13519.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: elnökletével, majd 1925 febr. 10. Rosenfeld Gyula vezetésével szűkebb körű bizottságot küldött. Ebbe Hercz Hermannt, Fischer Hugót, Fehér Samut, Frank Jenőt, Neu Jakabot, Kalmár Lajost és Meller Endrét delegálták, a templomépítési pénztárnoki tisztségre pedig Kertész Gyulát választották meg. Nagy erővel indult most meg a gyűjtés melyet a Benedek és Neu cég (Benedek József Benedek Sándor, Benedek László, Benedek György) Neu Gyula, Neu István és Neu László) nyitott meg 50,000 darab téglával. Neu Judás és fiat 10,000. Révész Lajos 6000, özv. Plager Gyulané 2000, Révész Dezső 2000, Silberstein Dávid 1000 téglát, Hetényi Géza cementlapokat, Kerekes Sándor cementet adományozott, Grünhut István és Glücksmann Hermann díjtalan fuvarozást vállaltak. Az új templom tervét Molnár Lajos N.-i mérnök készítette, az építést Szarvas György építész vezette. Nemes verseny indult meg a hitközség tagjai között, hogy az áldozatkészségben senki vissza ne maradjon. Gál Lajos, a N-ön lakó Geiringer Adolf vállalkozó fia a teljes üvegezést és üvegezési munkálatokat ajánlotta fel a templom számára. Benedek József és családja, a Chevra Kadisa, Dezső János és neje, Fenyves István és neje, Fenyves János és neje, Fenyves Pál és neje, Fischer Hugó és neje, Grosz Sámuel Sándor és neje, özv. Grünhut Józsefné és fia, Grünhut István, Grünhut Márkus és neje, Hercz Hermann és neje, Hetényi Géza és neje, Kalmár Lajos és neje. Nádas Sándor, Neu Gyula és neje, Neu Jakab és neje, Papp Jenő és neje, Rosenfeld Gyula és neje, Rothbaum Árpád és neje, Steinfeld Gyula és neje és Somló Imre ablakokat adományoztak. A főbejárati ajtót Glücksmann Hermann készítette. A többi ajtót adományozták: Benedek György, Fehér Samú, ifj. Fleischman Jakab, Glücksmann József Goldberger Dávid, Gonda Ferenc, Holländer Dávid, Kollársz testvérek, Rácz Sándor Budapest, Schiffer Márton, Schwarz Pál, Silberstein Dávid, Szántó Adolf Balatonfüred, Székely Pál, özv. Weisz Mihályné, Weisz Rezső, Weisz Sándor. A homlokzaton levő márványtábla Weinberger Jakab ajándéka, a frigyszekrény és oltár-térítő Klein Regináé, aki áldozatkészségben a legelsők között áll. A Nőegylet vigalmakat rendezett a templomépítés céljaira és tőkéjét is kamatmentesen bocsátotta a hitközség rendelkezésére. Maga a hitközség 100.000,000 K-s kölcsönt vett fel és ezzel végleg biztosította az építkezést. A vallásos áldozatkészség jellemezte fejlődésének más korszakaiban is a hitközséget. 1845-ben megalapítja az elemi iskolát, amely ma 35 tanulót nevel. A Nőegylet 1866. létesült. Fejlődésének tetőpontját a múlt század 90-es éveiben érte el, amikor 900 lelket számlált. Ma jelentékeny visszaesésben van, mert 158 családban 600 lelket számlál 186 adófizetővel. Ezek között 6 gazdálkodó, 95 kereskedő, 21 iparos, 7 ügyvéd, 6 orvos, 2 más szabadpályán, 3 köztisztviselő, 20 magántisztviselő, 1 tanító, 30 magánzó, 2 munkás. Többen jelentős szerepet játszanak a város és környék gazdasági életében és jelentékenyen előmozdították a gyümölcs-, borharomfi- és tojáskivitelt, ami országos szempontból is fontos, főleg pedig a munkáskérdés


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3519. címszó a lexikon => 632. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13519.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: elnökletével, majd 1925 febr. 10. Rosenfeld Gyula vezetésével szűkebb körű bizottságot küldött. Ebbe Hercz Hermannt, Fischer Hugót, Fehér Samut, Frank Jenőt, Neu Jakabot, Kalmár Lajost és Meller Endrét delegálták, a templomépítési pénztárnoki tisztségre pedig Kertész Gyulát választották meg. Nagy erővel indult most meg a gyűjtés melyet a Benedek és Neu cég Benedek József Benedek Sándor, Benedek László, Benedek György Neu Gyula, Neu István és Neu László nyitott meg 50,000 darab téglával. Neu Judás és fiat 10,000. Révész Lajos 6000, özv. Plager Gyulané 2000, Révész Dezső 2000, Silberstein Dávid 1000 téglát, Hetényi Géza cementlapokat, Kerekes Sándor cementet adományozott, Grünhut István és Glücksmann Hermann díjtalan fuvarozást vállaltak. Az új templom tervét Molnár Lajos N.-i mérnök készítette, az építést Szarvas György építész vezette. Nemes verseny indult meg a hitközség tagjai között, hogy az áldozatkészségben senki vissza ne maradjon. Gál Lajos, a N-ön lakó Geiringer Adolf vállalkozó fia a teljes üvegezést és üvegezési munkálatokat ajánlotta fel a templom számára. Benedek József és családja, a Chevra Kadisa, Dezső János és neje, Fenyves István és neje, Fenyves János és neje, Fenyves Pál és neje, Fischer Hugó és neje, Grosz Sámuel Sándor és neje, özv. Grünhut Józsefné és fia, Grünhut István, Grünhut Márkus és neje, Hercz Hermann és neje, Hetényi Géza és neje, Kalmár Lajos és neje. Nádas Sándor, Neu Gyula és neje, Neu Jakab és neje, Papp Jenő és neje, Rosenfeld Gyula és neje, Rothbaum Árpád és neje, Steinfeld Gyula és neje és Somló Imre ablakokat adományoztak. A főbejárati ajtót Glücksmann Hermann készítette. A többi ajtót adományozták: Benedek György, Fehér Samú, ifj. Fleischman Jakab, Glücksmann József Goldberger Dávid, Gonda Ferenc, Holländer Dávid, Kollársz testvérek, Rácz Sándor Budapest, Schiffer Márton, Schwarz Pál, Silberstein Dávid, Szántó Adolf Balatonfüred, Székely Pál, özv. Weisz Mihályné, Weisz Rezső, Weisz Sándor. A homlokzaton levő márványtábla Weinberger Jakab ajándéka, a frigyszekrény és oltár-térítő Klein Regináé, aki áldozatkészségben a legelsők között áll. A Nőegylet vigalmakat rendezett a templomépítés céljaira és tőkéjét is kamatmentesen bocsátotta a hitközség rendelkezésére. Maga a hitközség 100.000,000 K-s kölcsönt vett fel és ezzel végleg biztosította az építkezést. A vallásos áldozatkészség jellemezte fejlődésének más korszakaiban is a hitközséget. 1845-ben megalapítja az elemi iskolát, amely ma 35 tanulót nevel. A Nőegylet 1866. létesült. Fejlődésének tetőpontját a múlt század 90-es éveiben érte el, amikor 900 lelket számlált. Ma jelentékeny visszaesésben van, mert 158 családban 600 lelket számlál 186 adófizetővel. Ezek között 6 gazdálkodó, 95 kereskedő, 21 iparos, 7 ügyvéd, 6 orvos, 2 más szabadpályán, 3 köztisztviselő, 20 magántisztviselő, 1 tanító, 30 magánzó, 2 munkás. Többen jelentős szerepet játszanak a város és környék gazdasági életében és jelentékenyen előmozdították a gyümölcs-, borharomfi- és tojáskivitelt, ami országos szempontból is fontos, főleg pedig a munkáskérdés

13519.ht

CÍMSZÓ Nagykőrö

SZÓCIKK elnökletével maj 192 febr 10 Rosenfel Gyul vezetéséve szűkeb kör bizottságo küldött Ebb Herc Hermannt Fische Hugót Fehé Samut Fran Jenőt Ne Jakabot Kalmá Lajos é Melle Endré delegálták templomépítés pénztárnok tisztségr pedi Kertés Gyulá választottá meg Nag erőve indul mos me gyűjté melye Benede é Ne cé Benede Józse Benede Sándor Benede László Benede Györg Ne Gyula Ne Istvá é Ne Lászl nyitot me 50,00 dara téglával Ne Judá é fia 10,000 Révés Lajo 6000 özv Plage Gyulan 2000 Révés Dezs 2000 Silberstei Dávi 100 téglát Hetény Géz cementlapokat Kereke Sándo cemente adományozott Grünhu Istvá é Glücksman Herman díjtala fuvarozás vállaltak A ú templo tervé Molná Lajo N.- mérnö készítette a építés Szarva Györg építés vezette Neme versen indul me hitközsé tagja között hog a áldozatkészségbe senk vissz n maradjon Gá Lajos N-ö lak Geiringe Adol vállalkoz fi telje üvegezés é üvegezés munkálatoka ajánlott fe templo számára Benede Józse é családja Chevr Kadisa Dezs Jáno é neje Fenyve Istvá é neje Fenyve Jáno é neje Fenyve Pá é neje Fische Hug é neje Gros Sámue Sándo é neje özv Grünhu Józsefn é fia Grünhu István Grünhu Márku é neje Herc Herman é neje Hetény Géz é neje Kalmá Lajo é neje Náda Sándor Ne Gyul é neje Ne Jaka é neje Pap Jen é neje Rosenfel Gyul é neje Rothbau Árpá é neje Steinfel Gyul é nej é Soml Imr ablakoka adományoztak főbejárat ajtó Glücksman Herman készítette több ajtó adományozták Benede György Fehé Samú ifj Fleischma Jakab Glücksman Józse Goldberge Dávid Gond Ferenc Hollände Dávid Kollárs testvérek Rác Sándo Budapest Schiffe Márton Schwar Pál Silberstei Dávid Szánt Adol Balatonfüred Székel Pál özv Weis Mihályné Weis Rezső Weis Sándor homlokzato lev márványtábl Weinberge Jaka ajándéka frigyszekrén é oltár-térít Klei Regináé ak áldozatkészségbe legelső közöt áll Nőegyle vigalmaka rendezet templomépíté céljair é tőkéjé i kamatmentese bocsátott hitközsé rendelkezésére Mag hitközsé 100.000,00 K- kölcsön vet fe é ezze végle biztosított a építkezést valláso áldozatkészsé jellemezt fejlődéséne má korszakaiba i hitközséget 1845-be megalapítj a elem iskolát amel m 3 tanuló nevel Nőegyle 1866 létesült Fejlődéséne tetőpontjá múl száza 90-e éveibe ért el amiko 90 lelke számlált M jelentéken visszaesésbe van mer 15 családba 60 lelke számlá 18 adófizetővel Eze közöt gazdálkodó 9 kereskedő 2 iparos ügyvéd orvos má szabadpályán köztisztviselő 2 magántisztviselő tanító 3 magánzó munkás Többe jelentő szerepe játszana váro é környé gazdaság életébe é jelentékenye előmozdítottá gyümölcs- borharomfi é tojáskivitelt am országo szempontbó i fontos főle pedi munkáskérdé

13519.h

CÍMSZ Nagykőr

SZÓCIK elnökletéve ma 19 feb 1 Rosenfe Gyu vezetésév szűke kö bizottság küldöt Eb Her Hermann Fisch Hugó Feh Samu Fra Jenő N Jakabo Kalm Lajo Mell Endr delegáltá templomépíté pénztárno tisztség ped Kerté Gyul választott me Na erőv indu mo m gyűjt mely Bened N c Bened Józs Bened Sándo Bened Lászl Bened Györ N Gyul N Istv N Lász nyito m 50,0 dar tégláva N Jud fi 10,00 Révé Laj 600 öz Plag Gyula 200 Révé Dez 200 Silberste Dáv 10 téglá Hetén Gé cementlapoka Kerek Sánd cement adományozot Grünh Istv Glücksma Herma díjtal fuvarozá vállalta templ terv Moln Laj N. mérn készített építé Szarv Györ építé vezett Nem verse indu m hitközs tagj közöt ho áldozatkészségb sen viss maradjo G Lajo N- la Geiring Ado vállalko f telj üvegezé üvegezé munkálatok ajánlot f templ számár Bened Józs családj Chev Kadis Dez Ján nej Fenyv Istv nej Fenyv Ján nej Fenyv P nej Fisch Hu nej Gro Sámu Sánd nej öz Grünh József fi Grünh Istvá Grünh Márk nej Her Herma nej Hetén Gé nej Kalm Laj nej Nád Sándo N Gyu nej N Jak nej Pa Je nej Rosenfe Gyu nej Rothba Árp nej Steinfe Gyu ne Som Im ablakok adományozta főbejára ajt Glücksma Herma készített töb ajt adományoztá Bened Györg Feh Sam if Fleischm Jaka Glücksma Józs Goldberg Dávi Gon Feren Holländ Dávi Kollár testvére Rá Sánd Budapes Schiff Márto Schwa Pá Silberste Dávi Szán Ado Balatonfüre Széke Pá öz Wei Mihályn Wei Rezs Wei Sándo homlokzat le márványtáb Weinberg Jak ajándék frigyszekré oltár-térí Kle Reginá a áldozatkészségb legels közö ál Nőegyl vigalmak rendeze templomépít céljai tőkéj kamatmentes bocsátot hitközs rendelkezésér Ma hitközs 100.000,0 K kölcsö ve f ezz végl biztosítot építkezés vallás áldozatkészs jellemez fejlődésén m korszakaib hitközsége 1845-b megalapít ele iskolá ame tanul neve Nőegyl 186 létesül Fejlődésén tetőpontj mú száz 90- éveib ér e amik 9 lelk számlál jelentéke visszaesésb va me 1 családb 6 lelk száml 1 adófizetőve Ez közö gazdálkod keresked iparo ügyvé orvo m szabadpályá köztisztvisel magántisztvisel tanít magánz munká Több jelent szerep játszan vár körny gazdasá életéb jelentékeny előmozdított gyümölcs borharomf tojáskivitel a ország szempontb fonto fől ped munkáskérd

13519.

CÍMS Nagykő

SZÓCI elnökletév m 1 fe Rosenf Gy vezetésé szűk k bizottsá küldö E He Herman Fisc Hug Fe Sam Fr Jen Jakab Kal Laj Mel End delegált templomépít pénztárn tisztsé pe Kert Gyu választot m N erő ind m gyűj mel Bene Bene Józ Bene Sánd Bene Lász Bene Gyö Gyu Ist Lás nyit 50, da tégláv Ju f 10,0 Rév La 60 ö Pla Gyul 20 Rév De 20 Silberst Dá 1 tégl Heté G cementlapok Kere Sán cemen adományozo Grün Ist Glücksm Herm díjta fuvaroz vállalt temp ter Mol La N mér készítet épít Szar Gyö épít vezet Ne vers ind hitköz tag közö h áldozatkészség se vis maradj Laj N l Geirin Ad vállalk tel üvegez üvegez munkálato ajánlo temp számá Bene Józ család Che Kadi De Já ne Feny Ist ne Feny Já ne Feny ne Fisc H ne Gr Sám Sán ne ö Grün Józse f Grün Istv Grün Már ne He Herm ne Heté G ne Kal La ne Ná Sánd Gy ne Ja ne P J ne Rosenf Gy ne Rothb Ár ne Steinf Gy n So I ablako adományozt főbejár aj Glücksm Herm készítet tö aj adományozt Bene Györ Fe Sa i Fleisch Jak Glücksm Józ Goldber Dáv Go Fere Hollän Dáv Kollá testvér R Sán Budape Schif Márt Schw P Silberst Dáv Szá Ad Balatonfür Szék P ö We Mihály We Rez We Sánd homlokza l márványtá Weinber Ja ajándé frigyszekr oltár-tér Kl Regin áldozatkészség legel köz á Nőegy vigalma rendez templomépí célja tőké kamatmente bocsáto hitköz rendelkezésé M hitköz 100.000, kölcs v ez vég biztosíto építkezé vallá áldozatkész jelleme fejlődésé korszakai hitközség 1845- megalapí el iskol am tanu nev Nőegy 18 létesü Fejlődésé tetőpont m szá 90 évei é ami lel számlá jelenték visszaesés v m család lel szám adófizetőv E köz gazdálko kereske ipar ügyv orv szabadpály köztisztvise magántisztvise taní magán munk Töb jelen szere játsza vá körn gazdas életé jelentéken előmozdítot gyümölc borharom tojáskivite orszá szempont font fő pe munkáskér

13519

CÍM Nagyk

SZÓC elnökleté f Rosen G vezetés szű bizotts küld H Herma Fis Hu F Sa F Je Jaka Ka La Me En delegál templomépí pénztár tiszts p Ker Gy választo er in gyű me Ben Ben Jó Ben Sán Ben Lás Ben Gy Gy Is Lá nyi 50 d téglá J 10, Ré L 6 Pl Gyu 2 Ré D 2 Silbers D tég Het cementlapo Ker Sá ceme adományoz Grü Is Glücks Her díjt fuvaro vállal tem te Mo L mé készíte épí Sza Gy épí veze N ver in hitkö ta köz áldozatkészsé s vi marad La Geiri A vállal te üvege üvege munkálat ajánl tem szám Ben Jó csalá Ch Kad D J n Fen Is n Fen J n Fen n Fis n G Sá Sá n Grü Józs Grü Ist Grü Má n H Her n Het n Ka L n N Sán G n J n n Rosen G n Roth Á n Stein G S ablak adományoz főbejá a Glücks Her készíte t a adományoz Ben Gyö F S Fleisc Ja Glücks Jó Goldbe Dá G Fer Hollä Dá Koll testvé Sá Budap Schi Már Sch Silbers Dá Sz A Balatonfü Szé W Mihál W Re W Sán homlokz márványt Weinbe J ajánd frigyszek oltár-té K Regi áldozatkészsé lege kö Nőeg vigalm rende templomép célj tők kamatment bocsát hitkö rendelkezés hitkö 100.000 kölc e vé biztosít építkez vall áldozatkés jellem fejlődés korszaka hitközsé 1845 megalap e isko a tan ne Nőeg 1 létes Fejlődés tetőpon sz 9 éve am le száml jelenté visszaesé csalá le szá adófizető kö gazdálk keresk ipa ügy or szabadpál köztisztvis magántisztvis tan magá mun Tö jele szer játsz v kör gazda élet jelentéke előmozdíto gyümöl borharo tojáskivit orsz szempon fon f p munkáské

1351

CÍ Nagy

SZÓ elnöklet Rose vezeté sz bizott kül Herm Fi H S J Jak K L M E delegá templomép pénztá tiszt Ke G választ e i gy m Be Be J Be Sá Be Lá Be G G I L ny 5 tégl 10 R P Gy R Silber té He cementlap Ke S cem adományo Gr I Glück He díj fuvar válla te t M m készít ép Sz G ép vez ve i hitk t kö áldozatkészs v mara L Geir válla t üveg üveg munkála aján te szá Be J csal C Ka Fe I Fe Fe Fi S S Gr Józ Gr Is Gr M He He K Sá Rose Rot Stei abla adományo főbej Glück He készít adományo Be Gy Fleis J Glück J Goldb D Fe Holl D Kol testv S Buda Sch Má Sc Silber D S Balatonf Sz Mihá R Sá homlok márvány Weinb aján frigysze oltár-t Reg áldozatkészs leg k Nőe vigal rend templomé cél tő kamatmen bocsá hitk rendelkezé hitk 100.00 köl v biztosí építke val áldozatké jelle fejlődé korszak hitközs 184 megala isk ta n Nőe léte Fejlődé tetőpo s év a l szám jelent visszaes csal l sz adófizet k gazdál keres ip üg o szabadpá köztisztvi magántisztvi ta mag mu T jel sze játs kö gazd éle jelenték előmozdít gyümö borhar tojáskivi ors szempo fo munkásk