13518.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: zsidókat különböztet meg: valóságos zsidó lakósokat, bevett lakos zsidókat és régen ott lappangó zsidókat. Valamennyi házalással és kalmárkodással foglalkozott, kivétel csak Feiler Márton, aki üveges volt. Az első letelepedők közé tartozik még Neu Jakab és Ertick Jakab is. Az első évtizedekről fennmaradt okiratok a következő elöljárókat említik meg: Steiner József Budáról származó nyersterménykereskedő, Fleischmann Ábrahám Budáról származó baromfikereskedő, Rothbaum Mózes Zsámbékról odaszármazott vaskereskedő, Reichlinger Hirsch és a Kecskemétről odaszármazott Scheiber Ábrahám. A rendezett hitélet kezdete 1794-re tehető, az ez évből való jegyzőkönyv szerint, amelyet Vecle Efraim előimádkozó és titkár szerkesztett. A gyülekezet tagjai eszerint formális gyűlést tartottak és részben valláserkölcsi, részben egyházgazdasági rendelkezéseket tartalmazó szabályzatot alkottak. Rabbit 1802. választottak Mandel Farkas személyében, aki Neufeld Wolf néven is szerepelt. A városi lakosság kezdettől fogva toleráns és jóindulatú volt a zsidósággal szemben. Kezdetben új zsidók megtelepedését csak úgy engedte meg a hatóság, ha a már ott lakó zsidók ebbe beleegyeztek. Később természetesen sok egyéb korlátozással egyetemben ez a korlátozás is megszűnt, úgy, hogy a zsidó lakósok száma egyre gyarapodott. 1846-47-ben 49 lakost számláltak össze, ezek közül 17 házas zsellér, 29 hazátlan zsellér, 7 szolga, 16 szolgáló. Foglalkozásra nézve 10 iparos, 9 kereskedő, 10 kalmár, 17 kézimunkás. A zsidóság abban az időben az ingatlanszerzés jogából ki volt zárva, egyes zsidók mindazonáltal házat vettek és azt zálogjogon, vagy más címen keresztény ismerőstik nevén szerepeltették. Az ilyen zsidó háztulajdonosokat nevezték házas zsellérnek. A kézi munkások alatt valószínűleg az iparossegédeket kell érteni. Első imaházuk a hagyomány szerint a Liliom-u. 117.sz. házban volt, ennek az imaállványai még ma is megvannak. Később ez az imaház a mai kaszinó épületébe költözött át, a helyiséget Szalay nevű keresztény tulajdonosa díjtalanul engedte át a hitközségnek. 1817-ben ógermán homlokzatú templomot építettek, a közbirtokosság támogatásával, amely 1172 forint adománnyal segítette elő a templomépítést. A hozzáépült görög stílusú oszlopcsarnok későbbi alkotás. A templomot 1879. renoválták. Így állott fenn 1911 júl. 8-áig, mikor a földrengés megrongálta, annyira, hogy le is bontották. Ez a katasztrófa a templomépítés feladata elé állította a hitközséget, amelynek akkori elnöke, Szántó Gyula meg is indította az akciót. Dezső János vezetésével bizottságot alakítottak, amely nagyarányú országos gyűjtést kezdett, de nem nagy eredménnyel. A templomépítés gondjai kötötték le az 1914. Plager József elnöklété alatt működő új elöljáróságot is, de a kitört világháború miatt nem valósíthatta meg terveit. 1920-ban Székely Béla került a hitközség élére, aki vallási és kulturális akciókkal tekintélyes méretekben növelte meg az építési alapot, de a végső megoldáshoz ő sem jutott el. Neu Gyula és Ballá József későbbi elnökök szintén ennek a feladatnak szentelték buzgalmukat. 1928-ban építőbizottságot alakít a hitközség Neu Gyula


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3518. címszó a lexikon => 632. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13518.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: zsidókat különböztet meg: valóságos zsidó lakósokat, bevett lakos zsidókat és régen ott lappangó zsidókat. Valamennyi házalással és kalmárkodással foglalkozott, kivétel csak Feiler Márton, aki üveges volt. Az első letelepedők közé tartozik még Neu Jakab és Ertick Jakab is. Az első évtizedekről fennmaradt okiratok a következő elöljárókat említik meg: Steiner József Budáról származó nyersterménykereskedő, Fleischmann Ábrahám Budáról származó baromfikereskedő, Rothbaum Mózes Zsámbékról odaszármazott vaskereskedő, Reichlinger Hirsch és a Kecskemétről odaszármazott Scheiber Ábrahám. A rendezett hitélet kezdete 1794-re tehető, az ez évből való jegyzőkönyv szerint, amelyet Vecle Efraim előimádkozó és titkár szerkesztett. A gyülekezet tagjai eszerint formális gyűlést tartottak és részben valláserkölcsi, részben egyházgazdasági rendelkezéseket tartalmazó szabályzatot alkottak. Rabbit 1802. választottak Mandel Farkas személyében, aki Neufeld Wolf néven is szerepelt. A városi lakosság kezdettől fogva toleráns és jóindulatú volt a zsidósággal szemben. Kezdetben új zsidók megtelepedését csak úgy engedte meg a hatóság, ha a már ott lakó zsidók ebbe beleegyeztek. Később természetesen sok egyéb korlátozással egyetemben ez a korlátozás is megszűnt, úgy, hogy a zsidó lakósok száma egyre gyarapodott. 1846-47-ben 49 lakost számláltak össze, ezek közül 17 házas zsellér, 29 hazátlan zsellér, 7 szolga, 16 szolgáló. Foglalkozásra nézve 10 iparos, 9 kereskedő, 10 kalmár, 17 kézimunkás. A zsidóság abban az időben az ingatlanszerzés jogából ki volt zárva, egyes zsidók mindazonáltal házat vettek és azt zálogjogon, vagy más címen keresztény ismerőstik nevén szerepeltették. Az ilyen zsidó háztulajdonosokat nevezték házas zsellérnek. A kézi munkások alatt valószínűleg az iparossegédeket kell érteni. Első imaházuk a hagyomány szerint a Liliom-u. 117.sz. házban volt, ennek az imaállványai még ma is megvannak. Később ez az imaház a mai kaszinó épületébe költözött át, a helyiséget Szalay nevű keresztény tulajdonosa díjtalanul engedte át a hitközségnek. 1817-ben ógermán homlokzatú templomot építettek, a közbirtokosság támogatásával, amely 1172 forint adománnyal segítette elő a templomépítést. A hozzáépült görög stílusú oszlopcsarnok későbbi alkotás. A templomot 1879. renoválták. Így állott fenn 1911 júl. 8-áig, mikor a földrengés megrongálta, annyira, hogy le is bontották. Ez a katasztrófa a templomépítés feladata elé állította a hitközséget, amelynek akkori elnöke, Szántó Gyula meg is indította az akciót. Dezső János vezetésével bizottságot alakítottak, amely nagyarányú országos gyűjtést kezdett, de nem nagy eredménnyel. A templomépítés gondjai kötötték le az 1914. Plager József elnöklété alatt működő új elöljáróságot is, de a kitört világháború miatt nem valósíthatta meg terveit. 1920-ban Székely Béla került a hitközség élére, aki vallási és kulturális akciókkal tekintélyes méretekben növelte meg az építési alapot, de a végső megoldáshoz ő sem jutott el. Neu Gyula és Ballá József későbbi elnökök szintén ennek a feladatnak szentelték buzgalmukat. 1928-ban építőbizottságot alakít a hitközség Neu Gyula

13518.ht

CÍMSZÓ Nagykőrö

SZÓCIKK zsidóka különbözte meg valóságo zsid lakósokat bevet lako zsidóka é rége ot lappang zsidókat Valamenny házalássa é kalmárkodássa foglalkozott kivéte csa Feile Márton ak üvege volt A els letelepedő köz tartozi mé Ne Jaka é Ertic Jaka is A els évtizedekrő fennmarad okirato következ elöljáróka említi meg Steine Józse Budáró származ nyersterménykereskedő Fleischman Ábrahá Budáró származ baromfikereskedő Rothbau Móze Zsámbékró odaszármazot vaskereskedő Reichlinge Hirsc é Kecskemétrő odaszármazot Scheibe Ábrahám rendezet hitéle kezdet 1794-r tehető a e évbő val jegyzőköny szerint amelye Vecl Efrai előimádkoz é titká szerkesztett gyülekeze tagja eszerin formáli gyűlés tartotta é részbe valláserkölcsi részbe egyházgazdaság rendelkezéseke tartalmaz szabályzato alkottak Rabbi 1802 választotta Mande Farka személyében ak Neufel Wol néve i szerepelt város lakossá kezdettő fogv tolerán é jóindulat vol zsidóságga szemben Kezdetbe ú zsidó megtelepedésé csa úg engedt me hatóság h má ot lak zsidó ebb beleegyeztek Későb természetese so egyé korlátozássa egyetembe e korlátozá i megszűnt úgy hog zsid lakóso szám egyr gyarapodott 1846-47-be 4 lakos számlálta össze eze közü 1 háza zsellér 2 hazátla zsellér szolga 1 szolgáló Foglalkozásr nézv 1 iparos kereskedő 1 kalmár 1 kézimunkás zsidósá abba a időbe a ingatlanszerzé jogábó k vol zárva egye zsidó mindazonálta háza vette é az zálogjogon vag má címe keresztén ismerősti nevé szerepeltették A ilye zsid háztulajdonosoka nevezté háza zsellérnek kéz munkáso alat valószínűle a iparossegédeke kel érteni Els imaházu hagyomán szerin Liliom-u 117.sz házba volt enne a imaállványa mé m i megvannak Későb e a imahá ma kaszin épületéb költözöt át helyisége Szala nev keresztén tulajdonos díjtalanu engedt á hitközségnek 1817-be ógermá homlokzat templomo építettek közbirtokossá támogatásával amel 117 forin adománnya segített el templomépítést hozzáépül görö stílus oszlopcsarno később alkotás templomo 1879 renoválták Íg állot fen 191 júl 8-áig miko földrengé megrongálta annyira hog l i bontották E katasztróf templomépíté feladat el állított hitközséget amelyne akkor elnöke Szánt Gyul me i indított a akciót Dezs Jáno vezetéséve bizottságo alakítottak amel nagyarány országo gyűjtés kezdett d ne nag eredménnyel templomépíté gondja kötötté l a 1914 Plage Józse elnöklét alat működ ú elöljáróságo is d kitör világhábor miat ne valósíthatt me terveit 1920-ba Székel Bél kerül hitközsé élére ak vallás é kulturáli akciókka tekintélye méretekbe növelt me a építés alapot d végs megoldásho se jutot el Ne Gyul é Ball Józse később elnökö szinté enne feladatna szentelté buzgalmukat 1928-ba építőbizottságo alakí hitközsé Ne Gyul

13518.h

CÍMSZ Nagykőr

SZÓCIK zsidók különbözt me valóság zsi lakósoka beve lak zsidók rég o lappan zsidóka Valamenn házaláss kalmárkodáss foglalkozot kivét cs Feil Márto a üveg vol el leteleped kö tartoz m N Jak Erti Jak i el évtizedekr fennmara okirat követke elöljárók említ me Stein Józs Budár szárma nyersterménykeresked Fleischma Ábrah Budár szárma baromfikeresked Rothba Móz Zsámbékr odaszármazo vaskeresked Reichling Hirs Kecskemétr odaszármazo Scheib Ábrahá rendeze hitél kezde 1794- tehet évb va jegyzőkön szerin amely Vec Efra előimádko titk szerkesztet gyülekez tagj eszeri formál gyűlé tartott részb valláserkölcs részb egyházgazdasá rendelkezések tartalma szabályzat alkotta Rabb 180 választott Mand Fark személyébe a Neufe Wo név szerepel váro lakoss kezdett fog tolerá jóindula vo zsidóságg szembe Kezdetb zsid megtelepedés cs ú enged m hatósá m o la zsid eb beleegyezte Késő természetes s egy korlátozáss egyetemb korlátoz megszűn úg ho zsi lakós szá egy gyarapodot 1846-47-b lako számlált össz ez köz ház zsellé hazátl zsellé szolg szolgál Foglalkozás néz iparo keresked kalmá kézimunká zsidós abb időb ingatlanszerz jogáb vo zárv egy zsid mindazonált ház vett a zálogjogo va m cím kereszté ismerőst nev szerepeltetté ily zsi háztulajdonosok nevezt ház zsellérne ké munkás ala valószínűl iparossegédek ke érten El imaház hagyomá szeri Liliom- 117.s házb vol enn imaállvány m megvanna Késő imah m kaszi épületé költözö á helyiség Szal ne kereszté tulajdono díjtalan enged hitközségne 1817-b ógerm homlokza templom építette közbirtokoss támogatásáva ame 11 fori adománny segítet e templomépítés hozzáépü gör stílu oszlopcsarn későb alkotá templom 187 renováltá Í állo fe 19 jú 8-ái mik földreng megrongált annyir ho bontottá katasztró templomépít felada e állítot hitközsége amelyn akko elnök Szán Gyu m indítot akció Dez Ján vezetésév bizottság alakította ame nagyarán ország gyűjté kezdet n na eredménnye templomépít gondj kötött 191 Plag Józs elnöklé ala műkö elöljáróság i kitö világhábo mia n valósíthat m tervei 1920-b Széke Bé kerü hitközs élér a vallá kulturál akciókk tekintély méretekb növel m építé alapo vég megoldásh s juto e N Gyu Bal Józs későb elnök szint enn feladatn szentelt buzgalmuka 1928-b építőbizottság alak hitközs N Gyu

13518.

CÍMS Nagykő

SZÓCI zsidó különböz m valósá zs lakósok bev la zsidó ré lappa zsidók Valamen házalás kalmárkodás foglalkozo kivé c Fei Márt üve vo e letelepe k tarto Ja Ert Ja e évtizedek fennmar okira követk elöljáró emlí m Stei Józ Budá szárm nyersterménykereske Fleischm Ábra Budá szárm baromfikereske Rothb Mó Zsámbék odaszármaz vaskereske Reichlin Hir Kecskemét odaszármaz Schei Ábrah rendez hité kezd 1794 tehe év v jegyzőkö szeri amel Ve Efr előimádk tit szerkeszte gyüleke tag eszer formá gyűl tartot rész valláserkölc rész egyházgazdas rendelkezése tartalm szabályza alkott Rab 18 választot Man Far személyéb Neuf W né szerepe vár lakos kezdet fo toler jóindul v zsidóság szemb Kezdet zsi megtelepedé c enge hatós l zsi e beleegyezt Kés természete eg korlátozás egyetem korláto megszű ú h zs lakó sz eg gyarapodo 1846-47- lak számlál öss e kö há zsell hazát zsell szol szolgá Foglalkozá né ipar kereske kalm kézimunk zsidó ab idő ingatlanszer jogá v zár eg zsi mindazonál há vet zálogjog v cí kereszt ismerős ne szerepeltett il zs háztulajdonoso nevez há zsellérn k munká al valószínű iparossegéde k érte E imahá hagyom szer Liliom 117. ház vo en imaállván megvann Kés ima kasz épület költöz helyisé Sza n kereszt tulajdon díjtala enge hitközségn 1817- óger homlokz templo épített közbirtokos támogatásáv am 1 for adománn segíte templomépíté hozzáép gö stíl oszlopcsar késő alkot templo 18 renovált áll f 1 j 8-á mi földren megrongál annyi h bontott katasztr templomépí felad állíto hitközség amely akk elnö Szá Gy indíto akci De Já vezetésé bizottsá alakított am nagyará orszá gyűjt kezde n eredménny templomépí gond kötöt 19 Pla Józ elnökl al műk elöljárósá kit világháb mi valósítha terve 1920- Szék B ker hitköz élé vall kulturá akciók tekintél méretek növe épít alap vé megoldás jut Gy Ba Józ késő elnö szin en feladat szentel buzgalmuk 1928- építőbizottsá ala hitköz Gy

13518

CÍM Nagyk

SZÓC zsid különbö valós z lakóso be l zsid r lapp zsidó Valame házalá kalmárkodá foglalkoz kiv Fe Már üv v letelep tart J Er J évtizede fennma okir követ elöljár eml Ste Jó Bud szár nyersterménykeresk Fleisch Ábr Bud szár baromfikeresk Roth M Zsámbé odaszárma vaskeresk Reichli Hi Kecskemé odaszárma Sche Ábra rende hit kez 179 teh é jegyzők szer ame V Ef előimád ti szerkeszt gyülek ta esze form gyű tarto rés valláserköl rés egyházgazda rendelkezés tartal szabályz alkot Ra 1 választo Ma Fa személyé Neu n szerep vá lako kezde f tole jóindu zsidósá szem Kezde zs megteleped eng ható zs beleegyez Ké természet e korlátozá egyete korlát megsz z lak s e gyarapod 1846-47 la számlá ös k h zsel hazá zsel szo szolg Foglalkoz n ipa keresk kal kézimun zsid a id ingatlansze jog zá e zs mindazoná h ve zálogjo c keresz ismerő n szerepeltet i z háztulajdonos neve h zsellér munk a valószín iparossegéd ért imah hagyo sze Lilio 117 há v e imaállvá megvan Ké im kas épüle költö helyis Sz keresz tulajdo díjtal eng hitközség 1817 óge homlok templ építet közbirtoko támogatásá a fo adomán segít templomépít hozzáé g stí oszlopcsa kés alko templ 1 renovál ál 8- m földre megrongá anny bontot kataszt templomép fela állít hitközsé amel ak eln Sz G indít akc D J vezetés bizotts alakítot a nagyar orsz gyűj kezd eredménn templomép gon kötö 1 Pl Jó elnök a mű elöljárós ki világhá m valósíth terv 1920 Szé ke hitkö él val kultur akció tekinté mérete növ épí ala v megoldá ju G B Jó kés eln szi e felada szente buzgalmu 1928 építőbizotts al hitkö G

1351

CÍ Nagy

SZÓ zsi különb való lakós b zsi lap zsid Valam házal kalmárkod foglalko ki F Má ü letele tar E évtized fennm oki köve elöljá em St J Bu szá nyersterménykeres Fleisc Áb Bu szá baromfikeres Rot Zsámb odaszárm vaskeres Reichl H Kecskem odaszárm Sch Ábr rend hi ke 17 te jegyző sze am E előimá t szerkesz gyüle t esz for gy tart ré valláserkö ré egyházgazd rendelkezé tarta szabály alko R választ M F személy Ne szere v lak kezd tol jóind zsidós sze Kezd z megtelepe en hat z beleegye K természe korlátoz egyet korlá megs la gyarapo 1846-4 l száml ö zse haz zse sz szol Foglalko ip keres ka kézimu zsi i ingatlansz jo z z mindazon v zálogj keres ismer szerepelte háztulajdono nev zsellé mun valószí iparossegé ér ima hagy sz Lili 11 h imaállv megva K i ka épül költ helyi S keres tulajd díjta en hitközsé 181 óg homlo temp építe közbirtok támogatás f adomá segí templomépí hozzá st oszlopcs ké alk temp renová á 8 földr megrong ann bonto katasz templomé fel állí hitközs ame a el S indí ak vezeté bizott alakíto nagya ors gyű kez eredmén templomé go köt P J elnö m elöljáró k világh valósít ter 192 Sz k hitk é va kultu akci tekint méret nö ép al megold j J ké el sz felad szent buzgalm 192 építőbizott a hitk