13525.htm

CÍMSZÓ: Nagyoroszi

SZÓCIKK: Nagyoroszi, nagyk. Nógrád vm., 2252 lak. A N.-i orthodox hitközség 1883. alakult. Alapítói N.-ban letelepedett kereskedők voltak. Első rabbija Ungár Akiba, aki rövid áldásos tevékenység után Szügyben hunyt el. Első elöljárói Hoffmann Dávid földbirtokos, Gráber N. végrehajtó, Kalmár Ármin orvos és Kiszner Mór kereskedő voltak. Templomot szegényes viszonyai miatt nem építhetett a kis hitközség, így az istentiszteletet magát a házban tartották. A hitközségi tagok közül Wiener Mór és Csillag Soma saját, Roth Vilmos bérelt birtokon gazdálkodnak. A hitközség anyakönyvi területéhez Érsekvadkert, Diósjenő, Nógrád, Borsosberény, Pusztaberki, Tereske, Szátok, Kétbodony, Romhány, Pusztaszécsényke, Kisecset, Szenté, Debercs, Nőtincs, Alsó- és Pelsőpetény, Bánk, Rétság, Szerdahely, Nógrádverőce, Rád, Penc, Alsó- és Felsősáp, Kösd, Legénd, Tolmács, Agárd és Keszeg községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 132, a családok száma 14 (csak N.-ban),adót 14-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők. A hitközségnek a háborúban részt vett tagjai közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége: Lőrinc Izsák rabbi, Kiszner Mór elnök, Berger Bernát pénztárnok, Bissitz Ármin jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3525. címszó a lexikon => 634. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13525.htm

CÍMSZÓ: Nagyoroszi

SZÓCIKK: Nagyoroszi, nagyk. Nógrád vm., 2252 lak. A N.-i orthodox hitközség 1883. alakult. Alapítói N.-ban letelepedett kereskedők voltak. Első rabbija Ungár Akiba, aki rövid áldásos tevékenység után Szügyben hunyt el. Első elöljárói Hoffmann Dávid földbirtokos, Gráber N. végrehajtó, Kalmár Ármin orvos és Kiszner Mór kereskedő voltak. Templomot szegényes viszonyai miatt nem építhetett a kis hitközség, így az istentiszteletet magát a házban tartották. A hitközségi tagok közül Wiener Mór és Csillag Soma saját, Roth Vilmos bérelt birtokon gazdálkodnak. A hitközség anyakönyvi területéhez Érsekvadkert, Diósjenő, Nógrád, Borsosberény, Pusztaberki, Tereske, Szátok, Kétbodony, Romhány, Pusztaszécsényke, Kisecset, Szenté, Debercs, Nőtincs, Alsó- és Pelsőpetény, Bánk, Rétság, Szerdahely, Nógrádverőce, Rád, Penc, Alsó- és Felsősáp, Kösd, Legénd, Tolmács, Agárd és Keszeg községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 132, a családok száma 14 csak N.-ban ,adót 14-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők. A hitközségnek a háborúban részt vett tagjai közül hárman estek el. A hitközség mai vezetősége: Lőrinc Izsák rabbi, Kiszner Mór elnök, Berger Bernát pénztárnok, Bissitz Ármin jegyző.

13525.ht

CÍMSZÓ Nagyorosz

SZÓCIKK Nagyoroszi nagyk Nógrá vm. 225 lak N.- orthodo hitközsé 1883 alakult Alapító N.-ba letelepedet kereskedő voltak Els rabbij Ungá Akiba ak rövi áldáso tevékenysé utá Szügybe huny el Els elöljáró Hoffman Dávi földbirtokos Grábe N végrehajtó Kalmá Ármi orvo é Kiszne Mó keresked voltak Templomo szegénye viszonya miat ne építhetet ki hitközség íg a istentisztelete magá házba tartották hitközség tago közü Wiene Mó é Csilla Som saját Rot Vilmo bérel birtoko gazdálkodnak hitközsé anyakönyv területéhe Érsekvadkert Diósjenő Nógrád Borsosberény Pusztaberki Tereske Szátok Kétbodony Romhány Pusztaszécsényke Kisecset Szenté Debercs Nőtincs Alsó é Pelsőpetény Bánk Rétság Szerdahely Nógrádverőce Rád Penc Alsó é Felsősáp Kösd Legénd Tolmács Agár é Kesze községe tartoznak hitközsé lélekszám 132 családo szám 1 csa N.-ba ,adó 14-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago túlnyomórész kereskedők hitközségne háborúba rész vet tagja közü hárma este el hitközsé ma vezetősége Lőrin Izsá rabbi Kiszne Mó elnök Berge Berná pénztárnok Bissit Ármi jegyző

13525.h

CÍMSZ Nagyoros

SZÓCIK Nagyorosz nagy Nógr vm 22 la N. orthod hitközs 188 alakul Alapít N.-b letelepede keresked volta El rabbi Ung Akib a röv áldás tevékenys ut Szügyb hun e El elöljár Hoffma Dáv földbirtoko Gráb végrehajt Kalm Árm orv Kiszn M kereske volta Templom szegény viszony mia n építhete k hitközsé í istentisztelet mag házb tartottá hitközsé tag köz Wien M Csill So sajá Ro Vilm bére birtok gazdálkodna hitközs anyaköny területéh Érsekvadker Diósjen Nógrá Borsosberén Pusztaberk Teresk Száto Kétbodon Romhán Pusztaszécsényk Kisecse Szent Deberc Nőtinc Als Pelsőpetén Bán Rétsá Szerdahel Nógrádverőc Rá Pen Als Felsősá Kös Legén Tolmác Agá Kesz község tartozna hitközs lélekszá 13 család szá cs N.-b ,ad 14- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag túlnyomórés kereskedő hitközségn háborúb rés ve tagj köz hárm est e hitközs m vezetőség Lőri Izs rabb Kiszn M elnö Berg Bern pénztárno Bissi Árm jegyz

13525.

CÍMS Nagyoro

SZÓCI Nagyoros nag Nóg v 2 l N ortho hitköz 18 alaku Alapí N.- leteleped kereske volt E rabb Un Aki rö áldá tevékeny u Szügy hu E elöljá Hoffm Dá földbirtok Grá végrehaj Kal Ár or Kisz keresk volt Templo szegén viszon mi építhet hitközs istentisztele ma ház tartott hitközs ta kö Wie Csil S saj R Vil bér birto gazdálkodn hitköz anyakön területé Érsekvadke Diósje Nógr Borsosberé Pusztaber Teres Szát Kétbodo Romhá Pusztaszécsény Kisecs Szen Deber Nőtin Al Pelsőpeté Bá Réts Szerdahe Nógrádverő R Pe Al Felsős Kö Legé Tolmá Ag Kes közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz c N.- ,a 14 fizetn Foglalko szer hitközs ta túlnyomóré keresked hitközség háború ré v tag kö hár es hitköz vezetősé Lőr Iz rab Kisz eln Ber Ber pénztárn Biss Ár jegy

13525

CÍM Nagyor

SZÓC Nagyoro na Nó orth hitkö 1 alak Alap N. letelepe keresk vol rab U Ak r áld tevéken Szüg h elölj Hoff D földbirto Gr végreha Ka Á o Kis keres vol Templ szegé viszo m építhe hitköz istentisztel m há tartot hitköz t k Wi Csi sa Vi bé birt gazdálkod hitkö anyakö terület Érsekvadk Diósj Nóg Borsosber Pusztabe Tere Szá Kétbod Romh Pusztaszécsén Kisec Sze Debe Nőti A Pelsőpet B Rét Szerdah Nógrádver P A Felső K Leg Tolm A Ke közs tartoz hitkö léleks csal s N. , 1 fizet Foglalk sze hitköz t túlnyomór kereske hitközsé hábor r ta k há e hitkö vezetős Lő I ra Kis el Be Be pénztár Bis Á jeg

1352

CÍ Nagyo

SZÓ Nagyor n N ort hitk ala Ala N letelep keres vo ra A ál tevéke Szü elöl Hof földbirt G végreh K Ki kere vo Temp szeg visz építh hitkö istentiszte h tarto hitkö W Cs s V b bir gazdálko hitk anyak terüle Érsekvad Diós Nó Borsosbe Pusztab Ter Sz Kétbo Rom Pusztaszécsé Kise Sz Deb Nőt Pelsőpe Ré Szerda Nógrádve Fels Le Tol K köz tarto hitk lélek csa N fize Foglal sz hitkö túlnyomó keresk hitközs hábo t h hitk vezető L r Ki e B B pénztá Bi je