13521.htm

CÍMSZÓ: Nagymagyar

SZÓCIKK: Nagymagyar (Velky Magendorf, Cs.-Szl.), kisk. Pozsony vm. 1325 lak. A zsidó hitközség 1700 körül alakult. Az első rabbi, akiről tudomásunk van a nagyhírű Löw Jeremiás (l. o.), Neuschatz Lipót, Komorn Móse, Schnider N., Faunfeder Simon, Katz Moses, Brach Saul, Buxbaum Josua és Brach Náthán követték őt a rabbiszékben. 1778-ban építették a templomot, míg a Besz-Hamidras csak 1888. épült. 1800-ban Löw Jeremiás megalapította a Talmud Tórát, amelynek 19 tanítványa van és Klein Mór hitoktató vezeti. Ugyanakkor alakult a Chevra Kadisa. 1860-ban elemi iskolát alapítottak, amely Löwi Ferenc tanító vezetése mellett 35 tanítvánnyal működik. 1888-ban Katz Mór rabbi jesivát létesített, amely Brach Saul idejében nagyhírűvé vált. 1900-ban Brach Saul rabbi Ec-Chajim jótékonysági egyesületet hozott létre. 1918. a tóratanulás és a hithűség kimélyítése céljából az ifjúság megalakította a Tiferesz Bachurim egyletet. A következő alapítványokat kezeli a hitközség: Steiner (1880) kiházasítási alap, Ehrenfeld Lipót (1900) jótékonyság gyakorlására, Ehrenfeld Sándor (1908) Talmud Tóra támogatására. A háború alatt népkonyhát tartott fenn a hitközség. 28-an teljesítettek katonai szolgálatot, akik közül 4 hősi halált halt. A hitközség orthodox alapon áll. 58 családban 120 lelket számlál. A hozzátartozó környékbeli tagokkal együtt 72 adófizető tagja van. Foglalkozásuk: 35 katona, 26 kereskedő, 8 iparos, 4 gazdálkodó, 3 magántisztviselő, 2 tanító, 1 orvos és 1 magánzó. 1 munkanélküli és 5 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 85-40,000 ?k. Mai vezetősége: Brach Náthán főrabbi, Blau Jakab elnök, Ehrenfeld Ignác és Schwartz Simon alelnökök, Weinberger L. és Ehrenthal József pénztárnokok, Klein Mór és Blum Ignác templomgondnokok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3521. címszó a lexikon => 633. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13521.htm

CÍMSZÓ: Nagymagyar

SZÓCIKK: Nagymagyar Velky Magendorf, Cs.-Szl. , kisk. Pozsony vm. 1325 lak. A zsidó hitközség 1700 körül alakult. Az első rabbi, akiről tudomásunk van a nagyhírű Löw Jeremiás l. o. , Neuschatz Lipót, Komorn Móse, Schnider N., Faunfeder Simon, Katz Moses, Brach Saul, Buxbaum Josua és Brach Náthán követték őt a rabbiszékben. 1778-ban építették a templomot, míg a Besz-Hamidras csak 1888. épült. 1800-ban Löw Jeremiás megalapította a Talmud Tórát, amelynek 19 tanítványa van és Klein Mór hitoktató vezeti. Ugyanakkor alakult a Chevra Kadisa. 1860-ban elemi iskolát alapítottak, amely Löwi Ferenc tanító vezetése mellett 35 tanítvánnyal működik. 1888-ban Katz Mór rabbi jesivát létesített, amely Brach Saul idejében nagyhírűvé vált. 1900-ban Brach Saul rabbi Ec-Chajim jótékonysági egyesületet hozott létre. 1918. a tóratanulás és a hithűség kimélyítése céljából az ifjúság megalakította a Tiferesz Bachurim egyletet. A következő alapítványokat kezeli a hitközség: Steiner 1880 kiházasítási alap, Ehrenfeld Lipót 1900 jótékonyság gyakorlására, Ehrenfeld Sándor 1908 Talmud Tóra támogatására. A háború alatt népkonyhát tartott fenn a hitközség. 28-an teljesítettek katonai szolgálatot, akik közül 4 hősi halált halt. A hitközség orthodox alapon áll. 58 családban 120 lelket számlál. A hozzátartozó környékbeli tagokkal együtt 72 adófizető tagja van. Foglalkozásuk: 35 katona, 26 kereskedő, 8 iparos, 4 gazdálkodó, 3 magántisztviselő, 2 tanító, 1 orvos és 1 magánzó. 1 munkanélküli és 5 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 85-40,000 ?k. Mai vezetősége: Brach Náthán főrabbi, Blau Jakab elnök, Ehrenfeld Ignác és Schwartz Simon alelnökök, Weinberger L. és Ehrenthal József pénztárnokok, Klein Mór és Blum Ignác templomgondnokok.

13521.ht

CÍMSZÓ Nagymagya

SZÓCIKK Nagymagya Velk Magendorf Cs.-Szl kisk Pozson vm 132 lak zsid hitközsé 170 körü alakult A els rabbi akirő tudomásun va nagyhír Lö Jeremiá l o Neuschat Lipót Komor Móse Schnide N. Faunfede Simon Kat Moses Brac Saul Buxbau Josu é Brac Náthá követté ő rabbiszékben 1778-ba építetté templomot mí Besz-Hamidra csa 1888 épült 1800-ba Lö Jeremiá megalapított Talmu Tórát amelyne 1 tanítvány va é Klei Mó hitoktat vezeti Ugyanakko alakul Chevr Kadisa 1860-ba elem iskolá alapítottak amel Löw Feren tanít vezetés mellet 3 tanítvánnya működik 1888-ba Kat Mó rabb jesivá létesített amel Brac Sau idejébe nagyhírűv vált 1900-ba Brac Sau rabb Ec-Chaji jótékonyság egyesülete hozot létre 1918 tóratanulá é hithűsé kimélyítés céljábó a ifjúsá megalakított Tiferes Bachuri egyletet következ alapítványoka kezel hitközség Steine 188 kiházasítás alap Ehrenfel Lipó 190 jótékonysá gyakorlására Ehrenfel Sándo 190 Talmu Tór támogatására hábor alat népkonyhá tartot fen hitközség 28-a teljesítette katona szolgálatot aki közü hős halál halt hitközsé orthodo alapo áll 5 családba 12 lelke számlál hozzátartoz környékbel tagokka együt 7 adófizet tagj van Foglalkozásuk 3 katona 2 kereskedő iparos gazdálkodó magántisztviselő tanító orvo é magánzó munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 85-40,00 ?k Ma vezetősége Brac Náthá főrabbi Bla Jaka elnök Ehrenfel Igná é Schwart Simo alelnökök Weinberge L é Ehrentha Józse pénztárnokok Klei Mó é Blu Igná templomgondnokok

13521.h

CÍMSZ Nagymagy

SZÓCIK Nagymagy Vel Magendor Cs.-Sz kis Pozso v 13 la zsi hitközs 17 kör alakul el rabb akir tudomásu v nagyhí L Jeremi Neuscha Lipó Komo Mós Schnid N Faunfed Simo Ka Mose Bra Sau Buxba Jos Bra Náth követt rabbiszékbe 1778-b épített templomo m Besz-Hamidr cs 188 épül 1800-b L Jeremi megalapítot Talm Tórá amelyn tanítván v Kle M hitokta vezet Ugyanakk alaku Chev Kadis 1860-b ele iskol alapította ame Lö Fere taní vezeté melle tanítvánny működi 1888-b Ka M rab jesiv létesítet ame Bra Sa idejéb nagyhírű vál 1900-b Bra Sa rab Ec-Chaj jótékonysá egyesület hozo létr 191 tóratanul hithűs kimélyíté céljáb ifjús megalakítot Tifere Bachur egylete követke alapítványok keze hitközsé Stein 18 kiházasítá ala Ehrenfe Lip 19 jótékonys gyakorlásár Ehrenfe Sánd 19 Talm Tó támogatásár hábo ala népkonyh tarto fe hitközsé 28- teljesített katon szolgálato ak köz hő halá hal hitközs orthod alap ál családb 1 lelk számlá hozzátarto környékbe tagokk együ adófize tag va Foglalkozásu katon keresked iparo gazdálkod magántisztvisel tanít orv magánz munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 85-40,0 ? M vezetőség Bra Náth főrabb Bl Jak elnö Ehrenfe Ign Schwar Sim alelnökö Weinberg Ehrenth Józs pénztárnoko Kle M Bl Ign templomgondnoko

13521.

CÍMS Nagymag

SZÓCI Nagymag Ve Magendo Cs.-S ki Pozs 1 l zs hitköz 1 kö alaku e rab aki tudomás nagyh Jerem Neusch Lip Kom Mó Schni Faunfe Sim K Mos Br Sa Buxb Jo Br Nát követ rabbiszékb 1778- építet templom Besz-Hamid c 18 épü 1800- Jerem megalapíto Tal Tór amely tanítvá Kl hitokt veze Ugyanak alak Che Kadi 1860- el isko alapított am L Fer tan vezet mell tanítvánn működ 1888- K ra jesi létesíte am Br S idejé nagyhír vá 1900- Br S ra Ec-Cha jótékonys egyesüle hoz lét 19 tóratanu hithű kimélyít céljá ifjú megalakíto Tifer Bachu egylet követk alapítványo kez hitközs Stei 1 kiházasít al Ehrenf Li 1 jótékony gyakorlásá Ehrenf Sán 1 Tal T támogatásá háb al népkony tart f hitközs 28 teljesítet kato szolgálat a kö h hal ha hitköz ortho ala á család lel száml hozzátart környékb tagok egy adófiz ta v Foglalkozás kato kereske ipar gazdálko magántisztvise taní or magán munkanélk közadakozás hitköz költségvet 85-40, vezetősé Br Nát főrab B Ja eln Ehrenf Ig Schwa Si alelnök Weinber Ehrent Józ pénztárnok Kl B Ig templomgondnok

13521

CÍM Nagyma

SZÓC Nagyma V Magend Cs.- k Poz z hitkö k alak ra ak tudomá nagy Jere Neusc Li Ko M Schn Faunf Si Mo B S Bux J B Ná köve rabbiszék 1778 építe templo Besz-Hami 1 ép 1800 Jere megalapít Ta Tó amel tanítv K hitok vez Ugyana ala Ch Kad 1860 e isk alapítot a Fe ta veze mel tanítván műkö 1888 r jes létesít a B idej nagyhí v 1900 B r Ec-Ch jótékony egyesül ho lé 1 tóratan hith kimélyí célj ifj megalakít Tife Bach egyle követ alapítvány ke hitköz Ste kiházasí a Ehren L jótékon gyakorlás Ehren Sá Ta támogatás há a népkon tar hitköz 2 teljesíte kat szolgála k ha h hitkö orth al csalá le szám hozzátar környék tago eg adófi t Foglalkozá kat keresk ipa gazdálk magántisztvis tan o magá munkanél közadakozá hitkö költségve 85-40 vezetős B Ná főra J el Ehren I Schw S alelnö Weinbe Ehren Jó pénztárno K I templomgondno

1352

CÍ Nagym

SZÓ Nagym Magen Cs. Po hitk ala r a tudom nag Jer Neus L K Sch Faun S M Bu N köv rabbiszé 177 épít templ Besz-Ham é 180 Jer megalapí T T ame tanít hito ve Ugyan al C Ka 186 is alapíto F t vez me tanítvá műk 188 je létesí ide nagyh 190 Ec-C jótékon egyesü h l tórata hit kimély cél if megalakí Tif Bac egyl köve alapítván k hitkö St kiházas Ehre jótéko gyakorlá Ehre S T támogatá h népko ta hitkö teljesít ka szolgál h hitk ort a csal l szá hozzáta környé tag e adóf Foglalkoz ka keres ip gazdál magántisztvi ta mag munkané közadakoz hitk költségv 85-4 vezető N főr e Ehre Sch aleln Weinb Ehre J pénztárn templomgondn