13520.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: szempontjából, mert bőséges munkahelyet teremtettek és ezzel leenyhítették a fenyegető munkanélküliséget. Benedek József és fiai gyümölcs-, baromfi és tojáskiviteli üzemükben 6 tisztviselőt és 250 munkást, Neu Gyula és fiai baromfi-kiviteli üzletükben 6 tisztviselőt és 150-200 munkást foglalkoztatnak. Plager és társai téglagyárat, (25 - 50 munkás), Rosenfeld Soma (Rosenfeld testvérek) gyümölcs és borkiviteli céget (6 tisztviselő, 60 munkás), Steinfeld Gyula (Steinfeld Gyula és fia) gyümölcs- és baromfikiviteli üzemet (10-80 munkás), Neu Jakab és fia gabonaexport céget, Herzmann Dezső baromfi-, tojás- és gyümölcskiviteli üzletet létesített. A világháborúban 124 tagja vett részt, 19 hősi halált halt. 1927-28-ban hitközség költségvetése, 17,606 P.-re rúgott, amelyből a hitközség hitéleti célokra 5232 P-t, filantropikus célokra 245 és szociális célokra 248 P-t fordított. Á régi alapítványok elértéktelenedtek, az újabbakat a Szentegylet és a Nőegylet kezeli. A hitközség vezetősége: Benedek György elnök, Kun Márton alelnök, Rothbaum Árpád pénztárnok, Steinfeld Gyula, Goldberger Dávid Fehér Samu gondnokok, Grosz Sándor ellenőr, Rosenfeld Gyula iskolaszéki elnök, Székely Béla a Szentegylet elnöke, Neu Jakabné a Nőegylet elnöke, Grosz Dávid rabbi helyettes, Salamon Samu jegyző, Bramfeld Ferenc kántor.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3520. címszó a lexikon => 633. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13520.htm

CÍMSZÓ: Nagykőrös

SZÓCIKK: szempontjából, mert bőséges munkahelyet teremtettek és ezzel leenyhítették a fenyegető munkanélküliséget. Benedek József és fiai gyümölcs-, baromfi és tojáskiviteli üzemükben 6 tisztviselőt és 250 munkást, Neu Gyula és fiai baromfi-kiviteli üzletükben 6 tisztviselőt és 150-200 munkást foglalkoztatnak. Plager és társai téglagyárat, 25 - 50 munkás , Rosenfeld Soma Rosenfeld testvérek gyümölcs és borkiviteli céget 6 tisztviselő, 60 munkás , Steinfeld Gyula Steinfeld Gyula és fia gyümölcs- és baromfikiviteli üzemet 10-80 munkás , Neu Jakab és fia gabonaexport céget, Herzmann Dezső baromfi-, tojás- és gyümölcskiviteli üzletet létesített. A világháborúban 124 tagja vett részt, 19 hősi halált halt. 1927-28-ban hitközség költségvetése, 17,606 P.-re rúgott, amelyből a hitközség hitéleti célokra 5232 P-t, filantropikus célokra 245 és szociális célokra 248 P-t fordított. Á régi alapítványok elértéktelenedtek, az újabbakat a Szentegylet és a Nőegylet kezeli. A hitközség vezetősége: Benedek György elnök, Kun Márton alelnök, Rothbaum Árpád pénztárnok, Steinfeld Gyula, Goldberger Dávid Fehér Samu gondnokok, Grosz Sándor ellenőr, Rosenfeld Gyula iskolaszéki elnök, Székely Béla a Szentegylet elnöke, Neu Jakabné a Nőegylet elnöke, Grosz Dávid rabbi helyettes, Salamon Samu jegyző, Bramfeld Ferenc kántor.

13520.ht

CÍMSZÓ Nagykőrö

SZÓCIKK szempontjából mer bősége munkahelye teremtette é ezze leenyhítetté fenyeget munkanélküliséget Benede Józse é fia gyümölcs- baromf é tojáskivitel üzemükbe tisztviselő é 25 munkást Ne Gyul é fia baromfi-kivitel üzletükbe tisztviselő é 150-20 munkás foglalkoztatnak Plage é társa téglagyárat 2 5 munká Rosenfel Som Rosenfel testvére gyümölc é borkivitel cége tisztviselő 6 munká Steinfel Gyul Steinfel Gyul é fi gyümölcs é baromfikivitel üzeme 10-8 munká Ne Jaka é fi gabonaexpor céget Herzman Dezs baromfi- tojás é gyümölcskivitel üzlete létesített világháborúba 12 tagj vet részt 1 hős halál halt 1927-28-ba hitközsé költségvetése 17,60 P.-r rúgott amelybő hitközsé hitélet célokr 523 P-t filantropiku célokr 24 é szociáli célokr 24 P- fordított rég alapítványo elértéktelenedtek a újabbaka Szentegyle é Nőegyle kezeli hitközsé vezetősége Benede Györg elnök Ku Márto alelnök Rothbau Árpá pénztárnok Steinfel Gyula Goldberge Dávi Fehé Sam gondnokok Gros Sándo ellenőr Rosenfel Gyul iskolaszék elnök Székel Bél Szentegyle elnöke Ne Jakabn Nőegyle elnöke Gros Dávi rabb helyettes Salamo Sam jegyző Bramfel Feren kántor

13520.h

CÍMSZ Nagykőr

SZÓCIK szempontjábó me bőség munkahely teremtett ezz leenyhített fenyege munkanélkülisége Bened Józs fi gyümölcs barom tojáskivite üzemükb tisztvisel 2 munkás N Gyu fi baromfi-kivite üzletükb tisztvisel 150-2 munká foglalkoztatna Plag társ téglagyára munk Rosenfe So Rosenfe testvér gyümöl borkivite cég tisztvisel munk Steinfe Gyu Steinfe Gyu f gyümölc baromfikivite üzem 10- munk N Jak f gabonaexpo cége Herzma Dez baromfi tojá gyümölcskivite üzlet létesítet világháborúb 1 tag ve rész hő halá hal 1927-28-b hitközs költségvetés 17,6 P.- rúgot amelyb hitközs hitéle célok 52 P- filantropik célok 2 szociál célok 2 P fordítot ré alapítvány elértéktelenedte újabbak Szentegyl Nőegyl kezel hitközs vezetőség Bened Györ elnö K Márt alelnö Rothba Árp pénztárno Steinfe Gyul Goldberg Dáv Feh Sa gondnoko Gro Sánd ellenő Rosenfe Gyu iskolaszé elnö Széke Bé Szentegyl elnök N Jakab Nőegyl elnök Gro Dáv rab helyette Salam Sa jegyz Bramfe Fere kánto

13520.

CÍMS Nagykő

SZÓCI szempontjáb m bősé munkahel teremtet ez leenyhítet fenyeg munkanélküliség Bene Józ f gyümölc baro tojáskivit üzemük tisztvise munká Gy f baromfi-kivit üzletük tisztvise 150- munk foglalkoztatn Pla tár téglagyár mun Rosenf S Rosenf testvé gyümö borkivit cé tisztvise mun Steinf Gy Steinf Gy gyümöl baromfikivit üze 10 mun Ja gabonaexp cég Herzm De baromf toj gyümölcskivit üzle létesíte világháború ta v rés h hal ha 1927-28- hitköz költségveté 17, P. rúgo amely hitköz hitél célo 5 P filantropi célo szociá célo fordíto r alapítván elértéktelenedt újabba Szentegy Nőegy keze hitköz vezetősé Bene Gyö eln Már aleln Rothb Ár pénztárn Steinf Gyu Goldber Dá Fe S gondnok Gr Sán ellen Rosenf Gy iskolasz eln Szék B Szentegy elnö Jaka Nőegy elnö Gr Dá ra helyett Sala S jegy Bramf Fer kánt

13520

CÍM Nagyk

SZÓC szempontjá bős munkahe teremte e leenyhíte fenye munkanélkülisé Ben Jó gyümöl bar tojáskivi üzemü tisztvis munk G baromfi-kivi üzletü tisztvis 150 mun foglalkoztat Pl tá téglagyá mu Rosen Rosen testv gyüm borkivi c tisztvis mu Stein G Stein G gyümö baromfikivi üz 1 mu J gabonaex cé Herz D barom to gyümölcskivi üzl létesít világhábor t ré ha h 1927-28 hitkö költségvet 17 P rúg amel hitkö hité cél filantrop cél szoci cél fordít alapítvá elértéktelened újabb Szenteg Nőeg kez hitkö vezetős Ben Gy el Má alel Roth Á pénztár Stein Gy Goldbe D F gondno G Sá elle Rosen G iskolas el Szé Szenteg eln Jak Nőeg eln G D r helyet Sal jeg Bram Fe kán

1352

CÍ Nagy

SZÓ szempontj bő munkah teremt leenyhít feny munkanélkülis Be J gyümö ba tojáskiv üzem tisztvi mun baromfi-kiv üzlet tisztvi 15 mu foglalkozta P t téglagy m Rose Rose test gyü borkiv tisztvi m Stei Stei gyüm baromfikiv ü m gabonae c Her baro t gyümölcskiv üz létesí világhábo r h 1927-2 hitk költségve 1 rú ame hitk hit cé filantro cé szoc cé fordí alapítv elértéktelene újab Szente Nőe ke hitk vezető Be G e M ale Rot pénztá Stei G Goldb gondn S ell Rose iskola e Sz Szente el Ja Nőe el helye Sa je Bra F ká