevű keresztény tulajdonosa díjtalanul engedte át a hitközségnek. 1817-ben ógermán homlokzatú templomot építettek, a közbirtokosság támogatásával, amely 1172 forint adománnyal segítette elő a templomépítést. A hozzáépült görög stílusú oszlopcsarnok későbbi alkotás. A templomot 1879. renoválták. Így állott fenn 1911 júl. 8-áig, mikor a földrengés megrongálta, annyira, hogy le is bontották. Ez a katasztrófa a templomépítés feladata elé állította a hitközséget, amelynek akkori elnöke, Szántó Gyula meg is indította az akciót. Dezső János vezetésével bizottságot alakítottak, amely nagyarányú országos gyűjtést kezdett, de nem nagy eredménnyel. A templomépítés gondjai kötötték le az 1914. Plager József elnöklété alatt működő új elöljáróságot is, de a kitört világháború miatt nem valósíthatta meg terveit. 1920-ban Székely Béla került a hitközség élére, aki vallási és kulturális akciókkal tekintélyes méretekben növelte meg az építési alapot, de a végső megoldáshoz ő sem jutott el. Neu Gyula és Ballá József későbbi elnökök szintén ennek a feladatnak szentelték buzgalmukat. 1928-ban építőbizottságot alakít a hitközség Neu Gyula elnökletével, majd 1925 febr. 10. Rosenfeld Gyula vezetésével szűkebb körű bizottságot küldött. Ebbe Hercz Hermannt, Fischer Hugót, Fehér Samut, Frank Jenőt, Neu Jakabot, Kalmár Lajost és Meller Endrét delegálták, a templomépítési pénztárnoki tisztségre pedig Kertész Gyulát választották meg. Nagy erővel indult most meg a gyűjtés melyet a Benedek és Neu cég Benedek József Benedek Sándor, Benedek László, Benedek György Neu Gyula, Neu István és Neu László nyitott meg 50,000 darab téglával. Neu Judás és fiat 10,000. Révész Lajos 6000, özv. Plager Gyulané 2000, Révész Dezső 2000, Silberstein Dávid 1000 téglát, Hetényi Géza cementlapokat, Kerekes Sándor cementet adományozott, Grünhut István és Glücksmann Hermann díjtalan fuvarozást vállaltak. Az új templom tervét Molnár Lajos N.-i mérnök készítette, az építést Szarvas György építész vezette. Nemes verseny indult meg a hitközség tagjai között, hogy az áldozatkészségben senki vissza ne maradjon. Gál Lajos, a N-ön lakó Geiringer Adolf vállalkozó fia a teljes üvegezést és üvegezési munkálatokat ajánlotta fel a templom számára. Benedek József és családja, a Chevra Kadisa, Dezső János és neje, Fenyves István és neje, Fenyves János és neje, Fenyves Pál és neje, Fischer Hugó és neje, Grosz Sámuel Sándor és neje, özv. Grünhut Józsefné és fia, Grünhut István, Grünhut Márkus és neje, Hercz Hermann és neje, Hetényi Géza és neje, Kalmár Lajos és neje. Nádas Sándor, Neu Gyula és neje, Neu Jakab és neje, Papp Jenő és neje, Rosenfeld Gyula és neje, Rothbaum Árpád és neje, Steinfeld Gyula és neje és Somló Imre ablakokat adományoztak. A főbejárati ajtót Glücksmann Hermann készítette. A többi ajtót adományozták: Benedek György, Fehér Samú, ifj. Fleischman Jakab, Glücksmann József Goldberger Dávid, Gonda Ferenc, Holländer Dávid, Kollársz testvérek, Rácz Sándor Budapest, Schiffer Márton, Schwarz Pál, Silberstein Dávid, Szántó Adolf Balatonfüred, Székely Pál, özv. Weisz Mihályné, Weisz Rezső, Weisz Sándor. A homlokzaton levő márványtábla Weinberger Jakab ajándéka, a frigyszekrény és oltár-térítő Klein Regináé, aki áldozatkészségben a legelsők között áll. A Nőegylet vigalmakat rendezett a templomépítés céljaira és tőkéjét is kamatmentesen bocsátotta a hitközség rendelkezésére. Maga a hitközség 100.000,000 K-s kölcsönt vett fel és ezzel végleg biztosította az építkezést. A vallásos áldozatkészség jellemezte fejlődésének más korszakaiban is a hitközséget. 1845-ben megalapítja az elemi iskolát, amely ma 35 tanulót nevel. A Nőegylet 1866. létesült. Fejlődésének tetőpontját a múlt század 90-es éveiben érte el, amikor 900 lelket számlált. Ma jelentékeny visszaesésben van, mert 158 családban 600 lelket számlál 186 adófizetővel. Ezek között 6 gazdálkodó, 95 kereskedő, 21 iparos, 7 ügyvéd, 6 orvos, 2 más szabadpályán, 3 köztisztviselő, 20 magántisztviselő, 1 tanító, 30 magánzó, 2 munkás. Többen jelentős szerepet játszanak a város és környék gazdasági életében és jelentékenyen előmozdították a gyümölcs-, borharomfi- és tojáskivitelt, ami országos szempontból is fontos, főleg pedig a munkáskérdés szempontjából, mert bőséges munkahelyet teremtettek és ezzel leenyhítették a fenyegető munkanélküliséget. Benedek József és fiai gyümölcs-, baromfi és tojáskiviteli üzemükben 6 tisztviselőt és 250 munkást, Neu Gyula és fiai baromfi-kiviteli üzletükben 6 tisztviselőt és 150-200 munkást foglalkoztatnak. Plager és társai téglagyárat, 25 - 50 munkás , Rosenfeld Soma Rosenfeld testvérek gyümölcs és borkiviteli céget 6 tisztviselő, 60 munkás , Steinfeld Gyula Steinfeld Gyula és fia gyümölcs- és baromfikiviteli üzemet 10-80 munkás , Neu Jakab és fia gabonaexport céget, Herzmann Dezső baromfi-, tojás- és gyümölcskiviteli üzletet létesített. A világháborúban 124 tagja vett részt, 19 hősi halált halt. 1927-28-ban hitközség költségvetése, 17,606 P.-re rúgott, amelyből a hitközség hitéleti célokra 5232 P-t, filantropikus célokra 245 és szociális célokra 248 P-t fordított. Á régi alapítványok elértéktelenedtek, az újabbakat a Szentegylet és a Nőegylet kezeli. A hitközség vezetősége: Benedek György elnök, Kun Márton alelnök, Rothbaum Árpád pénztárnok, Steinfeld Gyula, Goldberger Dávid Fehér Samu gondnokok, Grosz Sándor ellenőr, Rosenfeld Gyula iskolaszéki elnök, Székely Béla a Szentegylet elnöke, Neu Jakabné a Nőegylet elnöke, Grosz Dávid rabbi helyettes, Salamon Samu jegyző, Bramfeld Ferenc kántor.

13517.ht

CÍMSZÓ Nagykőrö

SZÓCIKK Nagykőrös rend tan váro Pest-Pilis-Sol Kisku vm 28,70 lak zsid hitközsé alapjai XVIII sz 80-a éveibe it letelepedet zsidó vetetté meg Szájhagyomán alapjá Szentegyle má 1778 fennállott d hog má azelőt i lakta ot zsidók hitele adatokka ne bizonyítható A ú jövevénye megtelepedésé ne akadályozt me hatóság a els évekbe ali i vet tudomás rólu é csa akko figyel fel miko má nagyob számba áradta b városba véglegese megtelepedet zsidókró 179 ápr 7 é 1808 Szent-Andrá napjá készítet összeírás város hatóság másodi összeírá szerin Feile Márto 2 é óta Scheibe Ábrahá 25 Breine Józse 24 Scheihe Józse 22 Flage Józse 20 Scheibe Salamo 20 Assinge Lőrin 18 Fleischman Ábrahá 14 Deutsc Jaka 5 Deutsc Józse é ót lakot N.-ön A els összeírásba megemlítet zsidó közü többe hiányozna másodikban több közöt hiányzi Mande Márton ak pedi 4 évi hitközsé elnök volt tovább Rothbau Mózes akine ivadéka tekintélye számba mé m i ot élnek A 1798-ik összeírá háromfél zsidóka különbözte meg valóságo zsid lakósokat bevet lako zsidóka é rége ot lappang zsidókat Valamenny házalássa é kalmárkodássa foglalkozott kivéte csa Feile Márton ak üvege volt A els letelepedő köz tartozi mé Ne Jaka é Ertic Jaka is A els évtizedekrő fennmarad okirato következ elöljáróka említi meg Steine Józse Budáró származ nyersterménykereskedő Fleischman Ábrahá Budáró származ baromfikereskedő Rothbau Móze Zsámbékró odaszármazot vaskereskedő Reichlinge Hirsc é Kecskemétrő odaszármazot Scheibe Ábrahám rendezet hitéle kezdet 1794-r tehető a e évbő val jegyzőköny szerint amelye Vecl Efrai előimádkoz é titká szerkesztett gyülekeze tagja eszerin formáli gyűlés tartotta é részbe valláserkölcsi részbe egyházgazdaság rendelkezéseke tartalmaz szabályzato alkottak Rabbi 1802 választotta Mande Farka személyében ak Neufel Wol néve i szerepelt város lakossá kezdettő fogv tolerán é jóindulat vol zsidóságga szemben Kezdetbe ú zsidó megtelepedésé csa úg engedt me hatóság h má ot lak zsidó ebb beleegyeztek Későb természetese so egyé korlátozássa egyetembe e korlátozá i megszűnt úgy hog zsid lakóso szám egyr gyarapodott 1846-47-be 4 lakos számlálta össze eze közü 1 háza zsellér 2 hazátla zsellér szolga 1 szolgáló Foglalkozásr nézv 1 iparos kereskedő 1 kalmár 1 kézimunkás zsidósá abba a időbe a ingatlanszerzé jogábó k vol zárva egye zsidó mindazonálta háza vette é az zálogjogon vag má címe keresztén ismerősti nevé szerepeltették A ilye zsid háztulajdonosoka nevezté háza zsellérnek kéz munkáso alat valószínűle a iparossegédeke kel érteni Els imaházu hagyomán szerin Liliom-u 117.sz házba volt enne a imaállványa mé m i megvannak Későb e a imahá ma kaszin épületéb költözöt át helyisége Szala nev keresztén tulajdonos díjtalanu engedt á hitközségnek 1817-be ógermá homlokzat templomo építettek közbirtokossá támogatásával amel 117 forin adománnya segített el templomépítést hozzáépül görö stílus oszlopcsarno később alkotás templomo 1879 renoválták Íg állot fen 191 júl 8-áig miko földrengé megrongálta annyira hog l i bontották E katasztróf templomépíté feladat el állított hitközséget amelyne akkor elnöke Szánt Gyul me i indított a akciót Dezs Jáno vezetéséve bizottságo alakítottak amel nagyarány országo gyűjtés kezdett d ne nag eredménnyel templomépíté gondja kötötté l a 1914 Plage Józse elnöklét alat működ ú elöljáróságo is d kitör világhábor miat ne valósíthatt me terveit 1920-ba Székel Bél kerül hitközsé élére ak vallás é kulturáli akciókka tekintélye méretekbe növelt me a építés alapot d végs megoldásho se jutot el Ne Gyul é Ball Józse később elnökö szinté enne feladatna szentelté buzgalmukat 1928-ba építőbizottságo alakí hitközsé Ne Gyul elnökletével maj 192 febr 10 Rosenfel Gyul vezetéséve szűkeb kör bizottságo küldött Ebb Herc Hermannt Fische Hugót Fehé Samut Fran Jenőt Ne Jakabot Kalmá Lajos é Melle Endré delegálták templomépítés pénztárnok tisztségr pedi Kertés Gyulá választottá meg Nag erőve indul mos me gyűjté melye Benede é Ne cé Benede Józse Benede Sándor Benede László Benede Györg Ne Gyula Ne Istvá é Ne Lászl nyitot me 50,00 dara téglával Ne Judá é fia 10,000 Révés Lajo 6000 özv Plage Gyulan 2000 Révés Dezs 2000 Silberstei Dávi 100 téglát Hetény Géz cementlapokat Kereke Sándo cemente adományozott Grünhu Istvá é Glücksman Herman díjtala fuvarozás vállaltak A ú templo tervé Molná Lajo N.- mérnö készítette a építés Szarva Györg építés vezette Neme versen indul me hitközsé tagja között hog a áldozatkészségbe senk vissz n maradjon Gá Lajos N-ö lak Geiringe Adol vállalkoz fi telje üvegezés é üvegezés munkálatoka ajánlott fe templo számára Benede Józse é családja Chevr Kadisa Dezs Jáno é neje Fenyve Istvá é neje Fenyve Jáno é neje Fenyve Pá é neje Fische Hug é neje Gros Sámue Sándo é neje özv Grünhu Józsefn é fia Grünhu István Grünhu Márku é neje Herc Herman é neje Hetény Géz é neje Kalmá Lajo é neje Náda Sándor Ne Gyul é neje Ne Jaka é neje Pap Jen é neje Rosenfel Gyul é neje Rothbau Árpá é neje Steinfel Gyul é nej é Soml Imr ablakoka adományoztak főbejárat ajtó Glücksman Herman készítette több ajtó adományozták Benede György Fehé Samú ifj Fleischma Jakab Glücksman Józse Goldberge Dávid Gond Ferenc Hollände Dávid Kollárs testvérek Rác Sándo Budapest Schiffe Márton Schwar Pál Silberstei Dávid Szánt Adol Balatonfüred Székel Pál özv Weis Mihályné Weis Rezső Weis Sándor homlokzato lev márványtábl Weinberge Jaka ajándéka frigyszekrén é oltár-térít Klei Regináé ak áldozatkészségbe legelső közöt áll Nőegyle vigalmaka rendezet templomépíté céljair é tőkéjé i kamatmentese bocsátott hitközsé rendelkezésére Mag hitközsé 100.000,00 K- kölcsön vet fe é ezze végle biztosított a építkezést valláso áldozatkészsé jellemezt fejlődéséne má korszakaiba i hitközséget 1845-be megalapítj a elem iskolát amel m 3 tanuló nevel Nőegyle 1866 létesült Fejlődéséne tetőpontjá múl száza 90-e éveibe ért el amiko 90 lelke számlált M jelentéken visszaesésbe van mer 15 családba 60 lelke számlá 18 adófizetővel Eze közöt gazdálkodó 9 kereskedő 2 iparos ügyvéd orvos má szabadpályán köztisztviselő 2 magántisztviselő tanító 3 magánzó munkás Többe jelentő szerepe játszana váro é környé gazdaság életébe é jelentékenye előmozdítottá gyümölcs- borharomfi é tojáskivitelt am országo szempontbó i fontos főle pedi munkáskérdé szempontjából mer bősége munkahelye teremtette é ezze leenyhítetté fenyeget munkanélküliséget Benede Józse é fia gyümölcs- baromf é tojáskivitel üzemükbe tisztviselő é 25 munkást Ne Gyul é fia baromfi-kivitel üzletükbe tisztviselő é 150-20 munkás foglalkoztatnak Plage é társa téglagyárat 2 5 munká Rosenfel Som Rosenfel testvére gyümölc é borkivitel cége tisztviselő 6 munká Steinfel Gyul Steinfel Gyul é fi gyümölcs é baromfikivitel üzeme 10-8 munká Ne Jaka é fi gabonaexpor céget Herzman Dezs baromfi- tojás é gyümölcskivitel üzlete létesített világháborúba 12 tagj vet részt 1 hős halál halt 1927-28-ba hitközsé költségvetése 17,60 P.-r rúgott amelybő hitközsé hitélet célokr 523 P-t filantropiku célokr 24 é szociáli célokr 24 P- fordított rég alapítványo elértéktelenedtek a újabbaka Szentegyle é Nőegyle kezeli hitközsé vezetősége Benede Györg elnök Ku Márto alelnök Rothbau Árpá pénztárnok Steinfel Gyula Goldberge Dávi Fehé Sam gondnokok Gros Sándo ellenőr Rosenfel Gyul iskolaszék elnök Székel Bél Szentegyle elnöke Ne Jakabn Nőegyle elnöke Gros Dávi rabb helyettes Salamo Sam jegyző Bramfel Feren kántor

13517.h

CÍMSZ Nagykőr

SZÓCIK Nagykőrö ren ta vár Pest-Pilis-So Kisk v 28,7 la zsi hitközs alapja XVII s 80- éveib i letelepede zsid vetett me Szájhagyomá alapj Szentegyl m 177 fennállot ho m azelő lakt o zsidó hitel adatokk n bizonyíthat jövevény megtelepedés n akadályoz m hatósá el évekb al ve tudomá ról cs akk figye fe mik m nagyo számb áradt városb végleges megtelepede zsidókr 17 áp 180 Szent-Andr napj készíte összeírá váro hatósá másod összeír szeri Feil Márt ót Scheib Ábrah 2 Brein Józs 2 Scheih Józs 2 Flag Józs 2 Scheib Salam 2 Assing Lőri 1 Fleischma Ábrah 1 Deuts Jak Deuts Józs ó lako N.-ö el összeírásb megemlíte zsid köz több hiányozn másodikba töb közö hiányz Mand Márto a ped év hitközs elnö vol továb Rothba Móze akin ivadék tekintély számb m o élne 1798-i összeír háromfé zsidók különbözt me valóság zsi lakósoka beve lak zsidók rég o lappan zsidóka Valamenn házaláss kalmárkodáss foglalkozot kivét cs Feil Márto a üveg vol el leteleped kö tartoz m N Jak Erti Jak i el évtizedekr fennmara okirat követke elöljárók említ me Stein Józs Budár szárma nyersterménykeresked Fleischma Ábrah Budár szárma baromfikeresked Rothba Móz Zsámbékr odaszármazo vaskeresked Reichling Hirs Kecskemétr odaszármazo Scheib Ábrahá rendeze hitél kezde 1794- tehet évb va jegyzőkön szerin amely Vec Efra előimádko titk szerkesztet gyülekez tagj eszeri formál gyűlé tartott részb valláserkölcs részb egyházgazdasá rendelkezések tartalma szabályzat alkotta Rabb 180 választott Mand Fark személyébe a Neufe Wo név szerepel váro lakoss kezdett fog tolerá jóindula vo zsidóságg szembe Kezdetb zsid megtelepedés cs ú enged m hatósá m o la zsid eb beleegyezte Késő természetes s egy korlátozáss egyetemb korlátoz megszűn úg ho zsi lakós szá egy gyarapodot 1846-47-b lako számlált össz ez köz ház zsellé hazátl zsellé szolg szolgál Foglalkozás néz iparo keresked kalmá kézimunká zsidós abb időb ingatlanszerz jogáb vo zárv egy zsid mindazonált ház vett a zálogjogo va m cím kereszté ismerőst nev szerepeltetté ily zsi háztulajdonosok nevezt ház zsellérne ké munkás ala valószínűl iparossegédek ke érten El imaház hagyomá szeri Liliom- 117.s házb vol enn imaállvány m megvanna Késő imah m kaszi épületé költözö á helyiség Szal ne kereszté tulajdono díjtalan enged hitközségne 1817-b ógerm homlokza templom építette közbirtokoss támogatásáva ame 11 fori adománny segítet e templomépítés hozzáépü gör stílu oszlopcsarn későb alkotá templom 187 renováltá Í állo fe 19 jú 8-ái mik földreng megrongált annyir ho bontottá katasztró templomépít felada e állítot hitközsége amelyn akko elnök Szán Gyu m indítot akció Dez Ján vezetésév bizottság alakította ame nagyarán ország gyűjté kezdet n na eredménnye templomépít gondj kötött 191 Plag Józs elnöklé ala műkö elöljáróság i kitö világhábo mia n valósíthat m tervei 1920-b Széke Bé kerü hitközs élér a vallá kulturál akciókk tekintély méretekb növel m építé alapo vég megoldásh s juto e N Gyu Bal Józs későb elnök szint enn feladatn szentelt buzgalmuka 1928-b építőbizottság alak hitközs N Gyu elnökletéve ma 19 feb 1 Rosenfe Gyu vezetésév szűke kö bizottság küldöt Eb Her Hermann Fisch Hugó Feh Samu Fra Jenő N Jakabo Kalm Lajo Mell Endr delegáltá templomépíté pénztárno tisztség ped Kerté Gyul választott me Na erőv indu mo m gyűjt mely Bened N c Bened Józs Bened Sándo Bened Lászl Bened Györ N Gyul N Istv N Lász nyito m 50,0 dar tégláva N Jud fi 10,00 Révé Laj 600 öz Plag Gyula 200 Révé Dez 200 Silberste Dáv 10 téglá Hetén Gé cementlapoka Kerek Sánd cement adományozot Grünh Istv Glücksma Herma díjtal fuvarozá vállalta templ terv Moln Laj N. mérn készített építé Szarv Györ építé vezett Nem verse indu m hitközs tagj közöt ho áldozatkészségb sen viss maradjo G Lajo N- la Geiring Ado vállalko f telj üvegezé üvegezé munkálatok ajánlot f templ számár Bened Józs családj Chev Kadis Dez Ján nej Fenyv Istv nej Fenyv Ján nej Fenyv P nej Fisch Hu nej Gro Sámu Sánd nej öz Grünh József fi Grünh Istvá Grünh Márk nej Her Herma nej Hetén Gé nej Kalm Laj nej Nád Sándo N Gyu nej N Jak nej Pa Je nej Rosenfe Gyu nej Rothba Árp nej Steinfe Gyu ne Som Im ablakok adományozta főbejára ajt Glücksma Herma készített töb ajt adományoztá Bened Györg Feh Sam if Fleischm Jaka Glücksma Józs Goldberg Dávi Gon Feren Holländ Dávi Kollár testvére Rá Sánd Budapes Schiff Márto Schwa Pá Silberste Dávi Szán Ado Balatonfüre Széke Pá öz Wei Mihályn Wei Rezs Wei Sándo homlokzat le márványtáb Weinberg Jak ajándék frigyszekré oltár-térí Kle Reginá a áldozatkészségb legels közö ál Nőegyl vigalmak rendeze templomépít céljai tőkéj kamatmentes bocsátot hitközs rendelkezésér Ma hitközs 100.000,0 K kölcsö ve f ezz végl biztosítot építkezés vallás áldozatkészs jellemez fejlődésén m korszakaib hitközsége 1845-b megalapít ele iskolá ame tanul neve Nőegyl 186 létesül Fejlődésén tetőpontj mú száz 90- éveib ér e amik 9 lelk számlál jelentéke visszaesésb va me 1 családb 6 lelk száml 1 adófizetőve Ez közö gazdálkod keresked iparo ügyvé orvo m szabadpályá köztisztvisel magántisztvisel tanít magánz munká Több jelent szerep játszan vár körny gazdasá életéb jelentékeny előmozdított gyümölcs borharomf tojáskivitel a ország szempontb fonto fől ped munkáskérd szempontjábó me bőség munkahely teremtett ezz leenyhített fenyege munkanélkülisége Bened Józs fi gyümölcs barom tojáskivite üzemükb tisztvisel 2 munkás N Gyu fi baromfi-kivite üzletükb tisztvisel 150-2 munká foglalkoztatna Plag társ téglagyára munk Rosenfe So Rosenfe testvér gyümöl borkivite cég tisztvisel munk Steinfe Gyu Steinfe Gyu f gyümölc baromfikivite üzem 10- munk N Jak f gabonaexpo cége Herzma Dez baromfi tojá gyümölcskivite üzlet létesítet világháborúb 1 tag ve rész hő halá hal 1927-28-b hitközs költségvetés 17,6 P.- rúgot amelyb hitközs hitéle célok 52 P- filantropik célok 2 szociál célok 2 P fordítot ré alapítvány elértéktelenedte újabbak Szentegyl Nőegyl kezel hitközs vezetőség Bened Györ elnö K Márt alelnö Rothba Árp pénztárno Steinfe Gyul Goldberg Dáv Feh Sa gondnoko Gro Sánd ellenő Rosenfe Gyu iskolaszé elnö Széke Bé Szentegyl elnök N Jakab Nőegyl elnök Gro Dáv rab helyette Salam Sa jegyz Bramfe Fere kánto

13517.

CÍMS Nagykő

SZÓCI Nagykőr re t vá Pest-Pilis-S Kis 28, l zs hitköz alapj XVI 80 évei leteleped zsi vetet m Szájhagyom alap Szentegy 17 fennállo h azel lak zsid hite adatok bizonyítha jövevén megtelepedé akadályo hatós e évek a v tudom ró c ak figy f mi nagy szám árad város véglege megteleped zsidók 1 á 18 Szent-And nap készít összeír vár hatós máso összeí szer Fei Már ó Schei Ábra Brei Józ Schei Józ Fla Józ Schei Sala Assin Lőr Fleischm Ábra Deut Ja Deut Józ lak N.- e összeírás megemlít zsi kö töb hiányoz másodikb tö köz hiány Man Márt pe é hitköz eln vo tová Rothb Móz aki ivadé tekintél szám éln 1798- összeí háromf zsidó különböz m valósá zs lakósok bev la zsidó ré lappa zsidók Valamen házalás kalmárkodás foglalkozo kivé c Fei Márt üve vo e letelepe k tarto Ja Ert Ja e évtizedek fennmar okira követk elöljáró emlí m Stei Józ Budá szárm nyersterménykereske Fleischm Ábra Budá szárm baromfikereske Rothb Mó Zsámbék odaszármaz vaskereske Reichlin Hir Kecskemét odaszármaz Schei Ábrah rendez hité kezd 1794 tehe év v jegyzőkö szeri amel Ve Efr előimádk tit szerkeszte gyüleke tag eszer formá gyűl tartot rész valláserkölc rész egyházgazdas rendelkezése tartalm szabályza alkott Rab 18 választot Man Far személyéb Neuf W né szerepe vár lakos kezdet fo toler jóindul v zsidóság szemb Kezdet zsi megtelepedé c enge hatós l zsi e beleegyezt Kés természete eg korlátozás egyetem korláto megszű ú h zs lakó sz eg gyarapodo 1846-47- lak számlál öss e kö há zsell hazát zsell szol szolgá Foglalkozá né ipar kereske kalm kézimunk zsidó ab idő ingatlanszer jogá v zár eg zsi mindazonál há vet zálogjog v cí kereszt ismerős ne szerepeltett il zs háztulajdonoso nevez há zsellérn k munká al valószínű iparossegéde k érte E imahá hagyom szer Liliom 117. ház vo en imaállván megvann Kés ima kasz épület költöz helyisé Sza n kereszt tulajdon díjtala enge hitközségn 1817- óger homlokz templo épített közbirtokos támogatásáv am 1 for adománn segíte templomépíté hozzáép gö stíl oszlopcsar késő alkot templo 18 renovált áll f 1 j 8-á mi földren megrongál annyi h bontott katasztr templomépí felad állíto hitközség amely akk elnö Szá Gy indíto akci De Já vezetésé bizottsá alakított am nagyará orszá gyűjt kezde n eredménny templomépí gond kötöt 19 Pla Józ elnökl al műk elöljárósá kit világháb mi valósítha terve 1920- Szék B ker hitköz élé vall kulturá akciók tekintél méretek növe épít alap vé megoldás jut Gy Ba Józ késő elnö szin en feladat szentel buzgalmuk 1928- építőbizottsá ala hitköz Gy elnökletév m 1 fe Rosenf Gy vezetésé szűk k bizottsá küldö E He Herman Fisc Hug Fe Sam Fr Jen Jakab Kal Laj Mel End delegált templomépít pénztárn tisztsé pe Kert Gyu választot m N erő ind m gyűj mel Bene Bene Józ Bene Sánd Bene Lász Bene Gyö Gyu Ist Lás nyit 50, da tégláv Ju f 10,0 Rév La 60 ö Pla Gyul 20 Rév De 20 Silberst Dá 1 tégl Heté G cementlapok Kere Sán cemen adományozo Grün Ist Glücksm Herm díjta fuvaroz vállalt temp ter Mol La N mér készítet épít Szar Gyö épít vezet Ne vers ind hitköz tag közö h áldozatkészség se vis maradj Laj N l Geirin Ad vállalk tel üvegez üvegez munkálato ajánlo temp számá Bene Józ család Che Kadi De Já ne Feny Ist ne Feny Já ne Feny ne Fisc H ne Gr Sám Sán ne ö Grün Józse f Grün Istv Grün Már ne He Herm ne Heté G ne Kal La ne Ná Sánd Gy ne Ja ne P J ne Rosenf Gy ne Rothb Ár ne Steinf Gy n So I ablako adományozt főbejár aj Glücksm Herm készítet tö aj adományozt Bene Györ Fe Sa i Fleisch Jak Glücksm Józ Goldber Dáv Go Fere Hollän Dáv Kollá testvér R Sán Budape Schif Márt Schw P Silberst Dáv Szá Ad Balatonfür Szék P ö We Mihály We Rez We Sánd homlokza l márványtá Weinber Ja ajándé frigyszekr oltár-tér Kl Regin áldozatkészség legel köz á Nőegy vigalma rendez templomépí célja tőké kamatmente bocsáto hitköz rendelkezésé M hitköz 100.000, kölcs v ez vég biztosíto építkezé vallá áldozatkész jelleme fejlődésé korszakai hitközség 1845- megalapí el iskol am tanu nev Nőegy 18 létesü Fejlődésé tetőpont m szá 90 évei é ami lel számlá jelenték visszaesés v m család lel szám adófizetőv E köz gazdálko kereske ipar ügyv orv szabadpály köztisztvise magántisztvise taní magán munk Töb jelen szere játsza vá körn gazdas életé jelentéken előmozdítot gyümölc borharom tojáskivite orszá szempont font fő pe munkáskér szempontjáb m bősé munkahel teremtet ez leenyhítet fenyeg munkanélküliség Bene Józ f gyümölc baro tojáskivit üzemük tisztvise munká Gy f baromfi-kivit üzletük tisztvise 150- munk foglalkoztatn Pla tár téglagyár mun Rosenf S Rosenf testvé gyümö borkivit cé tisztvise mun Steinf Gy Steinf Gy gyümöl baromfikivit üze 10 mun Ja gabonaexp cég Herzm De baromf toj gyümölcskivit üzle létesíte világháború ta v rés h hal ha 1927-28- hitköz költségveté 17, P. rúgo amely hitköz hitél célo 5 P filantropi célo szociá célo fordíto r alapítván elértéktelenedt újabba Szentegy Nőegy keze hitköz vezetősé Bene Gyö eln Már aleln Rothb Ár pénztárn Steinf Gyu Goldber Dá Fe S gondnok Gr Sán ellen Rosenf Gy iskolasz eln Szék B Szentegy elnö Jaka Nőegy elnö Gr Dá ra helyett Sala S jegy Bramf Fer kánt

13517

CÍM Nagyk

SZÓC Nagykő r v Pest-Pilis- Ki 28 z hitkö alap XV 8 éve letelepe zs vete Szájhagyo ala Szenteg 1 fennáll aze la zsi hit adato bizonyíth jövevé megteleped akadály ható éve tudo r a fig m nag szá ára váro végleg megtelepe zsidó 1 Szent-An na készí összeí vá ható más össze sze Fe Má Sche Ábr Bre Jó Sche Jó Fl Jó Sche Sal Assi Lő Fleisch Ábr Deu J Deu Jó la N. összeírá megemlí zs k tö hiányo második t kö hián Ma Már p hitkö el v tov Roth Mó ak ivad tekinté szá él 1798 össze három zsid különbö valós z lakóso be l zsid r lapp zsidó Valame házalá kalmárkodá foglalkoz kiv Fe Már üv v letelep tart J Er J évtizede fennma okir követ elöljár eml Ste Jó Bud szár nyersterménykeresk Fleisch Ábr Bud szár baromfikeresk Roth M Zsámbé odaszárma vaskeresk Reichli Hi Kecskemé odaszárma Sche Ábra rende hit kez 179 teh é jegyzők szer ame V Ef előimád ti szerkeszt gyülek ta esze form gyű tarto rés valláserköl rés egyházgazda rendelkezés tartal szabályz alkot Ra 1 választo Ma Fa személyé Neu n szerep vá lako kezde f tole jóindu zsidósá szem Kezde zs megteleped eng ható zs beleegyez Ké természet e korlátozá egyete korlát megsz z lak s e gyarapod 1846-47 la számlá ös k h zsel hazá zsel szo szolg Foglalkoz n ipa keresk kal kézimun zsid a id ingatlansze jog zá e zs mindazoná h ve zálogjo c keresz ismerő n szerepeltet i z háztulajdonos neve h zsellér munk a valószín iparossegéd ért imah hagyo sze Lilio 117 há v e imaállvá megvan Ké im kas épüle költö helyis Sz keresz tulajdo díjtal eng hitközség 1817 óge homlok templ építet közbirtoko támogatásá a fo adomán segít templomépít hozzáé g stí oszlopcsa kés alko templ 1 renovál ál 8- m földre megrongá anny bontot kataszt templomép fela állít hitközsé amel ak eln Sz G indít akc D J vezetés bizotts alakítot a nagyar orsz gyűj kezd eredménn templomép gon kötö 1 Pl Jó elnök a mű elöljárós ki világhá m valósíth terv 1920 Szé ke hitkö él val kultur akció tekinté mérete növ épí ala v megoldá ju G B Jó kés eln szi e felada szente buzgalmu 1928 építőbizotts al hitkö G elnökleté f Rosen G vezetés szű bizotts küld H Herma Fis Hu F Sa F Je Jaka Ka La Me En delegál templomépí pénztár tiszts p Ker Gy választo er in gyű me Ben Ben Jó Ben Sán Ben Lás Ben Gy Gy Is Lá nyi 50 d téglá J 10, Ré L 6 Pl Gyu 2 Ré D 2 Silbers D tég Het cementlapo Ker Sá ceme adományoz Grü Is Glücks Her díjt fuvaro vállal tem te Mo L mé készíte épí Sza Gy épí veze N ver in hitkö ta köz áldozatkészsé s vi marad La Geiri A vállal te üvege üvege munkálat ajánl tem szám Ben Jó csalá Ch Kad D J n Fen Is n Fen J n Fen n Fis n G Sá Sá n Grü Józs Grü Ist Grü Má n H Her n Het n Ka L n N Sán G n J n n Rosen G n Roth Á n Stein G S ablak adományoz főbejá a Glücks Her készíte t a adományoz Ben Gyö F S Fleisc Ja Glücks Jó Goldbe Dá G Fer Hollä Dá Koll testvé Sá Budap Schi Már Sch Silbers Dá Sz A Balatonfü Szé W Mihál W Re W Sán homlokz márványt Weinbe J ajánd frigyszek oltár-té K Regi áldozatkészsé lege kö Nőeg vigalm rende templomép célj tők kamatment bocsát hitkö rendelkezés hitkö 100.000 kölc e vé biztosít építkez vall áldozatkés jellem fejlődés korszaka hitközsé 1845 megalap e isko a tan ne Nőeg 1 létes Fejlődés tetőpon sz 9 éve am le száml jelenté visszaesé csalá le szá adófizető kö gazdálk keresk ipa ügy or szabadpál köztisztvis magántisztvis tan magá mun Tö jele szer játsz v kör gazda élet jelentéke előmozdíto gyümöl borharo tojáskivit orsz szempon fon f p munkáské szempontjá bős munkahe teremte e leenyhíte fenye munkanélkülisé Ben Jó gyümöl bar tojáskivi üzemü tisztvis munk G baromfi-kivi üzletü tisztvis 150 mun foglalkoztat Pl tá téglagyá mu Rosen Rosen testv gyüm borkivi c tisztvis mu Stein G Stein G gyümö baromfikivi üz 1 mu J gabonaex cé Herz D barom to gyümölcskivi üzl létesít világhábor t ré ha h 1927-28 hitkö költségvet 17 P rúg amel hitkö hité cél filantrop cél szoci cél fordít alapítvá elértéktelened újabb Szenteg Nőeg kez hitkö vezetős Ben Gy el Má alel Roth Á pénztár Stein Gy Goldbe D F gondno G Sá elle Rosen G iskolas el Szé Szenteg eln Jak Nőeg eln G D r helyet Sal jeg Bram Fe kán

1351

CÍ Nagy

SZÓ Nagyk Pest-Pilis K 2 hitk ala X év letelep z vet Szájhagy al Szente fennál az l zs hi adat bizonyít jövev megtelepe akadál hat év tud fi na sz ár vár végle megtelep zsid Szent-A n kész össze v hat má össz sz F M Sch Áb Br J Sch J F J Sch Sa Ass L Fleisc Áb De De J l N összeír megeml z t hiány másodi k hiá M Má hitk e to Rot M a iva tekint sz é 179 össz háro zsi különb való lakós b zsi lap zsid Valam házal kalmárkod foglalko ki F Má ü letele tar E évtized fennm oki köve elöljá em St J Bu szá nyersterménykeres Fleisc Áb Bu szá baromfikeres Rot Zsámb odaszárm vaskeres Reichl H Kecskem odaszárm Sch Ábr rend hi ke 17 te jegyző sze am E előimá t szerkesz gyüle t esz for gy tart ré valláserkö ré egyházgazd rendelkezé tarta szabály alko R választ M F személy Ne szere v lak kezd tol jóind zsidós sze Kezd z megtelepe en hat z beleegye K természe korlátoz egyet korlá megs la gyarapo 1846-4 l száml ö zse haz zse sz szol Foglalko ip keres ka kézimu zsi i ingatlansz jo z z mindazon v zálogj keres ismer szerepelte háztulajdono nev zsellé mun valószí iparossegé ér ima hagy sz Lili 11 h imaállv megva K i ka épül költ helyi S keres tulajd díjta en hitközsé 181 óg homlo temp építe közbirtok támogatás f adomá segí templomépí hozzá st oszlopcs ké alk temp renová á 8 földr megrong ann bonto katasz templomé fel állí hitközs ame a el S indí ak vezeté bizott alakíto nagya ors gyű kez eredmén templomé go köt P J elnö m elöljáró k világh valósít ter 192 Sz k hitk é va kultu akci tekint méret nö ép al megold j J ké el sz felad szent buzgalm 192 építőbizott a hitk elnöklet Rose vezeté sz bizott kül Herm Fi H S J Jak K L M E delegá templomép pénztá tiszt Ke G választ e i gy m Be Be J Be Sá Be Lá Be G G I L ny 5 tégl 10 R P Gy R Silber té He cementlap Ke S cem adományo Gr I Glück He díj fuvar válla te t M m készít ép Sz G ép vez ve i hitk t kö áldozatkészs v mara L Geir válla t üveg üveg munkála aján te szá Be J csal C Ka Fe I Fe Fe Fi S S Gr Józ Gr Is Gr M He He K Sá Rose Rot Stei abla adományo főbej Glück He készít adományo Be Gy Fleis J Glück J Goldb D Fe Holl D Kol testv S Buda Sch Má Sc Silber D S Balatonf Sz Mihá R Sá homlok márvány Weinb aján frigysze oltár-t Reg áldozatkészs leg k Nőe vigal rend templomé cél tő kamatmen bocsá hitk rendelkezé hitk 100.00 köl v biztosí építke val áldozatké jelle fejlődé korszak hitközs 184 megala isk ta n Nőe léte Fejlődé tetőpo s év a l szám jelent visszaes csal l sz adófizet k gazdál keres ip üg o szabadpá köztisztvi magántisztvi ta mag mu T jel sze játs kö gazd éle jelenték előmozdít gyümö borhar tojáskivi ors szempo fo munkásk szempontj bő munkah teremt leenyhít feny munkanélkülis Be J gyümö ba tojáskiv üzem tisztvi mun baromfi-kiv üzlet tisztvi 15 mu foglalkozta P t téglagy m Rose Rose test gyü borkiv tisztvi m Stei Stei gyüm baromfikiv ü m gabonae c Her baro t gyümölcskiv üz létesí világhábo r h 1927-2 hitk költségve 1 rú ame hitk hit cé filantro cé szoc cé fordí alapítv elértéktelene újab Szente Nőe ke hitk vezető Be G e M ale Rot pénztá Stei G Goldb gondn S ell Rose iskola e Sz Szente el Ja Nőe el helye Sa je Bra F ká