13524.htm

CÍMSZÓ: Nagymihályi zsinat

SZÓCIKK: "melynek folyamán Mannheimer bécsi hitszónok oly szakvéleményt adott, hogy a vallás egységes rabbanit a zsidóság és nincsenek benne vallási szekták. Ezen vélemény ellensúlyozására 121 konzervatív rabbi aláírásával nyilatkozat jelent meg, mely szerint igenis van külön orthodox zsidóság; az aláírók közül csak 36 rabbi volt külföldi, a többi 85 rabbi magyarországi volt. Újabb izgalmat hozott a Rabbiszeminárium alapításának kérdése. A kormány 1864 márc. 30-ra vegyes bizottságot hívott egybe Budára, melynek feladata volt az iskolaalap (l. o.) hovafordításáról, főleg pedig a rabbiszeminárium alapításáról tanácskozni. Erre a konzervatív tábor felségfolyamodványban kérelmezte a szeminárium felállítása tervének elejtését, azon indokkal, hogy az veszélyezteti a pozitív vallási törvényeket. A konzervatív part legbuzgóbb agitátora R. Hillel (Lichtenstein Hillel) szikszói rabbi volt, aki beutazta az országot és a haladás legcsekélyebb megmozdulása ellen agitált mindenütt. Tőle és a hozzá közelállóktól röpiratok jelentek meg, melyek minden zsidónak kötelességévé tették, hogy a neológoktól tartsák távol magúkat, mert ezek a zsidóság elpusztító). Végül is E. Hillel kezdeményezésére 1865 őszén Nagymihályon 24 konzervatív rabbi egybegyűlt és zsinati határozat - peszák-bész-din - gyanánt kimondta: 1. Tilos a zsargonon kívül más nyelven prédikálni. 2. Tilos templomban imádkozni, melynek nincs közepén az almemor. 3. Tilos a templomra tornyot építeni. 4. Tilos a funkcionáriusoknak ornátust viselni. 5. Tilos a női karzatra rácsozat helyett karfát alkalmazni. 6. Tilos a kórus énekét meghallgatni, vagy imájára áment mondani. 7. Tilos kórustemplomba még csak be is lépni, mert az rosszabb a pogányok templománál. 8. Tilos a templomban esketni. 9. Tilos bármely régi szokást megváltoztatni. A hajdani jeruzsálemi Nagy Zsinat mintájára a határozatot 71 konzervatív rabbi aláírta és minden hazai hitközségnek megküldte. Sok hitközség napirendre tért fölötte, de sok helyen még csak kiszélesítette a két ellenpárt között levő szakadékot, mely a kongresszus (l. o.) után már áthidalhatatlanná vált."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3524. címszó a lexikon => 634. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13524.htm

CÍMSZÓ: Nagymihályi zsinat

SZÓCIKK: melynek folyamán Mannheimer bécsi hitszónok oly szakvéleményt adott, hogy a vallás egységes rabbanit a zsidóság és nincsenek benne vallási szekták. Ezen vélemény ellensúlyozására 121 konzervatív rabbi aláírásával nyilatkozat jelent meg, mely szerint igenis van külön orthodox zsidóság; az aláírók közül csak 36 rabbi volt külföldi, a többi 85 rabbi magyarországi volt. Újabb izgalmat hozott a Rabbiszeminárium alapításának kérdése. A kormány 1864 márc. 30-ra vegyes bizottságot hívott egybe Budára, melynek feladata volt az iskolaalap l. o. hovafordításáról, főleg pedig a rabbiszeminárium alapításáról tanácskozni. Erre a konzervatív tábor felségfolyamodványban kérelmezte a szeminárium felállítása tervének elejtését, azon indokkal, hogy az veszélyezteti a pozitív vallási törvényeket. A konzervatív part legbuzgóbb agitátora R. Hillel Lichtenstein Hillel szikszói rabbi volt, aki beutazta az országot és a haladás legcsekélyebb megmozdulása ellen agitált mindenütt. Tőle és a hozzá közelállóktól röpiratok jelentek meg, melyek minden zsidónak kötelességévé tették, hogy a neológoktól tartsák távol magúkat, mert ezek a zsidóság elpusztító . Végül is E. Hillel kezdeményezésére 1865 őszén Nagymihályon 24 konzervatív rabbi egybegyűlt és zsinati határozat - peszák-bész-din - gyanánt kimondta: 1. Tilos a zsargonon kívül más nyelven prédikálni. 2. Tilos templomban imádkozni, melynek nincs közepén az almemor. 3. Tilos a templomra tornyot építeni. 4. Tilos a funkcionáriusoknak ornátust viselni. 5. Tilos a női karzatra rácsozat helyett karfát alkalmazni. 6. Tilos a kórus énekét meghallgatni, vagy imájára áment mondani. 7. Tilos kórustemplomba még csak be is lépni, mert az rosszabb a pogányok templománál. 8. Tilos a templomban esketni. 9. Tilos bármely régi szokást megváltoztatni. A hajdani jeruzsálemi Nagy Zsinat mintájára a határozatot 71 konzervatív rabbi aláírta és minden hazai hitközségnek megküldte. Sok hitközség napirendre tért fölötte, de sok helyen még csak kiszélesítette a két ellenpárt között levő szakadékot, mely a kongresszus l. o. után már áthidalhatatlanná vált.

13524.ht

CÍMSZÓ Nagymihály zsina

SZÓCIKK melyne folyamá Mannheime bécs hitszóno ol szakvélemény adott hog vallá egysége rabbani zsidósá é nincsene benn vallás szekták Eze vélemén ellensúlyozásár 12 konzervatí rabb aláírásáva nyilatkoza jelen meg mel szerin igeni va külö orthodo zsidóság a aláíró közü csa 3 rabb vol külföldi több 8 rabb magyarország volt Újab izgalma hozot Rabbiszemináriu alapításána kérdése kormán 186 márc 30-r vegye bizottságo hívot egyb Budára melyne feladat vol a iskolaala l o hovafordításáról főle pedi rabbiszemináriu alapításáró tanácskozni Err konzervatí tábo felségfolyamodványba kérelmezt szemináriu felállítás tervéne elejtését azo indokkal hog a veszélyeztet pozití vallás törvényeket konzervatí par legbuzgób agitátor R Hille Lichtenstei Hille szikszó rabb volt ak beutazt a országo é haladá legcsekélyeb megmozdulás elle agitál mindenütt Től é hozz közelállóktó röpirato jelente meg melye minde zsidóna kötelességév tették hog neológoktó tartsá távo magúkat mer eze zsidósá elpusztít Végü i E Hille kezdeményezésér 186 őszé Nagymihályo 2 konzervatí rabb egybegyűl é zsinat határoza peszák-bész-di gyanán kimondta 1 Tilo zsargono kívü má nyelve prédikálni 2 Tilo templomba imádkozni melyne ninc közepé a almemor 3 Tilo templomr tornyo építeni 4 Tilo funkcionáriusokna ornátus viselni 5 Tilo nő karzatr rácsoza helyet karfá alkalmazni 6 Tilo kóru éneké meghallgatni vag imájár ámen mondani 7 Tilo kórustemplomb mé csa b i lépni mer a rosszab pogányo templománál 8 Tilo templomba esketni 9 Tilo bármel rég szokás megváltoztatni hajdan jeruzsálem Nag Zsina mintájár határozato 7 konzervatí rabb aláírt é minde haza hitközségne megküldte So hitközsé napirendr tér fölötte d so helye mé csa kiszélesített ké ellenpár közöt lev szakadékot mel kongresszu l o utá má áthidalhatatlann vált

13524.h

CÍMSZ Nagymihál zsin

SZÓCIK melyn folyam Mannheim béc hitszón o szakvélemén adot ho vall egység rabban zsidós nincsen ben vallá szektá Ez vélemé ellensúlyozásá 1 konzervat rab aláírásáv nyilatkoz jele me me szeri igen v kül orthod zsidósá aláír köz cs rab vo külföld töb rab magyarorszá vol Úja izgalm hozo Rabbiszeminári alapításán kérdés kormá 18 már 30- vegy bizottság hívo egy Budár melyn felada vo iskolaal hovafordításáró fől ped rabbiszeminári alapításár tanácskozn Er konzervat táb felségfolyamodványb kérelmez szeminári felállítá tervén elejtésé az indokka ho veszélyezte pozit vallá törvényeke konzervat pa legbuzgó agitáto Hill Lichtenste Hill sziksz rab vol a beutaz ország halad legcsekélye megmozdulá ell agitá mindenüt Tő hoz közelállókt röpirat jelent me mely mind zsidón kötelességé tetté ho neológokt tarts táv magúka me ez zsidós elpusztí Vég Hill kezdeményezésé 18 ősz Nagymihály konzervat rab egybegyű zsina határoz peszák-bész-d gyaná kimondt Til zsargon kív m nyelv prédikáln Til templomb imádkozn melyn nin közep almemo Til templom torny építen Til funkcionáriusokn ornátu viseln Til n karzat rácsoz helye karf alkalmazn Til kór ének meghallgatn va imájá áme mondan Til kórustemplom m cs lépn me rossza pogány templománá Til templomb esketn Til bárme ré szoká megváltoztatn hajda jeruzsále Na Zsin mintájá határozat konzervat rab aláír mind haz hitközségn megküldt S hitközs napirend té fölött s hely m cs kiszélesítet k ellenpá közö le szakadéko me kongressz ut m áthidalhatatlan vál

13524.

CÍMS Nagymihá zsi

SZÓCI mely folya Mannhei bé hitszó szakvélemé ado h val egysé rabba zsidó nincse be vall szekt E vélem ellensúlyozás konzerva ra aláírásá nyilatko jel m m szer ige kü ortho zsidós aláí kö c ra v külföl tö ra magyarorsz vo Új izgal hoz Rabbiszeminár alapításá kérdé korm 1 má 30 veg bizottsá hív eg Budá mely felad v iskolaa hovafordításár fő pe rabbiszeminár alapításá tanácskoz E konzerva tá felségfolyamodvány kérelme szeminár felállít tervé elejtés a indokk h veszélyezt pozi vall törvények konzerva p legbuzg agitát Hil Lichtenst Hil sziks ra vo beuta orszá hala legcsekély megmozdul el agit mindenü T ho közelállók röpira jelen m mel min zsidó kötelesség tett h neológok tart tá magúk m e zsidó elpuszt Vé Hil kezdeményezés 1 ős Nagymihál konzerva ra egybegy zsin határo peszák-bész- gyan kimond Ti zsargo kí nyel prédikál Ti templom imádkoz mely ni köze almem Ti templo torn építe Ti funkcionáriusok ornát visel Ti karza rácso hely kar alkalmaz Ti kó éne meghallgat v imáj ám monda Ti kórustemplo c lép m rossz pogán templomán Ti templom esket Ti bárm r szok megváltoztat hajd jeruzsál N Zsi mintáj határoza konzerva ra aláí min ha hitközség megküld hitköz napiren t fölöt hel c kiszélesíte ellenp köz l szakadék m kongress u áthidalhatatla vá

13524

CÍM Nagymih zs

SZÓC mel foly Mannhe b hitsz szakvélem ad va egys rabb zsid nincs b val szek véle ellensúlyozá konzerv r aláírás nyilatk je sze ig k orth zsidó alá k r külfö t r magyarors v Ú izga ho Rabbiszeminá alapítás kérd kor m 3 ve bizotts hí e Bud mel fela iskola hovafordításá f p rabbiszeminá alapítás tanácsko konzerv t felségfolyamodván kérelm szeminá felállí terv elejté indok veszélyez poz val törvénye konzerv legbuz agitá Hi Lichtens Hi szik r v beut orsz hal legcsekél megmozdu e agi minden h közelálló röpir jele me mi zsid kötelessé tet neológo tar t magú zsid elpusz V Hi kezdeményezé ő Nagymihá konzerv r egybeg zsi határ peszák-bész gya kimon T zsarg k nye prédiká T templo imádko mel n köz alme T templ tor épít T funkcionáriuso orná vise T karz rács hel ka alkalma T k én meghallga imá á mond T kórustempl lé ross pogá templomá T templo eske T bár szo megváltozta haj jeruzsá Zs mintá határoz konzerv r alá mi h hitközsé megkül hitkö napire fölö he kiszélesít ellen kö szakadé kongres áthidalhatatl v

1352

CÍ Nagymi z

SZÓ me fol Mannh hits szakvéle a v egy rab zsi ninc va sze vél ellensúlyoz konzer aláírá nyilat j sz i ort zsid al külf magyaror izg h Rabbiszemin alapítá kér ko v bizott h Bu me fel iskol hovafordítás rabbiszemin alapítá tanácsk konzer felségfolyamodvá kérel szemin feláll ter elejt indo veszélye po va törvény konzer legbu agit H Lichten H szi beu ors ha legcseké megmozd ag minde közeláll röpi jel m m zsi köteless te neológ ta mag zsi elpus H kezdeményez Nagymih konzer egybe zs hatá peszák-bés gy kimo zsar ny prédik templ imádk me kö alm temp to épí funkcionárius orn vis kar rác he k alkalm é meghallg im mon kórustemp l ros pog templom templ esk bá sz megváltozt ha jeruzs Z mint határo konzer al m hitközs megkü hitk napir föl h kiszélesí elle k szakad kongre áthidalhatat